Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 4, 24 - 30 януари 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 24 - 30 януари 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 4 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Последваща оценка на финансовите инструменти в края на годината

Преоценката на финансовите инструменти на предприятието като част от годишното счетоводно приключване за 2021 г. следва да се извършва при спазване на изискванията на приложимите счетоводни стандарти: ● СС 32 Финансови инструменти (при прилаган...

Държавен вестник

ДВ, бр. 105 от 14.12.2021 г.

Правителството прие Постановление № 430 от 9 декември 2021 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос....

ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за избиране на министър-председател на Република България. 2. Решение за приемане на структура на Министерския съвет на Република България. 3. Решение за избиране на Министерски съвет на Република България. 4. Пост...

ДВ, бр. 107 от 16.12.2021 г.

Правителството прие Постановление № 437 от 14 декември 2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. Министърът на правосъд...

ДВ, бр. 108 от 17.12.2021 г.

Комисията за регулиране на съобщенията прие Правила за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата “идентификация на линията на викащия”, “идентификация на свързаната линия” и “тонално номеронабиране”....

ДВ, бр. 109 от 21.12.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 438 от 16 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски ...

Въпроси и отговори

Възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз

Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, участва на търг в Италия за закупуването на бижута, Бижутата на търга се продават от името на съд в Испания. Фирмата има издаден документ от GOBID INTERNATIONAL AUCTION GRUP SRL като в първата част са разписани...

Данъчно третиране на дейност, извършвана от сдружение с нестопанска цел

Сдружение с нестопанска цел в рамките на регламентираната си дейност получава държавно финансиране за създаването на нова музика с цел популяризиране на определен музикален жанр. Сдружението решава, че за да достигнат до по-голяма аудитория, част от ...

Едноличните търговци не разпределят дивидент

ЕТ на патент (фризьорски салон), водещ едностранно счетоводство, може ли да разпредели дивидент? Внася ли се 5% данък? Подава ли се справка по чл. 73 от ЗДДФЛ? Печалбата в предприятието на едноличния търговец може да се изплати на собственика или да...

ЗДДС при авансово плащане за покупка на апартамент

Дружество плаща авансово за покупка на апартамент, за който ще има право на данъчен кредит. В месеца на плащане получава авансова фактура за платения аванс. Финализирането на сделката и реалното придобиване на собствеността на апартамента ще се случи...

Необходими условия, за да е налице вътреобщностно придобиване

Българска фирма поръчва от “Емаг” офис оборудване. Една част от оборудването бива доставено с фактура от румънска фирма. Румънската фирма е партньор на “Емаг”. В румънската фактура са посочени реквизитите на българската фирма - име, адрес, ЕИК, ДДС н...

Определяне на датата, на която изтича неплатен отпуск

Как се изчисляват 6 месеца неплатен отпуск по чл. 167а, ал. 1 КТ за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст? Ако лицето е подало молба за ползване на този вид отпуск от 15.01.2022 г. и заложим 30 календарни дни за месец, т.е. 180 дни, п...

Отчитане на работното време на транспортни работници

Как правилно да се организира и отчита работното време на транспортните работници във фирма, извършваща международен автомобилен транспорт с МПС над 12 тона, спазвайки изискванията на Регламент 561/2006, Директива 15/2002 и Кодекса на труда? Според Д...

Прекратяване на трудов договор при 50% трайна неработоспособност

На работник по трудов договор ТЕЛК издава документ за 50% трайно намалена работоспособност. Може ли такъв работник да бъде съкратен поради намаляване обема на работа на фирмата? В съответствие с чл. 1, ал. 3 от Наредбата за трудоустрояване лицата с ...

Третиране на продажба, когато данъчната основа е по-ниска от тази при придобиването

Фирма с дейност ВиК услуги има 2 магазина, които е придобила чрез бартер през 2009 г. и които са заприходени като стоки, тъй като са за продажба, респективно не се начислява амортизация. Въпросите са ми във връзка с това, че по предварителните догово...

Третиране на услуга с предмет архитектурно проектиране на интериорен дизайн

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва услуга по изготвяне на архитектурен проект на обект, намиращ се в Белгия, като клиентът е дружество от страна, членка на ЕС, и е данъчно задължено лице с валиден ВАТ номер. Към договора за архитекту...

Справочник

Справочна информация бр. 4/2022

Централни валутни курсове за периода 14.01. - 20.01.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...