Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 44, 6 - 12 декември 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 6 - 12 декември 2021 г.
Законодателство

Дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗДДС

На основание чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 93 от 9.11.2021 г.

Конституционният съд прие: 1. Решение № 15 от 26 октомври 2021 г. по конституционно дело № 6 от 2021 г. 2. Решение № 16 от 27 октомври 2021 г. по конституционно дело № 18 от 2021 г. Правителството прие: 1. Постановление № 368 от 4 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни раз...

ДВ, бр. 94 от 12.11.2021 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 273 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тодорово, община Исперих, област Разград, на 27 февруари 2022 г. 2. Указ № 274 за освобождаване на Красимир Димитров Стефанов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Реп...

Въпроси и отговори

Задължението за издаване на касова бележка има териториален характер

Българска транспортна фирма извършва транспорт от България до Гърция. Клиентът е фирма, регистрирана по ДДС в Гърция, и плащането ще се извърши в брой на шофьора в Гърция след разтоварването на стоката. Необходимо ли е издаване на касова бележка за получените суми в брой? Преди в...

Ликвидационен и наследствен дял в ООД

Съдружник в ООД с трима собственици е починал и е наследен от двамата си синове. Съдружниците му отказват да приемат наследниците му за съдружници и им предлагат да получат в пари стойността на дружествения дял на баща си. 1. Законосъобразен ли е отказът на съдружниците да приема...

Определяне на годишните данъчни амортизации на данъчните амортизируеми активи

Наш клиент продава АТВ машини. Една от тях ще бъде отделена като тестова. За целта трябва да я заведем като дълготраен материален актив. АТВ-то има свидетелство за регистрация от Министерство на земеделието, храните и горите. Регистрирано е като превозно средство за всякакви тере...

Особености при годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Строителните предприятия, които съставят своите финансови отчети на база НСС, при годишното счетоводно приключване и изготвяне на своя ГФО следва да се съобразяват с всички счетоводни стандарти, включени в пълния комплект НСС. Това изисква и спазването на концептуалните постановк...

Отчитане на прибрана реколта в земеделско предприятие

В рамките на стопанската година и съобразно цикъла за отглеждане на пшеница фирмата прави съответни разходи (тор, семена, горива и др.), които отнася впоследствие по сметка 611. Как стои въпросът с поетапното прибиране на реколтата? Като следва да се има предвид, че ожънатото зър...

Ползване на отложен от 2020 г. платен годишен отпуск

Предстои прекратяване на трудов договор на служител, който има 15 дни неизползван отпуск за 2020 г., но своевременно не е подал молба за отлагане на ползването му. Има ли право на обезщетение по чл. 224 от КТ при прекратяване на трудовия договор? В съответствие с чл. 224, ал. 1 ...

Трудов договор на лице, освидетелствано от ТЕЛК

На път за работа наша колежка счетоводителка се подхлъзва и чупи ръката си на няколко места. След продължителен отпуск поради временна неработоспособност колежката се яви на трудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК). Комисията й определи 76% намалена работоспособност с препорък...

Справочник

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г.

Министерство на труда и социалната политика Заповед № РД-01-289 от 25 октомври 2021 г. [[table_1]] Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.64....

Ползване на данъчните облекчения за деца за 2021 г.

Национална агенция за приходите По-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания ще се прилагат еднократно, само за придобитите през 2021 г. доходи. Новите годишни размери са приети с § 9, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Реп...

Справочна информация бр. 44/2021

Централни валутни курсове за периода 26.11. - 2.12.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържанието...

PDF версия на броя

Брой 44 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...