Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 2, 16 - 31 януари 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2022 г.
Писма и указания

№ 2-760 от 15.10.2021 г. Относно: Издаване на касови бележки по Наредба №Н-18 от 2006г. при прием на плащания чрез платформата Stripe

В Дирекция ОДОП, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество Ви развива дейност в областта на тьрговията на дребно. Оперативно дейността се извършва чрез online магазин, като потребителите на продуктите са изцяло извън границите на страната. Във връзка с този на...

№ 3-1430 от 21.10.2021 г. Относно: Регистриране и отчитане на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки извършени чрез електронен магазин

Според изложеното в запитването, „X“ ЕООД клиент на Счетоводна кантора „Н“ ЕООД, има обща регистрация по ЗДДС и работи с онлайн магазин, като извършва продажби на данъчно незадължени лица в рамките на ЕС. В същото е посочено, че от началото на дейността на дружеството се следи об...

№ 94-00-129 от 18.10.2021 г. Относно: Прилаганe на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-129/05.10.2021 г., към което е представено допълнително ново запитване, подписано с квалифициран електронен подпис, чрез Ваш пълномощник с вх. № 94-00-129#1/07.10.2021 г., в които е изл...

№ 94-00-135 от 27.10.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ във връзка с търговия с криптовалути

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-135 от 19.10.2021 г., относно прилагане на ЗДДС и ЗДДФЛ, във връзка с търговия с криптовалути. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице е регистрирано по ЗДДС, работи по трудов договор и се ...

№ 96-00-247 от 20.10.2021 г. Относно: Прилагане на чл. 204 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и чл. 24 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 96-00-247/07.10.2021 г. е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, предвижда да предоставя ваучери за храна на наетия персонал, като при разглеждане на нор...

№ М-94-В-1261#2 от 28.10.2021 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004)

Във Ваше писмено запитване, прието с вх. №М-94-В-1261/08.10.2021 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: От месец 07.2019 г. живеете и работите на територията на Република Гърция. Там се осигуряват...

Анотации

Изплащане на договореното трудово възнаграждение

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли законова забрана или пречка основното и допълнителното възнаграждение да се изплащат от Работодателя до 25-то число на месеца, на същия месец на осъществяване предмета на Трудовия договор? Нормата на чл. 270, ал. 2 от Кодекса...

Изплащане на обезщетение при ранно пенсиониране

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Учител е работил в друго училище 24 години, после 7 месеца в сфера извън образованието, а след това в нашето училище е работил 8 години. След две години, без да е работил другаде, придобива право на ранно пенсиониране. Ако бъде назна...

Отпуск при договор за ученичество по смисъла на чл. 230 КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Полага ли се отпуск - платен или неплатен при договор за ученичество по смисъла на чл.230 КТ, сключен по реда на Закона за професионално образование и обучение, на ученик в професионална гимназия в дуална форма на обучение? И ако се ...

Признаване на разходи при прекъсване дейността на ЕТ

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Собственикът на предприятието на едноличен търговец (ЕТ) е подал декларация за прекъсване на трудовата дейност като самоосигуряващо се лице. Няколко месеца след това дейност е възобновена, а две седмици ...

Работното време, почивките и отпуските при сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: 1. Има ли нормативно установена минимална продължителност на смяната (при пълно работно време), когато работата в предприятието се организира на две или повече смени, наложено от характера на производствения процес – напр. смяна с пр...

Разлика между неустойка и задатък

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Каква е по закон разликата между неустойка и задатък и по какви правила се определят те и техните размери? В закона за задълженията и договорите (ЗЗД) има няколко общи правила за това какво се случва при неизпълнение на ...

Удължаването на срочен трудов договор докато служителката е в отпуск по майчинство

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Възможно ли е удължаването на срочен трудов договор докато служителката е в отпуск по майчинство? Срочните трудови договори са регламентирани в чл. 68 от Кодекса на труда /КТ/ и са няколко вида: за определен срок, който не може да б...

Справочник

Данъчен календар 1 - 16 февруари 2022 г.

До 10-ти февруари: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или др...

Държавен вестник в бр. 2 от 2022 г.

ДВ, бр. 70 от 24.8.2021 г. Министерски съвет Постановление № 283 от 19 август 2021 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование Постановление № 284 от 19 август 2021 г. за одобряване на допъл...

Справочна информация бр. 2/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 декември - 3 януари 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месе...

PDF версия на броя

Брой 2 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...