Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 2, 16 - 31 януари 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 2 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 2-760 от 15.10.2021 г. Относно: Издаване на касови бележки по Наредба №Н-18 от 2006г. при прием на плащания чрез платформата Stripe

В Дирекция ОДОП, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество Ви развива дейност в областта на тьрговията на дребно. Оперативно дейността се извършва чрез online магазин, като потребителите на продуктите са изцяло извън границите на ...

№ 3-1430 от 21.10.2021 г. Относно: Регистриране и отчитане на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки извършени чрез електронен магазин

Според изложеното в запитването, „X“ ЕООД клиент на Счетоводна кантора „Н“ ЕООД, има обща регистрация по ЗДДС и работи с онлайн магазин, като извършва продажби на данъчно незадължени лица в рамките на ЕС. В същото е посочено, че от началото на дейнос...

№ 94-00-129 от 18.10.2021 г. Относно: Прилаганe на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-129/05.10.2021 г., към което е представено допълнително ново запитване, подписано с квалифициран електронен подпис, чрез Ваш пълномощник с вх. № 94-00-129#...

№ 94-00-135 от 27.10.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ във връзка с търговия с криптовалути

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-135 от 19.10.2021 г., относно прилагане на ЗДДС и ЗДДФЛ, във връзка с търговия с криптовалути. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице е регистрирано по ЗДДС, ...

№ 96-00-247 от 20.10.2021 г. Относно: Прилагане на чл. 204 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и чл. 24 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 96-00-247/07.10.2021 г. е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, предвижда да предоставя ваучери за храна на наетия персона...

№ М-94-В-1261#2 от 28.10.2021 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004)

Във Ваше писмено запитване, прието с вх. №М-94-В-1261/08.10.2021 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: От месец 07.2019 г. живеете и работите на територията на Репуб...

Анотации

Изплащане на договореното трудово възнаграждение

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли законова забрана или пречка основното и допълнителното възнаграждение да се изплащат от Работодателя до 25-то число на месеца, на същия месец на осъществяване предмета на Трудовия договор? Нормат...

Изплащане на обезщетение при ранно пенсиониране

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Учител е работил в друго училище 24 години, после 7 месеца в сфера извън образованието, а след това в нашето училище е работил 8 години. След две години, без да е работил другаде, придобива право на ранн...

Отпуск при договор за ученичество по смисъла на чл. 230 КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Полага ли се отпуск - платен или неплатен при договор за ученичество по смисъла на чл.230 КТ, сключен по реда на Закона за професионално образование и обучение, на ученик в професионална гимназия в дуалн...

Признаване на разходи при прекъсване дейността на ЕТ

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Собственикът на предприятието на едноличен търговец (ЕТ) е подал декларация за прекъсване на трудовата дейност като самоосигуряващо се лице. Няколко месеца след това дейност...

Работното време, почивките и отпуските при сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: 1. Има ли нормативно установена минимална продължителност на смяната (при пълно работно време), когато работата в предприятието се организира на две или повече смени, наложено от характера на производств...

Разлика между неустойка и задатък

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Каква е по закон разликата между неустойка и задатък и по какви правила се определят те и техните размери? В закона за задълженията и договорите (ЗЗД) има няколко общи правила за това какво ...

Удължаването на срочен трудов договор докато служителката е в отпуск по майчинство

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Възможно ли е удължаването на срочен трудов договор докато служителката е в отпуск по майчинство? Срочните трудови договори са регламентирани в чл. 68 от Кодекса на труда /КТ/ и са няколко вида: за опре...

Справочник

Данъчен календар 1 - 16 февруари 2022 г.

До 10-ти февруари: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е ч...

Държавен вестник в бр. 2 от 2022 г.

ДВ, бр. 70 от 24.8.2021 г. Министерски съвет Постановление № 283 от 19 август 2021 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование Постановление № 284 от 19 август ...

Справочна информация бр. 2/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 декември - 3 януари 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен ...