Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 3, 1 - 15 февруари 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 3 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 26-С-1129#1 от 27.10.2021 г. Относно: Данъчното третиране на доходи от източник в Република България, начислени от българско юридическо лице в полза на чуждестранно дружество – местно лице на Виетнам, съгласно българското законодателство и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане на доходите (СИДДО) между България и Виетнам, заведено в регистъра на ЦУ на НАП с вх. №26-С-1129/20.10.2021 г.

Съгласно представената във Вашето запитване фактическа обстановка по силата на сключен Договор за предоставяне на правни услуги, свързани с първоначална регистрация на представителен офис на българско дружество в гр. Ханой, както и с последващо предо...

№ 3-1578 oт 24.11.2021 г. Относно: Задължителни осигурителни вноски за периода на незаконно недопускане на държавен служител на работа

Според изложеното в запитването, с Решение на Административен съд, държавна агенция е осъдена и е изплатила на свой служител съответното присъдено обезщетение. Изплатената сума представлява неизплатено основно трудово възнаграждение за периода от 23....

№ 96-00-256 от 19.10.2021 г. Относно: Регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ във връзка с внос на стоки

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-256 от 14.10.2021 г., относно прилагане на ЗДДС във връзка с внос. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Българско дружество закупува стоки от Китай, които минават през ми...

№ 96-00-260 от 27.10.2021 г. Относно: Начисляване на данък върху добавената стойност при доставка на услуга по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-260 от 19.10.2021 г., относно начисляване на данък при доставката на услуга по превод на документация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Видно от изложената фактическа ...

№ М-15-00-43 от 12.11.2021 г. Относно: Данъчно третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на държавни помощи в сектори „Плодове и зеленчуци“, „Биоземеделие“ и „Животновъдство“

В ЦУ на НАП са постъпили Ваши запитвания с вх. №М-15-00-43/12.10.2021 г. и вх. №15-00-45/21.10.2021 г., в които са поставени въпроси относно данъчното третиране на държавни помощи в сектори „Плодове и зеленчуци“, „Биоземеделие“ и „Животновъдство“, по...

№ М-15-00-43 от 12.11.2021 г. Относно: Данъчно третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на държавни помощи в сектори „Плодове и зеленчуци“, „Биоземеделие“ и „Животновъдство“

В ЦУ на НАП са постъпили Ваши запитвания с вх. №М-15-00-43/12.10.2021 г. и вх. №15-00-45/21.10.2021 г., в които са поставени въпроси относно данъчното третиране на държавни помощи в сектори „Плодове и зеленчуци“, „Биоземеделие“ и „Животновъдство“, по...

№ М-24-35-25 от 26.11.2021 г. Относно: Дължимост на осигурителни вноски

Във връзка с Ваше запитване с вх. №…….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Българска фирма има сключен агентски договор с физическо лице – гражданин на Република Азерба...

№ М-26-Р-567 от 26.11.2021 г. Относно: Регистрация за прилагане на специален режим в Съюза на основание чл. 156, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № …/… г. е заведено Ваше запитване, в което във връзка с изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 01.07.2021 г. (ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.), касаещи специалните режими за данъчн...

Анотации

Допълнителен платен годишен отпуск при ненормиран работен ден

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Назначаваме „шофьор, тежкотоварен автомобил/международни превози“. Тъй като ще извършва работа като шофьор на товарен автомобил над 12 т., на същия са определени 5 дни платен годишен отпуск, съгласно чл....

Няма ограничения за сключване на граждански договори от лица, които работят по трудово правоотношение

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя в училище като учител по трудов договор на пълно работно време-8 ч. Имам следния въпрос: Може ли да бъде назначен и на граждански договор във връзка с предоставянето на счетоводни услуги т.е. кат...

Отпуск за отглеждане на дете до две годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Детето ми е родено на 14.01.21 г. Към днешна дата съм попълнила декларация и ползвам т.нар. втора година от майчинството по чл. 53 от КСО. Ако прекратя отпуска за гледане на дете след един месец, наприме...

Отработено време при командировка

експерти от МТСП В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съгласно чл. 2 от Наредба за командировките в страната (НКС) командировките се определят в календарни дни и включват дните за изпълнението на задачата, дните на пътуването и почивните и...

Право на данъчен кредит при лизинг

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество, регистрирано по ДДС, придобива автомобил чрез финансов лизинг с опция за прехвърляне на правото на собственост върху автомобила при приключване на лизинга. Тъй ка...

Признаване на трудов стаж при лице, работило във Великобритания

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как стои въпросът с признаването на трудов стаж при лице, работило във Великобритания в периода от 27 юли 2020 г. до 15 декември 2021 г.? Възможно ли е трудов стаж в горепосочения период да бъде признат ...

Размер на дневните пари за командировка

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Бихме желали да увеличим размера на дневните пари за командировка от 20 лв на 30 лв./ден. Това възможно ли е или дневните за командировка в страната могат да надвишават 20 лв./на ден само в случаите опис...

Справочник

Данъчен календар 15 - 28 февруари 2022 г.

До 20-и февруари: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен пе...

Държавен вестник в бр. 3 от 2022 г.

ДВ, бр. 84 от 8.10.2021 г. Президент на Републиката Указ № 259 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград, на 27 февруари 2022 г. Указ № 260 за награждаване на акад. Никола Василев Съботинов с орден „...

Справочна информация бр. 3/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 4 - 18 януари 2022 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за ...