Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 1, 3 - 9 януари 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 3 - 9 януари 2022 г.
Законодателство

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи от замяна на право на строеж върху имот, придобит чрез дарение срещу строителна услуга

Вещните права са уредени в чл. 55 - чл. 67 от Закона за собствеността (ЗС) и включват два самостоятелни вида права от категорията ограничени вещни права - право на ползване и право на собственост върху постройка (суперфиция - право на строеж). На осн...

Държавен вестник

ДВ, бр. 95 от 16.11.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 378 от 10 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма “Отново заедно”, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет о...

ДВ, бр. 96 от 19.11.2021 г.

Конституционният съд прие Определение № 9 ИП от 16 ноември 2021 г. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията подписа: 1. Изменения на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно със...

ДВ, бр. 97 от 19.11.2021 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 277 за освобождаване на Мария Недялкова Донска от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ямайка. 2. Указ № 278 за назначаване на Тодор Минков Кънчевски - извънреден и пълномоще...

ДВ, бр. 98 от 23.11.2021 г.

Правителството прие: 1. Решение № 813 от 19 ноември 2021 г. за констатиране неизпълнение на т. 11 от Решение № 964 на Министерския съвет от 10 декември 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за под...

ДВ, бр. 99 от 26.11.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 393 от 22 ноември 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата, които се предоставят на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономичес...

Въпроси и отговори

Авансови вноски

Фирма с дейност строителни услуги е реализирала нетни приходи от продажби през 2019 г. в размер на над 3 000 000 лв., но няма подадена декларация по чл. 87а от ЗКПО през 2021 г. и не е внасял месечни авансови вноски по ЗКПО. Дружеството не е новоучре...

Апорт на сгради

Дружество “А” ЕООД притежава новопостроена сграда с балансова стойност 1100 хил. лв. Друго дружество “Б” ЕООД също притежава сграда, имаща балансова стойност 560 хил. лв. Дружествата са регистрирани по Закона за ДДС. Техните еднолични собствениците с...

Особености при годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Строителните предприятия, които съставят своите финансови отчети на база НСС, при годишното счетоводно приключване и изготвяне на своя ГФО следва да се съобразяват с всички счетоводни стандарти, включени в пълния комплект НСС. Това изисква и спазване...

Подаръчните ваучери, раздавани на персонала, не са част от представителните разходи на предприятието

Фирма “Х” иска да дава ваучери за храна. Данъчно се приемат за разход на фирмата и са без осигуровки. Но от фирмата за ваучери предлагат също на фирма “Х” подаръчни ваучери и уверяват фирма “Х” ,че не им се дължи осигуровки, а само 10% данък представ...

Сграда, която се отдава под наем, трябва да се отчита като инвестиционен имот

Фирмата ни отдава под наем сграда с офиси на друга наша фирма (свързани лица). Сградата е построена с подизпълнители. Имам следния въпрос. Как трябва да бъде обявена сградата във финансовите ни отчети (НСС) - като ДМА или като инвестиционен имот? Съ...

Справочник

ВАС постанови решение, в което формулира критерии за преценка на баланса между правото на свобода на изразяване и информация и правото на защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни На 16.11.2021 г. Върховният административен съд (ВАС) постанови решение по дело на КЗЛД срещу електронна медия, заведено във връзка с публикуването на лични данни на физическо лице за целите на журналистически мате...

Решение на ВАС относно прилагане на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ при данъчни ревизии

Тълкувателно решение № 11 от 03.12.2021 г. Производството е по реда на чл. 124 и сл. от Закона за съдебната власт. Тълкувателно дело № 3/2020 г. е образувано по искане на главния прокурор на Република България до Общото събрание на колегиите във Вър...

Справочна информация бр. 1/2022

Централни валутни курсове за периода 10.12. - 17.12.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...

PDF версия на броя

Брой 1 на Седмичен законник от 2022 г.

Вижте PDF версия на изданието от бутона по-долу. [[table_2]]...