Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 44, 6 - 12 декември 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 6 - 12 декември 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 44 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗДДС

На основание чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни...

Държавен вестник

ДВ, бр. 93 от 9.11.2021 г.

Конституционният съд прие: 1. Решение № 15 от 26 октомври 2021 г. по конституционно дело № 6 от 2021 г. 2. Решение № 16 от 27 октомври 2021 г. по конституционно дело № 18 от 2021 г. Правителството прие: 1. Постановление № 368 от 4 ноември 2021 г. за ...

ДВ, бр. 94 от 12.11.2021 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 273 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тодорово, община Исперих, област Разград, на 27 февруари 2022 г. 2. Указ № 274 за освобождаване на Красимир Димитров Стефанов от длъжността извънреде...

Въпроси и отговори

Задължението за издаване на касова бележка има териториален характер

Българска транспортна фирма извършва транспорт от България до Гърция. Клиентът е фирма, регистрирана по ДДС в Гърция, и плащането ще се извърши в брой на шофьора в Гърция след разтоварването на стоката. Необходимо ли е издаване на касова бележка за п...

Ликвидационен и наследствен дял в ООД

Съдружник в ООД с трима собственици е починал и е наследен от двамата си синове. Съдружниците му отказват да приемат наследниците му за съдружници и им предлагат да получат в пари стойността на дружествения дял на баща си. 1. Законосъобразен ли е отк...

Определяне на годишните данъчни амортизации на данъчните амортизируеми активи

Наш клиент продава АТВ машини. Една от тях ще бъде отделена като тестова. За целта трябва да я заведем като дълготраен материален актив. АТВ-то има свидетелство за регистрация от Министерство на земеделието, храните и горите. Регистрирано е като прев...

Особености при годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Строителните предприятия, които съставят своите финансови отчети на база НСС, при годишното счетоводно приключване и изготвяне на своя ГФО следва да се съобразяват с всички счетоводни стандарти, включени в пълния комплект НСС. Това изисква и спазване...

Отчитане на прибрана реколта в земеделско предприятие

В рамките на стопанската година и съобразно цикъла за отглеждане на пшеница фирмата прави съответни разходи (тор, семена, горива и др.), които отнася впоследствие по сметка 611. Как стои въпросът с поетапното прибиране на реколтата? Като следва да се...

Ползване на отложен от 2020 г. платен годишен отпуск

Предстои прекратяване на трудов договор на служител, който има 15 дни неизползван отпуск за 2020 г., но своевременно не е подал молба за отлагане на ползването му. Има ли право на обезщетение по чл. 224 от КТ при прекратяване на трудовия договор? В ...

Трудов договор на лице, освидетелствано от ТЕЛК

На път за работа наша колежка счетоводителка се подхлъзва и чупи ръката си на няколко места. След продължителен отпуск поради временна неработоспособност колежката се яви на трудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК). Комисията й определи 76% намале...

Справочник

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г.

Министерство на труда и социалната политика Заповед № РД-01-289 от 25 октомври 2021 г. [[table_1]] Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.64....

Ползване на данъчните облекчения за деца за 2021 г.

Национална агенция за приходите По-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания ще се прилагат еднократно, само за придобитите през 2021 г. доходи. Новите годишни размери са приети с § 9, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Зак...

Справочна информация бр. 44/2021

Централни валутни курсове за периода 26.11. - 2.12.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете ...