Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 5, 31 януари - 6 февруари 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 31 януари - 6 февруари 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 5 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Последователни доставки на стока съгласно разпоредбата на чл. 65а от ЗДДС

Последователните доставки на стоки обхващат случаите, при които са налице две или повече едновременни доставки, при което доставените стоки подлежат на единствен вътреобщностен превоз между две държави членки. В тези хипотези Съдът на Европейския съю...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо гласуване промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Предлага се те да влязат в сила със стара дата - от 1 януари т.г. С въвеждането на предлаганите изменения и допълнения в ЗКПО се очаква ограничаване на случаите на данъчно планиране, водещи до данъчно необлагане или до значително по-ниско облагане, с...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС)

Измененията са внесени от Министерския съвет и целят прецизиране на българското законодателство с правото на Европейския съюз. В законопроекта са направени предложения за прецизиране на действащите от 1 юли 2021 г. режими за облагане на доставки на с...

Държавен вестник

ДВ, бр. 110 от 24.12.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г. 2. Решение за изменение на Решение на Народното събр...

ДВ, бр. 111 от 31.12.2021 г.

Народното събрание прие Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност. Правителството прие: 1. Постановление № 466 от 22 декември 2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бю...

ДВ, бр.1 от 4.1.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 472 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. 2. Постановление № 473 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бю...

Въпроси и отговори

Допълнителни вноски по чл. 134 от ТЗ

ЕООД притежава дялове в ООД. Същото е превело по сметката на ООД-то сумата от 70 хил. лв. като допълнителни вноски. Очертава се хипотезата ООД-то да не успее да върне така преведените му суми. Как това се отразява в баланса на ЕООД-то? За извършване...

Облагане на хонорар за консултантска услуга, изплатен на чуждестранно ФЛ

Ще преведа хонорар по граждански договор за консултантска услуга по намиране на нови клиенти на чуждестранно физическо лице от Русия за 2000 евро брутна сума. Трябва ли да удържа данък при източника или друг данък и как се декларира полученият хонора...

Отчитане покупко-продажба на животни

Питането се отнася за периода 2013-2016 г. Свързано е с покупко-продажба на животни, като същите остават в склад съвсем кратко време - до около месец, тъй като се препродават на по-големи количества. По време на преместването на животните от покупкат...

Последваща оценка на финансовите инструменти в края на годината

Преоценката на финансовите инструменти на предприятието като част от годишното счетоводно приключване за 2021 г. следва да се извършва при спазване на изискванията на приложимите счетоводни стандарти: ● СС 32 Финансови инструменти (при прилаган...

Префактуриране на разходи

Фирмата ни отдава под наем помещение, но фактурите за ел. енергия и мобилен оператор са на наше име. Ние правим префактуриране на наемателите на разхода за ел. енергия и такси към мобилен оператор. С издаването на тази фактура за префактуриране как е...

Справочник

Въпроси и отговори от МТСП

Въпрос: Необходимо ли е провеждане на профилактичен преглед от специалист по очни болести съгласно изискванията на Наредба № 7 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на збут при работа с видеодисплеи за учители или педагогически персонал...

Информация за предоставянето на индивидуални квоти за ваучери за храна за 2022 г.

Министерство на финансите Съгласно чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане, общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна се утвърждава със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Съгл...

Искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми вече може да се подава и онлайн

Национална агенция за приходите Нова електронна услуга на НАП дава възможност на потребителите да подават онлайн искане за възстановяване или прихващане на надвнесени суми. Електронната услуга “Приемане на искане за прихващане или възстановяване на ...