Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 7, 14 - 20 февруари 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 14 - 20 февруари 2022 г.
Законодателство

Доставките, които формират оборота по чл. 20б, ал. 1, т. 3 от ЗДДС

Въпросите, свързани с данъчното третиране на доставките, които възникват при търговията на стоки и услуги, осъществявани чрез съвременните средства за комуникация, стават все по-актуални. Специфичните взаимоотношения, които поражда този начин на търг...

Народно събрание

Парламентът одобри на първо четене промени в Закона за електронното управление (ЗУЕ), които предвиждат закриването на Държавната агенция “Електронно управление” (ДАЕУ).

Измененията се налагат заради структурата на новото правителство - от Министерството на транспорта и съобщенията отпаднаха информационните технологии, а отделно беше създадено Министерство на електронното управление. Всички правомощия на председателя...

Държавен вестник

ДВ, бр. 8 от 28.1.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Паралелното споразумение за защитен механизъм между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател. 2. Закон за допълнение на Закона за ратифициране на К...

Въпроси и отговори

Апорт на ДМА и намаляване на капитала

През 2012 г. е създадено дружество “Б” чрез апорт на ДМА (машини и оборудване) от дружество “А”. Оценката на вещите лица е 200 000 лв. През 2019 г. е намален капиталът на дружество “Б” до 1000 лв. Самите ДМА си останаха във фирмата “Б”. Осчетоводих р...

Деклариране на недвижими имоти

Фирма построява четири жилищни секции - А, В, С и D, върху един парцел земя. След въвеждане в експлоатация декларира в “Общински приходи” с отделни декларации в отделни партиди обектите, като с една декларация декларира апартамент, мазе и паркомясто....

Договор за дистрибуция и предоставяне на машина

Фирмата има сключен договор за дистрибуция с клиент, на който предоставя безвъзмездно машина веднага след сключването на договора, като клиентът се задължава в рамките на 18 месеца да достигне определения оборот, като при достигането му се прехвърля ...

Отчитане на сграда като инвестиционен имот

Фирма Х ООД, нерегистрирана по ЗДДС, с основна дейност отдаване под наем на сгради. Тези сгради са заведени като инвестиционни имоти в счетоводството на фирмата. Първи въпрос: Правилно ли са заведени като инвестиционни имоти по с/ка 224, или би трябв...

Финансовите отчети на бюджетните организации - поглед отстрани

В последния ден на изтеклата календарна 2021 г. Министерството на финансите (МФ) издаде последните си за годината указания за бюджетната сфера - ДДС № 7, с които се доуточняват процедурите по годишното счетоводно приключване, изготвянето и публикуван...

Справочник

В Комбинираната номенклатура на ЕС за 2022 г. са въведени промени в номенклатурата по отношение на електронните цигари, както и течности и пълнители за тях

Агенция “Митници” В Комбинираната номенклатура (КН) на ЕС за 2022 г. КН 2022 са въведени промени в номенклатурата по отношение на електронните цигари, както и течности и пълнители, които се използват с тях, най-важните от които са: - създадена е нов...

Важно за Интрастат операторите: Ново поле в декларацията за вътресъюзен износ (изпращания): “VIN номер на партньора”

Национална агенция за приходите Новото поле в декларацията за вътресъюзен износ “VIN номер на партньора” е “ ДДС идентификационния номер” на партньора/клиента по фактурата. Има случаи, в които държавата членка, в която е регистриран по ЗДДС клиента...

Заповед № змф-44 от 21.01.2022 г. за определяне списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2021 г.

Издадена от министъра на финансите Обн., ДВ. бр.10 от 4 февруари 2022 г. На основание чл. 183, ал. 1 във връзка с ал. 5 и чл. 184, т. 1, буква “а” от Закона за корпоративното подоходно облагане нареждам: Определям списък на общини с безработица със и...

Прилагане на осигурителното законодателство

Писмо на НАП № 20-00-23/28.01.2022 г. Във връзка с прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите...

Справочна информация бр. 7/2022

Централни валутни курсове за периода 4.02. - 10.02.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете ...

PDF версия на броя

Брой 7 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...