Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 2, 10 - 16 януари 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2, 10 - 16 януари 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 2 на Седмичен законник от 2022 г.

Вижте PDF версия на изданието от бутона по-долу. [[table_1]]...

Законодателство

Командироване на работници във Великобритания - осигуряване и командировъчни

Дружество в България сключва договор за технически услуги (строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи) с дружество във Великобритания. За целта дружеството ще командирова свои работници за продължителен период о...

Въпроси и отговори

Авансови вноски по ЗКПО и разпределяне на дивидент

Фирма няма задължение за внасяне на авансови вноски по ЗКПО. Към 30.10.2021 г. осъществява сделка за 1 000 000, 00 лв. и желае да внесе авансово дължимия корпоративен данък. Въпросите са: 1. С Декларация по чл. 87а от ЗКПО за деклариране вида и разме...

Данъчни облекчения за деца за 2021 г.

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт в НАП С § 9, ал. 1, 2 и 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (ПЗР на ЗДБРБ за 2021 г.) са определени специални, по-високи размери на данъч...

ДДС за фактури от фейсбук

Фирмата ни е регистрирана по ДДС в България на общо основание. Правим си реклама във фейсбук, за което получаваме фактури от фейсбук с ДДС номер в Ирландия. За получените фактури трябва да издадем протоколи по ДДС за самоначисление. Какъв е процентът...

Едностранно въвеждане на намалено работно време от работодателя

Има ли работодателят право по реда на чл. 138а от КТ да установи намалено работно време в последните 3 месеца на 2021 г. и веднага след това за първите 3 месеца на 2022 г.? По реда на чл. 138а от КТ работодателят има право да установи намалено работ...

Корекции на данъчен кредит за товарен автомобил с N1

Фирма е придобила чрез лизинг товарен автомобил с N1, който се използва за целите на дейността за извършване на облагаеми доставки, но и за лично ползване. За тази цел е ползвала частичен данъчен кредит в размер на 80% от начисленото ДДС. За товарния...

Отчитане на компенсация по РМС № 739 и РМС № 771

Получени фактури от доставчици на ел. енергия, в които има включена компенсация по РМС №739 и РМС №771. Какви трябва да бъдат счетоводните операции? Компенсациите представляват безвъзмездни средства, предоставени от държавата, защото са “помощи от д...

Отчитане на разходите за социални придобивки

Фирмата ни взе решение да предостави на всички служители социална грижа под формата на семеен уикенд в хотел за 1 нощувка с цел възстановяване на физическото и психическото здраве на служителите във връзка с пандемичната обстановка и дългата социална...

Парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, когато майката е осигурена на две основания по КСО

Във фирмата ни има майка, която е самоосигуряващо се лице и е назначена на трудов договор. До момента същата получава обезщетение за отглеждане на дете до 410-ия ден по трудов договор и като самоосигуряващо се лице. От 29.11.2021 г. майката излиза в ...

Ползване на отложен от 2020 г. платен годишен отпуск

Предстои прекратяване на трудов договор на служител, който има 15 дни неизползван отпуск за 2020 г., но своевременно не е подал молба за отлагане на ползването му. Има ли право на обезщетение по чл. 224 от КТ при прекратяване на трудовия договор? В ...

Регистрация по реда на чл. 97а от ЗДДС

Българско дружество извършва дейност по разработка на софтуер и софтуерни продукти, създаване на 3D среди и игри с клиенти основно от ЕС, Япония и САЩ. Трябва ли да се регистрира по чл. 97а от ЗДДС? Съгласно чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС на регистрация по ...

Справочник

Банкови сметки на Агенция “Митници”, в сила от 01.01.2022 г.

От 01.01.2022 г. Агенция “Митници” открива две нови единни сметки за плащания на публични задължения в БНБ - една сметка за плащания на задължения по митническото законодателство, глоби и санкции и една сметка за плащания на задължения по акцизното з...

ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код

От 4 януари 2021 година ЕГН в регистър БУЛСТАТ ще се преобразува в 9-цифрен код. Тази промяна не изисква от потребителите да подават документи или заявления. Агенцията по вписванията служебно преобразува кода от 10-цифрен в такъв от 9 знака /ЕИК/ на ...

Промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), в сила от 23 декември 2021 г.

Писмо 20-00-174/21.12.2021 г. на НАП Настоящото становище се издава с цел да разясни последиците от промените в административнонаказателното производство, в сила от 23 декември 2021 г., произтичащи от приетия Закон за изменение и допълнение на Закон...