Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 43, 29 ноември - 5 декември 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 29 ноември - 5 декември 2021 г.
Законодателство

Прилагането на специален режим в Съюза на основание чл. 156 от ЗДДС

Дружеството ни е регистрирано по ДДС в България и извършва основно дейност чрез онлайн продажби на физически лица в Германия. Възнамерява да извършва онлайн търговия чрез електронен интерфейс - Amazon.de. След като ще използва електронен интерфейс за продажба на стоките, трябва л...

Министерски съвет

Министерският съвет прие изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина

С приетото постановление се увеличава размерът на командировъчните средства на персонала на сухоземни транспортни и специални средства, от 27 евро на 50 евро при единична езда, а при двойна езда - от 21 евро на 45 евро. С приетото изменение България ще отговори на нуждите на бизн...

Държавен вестник

ДВ, бр. 91 от 2.11.2021 г.

Президентът на републиката издаде: 1. Указ № 269 за освобождаване на Янаки Боянов Стоилов от длъжността служебен министър на правосъдието и назначаване на Иван Петев Демерджиев за служебен министър на правосъдието. 2. Указ № 270 за назначаване на Янаки Боянов Стоилов за съдия в К...

ДВ, бр. 92 от 5.11.2021 г.

Президентът на Републиката издаде Указ № 271 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Твърдица, община Бургас, област Бургас, на 27 февруари 2022 г. Конституционният съд прие Определение № 6-ПМ от 1 ноември 2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие: 1. Правил...

Въпроси и отговори

Oтчитане на наемни и арендни договори за ползване на земеделска земя

По отношение на едногодишните договори за ползване на земеделска земя с физически лица, касаещи една стопанска година, но засягащи реално две финансови години - от 01.10 текущата година до 30.09 на следващата година. Тъй като едногодишните договори са по-скоро като намерение и по...

Втори трудов договор през време на отпуск за обучение

Има ли право да работи по срочен трудов договор при друг работодател служител през времето, в което ползва ученически отпуск при основния си работодател? В разпоредбата на чл. 111 от КТ не е предвидено ограничение или забрана за сключване и работа по трудов договор за допълнител...

Данъчен кредит за товарен автомобил

При закупуване на нов автомобил Volkswagen Caddy, бр. места - 5(4+1), регистрация като товарен автомобил клас(PG8) N1, собствено тегло (кг) - 1659, има ли право на приспадане на данъчен кредит? Дейността на фирмата е хотелиерство и ресторантьорство. Автомобилът ще се използва за ...

Данъчно третиране на капаро, което впоследствие е задържано под формата на неустойка във връзка с неизпълнени договорни отношения

Две физически лица подписват предварителен договор за покупка на имот. Капарото по предварителния договор е 50 000 лв., като в него е отбелязана клауза, че ако в 30-дневен срок не бъде изповядана сделката, купувачът губи капарото (под формата на неустойка). Представлява ли получе...

Данъчно третиране на предоставени субсидии и финансирания във връзка с формиране на облагаем оборот за регистрация по ЗДДС

На основание чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е д...

Забрана за болните от диабет да полагат нощен труд

Могат ли болните от диабет да полагат нощен труд, или е нужно специално разрешение от здравните органи? Заболяването от диабет се установява с експертно решение на компетентен здравен орган. Ако това заболяване води до намалена работоспособност, лицето може да бъде трудоустроено...

Основание за назначаване на заместник при отсъстващ титуляр

Има ли нормативно изискуем минимален срок за отсъствие на титуляря като основание за назначаване на негов заместник по реда на чл. 259, ал. 1 от КТ? С разпоредбата на чл. 259, ал. 1 от КТ се урежда правото на работника или служителя, който изпълнява длъжността или работата на от...

Третиране по ЗДДС на разходите за ремонт на камион

Камион на фирмата е направил ремонт в сръбски сервиз. Контактите и плащането е направено чрез “Турботракс България” ООД, за което те са ни издали фактура за административна такса за ITS. Чрез тях получихме и фактура от сервиза за извършения ремонт и автомобилни части в евро без н...

Справочник

Прилагане на специален режим в Съюза на основание чл. 156 от ЗДДС и на разпоредбите на ЗКПО

Писмо № 3_1372/08.10.2021 г. на НАП Според изложеното в запитването, “А” ООД е регистрирано по ЗДДС лице и извършва основно дейност чрез онлайн продажби. Възнамерява да извършва онлайн търговия чрез електронен интерфейс - Amazon.de. Амазон е платформа за онлайн търговия в светов...

Справочна информация бр. 43/2021

Централни валутни курсове за периода 19.11. - 25.11.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържаниет...

PDF версия на броя

Брой 43 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...