Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 6, 7 - 13 февруари 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 7 - 13 февруари 2022 г.
Законодателство

Попълване на Декларация обр. № 1 и Декларация обр. № 6 при възстановен данък от работодателя

Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене удължаване на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. до 31 март т.г.

Ковид добавките към пенсиите, които са в размер на 60 лв., няма да подлежат на запор. С приетите промени се гарантира, че ще се изплати разликата на пенсионерите, които през януари получиха по-малка пенсия плюс добавка в сравнение с декември 2021 г.З...

Държавен вестник

В, бр. 4 от 14.1.2022 г.

Министърът на образованието и науката подписа Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на образованието. Министърът на отбраната издаде Наредба № Н-22 от 30 декември 2021 г. з...

В, бр. 5 от 18.1.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 3 от 12 януари 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Постановление № 4 от 13 януари 2022 г. за изменение на Ус­тройствения правилник на Министерството на енергетиката,...

ДВ, бр. 2 от 7.1.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика. 2. Решение за попълване състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. 3. Решение ...

ДВ, бр. 3 от 11.1.2022 г.

Народното събрание прие Решение за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка. Правителството прие: 1. Постановление № 1 от 7 януари 2022 г. за изменение на Постановление № 405 на Министерския съвет от 2021 ...

ДВ, бр. 6 от 21.1.2022 г.

Министърът на транспорта и съобщенията издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България. Комисията за регулиране на съобщенията прие Правила за използване на радиочестотни...

ДВ, бр. 7 от 25.1.2022 г.

Народното събрание прие Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и един член на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване в Комисията по...

Въпроси и отговори

Данъчно признаване на разходите за дарение в полза на бюджетни предприятия

Признават ли се за данъчни цели счетоводни разходи за дарение, направено в полза на община с цел преодоляване на икономическите последици от епидемията, породена от Covid-19? Съгласно чл. 31, ал. 1, т. 5 се признават за данъчни цели счетоводните раз...

Доставка на услуги, свързани с недвижим имот, разположен на територията на Белгия

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, има сключен договор с холандско дружество, регистрирано по ЗДДС в Холандия, за извършване на строително-монтажни работи на обект в Белгия. Българските работници са изпратени в Белгия със сертифика...

Класифициране на сметки, разкрити в платежните платформи страйп (Stripe) и пейпал (PayPal) и декларирането им в БНБ

Българска фирма има разкрити сметки в платежните платформи страйп (Stripe) и пейпал (PayPal). Класифицират ли се тези сметки като “сметки в чужбина” по смисъла на Валутния закон и Наредба № 27 на БНБ и следва ли да бъдат декларирани в БНБ с Деклараци...

Относно практическото приложение на чл. 121 от ЗКПО

През месец април 2021 г. в Търговския регистър е вписано преобразуване чрез отделяне на ново дружество с ограничена отговорност на основание чл. 262в от ТЗ. От имуществото на преобразуващото се дружество са отделени активи и обособена дейност, които ...

Последваща оценка на финансовите инструменти в края на годината

Преоценката на финансовите инструменти на предприятието като част от годишното счетоводно приключване за 2021 г. следва да се извършва при спазване на изискванията на приложимите счетоводни стандарти: - СС 32 Финансови инструменти (при прилагане на Н...

Последици при смърт на собственик на ЕООД

В средата на месец декември собственик на ЕООД почива. Към датата на неговата кончина дружеството е действащо, има назначени двама служителя, единият от които е в болничен (втори от общо три), които се отпускат поради бременност и раждане. Дружествот...

Правото на платен годишен отпуск на възстановен държавен служител за времето от незаконното уволнение до възстановяването му на работа

Какво е правото на възстановен държавен служител на платен годишен отпуск за времето от незаконното уволнение до възстановяването му на работа в светлината на практиката на СЕС? Правото на платен годишен отпуск е субективно право на работника/служит...

Третиране на ваучерите за храна

Управителите на дружеството предоставят чрез заповед, подписана от работниците и служителите, ваучери за храна в размер на 60 лв. на всички работници и служители само в месеците, в които се достигне определен паричен оборот (когато постъпи определена...

Справочник

Справочна информация бр. 5/2022

Централни валутни курсове за периода 28.01. - 3.02.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете ...

PDF версия на броя

Брой 6 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...