Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2022 > бр. 1 от 2022 г.
 
сп. Български законник
бр. 1 от 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 1 на Български законник от 2022 г.

Вижте PDF версия на изданието от бутона по-долу. [[table_1]]...

Коментар на експерта

Договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги

1. Договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги са уредени в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки1. Той имплементира Директива (ЕС) 2019/770 относно някои аспекти на договорите за пред...

Задължение за регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС при доставки на услуги с получатели – данъчно задължени лица, установени в друга държава членка или трета страна

На основание чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни ...

Зачитане на осигурителен стаж на съдружник, който се осигурява като самоосигуряващо се лице, определяне на дохода за 2021 г.

Зачитането на осигурителен стаж на наетите лица и на самоосигуряващите се лица се извършва по принципно различен начин. Достатъчно за зачитане на осигурителен стаж на наетите е за тях да са дължими осигурителни вноски, т. е. да са полагали труд и да ...

Промени в Закона за административните нарушения и наказания, в сила от 23.12.2021 г.

Влизане в сила на промените Промените в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които са обнародвани през 2020 г. (ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г.), влязоха в сила от 23.12.2021 г. Едногодишният срок бе даден на гражданите и администра...

Въпроси и отговори от практиката

Анулиране на погрешно издадени фактури

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, доставя стока на клиент, за което издава фактура в брой в момента на доставката в месец октомври. Фактурите, които издава доставчикът, са и касови бележки (касовият бон не може да се отдели от фактурата). В края н...

Данъчни аспекти при закриване на ДЗЗД

Въпрос: ДЗЗД е създадено с цел участие и изпълнение на обществена поръчка. Регистрирано е по ДДС на 18.12.2019 г. на основание чл. 132 ал. 5 от ЗДДС. Договорът за обществена поръчка е изпълнен и ДЗЗД трябва да се закрие. Адвокат ще изготви и подаде д...

Данъчното облекчение за деца за 2021 г.

Въпрос: Самоосигуряващо се лице с личен труд може ли да се възползва от облекчението за деца за 2021 г. и какви документи ще са необходими за подаване и докога? Отговор: По специфичен начин за текущата 2021 година са регламенитирани сумите за ползва...

Доставка на една и съща стока във верига, включваща и междинен доставчик

Въпрос: Българска фирма закупува от Австрия стока и я продава на друга българска фирма. Стоката обаче пътува директно от Австрия към Франция. Транспортът е за сметка на купувача - българска фирма. Правилно ли разбирам, че място на сделката между двет...

Доставка на консултантски услуги

Въпрос: Българско юридическо лице „А“, нерегистрирано по ЗДДС, е сключило договор за извършване консултантски услуги с фирма „В“ със седалище и адрес на управление и данъчна регистрация в САЩ. Предметът на оказваните услуги е свързан с предоставяне н...

Доставки на услуги, свързани с разработване, внедряване и дългосрочна поддръжка на специализиран софтуер

Въпрос: Фирмата ни има подписан договор като подизпълнител на белгийска фирма “Х” за разработка и внедряване на специализиран софтуер в българско дружество “У”. Услугите ще се предоставят дистанционно и на място при възложителя на белгийската фирма “...

Доставките, които възникват при сделки със земя, в т.ч. земеделска, са освободени от облагане

Въпрос: Дружество, което е регистрирано по ЗДДС, е закупило от физически лица земеделска земя през 2008 г. Статутът на земята не е променен към днешна дата. Предстои продажба на посочения имот. Ако не се избере вариантът да бъде облагаема сделката и ...

Дължи ли се ДДС върху стоп капаро

Въпрос: Между две фирми – юридически лица, регистрирани по ДДС, ще се сключи Споразумение за поемане на ангажимент за сключване на договор за наем срещу получаване на стоп капаро (депозит). Страните се споразумяват, че в рамките на 4 месеца наемодате...

Заприходяване на ДМА

Въпрос: Кога или след кой акт се заприходява ДМА (блок) с натрупани разходи по сметка 611 за период от шест години? На 02.11.2021 г. фирмата придобива Акт 16. Има необходимите площообразуване; ценообразуване и т.н. Отговор: Съгласно параграф 3.1 от С...

Здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице, което е пенсионер с инвалидна пенсия

Въпрос: Самоосигуряващо се лице (управител на ЕООД) не заплаща социални осигуровки, защото има инвалидна пенсия. 1. Трябва ли да заплаща здравна осигуровка? 2. В момент, в който лицето е във временна нетрудоспособност (има издаден болничен лист), здр...

Изплащане на парично обезщетение за безработица

Въпрос: Осигурено лице съм по трудов договор. Имам регистрирано ЕООД, което не извършва дейност от 01.01.2020 г., за което е подадена декларация за спиране на дейност в НАП. Има вероятност да бъде прекратено трудовото ми правоотношение. Ще имам ли пр...

Облагане на две последователни доставки, които са осъществени с един транспорт

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, купува от румънска фирма селскостопанска продукция. Намерението е стоката да бъде продадена на друга българска фирма, като третата разполага със собствен транспорт и тя директно ще натовари стоката от Рум...

Облагане с ДДС на доставки на програмен продукт, разработване на софтуер и на консултантски услуги

Въпрос: Фирма, нерегистрирана по ЗДДС в България, ще извършва услуги на фирма, регистрирана по ЗДДС в Англия - изготвяне на уебсайтове и други компютърни услуги. Каква фактура би следвало да издаде към английската фирма и има ли някакви особености по...

Облагане с ДДС продажби на стоки на консигнация

Въпрос: На фирма, регистрирана по ЗДДС, предстои продажби на стоки на консигнация. Какво трябва да бъде съобразено от счетоводна и данъчна гледна точка? Отговор: Предвид поставения въпрос, следва да се има предвид, че в българското търговско право ко...

Осигуровки при договор за счетоводно-консултантски услуги

Въпрос: Сключен е договор за счетоводно-консултантски услуги между физическо лице и юридическо лице с ежемесечно възнаграждение в размер на 100 лв. При подаването на годишната декларация по чл. 50 начисляват ли се и дължат ли се осигуровки, или е сам...

Осигуровки, дължими от собственик на ЕООД, който е пенсионер

Въпрос: Какви осигуровки дължи собственик на ЕООД, който е пенсионер поради навършена възраст? Предприятието му не осъществява дейност. Той не е страна по граждански и трудови договори. Отговор: Съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредбата за общественото осиг...

Отчитане на направени от съдружниците парични вноски в гражданското дружество

Въпрос: Налице е недовършена масивна жилищна сграда поради това, че строителят я изоставил. Собствениците на имоти в нея образуват гражданско дружество и го регистрират в регистър БУЛСТАТ. Съгласно учредителния акт собствениците стават съдружници в н...

Плащане на осигуровки при възнаграждение, изплащано наведнъж на годишна база

Въпрос: Може ли самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД, да получи възнаграждение по извънтрудово правоотношение за положения личен труд еднократно в края на годината? Отговор: По принцип полагането на личен труд от собственици или съдружници в ...

Признаване за данъчни цели на счетоводните разходи за пътуване и престой на физическите лица

Въпрос: Дружеството ни командирова свои служители (на трудов договор) в страната, като пътуванията се извършват с личните автомобили на служителите. Взето е решение разходите за гориво, които се изплащат на служителите, да се пресмятат, като се прила...

Признаване на нематериални активи

Въпрос: Наш клиент поддържа интернет сайт. На него срещу абонамент може да се слушат различни видеоуроци. Питането е как е най-правилно да се осчетоводяват разходите, които се правят по създаването на тези видеоуроци. Уроците са разделени на отделни ...

Признаване на разходи за дарение

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, иска да извърши безвъзмездно ремонт на църковен храм. Ремонтът ще се извърши чрез подизпълнители - строителни фирми. Ако има договор за дарение между храма и фирмата за извършване на този ремонт под формата на безв...

Първоначално оценяване на закупена земя

Въпрос: Фирма А ООД, регистрирана по ДДС, закупува земя от фирма Б ЕАД с цел строителство на производствена сграда. Издадена е фактура от фирма Б ЕАД на фирма А ООД за 704 098,80 лв. с ДДС за покупко-продажбата на имота. Това е и описаната сума в нот...

Разваляне на договор, по силата на който е доставена стока и издадена фактура

Въпрос: Ние сме мебелна фабрика, регистрирана по ДДС, и през 2019 г. имаме ВОП на материали от италианска фирма, също регистрирана по ДДС. Материалите все още не са платени. Проектът, за който са материалите, пропада и сега италианската фирма не си и...

Разминаване между размера на паричните средства в брой, посочен в предоставените счетоводни документи, и фактически установената наличност

Въпрос: Фирма Х ЕООД ООД е наш клиент. При проверка служители на НАП се фокусират върху наличност на касата в размер на 13 000 лв., т.е. по счетоводни данни - 13 000 лв., а реално собственикът не може да ги покаже. Произходът им е ясен - от дейността...

Разпределяне и облагане на дивиденти в ЕООД

Въпрос: ЕООД иска да разпредели дивиденти, собственик на ЕООД-то е ЕТ, физическото лице, което е собственик на ЕТ, е и управител на ЕООД-то. Какви са редът на разпределяне на дивиденти и начинът на деклариране от страна на ЕООД-то и от страна на ЕТ-т...

Разходи за наем на работници в чужбина

Въпрос: Дружеството е юридическо лице с основна дейност монтаж на соларни полета в чужбина на територията на Европейския съюз и извън него. Това е свързано с изпращането на работници в чужбина и осигуряването на настаняването им там. Доскоро за тази ...

Специален ред на облагане на маржа на цената

Въпрос: 1. Какви документи трябва да издадем при покупка на стоки от фирма от страна – членка на ЕС, във фактурата има изписани нужните реквизити за продажба по маржа? Какви счетоводни статии трябва да се вземат в счетоводството? 2. Какви документи т...

Специфични случаи на внос на необщностни стоки на територията на друга държава членка и последващото им транспортиране до територията на страната

Въпрос: Ние сме българско дружество, регистрирано по ДДС. Един от основните ни доставчици от Китай промени процедурата по доставка на стоките и вместо да се обмитяват по стандартния митнически режим, стоката ни пристигна директно в склада, без никакв...

Писма и указания

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СТАНОВИЩЕ № ППН-02-463 от 2021 г. Относно: Фигурата на длъжностно лице по защита на данните в контекста на служебното правоотношение Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав - председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Мария...

№ 08-Б-28 от 19.11.2020 г. Относно: Прекратяване на данъчното облагане при отказ от право на собственост върху превозно средство

Във Вашe писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №………..08.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: През 2012 г. лице подава декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и та...

№ М-24-36-70 от 01.12.2020 г. Относно: Указания по прилагане разпоредбите на чл. 14, ал. 6, изр. 2-ро и чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №…………..10.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: С изменението на чл. 14, ал. 6 ЗМДТ (доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.20...

Решения на ВАС

Решение № 10029 от 05.10.2021 г. по адм. дело № 2752/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС по доставки, които ревизираното лице (РЛ) е декларирало като вътреобщностни (ВОД), с получател хърватско дружество, и отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от ЕООД. Прав...

Решение № 10134 от 06.10.2021 г. по адм. дело № 3055/2021 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗКПО за 2016 г. и 2017 г. и задължения за ДДС за 06.2017 г. ведно с лихва за забава. В случая спорът между страните е относно размерите на пазарните цени на процесните имоти, обуславящи корекциите на фина...

Решение № 10183 от 07.10.2021 г. по адм. дело № 3043/2021 г.

Предмет на спора са определени на основание чл. 79, § 1, б. „а“ и § 2, б. „а“ във вр. с чл. 85, § 1 и § 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013 г. и чл. 54, ал. 1 и чл. 56 ЗДДС допълнителни публични вземания за мито и ДДС. При извършен последващ контрол на д...

Решение № 10749 от 25.10.2021 г. по адм. дело № 2832/2021 г.

Предмет на спора са наложена мярката „запечатване на търговски обект” - сладкарница, намиращ се в гр. Русе, и забрана на достъпа до него за срок от 14 дни, издадена по реда на чл. 186, ал. 1, т. 1, б „а“ ЗДДС и чл. 187 ЗДДС. Съдържанието на пасажа „...

Решение № 11349 от 10.11.2021 г. по адм. дело № 3318/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчен период 07.2014 г. ведно с лихви. Не са изпълнени кумулативните условия, визирани в чл. 15 ЗДДС, по-конкретно т. 2, за да бъде квалифицирана операцията като тристранна, тъй като стоката не е...

Решение № 12630 от 10.12.2021 г. по адм. дело № 2831/2021 г.

Предмет на спора е допълнително начислен ДДС по фактури, издадени от различни дружества, ведно с лихви. Съгласно чл. 3, ал. 5 ЗДДС органите на местна власт не са данъчно задължени за извършваните от тях дейности или доставки в качеството им на орган...

Решение № 12639 от 10.12.2021 г. по адм. дело № 5253/2021 г.

Предмет на спора са непризнато право на приспадане на ДДС по неосъществени доставки на стоки и услуги на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 6 и чл. 9 ЗДДС по фактури, издадени от 14 доставчика, с предмет части за автомо...

Решение № 6991 от 10.06.2021 г. по адм. дело № 1000/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчни периоди октомври, ноември и декември 2014 г., януари и октомври 2015 г. и септември 2016 г. в резултат на отказано право на приспадане на ДДС на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1,...

Решение № 7003 от 10.06.2021 г. по адм. дело № 11006/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху добавената стойност, произтичащи от непризнат данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС във връзка с чл. 6, ал. 1 ЗДДС, и доначислен ДДС на основание чл. 86, ал...

Решение № 7026 от 10.06.2021 г. по адм. дело № 1629/2021 г.

Предмет на спора е определен за довнасяне ДДС със съответните лихви. При липса на установяване от приходните органи, че услугите са извършвани от сдружението чрез неговия персонал, такава констатация може да бъде изведена само при провеждане на реви...

Решения на ВКС

Решение № 128 от 04.02.2020 г. по търг. дело № 2466/2018 г., I т.о.

В хипотезата на пряк иск от увреденото лице срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“ в застрахователната сума по чл. 429 КС (в сила от 01.01.2016 г.) се включва дължимото от застрахования спрямо увреденото лице обезщетение за заба...

Решение № 195 от 28.05.2019 г. по търг. дело № 2393/2017 г., I т.о.

Когато вземането на купувача по предварителен договор (цедент) е било прехвърлено с договор за цесия, като задълженията по предварителния договор са останали в тежест на цедента, предявеният от цесионера иск за обявяване на предварителния договор за ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 1 от 2022 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.12. - 31.12.2021 г. За повече информация погледнете на страници 117, 118, ...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 99 от 2021 г. до бр. 1 от 2022 г.

ДВ, бр. 99 от 26.11.2021 г. Министерски съвет Постановление № 393 от 22 ноември 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата, които се предоставят на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класиф...