Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 2, 16 - 31 януари 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2022 г.
Писма и указания

№ 2-760 от 15.10.2021 г. Относно: Издаване на касови бележки по Наредба №Н-18 от 2006г. при прием на плащания чрез платформата Stripe

В Дирекция ОДОП, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество Ви развива дейност в областта на тьрговията на дребно. Оперативно дейността се извършва чрез online магазин, като потребителите на продуктите са изцяло извън границите на страната. Във връзка с този на...

№ 3-1430 от 21.10.2021 г. Относно: Регистриране и отчитане на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки извършени чрез електронен магазин

Според изложеното в запитването, „X“ ЕООД клиент на Счетоводна кантора „Н“ ЕООД, има обща регистрация по ЗДДС и работи с онлайн магазин, като извършва продажби на данъчно незадължени лица в рамките на ЕС. В същото е посочено, че от началото на дейността на дружеството се следи об...

№ 94-00-129 от 18.10.2021 г. Относно: Прилаганe на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-129/05.10.2021 г., към което е представено допълнително ново запитване, подписано с квалифициран електронен подпис, чрез Ваш пълномощник с вх. № 94-00-129#1/07.10.2021 г., в които е изл...

№ 94-00-135 от 27.10.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ във връзка с търговия с криптовалути

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-135 от 19.10.2021 г., относно прилагане на ЗДДС и ЗДДФЛ, във връзка с търговия с криптовалути. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице е регистрирано по ЗДДС, работи по трудов договор и се ...

№ 96-00-247 от 20.10.2021 г. Относно: Прилагане на чл. 204 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и чл. 24 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 96-00-247/07.10.2021 г. е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, предвижда да предоставя ваучери за храна на наетия персонал, като при разглеждане на нор...

№ М-94-В-1261#2 от 28.10.2021 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004)

Във Ваше писмено запитване, прието с вх. №М-94-В-1261/08.10.2021 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: От месец 07.2019 г. живеете и работите на територията на Република Гърция. Там се осигуряват...

Анотации

Изплащане на договореното трудово възнаграждение

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли законова забрана или пречка основното и допълнителното възнаграждение да се изплащат от Работодателя до 25-то число на месеца, на същия месец на осъществяване предмета на Трудовия договор? Нормата на чл. 270, ал. 2 от Кодекса...

Изплащане на обезщетение при ранно пенсиониране

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Учител е работил в друго училище 24 години, после 7 месеца в сфера извън образованието, а след това в нашето училище е работил 8 години. След две години, без да е работил другаде, придобива право на ранно пенсиониране. Ако бъде назна...

Отпуск при договор за ученичество по смисъла на чл. 230 КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Полага ли се отпуск - платен или неплатен при договор за ученичество по смисъла на чл.230 КТ, сключен по реда на Закона за професионално образование и обучение, на ученик в професионална гимназия в дуална форма на обучение? И ако се ...

Признаване на разходи при прекъсване дейността на ЕТ

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Собственикът на предприятието на едноличен търговец (ЕТ) е подал декларация за прекъсване на трудовата дейност като самоосигуряващо се лице. Няколко месеца след това дейност е възобновена, а две седмици ...

Работното време, почивките и отпуските при сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: 1. Има ли нормативно установена минимална продължителност на смяната (при пълно работно време), когато работата в предприятието се организира на две или повече смени, наложено от характера на производствения процес – напр. смяна с пр...

Разлика между неустойка и задатък

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Каква е по закон разликата между неустойка и задатък и по какви правила се определят те и техните размери? В закона за задълженията и договорите (ЗЗД) има няколко общи правила за това какво се случва при неизпълнение на ...

Удължаването на срочен трудов договор докато служителката е в отпуск по майчинство

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Възможно ли е удължаването на срочен трудов договор докато служителката е в отпуск по майчинство? Срочните трудови договори са регламентирани в чл. 68 от Кодекса на труда /КТ/ и са няколко вида: за определен срок, който не може да б...

Справочник

Данъчен календар 1 - 16 февруари 2022 г.

До 10-ти февруари: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или др...

Държавен вестник в бр. 2 от 2022 г.

ДВ, бр. 70 от 24.8.2021 г. Министерски съвет Постановление № 283 от 19 август 2021 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование Постановление № 284 от 19 август 2021 г. за одобряване на допъл...

Справочна информация бр. 2/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 декември - 3 януари 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месе...

PDF версия на броя

Брой 2 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...