Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 3, 1 - 15 февруари 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2022 г.
Писма и указания

№ 26-С-1129#1 от 27.10.2021 г. Относно: Данъчното третиране на доходи от източник в Република България, начислени от българско юридическо лице в полза на чуждестранно дружество – местно лице на Виетнам, съгласно българското законодателство и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане на доходите (СИДДО) между България и Виетнам, заведено в регистъра на ЦУ на НАП с вх. №26-С-1129/20.10.2021 г.

Съгласно представената във Вашето запитване фактическа обстановка по силата на сключен Договор за предоставяне на правни услуги, свързани с първоначална регистрация на представителен офис на българско дружество в гр. Ханой, както и с последващо предоставяне на съдействие на място...

№ 3-1578 oт 24.11.2021 г. Относно: Задължителни осигурителни вноски за периода на незаконно недопускане на държавен служител на работа

Според изложеното в запитването, с Решение на Административен съд, държавна агенция е осъдена и е изплатила на свой служител съответното присъдено обезщетение. Изплатената сума представлява неизплатено основно трудово възнаграждение за периода от 23.08.2018 г. до 15.10.2018 г., к...

№ 96-00-256 от 19.10.2021 г. Относно: Регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ във връзка с внос на стоки

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-256 от 14.10.2021 г., относно прилагане на ЗДДС във връзка с внос. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Българско дружество закупува стоки от Китай, които минават през митница и за осъществения внос с...

№ 96-00-260 от 27.10.2021 г. Относно: Начисляване на данък върху добавената стойност при доставка на услуга по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-260 от 19.10.2021 г., относно начисляване на данък при доставката на услуга по превод на документация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Видно от изложената фактическа обстановка, представляваното о...

№ М-15-00-43 от 12.11.2021 г. Относно: Данъчно третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на държавни помощи в сектори „Плодове и зеленчуци“, „Биоземеделие“ и „Животновъдство“

В ЦУ на НАП са постъпили Ваши запитвания с вх. №М-15-00-43/12.10.2021 г. и вх. №15-00-45/21.10.2021 г., в които са поставени въпроси относно данъчното третиране на държавни помощи в сектори „Плодове и зеленчуци“, „Биоземеделие“ и „Животновъдство“, получавани от земеделските стопа...

№ М-15-00-43 от 12.11.2021 г. Относно: Данъчно третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на държавни помощи в сектори „Плодове и зеленчуци“, „Биоземеделие“ и „Животновъдство“

В ЦУ на НАП са постъпили Ваши запитвания с вх. №М-15-00-43/12.10.2021 г. и вх. №15-00-45/21.10.2021 г., в които са поставени въпроси относно данъчното третиране на държавни помощи в сектори „Плодове и зеленчуци“, „Биоземеделие“ и „Животновъдство“, получавани от земеделските стопа...

№ М-24-35-25 от 26.11.2021 г. Относно: Дължимост на осигурителни вноски

Във връзка с Ваше запитване с вх. №…….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Българска фирма има сключен агентски договор с физическо лице – гражданин на Република Азербайджан. Агентът приема да намер...

№ М-26-Р-567 от 26.11.2021 г. Относно: Регистрация за прилагане на специален режим в Съюза на основание чл. 156, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № …/… г. е заведено Ваше запитване, в което във връзка с изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 01.07.2021 г. (ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.), касаещи специалните режими за данъчно задължени лица, извършващи у...

Анотации

Допълнителен платен годишен отпуск при ненормиран работен ден

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Назначаваме „шофьор, тежкотоварен автомобил/международни превози“. Тъй като ще извършва работа като шофьор на товарен автомобил над 12 т., на същия са определени 5 дни платен годишен отпуск, съгласно чл. 2, т. 29 от Наредбата за уста...

Няма ограничения за сключване на граждански договори от лица, които работят по трудово правоотношение

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя в училище като учител по трудов договор на пълно работно време-8 ч. Имам следния въпрос: Може ли да бъде назначен и на граждански договор във връзка с предоставянето на счетоводни услуги т.е. като счтоводител при същия работ...

Отпуск за отглеждане на дете до две годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Детето ми е родено на 14.01.21 г. Към днешна дата съм попълнила декларация и ползвам т.нар. втора година от майчинството по чл. 53 от КСО. Ако прекратя отпуска за гледане на дете след един месец, например, мога ли отново да попълня д...

Отработено време при командировка

експерти от МТСП В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съгласно чл. 2 от Наредба за командировките в страната (НКС) командировките се определят в календарни дни и включват дните за изпълнението на задачата, дните на пътуването и почивните и празничните дни. Командировки...

Право на данъчен кредит при лизинг

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество, регистрирано по ДДС, придобива автомобил чрез финансов лизинг с опция за прехвърляне на правото на собственост върху автомобила при приключване на лизинга. Тъй като автомобилът ще се ползва и ...

Признаване на трудов стаж при лице, работило във Великобритания

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как стои въпросът с признаването на трудов стаж при лице, работило във Великобритания в периода от 27 юли 2020 г. до 15 декември 2021 г.? Възможно ли е трудов стаж в горепосочения период да бъде признат в България и по какъв ред (как...

Размер на дневните пари за командировка

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Бихме желали да увеличим размера на дневните пари за командировка от 20 лв на 30 лв./ден. Това възможно ли е или дневните за командировка в страната могат да надвишават 20 лв./на ден само в случаите описани в чл. 21 от Наредбата за к...

Справочник

Данъчен календар 15 - 28 февруари 2022 г.

До 20-и февруари: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец януари 2022 г. До ...

Държавен вестник в бр. 3 от 2022 г.

ДВ, бр. 84 от 8.10.2021 г. Президент на Републиката Указ № 259 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград, на 27 февруари 2022 г. Указ № 260 за награждаване на акад. Никола Василев Съботинов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърл...

Справочна информация бр. 3/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 4 - 18 януари 2022 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...

PDF версия на броя

Брой 3 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...