Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 45, 13 - 19 декември 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 13 - 19 декември 2021 г.
Законодателство

По-важните моменти, които следва да се спазват при ликвидация на кооперация

Ликвидацията на кооперацията е процес, който следва да се извърви от назначените от ОС на кооперацията ликвидатори. За да се проведе ликвидацията в съответствие със законовото изискване както на устава на съответната кооперация, така и на Закона за кооперациите и, разбира се, с в...

Въпроси и отговори

Възстановяване на недължим данък по ЗДДФЛ за работници, командировани в Германия

Фирма, регистрирана в България, извършва строителна дейност и в Германия. За работниците е удържан и внасян данък в България до момента, сега в Германия също ще трябва да го внесем от началото на годината, защото са работили повече от 6 месеца, т.е. става двойно облагане. И тъ...

Вътреобщностно придобиване

Българско дружество (А), регистрирано по ЗДДС, купува стока от полско дружество (В), регистрирано за целите на ДДС в Полша. Българско дружество (А) ще продаде стоката на друго българско дружество (С), регистрирано по ДДС в България. Стока не пристига в България , а ще бъде придоб...

Едностранно въвеждане на намалено работно време от работодателя

Има ли работодателят право по реда на чл. 138а от КТ да установи намалено работно време в последните 3 месеца на 2021 г. и веднага след това за първите 3 месеца на 2022 г.? По реда на чл. 138а от КТ работодателят има право да установи намалено работно време за срок до 3 месеца в...

Забрана за болните от диабет да полагат нощен труд

Могат ли болните от диабет да полагат нощен труд, или е нужно специално разрешение от здравните органи? Заболяването от диабет се установява с експертно решение на компетентен здравен орган. Ако това заболяване води до намалена работоспособност, лицето може да бъде трудоустроено...

Определяне на материалноотговорно лице

След като домакинът на предприятието води картони на раздадените на работниците и служителите имущество и работно оборудване, смятат ли се тези работници за материалноотговорни лица? Има ли разлика при определяне отговорността на работника или служителя и на материалноотговорното...

Особености при годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Строителните предприятия, които съставят своите финансови отчети на база НСС, при годишното счетоводно приключване и изготвяне на своя ГФО следва да се съобразяват с всички счетоводни стандарти, включени в пълния комплект НСС. Това изисква и спазването на концептуалните постановк...

Прекратяване на трудов договор с пенсионер с висока степен на неработоспособност

Може ли на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ да бъде прекратен трудовият договор с пенсионер с определена от ТЕЛК 90% неработоспособност? Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ може да се приложи за прекратяване на трудовото правоотношение с работник или служител, кое...

Третиране по ЗДДС на доставки между българско и румънско юридическо лице

Българско регистрирано по ДДС юридическо лице купува стоки от регистрирано юридическо лице по ДДС в Румъния. Същите стоки продава на друго юридическо лице, регистрирано по ДДС в Румъния. Стоките не пристигат в България. Какво е тълкуването по ДДС на двете доставки за българското ...

Справочник

Нови митнически правила влизат в сила от 1 януари 2022 г.

Агенция “Митници” Ако сте превозвач, който придвижва стоки между ЕС и Великобритания, трябва да се подготвите за въвеждането на новите митнически правила от 1 януари 2022 г. От 1 януари 2022 г. ще бъде прилаган пълен митнически контрол на всички стоки, които се: - изнасят от ЕС ...

Препоръки към Интрастат операторите при деклариране на вътрешнообщностни сделки по ЗДДС

Национална агенция за приходите 1. В дневника за продажби по ЗДДС при покупка на цигари от страна членка на ЕС, задълженото лице формира данъчната основа по следния начин: в стойността на акцизните стоки по инвойса включват и стойността на акциза. Дружеството начислява дължими...

Справочна информация бр. 45/2021

Централни валутни курсове за периода 3.12. - 9.12.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържанието ...

PDF версия на броя

Брой 45 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...