Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 42, 22 - 28 ноември 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 22 - 28 ноември 2021 г.
Законодателство

Право на данъчен кредит за активи, обложени по реда на чл. 111 от ЗДДС

При дерегистрация по ЗДДС на основание чл. 111, ал. 1 от закона за лицата възниква задължение да начислят ДДС за всички налични стоки и услуги, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност са ползвали данъчен кредит и к...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране по ЗКПО на доходи от източник в България на чуждестранни юридически лица от наем на промишлено, търговско или научно оборудване

На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) данъчно задължени лица са чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, извършват разпореждане с имущество на такова ...

Допълнителен трудов договор с шофьор на тежкотоварен автомобил

Шофьор на тежкотоварен автомобил над 12 тона, назначен на 8 часа, може ли да бъде назначен в друга фирма на 4 часа? Трудов договор за допълнителен труд със същия работодател се сключва по реда на чл. 110 от КТ, а с друг работодател - по реда на чл. 111 от КТ. Тъй като в случая с...

Прекратяване на трудов договор при 50% трайна неработоспособност

На работник по трудов договор ТЕЛК издава документ за 50% трайно намалена работоспособност. Може ли такъв работник да бъде съкратен поради намаляване обема на работа на фирмата? В съответствие с чл. 1, ал. 3 от Наредбата за трудоустрояване лицата с 50% и по-висока трайна неработ...

Преотстъпване на корпоративен данък

Фирма, регистриран земеделски стопанин, преотстъпва корпоративен данък и го инвестира в нова земеделска техника. Едно от условията е да не “заместват съществуващи активи”. Как би следвало да се тълкува това обстоятелство, като в случая фирмата закупува нов актив - пръскачка, и тя...

Счетоводно и данъчно третиране на активи, придобити чрез финансиране

Финансирането като безвъзмездна помощ е предоставянето на финансови средства неотменимо или под условие с цел постигане на определени цели, покриване на загуби, посрещане на бъдещи задължения, придобиване на дълготрайни активи и за текущата дейност за различен период от време. Сч...

Третиране по ЗДДС на публична продан

Налице е продажба на активи по Закона за особените залози.  Изпълнени са изискванията на чл. 131 от ЗДДС и чл. 83 от ППЗДДС (издаден е документ за продажбата, уведомена е НАП на собственика на активите, преведен е ДДС). Питането ми е свързано с отразяването  на сделката в дневниц...

Справочник

Въпроси и отговори във връзка с новите размери на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания

Национална агенция за приходите Какъв е размерът на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2021 г.? За 2021 г. са въведени специални размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, които могат да се прилагат само за доходи, придобити през 2021 г г...

ДВ, бр. 88 от 22.10.2021 г.

Президентът на Ре­пуб­ликата издаде: 1. Указ № 264 за освобождаване на Мария Недялкова Донска от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Доминиканската република. 2. Указ № 265 за назначаване на Тодор Минков Кънчевски - извънреден и пълномощен посланик...

ДВ, бр. 89 от 26.10.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 344 от 20 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма “Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”, одобрена с Решение № 188 на Министерския ...

ДВ, бр. 90 от 29.10.2021 г.

Президентът на Републиката подписа Указ № 268 за награждаване на г-жа Латифа Беназза - извънреден и пълномощен посланик на Алжирската демократична и народна република в Република България, с орден “Мадарски конник” първа степен. Правителството прие: 1. Постановление № 353 от 22 о...

Справочна информация бр. 42/2021

Централни валутни курсове за периода 12.11. - 18.11.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържаниет...

PDF версия на броя

Брой 42 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...