Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 6, 7 - 13 февруари 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 7 - 13 февруари 2022 г.
Законодателство

Попълване на Декларация обр. № 1 и Декларация обр. № 6 при възстановен данък от работодателя

Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен до...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене удължаване на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. до 31 март т.г.

Ковид добавките към пенсиите, които са в размер на 60 лв., няма да подлежат на запор. С приетите промени се гарантира, че ще се изплати разликата на пенсионерите, които през януари получиха по-малка пенсия плюс добавка в сравнение с декември 2021 г.Запазва се размерът на минималн...

Държавен вестник

В, бр. 4 от 14.1.2022 г.

Министърът на образованието и науката подписа Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на образованието. Министърът на отбраната издаде Наредба № Н-22 от 30 декември 2021 г. за придобиване на квалификация ...

В, бр. 5 от 18.1.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 3 от 12 януари 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Постановление № 4 от 13 януари 2022 г. за изменение на Ус­тройствения правилник на Министерството на енергетиката, приет с Постановление № 360 н...

ДВ, бр. 2 от 7.1.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика. 2. Решение за попълване състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. 3. Решение за освобождаване и избиране на...

ДВ, бр. 3 от 11.1.2022 г.

Народното събрание прие Решение за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка. Правителството прие: 1. Постановление № 1 от 7 януари 2022 г. за изменение на Постановление № 405 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на условията,...

ДВ, бр. 6 от 21.1.2022 г.

Министърът на транспорта и съобщенията издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България. Комисията за регулиране на съобщенията прие Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщи...

ДВ, бр. 7 от 25.1.2022 г.

Народното събрание прие Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и един член на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване в Комисията по енергетика, както и процедура...

Въпроси и отговори

Данъчно признаване на разходите за дарение в полза на бюджетни предприятия

Признават ли се за данъчни цели счетоводни разходи за дарение, направено в полза на община с цел преодоляване на икономическите последици от епидемията, породена от Covid-19? Съгласно чл. 31, ал. 1, т. 5 се признават за данъчни цели счетоводните разходи за дарения до 10% от счет...

Доставка на услуги, свързани с недвижим имот, разположен на територията на Белгия

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, има сключен договор с холандско дружество, регистрирано по ЗДДС в Холандия, за извършване на строително-монтажни работи на обект в Белгия. Българските работници са изпратени в Белгия със сертификат А1. 1. При фактуриране на из...

Класифициране на сметки, разкрити в платежните платформи страйп (Stripe) и пейпал (PayPal) и декларирането им в БНБ

Българска фирма има разкрити сметки в платежните платформи страйп (Stripe) и пейпал (PayPal). Класифицират ли се тези сметки като “сметки в чужбина” по смисъла на Валутния закон и Наредба № 27 на БНБ и следва ли да бъдат декларирани в БНБ с Декларация - Форма СПБ-2 при откриване ...

Относно практическото приложение на чл. 121 от ЗКПО

През месец април 2021 г. в Търговския регистър е вписано преобразуване чрез отделяне на ново дружество с ограничена отговорност на основание чл. 262в от ТЗ. От имуществото на преобразуващото се дружество са отделени активи и обособена дейност, които преминават към новоучреденото ...

Последваща оценка на финансовите инструменти в края на годината

Преоценката на финансовите инструменти на предприятието като част от годишното счетоводно приключване за 2021 г. следва да се извършва при спазване на изискванията на приложимите счетоводни стандарти: - СС 32 Финансови инструменти (при прилагане на НСС). - МСФО 9 Финансови инстру...

Последици при смърт на собственик на ЕООД

В средата на месец декември собственик на ЕООД почива. Към датата на неговата кончина дружеството е действащо, има назначени двама служителя, единият от които е в болничен (втори от общо три), които се отпускат поради бременност и раждане. Дружеството е преустановило дейността съ...

Правото на платен годишен отпуск на възстановен държавен служител за времето от незаконното уволнение до възстановяването му на работа

Какво е правото на възстановен държавен служител на платен годишен отпуск за времето от незаконното уволнение до възстановяването му на работа в светлината на практиката на СЕС? Правото на платен годишен отпуск е субективно право на работника/служителя, уредено в Кодекса на труд...

Третиране на ваучерите за храна

Управителите на дружеството предоставят чрез заповед, подписана от работниците и служителите, ваучери за храна в размер на 60 лв. на всички работници и служители само в месеците, в които се достигне определен паричен оборот (когато постъпи определена сума пари в касите и сметките...

Справочник

Справочна информация бр. 5/2022

Централни валутни курсове за периода 28.01. - 3.02.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържанието...

PDF версия на броя

Брой 6 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...