Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 7, 14 - 20 февруари 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 14 - 20 февруари 2022 г.
Законодателство

Доставките, които формират оборота по чл. 20б, ал. 1, т. 3 от ЗДДС

Въпросите, свързани с данъчното третиране на доставките, които възникват при търговията на стоки и услуги, осъществявани чрез съвременните средства за комуникация, стават все по-актуални. Специфичните взаимоотношения, които поражда този начин на търгуване, поставят и много нестан...

Народно събрание

Парламентът одобри на първо четене промени в Закона за електронното управление (ЗУЕ), които предвиждат закриването на Държавната агенция “Електронно управление” (ДАЕУ).

Измененията се налагат заради структурата на новото правителство - от Министерството на транспорта и съобщенията отпаднаха информационните технологии, а отделно беше създадено Министерство на електронното управление. Всички правомощия на председателя на ДАЕУ ще бъдат възложени на...

Държавен вестник

ДВ, бр. 8 от 28.1.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Паралелното споразумение за защитен механизъм между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател. 2. Закон за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията, приета от Съвета в...

Въпроси и отговори

Апорт на ДМА и намаляване на капитала

През 2012 г. е създадено дружество “Б” чрез апорт на ДМА (машини и оборудване) от дружество “А”. Оценката на вещите лица е 200 000 лв. През 2019 г. е намален капиталът на дружество “Б” до 1000 лв. Самите ДМА си останаха във фирмата “Б”. Осчетоводих решението за намаляване на капи...

Деклариране на недвижими имоти

Фирма построява четири жилищни секции - А, В, С и D, върху един парцел земя. След въвеждане в експлоатация декларира в “Общински приходи” с отделни декларации в отделни партиди обектите, като с една декларация декларира апартамент, мазе и паркомясто. Преди няколко години започват...

Договор за дистрибуция и предоставяне на машина

Фирмата има сключен договор за дистрибуция с клиент, на който предоставя безвъзмездно машина веднага след сключването на договора, като клиентът се задължава в рамките на 18 месеца да достигне определения оборот, като при достигането му се прехвърля правото на собственост. За цел...

Отчитане на сграда като инвестиционен имот

Фирма Х ООД, нерегистрирана по ЗДДС, с основна дейност отдаване под наем на сгради. Тези сгради са заведени като инвестиционни имоти в счетоводството на фирмата. Първи въпрос: Правилно ли са заведени като инвестиционни имоти по с/ка 224, или би трябвало да са заведени като ДА по ...

Финансовите отчети на бюджетните организации - поглед отстрани

В последния ден на изтеклата календарна 2021 г. Министерството на финансите (МФ) издаде последните си за годината указания за бюджетната сфера - ДДС № 7, с които се доуточняват процедурите по годишното счетоводно приключване, изготвянето и публикуването на годишните финансови отч...

Справочник

В Комбинираната номенклатура на ЕС за 2022 г. са въведени промени в номенклатурата по отношение на електронните цигари, както и течности и пълнители за тях

Агенция “Митници” В Комбинираната номенклатура (КН) на ЕС за 2022 г. КН 2022 са въведени промени в номенклатурата по отношение на електронните цигари, както и течности и пълнители, които се използват с тях, най-важните от които са: - създадена е нова позиция 2404 за “Продукти, с...

Важно за Интрастат операторите: Ново поле в декларацията за вътресъюзен износ (изпращания): “VIN номер на партньора”

Национална агенция за приходите Новото поле в декларацията за вътресъюзен износ “VIN номер на партньора” е “ ДДС идентификационния номер” на партньора/клиента по фактурата. Има случаи, в които държавата членка, в която е регистриран по ЗДДС клиента Ви по фактурата, да е различн...

Заповед № змф-44 от 21.01.2022 г. за определяне списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2021 г.

Издадена от министъра на финансите Обн., ДВ. бр.10 от 4 февруари 2022 г. На основание чл. 183, ал. 1 във връзка с ал. 5 и чл. 184, т. 1, буква “а” от Закона за корпоративното подоходно облагане нареждам: Определям списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от ...

Прилагане на осигурителното законодателство

Писмо на НАП № 20-00-23/28.01.2022 г. Във връзка с прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:...

Справочна информация бр. 7/2022

Централни валутни курсове за периода 4.02. - 10.02.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържанието...

PDF версия на броя

Брой 7 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...