Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 1, 3 - 9 януари 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 3 - 9 януари 2022 г.
Законодателство

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи от замяна на право на строеж върху имот, придобит чрез дарение срещу строителна услуга

Вещните права са уредени в чл. 55 - чл. 67 от Закона за собствеността (ЗС) и включват два самостоятелни вида права от категорията ограничени вещни права - право на ползване и право на собственост върху постройка (суперфиция - право на строеж). На основание чл. 63, ал. 1 от ЗС соб...

Държавен вестник

ДВ, бр. 95 от 16.11.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 378 от 10 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма “Отново заедно”, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г. 2. Постановление № 3...

ДВ, бр. 96 от 19.11.2021 г.

Конституционният съд прие Определение № 9 ИП от 16 ноември 2021 г. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията подписа: 1. Изменения на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH). 2. Измене...

ДВ, бр. 97 от 19.11.2021 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 277 за освобождаване на Мария Недялкова Донска от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ямайка. 2. Указ № 278 за назначаване на Тодор Минков Кънчевски - извънреден и пълномощен посланик на Република Българ...

ДВ, бр. 98 от 23.11.2021 г.

Правителството прие: 1. Решение № 813 от 19 ноември 2021 г. за констатиране неизпълнение на т. 11 от Решение № 964 на Министерския съвет от 10 декември 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни...

ДВ, бр. 99 от 26.11.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 393 от 22 ноември 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата, които се предоставят на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) на На...

Въпроси и отговори

Авансови вноски

Фирма с дейност строителни услуги е реализирала нетни приходи от продажби през 2019 г. в размер на над 3 000 000 лв., но няма подадена декларация по чл. 87а от ЗКПО през 2021 г. и не е внасял месечни авансови вноски по ЗКПО. Дружеството не е новоучредено. Тъй като на мен не ми е ...

Апорт на сгради

Дружество “А” ЕООД притежава новопостроена сграда с балансова стойност 1100 хил. лв. Друго дружество “Б” ЕООД също притежава сграда, имаща балансова стойност 560 хил. лв. Дружествата са регистрирани по Закона за ДДС. Техните еднолични собствениците са физически лица. Двамата собс...

Особености при годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Строителните предприятия, които съставят своите финансови отчети на база НСС, при годишното счетоводно приключване и изготвяне на своя ГФО следва да се съобразяват с всички счетоводни стандарти, включени в пълния комплект НСС. Това изисква и спазването на концептуалните постановк...

Подаръчните ваучери, раздавани на персонала, не са част от представителните разходи на предприятието

Фирма “Х” иска да дава ваучери за храна. Данъчно се приемат за разход на фирмата и са без осигуровки. Но от фирмата за ваучери предлагат също на фирма “Х” подаръчни ваучери и уверяват фирма “Х” ,че не им се дължи осигуровки, а само 10% данък представителни в края на годината. Въп...

Сграда, която се отдава под наем, трябва да се отчита като инвестиционен имот

Фирмата ни отдава под наем сграда с офиси на друга наша фирма (свързани лица). Сградата е построена с подизпълнители. Имам следния въпрос. Как трябва да бъде обявена сградата във финансовите ни отчети (НСС) - като ДМА или като инвестиционен имот? Съгласно параграф 2 от СС 40 Отч...

Справочник

ВАС постанови решение, в което формулира критерии за преценка на баланса между правото на свобода на изразяване и информация и правото на защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни На 16.11.2021 г. Върховният административен съд (ВАС) постанови решение по дело на КЗЛД срещу електронна медия, заведено във връзка с публикуването на лични данни на физическо лице за целите на журналистически материал. Решението на ВАС е особе...

Решение на ВАС относно прилагане на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ при данъчни ревизии

Тълкувателно решение № 11 от 03.12.2021 г. Производството е по реда на чл. 124 и сл. от Закона за съдебната власт. Тълкувателно дело № 3/2020 г. е образувано по искане на главния прокурор на Република България до Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд за ...

Справочна информация бр. 1/2022

Централни валутни курсове за периода 10.12. - 17.12.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържаниет...

PDF версия на броя

Брой 1 на Седмичен законник от 2022 г.

Вижте PDF версия на изданието от бутона по-долу. [[table_2]]...