Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 2, 10 - 16 януари 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2, 10 - 16 януари 2022 г.
Законодателство

Командироване на работници във Великобритания - осигуряване и командировъчни

Дружество в България сключва договор за технически услуги (строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи) с дружество във Великобритания. За целта дружеството ще командирова свои работници за продължителен период о...

Въпроси и отговори

Авансови вноски по ЗКПО и разпределяне на дивидент

Фирма няма задължение за внасяне на авансови вноски по ЗКПО. Към 30.10.2021 г. осъществява сделка за 1 000 000, 00 лв. и желае да внесе авансово дължимия корпоративен данък. Въпросите са: 1. С Декларация по чл. 87а от ЗКПО за деклариране вида и разме...

Данъчни облекчения за деца за 2021 г.

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт в НАП С § 9, ал. 1, 2 и 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (ПЗР на ЗДБРБ за 2021 г.) са определени специални, по-високи размери на данъч...

ДДС за фактури от фейсбук

Фирмата ни е регистрирана по ДДС в България на общо основание. Правим си реклама във фейсбук, за което получаваме фактури от фейсбук с ДДС номер в Ирландия. За получените фактури трябва да издадем протоколи по ДДС за самоначисление. Какъв е процентът...

Едностранно въвеждане на намалено работно време от работодателя

Има ли работодателят право по реда на чл. 138а от КТ да установи намалено работно време в последните 3 месеца на 2021 г. и веднага след това за първите 3 месеца на 2022 г.? По реда на чл. 138а от КТ работодателят има право да установи намалено работ...

Корекции на данъчен кредит за товарен автомобил с N1

Фирма е придобила чрез лизинг товарен автомобил с N1, който се използва за целите на дейността за извършване на облагаеми доставки, но и за лично ползване. За тази цел е ползвала частичен данъчен кредит в размер на 80% от начисленото ДДС. За товарния...

Отчитане на компенсация по РМС № 739 и РМС № 771

Получени фактури от доставчици на ел. енергия, в които има включена компенсация по РМС №739 и РМС №771. Какви трябва да бъдат счетоводните операции? Компенсациите представляват безвъзмездни средства, предоставени от държавата, защото са “помощи от д...

Отчитане на разходите за социални придобивки

Фирмата ни взе решение да предостави на всички служители социална грижа под формата на семеен уикенд в хотел за 1 нощувка с цел възстановяване на физическото и психическото здраве на служителите във връзка с пандемичната обстановка и дългата социална...

Парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, когато майката е осигурена на две основания по КСО

Във фирмата ни има майка, която е самоосигуряващо се лице и е назначена на трудов договор. До момента същата получава обезщетение за отглеждане на дете до 410-ия ден по трудов договор и като самоосигуряващо се лице. От 29.11.2021 г. майката излиза в ...

Ползване на отложен от 2020 г. платен годишен отпуск

Предстои прекратяване на трудов договор на служител, който има 15 дни неизползван отпуск за 2020 г., но своевременно не е подал молба за отлагане на ползването му. Има ли право на обезщетение по чл. 224 от КТ при прекратяване на трудовия договор? В ...

Регистрация по реда на чл. 97а от ЗДДС

Българско дружество извършва дейност по разработка на софтуер и софтуерни продукти, създаване на 3D среди и игри с клиенти основно от ЕС, Япония и САЩ. Трябва ли да се регистрира по чл. 97а от ЗДДС? Съгласно чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС на регистрация по ...

Справочник

Банкови сметки на Агенция “Митници”, в сила от 01.01.2022 г.

От 01.01.2022 г. Агенция “Митници” открива две нови единни сметки за плащания на публични задължения в БНБ - една сметка за плащания на задължения по митническото законодателство, глоби и санкции и една сметка за плащания на задължения по акцизното з...

ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код

От 4 януари 2021 година ЕГН в регистър БУЛСТАТ ще се преобразува в 9-цифрен код. Тази промяна не изисква от потребителите да подават документи или заявления. Агенцията по вписванията служебно преобразува кода от 10-цифрен в такъв от 9 знака /ЕИК/ на ...

Промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), в сила от 23 декември 2021 г.

Писмо 20-00-174/21.12.2021 г. на НАП Настоящото становище се издава с цел да разясни последиците от промените в административнонаказателното производство, в сила от 23 декември 2021 г., произтичащи от приетия Закон за изменение и допълнение на Закон...

PDF версия на броя

Брой 2 на Седмичен законник от 2022 г.

Вижте PDF версия на изданието от бутона по-долу. [[table_1]]...