Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 5, 31 януари - 6 февруари 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 31 януари - 6 февруари 2022 г.
Законодателство

Последователни доставки на стока съгласно разпоредбата на чл. 65а от ЗДДС

Последователните доставки на стоки обхващат случаите, при които са налице две или повече едновременни доставки, при което доставените стоки подлежат на единствен вътреобщностен превоз между две държави членки. В тези хипотези Съдът на Европейския съюз (СЕС) приема, че вътреобщнос...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо гласуване промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Предлага се те да влязат в сила със стара дата - от 1 януари т.г. С въвеждането на предлаганите изменения и допълнения в ЗКПО се очаква ограничаване на случаите на данъчно планиране, водещи до данъчно необлагане или до значително по-ниско облагане, съответно до намаляване на възм...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС)

Измененията са внесени от Министерския съвет и целят прецизиране на българското законодателство с правото на Европейския съюз. В законопроекта са направени предложения за прецизиране на действащите от 1 юли 2021 г. режими за облагане на доставки на стоки и услуги, осъществени по ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 110 от 24.12.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г. 2. Решение за изменение на Решение на Народното събрание за приемане на структура ...

ДВ, бр. 111 от 31.12.2021 г.

Народното събрание прие Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност. Правителството прие: 1. Постановление № 466 от 22 декември 2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на ...

ДВ, бр.1 от 4.1.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 472 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. 2. Постановление № 473 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вън...

Въпроси и отговори

Допълнителни вноски по чл. 134 от ТЗ

ЕООД притежава дялове в ООД. Същото е превело по сметката на ООД-то сумата от 70 хил. лв. като допълнителни вноски. Очертава се хипотезата ООД-то да не успее да върне така преведените му суми. Как това се отразява в баланса на ЕООД-то? За извършване на допълнителни вноски следва...

Облагане на хонорар за консултантска услуга, изплатен на чуждестранно ФЛ

Ще преведа хонорар по граждански договор за консултантска услуга по намиране на нови клиенти на чуждестранно физическо лице от Русия за 2000 евро брутна сума. Трябва ли да удържа данък при източника или друг данък и как се декларира полученият хонорар? Съгласно чл. 5 от Закона з...

Отчитане покупко-продажба на животни

Питането се отнася за периода 2013-2016 г. Свързано е с покупко-продажба на животни, като същите остават в склад съвсем кратко време - до около месец, тъй като се препродават на по-големи количества. По време на преместването на животните от покупката до базата за съхранение и сл...

Последваща оценка на финансовите инструменти в края на годината

Преоценката на финансовите инструменти на предприятието като част от годишното счетоводно приключване за 2021 г. следва да се извършва при спазване на изискванията на приложимите счетоводни стандарти: ● СС 32 Финансови инструменти (при прилагане на НСС). ● МСФО 9 Фина...

Префактуриране на разходи

Фирмата ни отдава под наем помещение, но фактурите за ел. енергия и мобилен оператор са на наше име. Ние правим префактуриране на наемателите на разхода за ел. енергия и такси към мобилен оператор. С издаването на тази фактура за префактуриране как е правилно тя да се осчетоводи ...

Справочник

Въпроси и отговори от МТСП

Въпрос: Необходимо ли е провеждане на профилактичен преглед от специалист по очни болести съгласно изискванията на Наредба № 7 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на збут при работа с видеодисплеи за учители или педагогически персонал, които в условията на извънре...

Информация за предоставянето на индивидуални квоти за ваучери за храна за 2022 г.

Министерство на финансите Съгласно чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане, общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна се утвърждава със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба ...

Искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми вече може да се подава и онлайн

Национална агенция за приходите Нова електронна услуга на НАП дава възможност на потребителите да подават онлайн искане за възстановяване или прихващане на надвнесени суми. Електронната услуга “Приемане на искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми” е достъпна с ...

PDF версия на броя

Брой 5 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...