Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 12 от 2021 г.
 
сп. Български законник
бр. 12 от 2021 г.
Коментар на експерта

За вътрешните правила в предприятието и щатното разписание

Трудовото ни законодателство въвежда редица минимални стандарти по отношение на условията на труд, които всеки работодател е длъжен да покрие. След като вече е достигнал задължителния минимум, работодателят е свободен да „надгражда“ уредбата чрез свои вътрешни правила, които да ...

Особености при облагането на доходите от наем на чуждестранни физически лица за недвижимо имущество в България

Съгласно действащата редакция на ЗДДФЛ редът за облагане на доходите от наем на физически лица - наемодатели, зависи от това дали те са местни лица за данъчни цели на РБ, или са чуждестранни физически лица. Когато получател на дохода е чуждестраннно физическо лице, задължението з...

Последни промени в Наредби № 12 и 22 на БНБ

Измененията и допълненията в Наредба № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове (обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г.) и Наредба № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър (обн., ДВ, бр. 62 от 2009), приети с Решение № 326 от 20.10.2021 г. на Управителния ...

Право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС за платен ДДС по внос на стоки

На основание чл. 16, ал. 1 и ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), за целите на облагането с данък върху добавената стойност внос е въвеждането на необщностни стоки на територията на страната, както и всяко друго събитие, в резултат на което възниква митничес...

Въпроси и отговори от практиката

Болничен лист на самоосигуряващо се лице

Въпрос: Лице работи по трудов договор. Осигурено е върху 3000 лева. През 09.2021 година подава декларация за самоосигуряване като собственик на ЕООД. По указание на служител от НАП посочва дата на започване на дейност, но не и вид осигуряване. През 10.2021 година излиза в болничн...

Внос на стоки от трета страна с куриер

Въпрос: Дружеството внася стока от Англия с куриер DPD. Транспортните разходи са за наша сметка и са включени във фактурата. Стоката влиза през друга държава членка - Франция. Митническият представител ни изпраща сметка, в която е посочил дължимото ДДС и такса митническо админист...

Данъчни аспекти при отдаване на вила в режим СИО

Въпрос: Семейство притежава вила в режим СИО, която отдава чрез „Букинг“ на туристи. Обектът има категоризация. Съпругът е регистриран по чл. 97а, негов е и профилът в „Букинг“, инвойсите са с негов ДДС номер. Съпругата е с ЕТ регистрирано по общия ред на ЗДДС. И двамата са самоо...

Данъчни облекчения при извършване на ремонт на недвижим жилищен имот

Въпрос: Интересувам се от данъчните облекчения при извършване на ремонт. Какви са изискванията и необходимите документи? Става въпрос за ремонт на жилището ми, което е моя собственост. Аз съм СОЛ. Ремонтът ще се извърши от фирма, с която не съм свързано лице. Разбрах, че има задъ...

Доставка на оборудване за добиване на криптовалути

Въпрос: Предстои фирмата да закупи оборудване за “копаене” на криптовалути. Сървърите и оборудването ще се инсталира в дейта център в Гърция. Ще се добиват криптовалути индивидуално, а не в басейн. 1. Има ли право дружеството да ползва данъчен кредит за закупуване на оборудването...

Доставка на стока, предназначена за данъчно задължено лице, установено и регистрирано за целите на облагането с ДДС в Румъния

Въпрос: Фирмата, която обслужваме, има регистрация по ДДС в Румъния и румънски сайт (електронен магазин), чрез който продаваме от името на българското дружество с румънската регистрация по ДДС - ROномер. Стоката пътува със „СПИДИ“ от България до румънския клиент, който също е рег...

Доставка на услуга с получател, установен в трета страна

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, предлага софтуерен продукт. За продажбата му ще се ползва Gumroad (американска платформа), която поддържа плащане за България чрез PayPal. Gumroad ще купува продукта от българската фирма и ще го продава на краен клиент. Към цената, н...

Доставки, извършени от дилър на стоки втора употреба

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС с предмет на дейност покупко-продажба на употребявани автомобили, внася автомобили от ЕС, изцяло от Италия, със следните основания в арт. 36 - маржа, арт. 41 ВОП, покупка от физически лица с договор. 1. Фактурите с основание арт. 36 трябва ли д...

Задължение на лице да регистрира и отчита дейността си с фискално устройство

Въпрос: Лекар, регистриран като свободна професия без договор със здравната каса, няма никакви други трудови или облигационни отношения. Извършва частната си практика в кабинет в собствения си дом, лицензиран от РЗИ. Нужно ли е наличието на ЕКАФП? Отговор: Електронните касови ап...

Задължението на данъчно задължените лица за регистрация по чл. 97а от ЗДДС

Въпрос: Българско дружество организира обучителен курс (семинар). Австрийско дружество изявява желание негови представители да вземат участие в курса. Мястото му на провеждане е в България, където е установена икономическата дейност на българското дружество. Предстои плащане от а...

Командироване на управител на фирма в чужбина

Въпрос: Предстои ни изпращане на работници заедно с управителя, осигурен по ДУК, за два месеца в Норвегия. Работниците изпращаме по реда на чл.121а от КТ, с възнаграждение и условия на труд съгласно норвежкото законодателство. За управителя заповедта е по чл. 121 от КТ, необходим...

Месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица

Въпрос: Самоосигуряващото се лице иска да се осигурява на 1200 лв. за всички осигурителни рискове. Подало е ОКД5 като СОЛ. Възможно ли е и има ли някаква причина да не може да се осигурява на тази сума? Отговор: Самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряв...

Наемане по извънтрудово правоотношение (граждански договор) на чуждестранни физически лица

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, извършва дейност, свързана с предоставяне на интернет услуги, маркетингови и консултантски услуги, услуги по обслужване на клиенти, като им осигурява необходимото съдействие и техническо обслужване по интернет, електро...

Облагане на архитектурни дейности, свързани с обекти, находящи се на териториите на Германия и Франция

Въпрос: Фирма извършва архитектурни дейности с клиенти - дружества от ЕС - Германия и Франция. Обектите се намират съответно в Германия и Франция. Оборотът на дружеството през месец 10.2021 минава 50 000 лв. Трябва ли да се регистрира по ДДС в България, или в някоя от другите дър...

Облагане на доставка на зърно

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, е получател по доставка на зърно. Конкретната покупка е с предмет „белен овес“. Фирмата продавач е регистрирана по ЗДДС и внася суровината от Украйна, след което директно я препродава. Съгласно разпоредбите на Глава деветнадесета „а“, чл. 163а...

Осигуряване на чужденци от трети страни, изпратени в България от чуждестранния си работодател по силата на договор за предоставяне на персонал

Въпрос: Физическо лице от трета страна (Индия) ще извършва трудова дейност на територията на България в продължение на една година (поне по първоначална договорка, може впоследствие да има удължаване). Лицето няма правоотношения с българска фирма, а е на трудов договор с индийска...

Осчетоводяване на суми по доверителна сметка при доверителя

Въпрос: Фирмата ни има открита доверителна сметка при адвокат. По сметката постъпват суми от клиенти и се извършват плащания. Има ли някакви особености при осчетоводяване на сумите и коя счетоводна сметка следва да се използва във фирмата доверител? Къде се отразяват сумите в пар...

Оценяване на инвестиционни имоти

Въпрос: Фирмата ни отдава под наем сграда с офиси на друга наша фирма (свързани лица). Сградата е построена с подизпълнители. Имам следния въпрос. Как трябва да бъде обявена сградата в финансовите ни отчети (НСС) - като ДМА или като инвестиционен имот? Отговор: Съгласно параграф ...

Право на данъчен кредит по ЗДДС за покупките на горива и консумативи на лек автомобил

Въпрос: ООД, регистрирано по ДДС, наема лек автомобил за извършвана сервизна дейност, която е основна дейност на фирмата. Съгласно договорът за наем горивата и поддръжката с консумативи на автомобила са за сметка на наемателя. Имат ли право да данъчен кредит по ЗДДС покупките на ...

Прихващане на задължения

Въпрос: Две търговски дружества същевременно са и свързани лица. Собственикът на капитала в едното дружество е съдружник в другото дружество. През изминалата 2020 г. едното дружество даде търговски заем на другото с падеж 5 години и съответна лихва. Междувременно дружеството, ко...

Размер на данъчните облекчения за деца за 2021 г.

Въпрос: Какъв е размерът на данъчните облекчения за деца за 2021 г., имайки предвид параграф 9 от Закона за държавния бюджет за 2021 г.? Отговор: Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (ЗДБРБ за 2021 г.) бяха определени по-високи размери на данъчните обле...

Сключване на трудов договор с гражданин на държава – членка на ЕС

Въпрос: Фирма, регистрирана в България, има сключен договор с немска фирма да извършва следната дейност, но на територията на Германия: пране и гладене на бельо, кърпи и други. Българската фирма е намерила желаещи да работят, но са гръцки граждани. Какво следва да направи българс...

Стопанска дейност на сдружение с нестопанска цел

Въпрос: Сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза, с право да извършва и стопанска дейност, печели проект на Столична община за реализиране на своя идея. Получава безвъзмездно средства за изработка на печатно издание на сборник, който ще продава с надценка. Сдр...

Трудов договор за заместване на заместващ служител

Въпрос: Имаме назначено лице на безсрочен трудов договор. Същото излиза по майчинство. Назначен е заместник на лицето с договор по чл. 68, ал. 1, т. 3. Междувременно заместникът на лицето излиза също по майчинство. Как е редно да бъде назначено второто заместващо лице? Отговор: ...

Търговия на уреди за отопление и охлаждане

Въпрос: Дружеството ни се занимава с търговия на уреди за отопление и охлаждане. Регистрирани сме по ДДС. В момента се подготвя оферта за извършване продажба на уреди на стойност над 100 000 лв. на физическо лице. Данъчна фактура ще бъде издадена на това физическо лице и ще бъде ...

Писма и указания

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СТАНОВИЩЕ № ПНМД-01-77 от 2021 г. ОТНОСНО: Допустимост на обработване на лични данни при продажба на акцизни стоки - цигари и алкохол, от оператор чрез отдалечен достъп (посредством автомати с видеоконтрол и дистанционен достъп от оператор) Комисията за защита на личните данни (...

СТАНОВИЩЕ № ПНМД-01-93/2021 г. от 06.10.2021 г. ОТНОСНО: Обработване на данни за ваксинационния статус

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав - председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 29.09.2021 г., разгледа редица писма от организации и граждани относно законосъобразното обработване на данни з...

№ 3-1348 от 04.10.2021 г. ОТНОСНО: Приложима ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) при производство (печат) на книги с оглед разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.07.2020 г.

Според изложеното в запитването основен предмет на дейност на дружеството е редакционно-издателска дейност, полиграфически изработки и услуги. Това включва отпечатването на определен тираж книги на физически носители и доставката им на територията на страната със следното съдържа...

№ 3-1349 от 04.10.2021 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването „А“ ООД осъществява дейност в обект - заведение за бързо хранене, с площ … кв.м, от които … кв.м – търговска, и … кв.м - кухня. В същото се предлагат пресни салати, млечни десерти, топли напитки, фрешове, смутита, кафе и вода, пакетирани за консума...

Решения на ВАС

Решение № 10023 от 05.10.2021 г. по адм. дело № 2223/2021 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения по ЗДДФЛ за данъчен период 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. - главница и лихви. Спорът се концентрира върху това представлява ли публичната продан върху имота продажба и получените от нея средства следва ли да се облагат с данък по ...

Решение № 10182 от 07.10.2021 г. по адм. дело № 4679/2021 г.

Предмет на спора са заповед за принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект цех за производство на стъкло, находящ се в гр. Аксаково, и забрана за достъп до него за 14 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗДДС. В процесния случай проверката на при...

Решение № 10339 от 12.10.2021 г. по адм. дело № 2788/2021 г.

Предмет на спора е право на приспадане на данъчен кредит по фактура от 05.08.2016 г., издадена от ЕООД. Систематичното място на чл. 177 ЗДДС в озаглавената „Правомощия на органите по приходите и предотвратяване на данъчни измами“ глава XXV ЗДДС и заглавието на самата разпоредба ...

Решение № 10429 от 14.10.2021 г. по адм. дело № 3057/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2018 г. и по ЗДДС и лихви. Съгласно чл. 175, ал. 1 АПК, приложима в данъчния процес на основание § 2 ДР ДОПК, съдът, постановил решението, по свой почин или по искане на страна може да поправи допуснати п...

Решение № 10431 от 14.10.2021 г. по адм. дело № 1743/2021 г.

Предмет на спора са задължения за ДДС и за закъснителна лихва. Съдът е дефинирал предпоставките на чл. 111, ал. 1 ЗДДС за фингираната доставка във връзка с дерегистрацията и за начисляване на данъка в последния данъчен период по чл. 87, ал. 4 ЗДДС. В цитираната разпоредба е зага...

Решение № 6863 от 08.06.2021 г. по адм. дело № 1899/2021 г.

Предмет на спора са задължения за подоходен данък по чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ за 2011 - 2016 г. и за здравноосигурителни вноски за същия период ведно с лихви за забава. Ревизионното производство като правоотношение се поражда от фактически състав, който включва издаването на заповед ...

Решение № 7065 от 10.06.2021 г. по адм. дело № 830/2021 г.

Предмет на спора е данък по чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ за 2006 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г. Член 109, ал. 1 ДОПК регламентира преклузивен срок за образуване на ревизията, който законодателят е определил на 5 години от изтичане на срока за подаване на декларация или когато е следвало ...

Решение № 9665 от 27.09.2021 г. по адм. дело № 2218/2021 г.

Предмет на спора са задължения за корпоративен данък за 2012 г., за 2013 г., за 2014 г. и за 2015 г. ведно с лихви. Основният спор по делото е касателно наемните цени на недвижимите имоти и МПС, които ООД е отдавало на свързани с него дружества. Съгласно разпоредбата на чл. 202 ...

Решение № 9763 от 29.09.2021 г. по адм. дело № 2197/2021 г.

Предмет на спора са допълнителни задължения за ДДС на основание чл. 86, ал. 1 и чл. 82 ЗДДС за декларирани вътреобщностни доставки на стоки. В контекста на интерпретацията на съюзното право - чл. 138, § 1 и чл. 14, § 1 от Директива 2006/112, дадена в т. 31 от решението на СЕС по...

Решение № 9764 от 29.09.2021 г. по адм. дело № 2388/2021 г.

Предмет на спора са задължение за ДДС и закъснителна лихва. Юриспруденцията последователно е дефинирала материалноправните и формалните предпоставки за възникване на правото на приспадане. Към първата категория се отнася своенето на качествата данъчно задължено лице от доставчик...

Решения на ВКС

Решение № 101 от 13.02.2020 г. по търг. дело № 2992/2018 г., I т.о.

Спрямо приобретателя, придобил ипотекиран имот в рамките на срока по чл. 172, ал. 1 ЗЗД, повторно вписване на изсрочената и неподновена ипотека не е допустимо поради отсъствие на условието по чл. 167, ал. 3 ЗЗД. С въззивно решение Пловдивски апелативен съд е потвърдил обжалванот...

Решение № 167 от 30.01.2020 г. по търг. дело № 2273/2018 г., II т.о.

Разпоредбата на чл. 380, ал. 3 КЗ не намира приложение при дължимо застрахователно обезщетение но чл. 432 КЗ, по отношение на което застрахователят е в забава по чл. 497, ал. 1 КЗ, в хипотеза на оспорване от застрахователя изцяло на основателността на предявения от увреденото лиц...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 12 от 2021 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.11. - 30.11.2021 г. За повече информация погледнете на страници 129, 130, 131 от сканирания брой на изда...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 86 до бр. 98 от 2021 г.

ДВ, бр. 86 от 15.10.2021 г. Конституционен съд Определение № 4 от 7 октомври 2021 г. по конституционно дело № 5 от 2021 г. Министерство на вътрешните работи Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните...

PDF версия на броя

Брой 12 на Български законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...