Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 1, 3 - 9 януари 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 3 - 9 януари 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 1 на Седмичен законник от 2022 г.

Вижте PDF версия на изданието от бутона по-долу. [[table_2]]...

Законодателство

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи от замяна на право на строеж върху имот, придобит чрез дарение срещу строителна услуга

Вещните права са уредени в чл. 55 - чл. 67 от Закона за собствеността (ЗС) и включват два самостоятелни вида права от категорията ограничени вещни права - право на ползване и право на собственост върху постройка (суперфиция - право на строеж). На осн...

Държавен вестник

ДВ, бр. 95 от 16.11.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 378 от 10 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма “Отново заедно”, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет о...

ДВ, бр. 96 от 19.11.2021 г.

Конституционният съд прие Определение № 9 ИП от 16 ноември 2021 г. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията подписа: 1. Изменения на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно със...

ДВ, бр. 97 от 19.11.2021 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 277 за освобождаване на Мария Недялкова Донска от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ямайка. 2. Указ № 278 за назначаване на Тодор Минков Кънчевски - извънреден и пълномоще...

ДВ, бр. 98 от 23.11.2021 г.

Правителството прие: 1. Решение № 813 от 19 ноември 2021 г. за констатиране неизпълнение на т. 11 от Решение № 964 на Министерския съвет от 10 декември 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за под...

ДВ, бр. 99 от 26.11.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 393 от 22 ноември 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата, които се предоставят на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономичес...

Въпроси и отговори

Авансови вноски

Фирма с дейност строителни услуги е реализирала нетни приходи от продажби през 2019 г. в размер на над 3 000 000 лв., но няма подадена декларация по чл. 87а от ЗКПО през 2021 г. и не е внасял месечни авансови вноски по ЗКПО. Дружеството не е новоучре...

Апорт на сгради

Дружество “А” ЕООД притежава новопостроена сграда с балансова стойност 1100 хил. лв. Друго дружество “Б” ЕООД също притежава сграда, имаща балансова стойност 560 хил. лв. Дружествата са регистрирани по Закона за ДДС. Техните еднолични собствениците с...

Особености при годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Строителните предприятия, които съставят своите финансови отчети на база НСС, при годишното счетоводно приключване и изготвяне на своя ГФО следва да се съобразяват с всички счетоводни стандарти, включени в пълния комплект НСС. Това изисква и спазване...

Подаръчните ваучери, раздавани на персонала, не са част от представителните разходи на предприятието

Фирма “Х” иска да дава ваучери за храна. Данъчно се приемат за разход на фирмата и са без осигуровки. Но от фирмата за ваучери предлагат също на фирма “Х” подаръчни ваучери и уверяват фирма “Х” ,че не им се дължи осигуровки, а само 10% данък представ...

Сграда, която се отдава под наем, трябва да се отчита като инвестиционен имот

Фирмата ни отдава под наем сграда с офиси на друга наша фирма (свързани лица). Сградата е построена с подизпълнители. Имам следния въпрос. Как трябва да бъде обявена сградата във финансовите ни отчети (НСС) - като ДМА или като инвестиционен имот? Съ...

Справочник

ВАС постанови решение, в което формулира критерии за преценка на баланса между правото на свобода на изразяване и информация и правото на защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни На 16.11.2021 г. Върховният административен съд (ВАС) постанови решение по дело на КЗЛД срещу електронна медия, заведено във връзка с публикуването на лични данни на физическо лице за целите на журналистически мате...

Решение на ВАС относно прилагане на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ при данъчни ревизии

Тълкувателно решение № 11 от 03.12.2021 г. Производството е по реда на чл. 124 и сл. от Закона за съдебната власт. Тълкувателно дело № 3/2020 г. е образувано по искане на главния прокурор на Република България до Общото събрание на колегиите във Вър...

Справочна информация бр. 1/2022

Централни валутни курсове за периода 10.12. - 17.12.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...