Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 9, 21 - 27 февруари 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 21 - 27 февруари 2022 г.
Законодателство

Митнически процедури при дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни

Доскоро онлайн поръчките на стоки на стойност под 30 лв., доставяни от трети страни (предимно Китай и САЩ), на практика пристигаха до адреса на българския получател, без за стоката да се изисква митническа обработка и без да се попълва митническа декларация. Предвид промените в м...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за българското гражданство, с които се премахва възможността за инвестиционно гражданство.

Депутатите отхвърлиха другите два законопроекта, с които освен забрана на така наречените “златни паспорти”, се предвижда и пълна проверка на издадените такива за последните десет години....

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите.

В доклада на комисията по икономическа политика се посочва, че са предвидени индивидуални средства за защита на потребителите, претърпели вреди от прилагането на нелоялни търговски практики от търговци, като се дава възможност на потребителите да претендират за намаляване на цена...

Народното събрание прие на първо четене с промени в Закона за насърчаване на инвестициите.

Предвижда се Българска банка за развитие (ББР) и Българска агенция за инвестициите (БАИ) да преминат към новосформираното Министерството на иновациите и растежа....

Парламентът прие на две четения в един ден промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

Според гласуваните промени две години след отмяната на извънредното положение Министерството на туризма предоставя на тур­оператори с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до България с цел туризъм държавна субсидия в размер на 35 евро за всяка седалка от мак...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за водите (ЗВ).

С тях се актуализират Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и тези за управление на риска от наводнения. В мотивите към законопроекта е записано, че това ще позволи да има действащи стратегически документи, като по този начин ще се осигури възможност за осъществяване ...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пазарите на финансови инструменти.

Измененията целят подобряване на регулаторния режим за инвестиционните посредници и пълно съобразяване на законодателството с правото на Европейския съюз. Основната промяна спрямо действащата пруденциална рамка се състои в начина на изчисляване на капиталовите изисквания за инвес...

Държавен вестник

ДВ, бр. 12 от 11.2.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. 2. Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Христо Гаджев към министъра на отбраната Стефан Янев относно ролята на Министерството на отбраната по...

ДВ, бр. 13 от 15.2.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. 2. Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране. Конституционният съд прие: 1. Решение № 1 от 8 февруари 2022 г. по конституционно дело № 17 от...

ДВ, бр. 14 от 18.2.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за корпорат...

Въпроси и отговори

Болнични по време на предизвестие

Когато работник е получил предизвестие за прекратяване на трудовия договор, може ли да ползва болничен и това ще отложи ли прекратяването на договора със срока на болничните? Предизвестието за прекратяване на трудовия договор предизвиква правни последици от момента на връчването...

Вътреобщностна доставка на стоки

Нашата фирма е българско дружество, регистрирано по ДДС в България. Продаваме стока на клиент - фирма Б, която е дружество от трета страна - Република Косово. Стоката се изпраща до фирма В в Словения, която е регистрирана по ДДС. Превозът се поема от фирма Б. Фирма Б префактурира...

Доставка с място на изпълнение извън територията на страната

Предстои покупка на стока, която ще ни бъде фактурирана от българска фирма. Стоката се намира в Дания. Дружеството ще я продаде и фактурира на белгийска фирма. Стоката ще пътува директно от Дания до Белгия. Транспортът е за сметка на БГ фирма, която ни я продава. Въпросът ми е ка...

Особености на годишното счетоводно приключване за 2021 г. в земеделските кооперации

Годишното счетоводно приключване във всяко предприятие, включително и в земеделската кооперация е важен етап от нейната работа, бих казала един от най-важните. Защо? Защото този процес, когато е планиран и извършен по правилния начин, ще помогне на самата кооперация да разбере ка...

Отчитане строителство на сграда

Сграда - собственост на фирма “Х”, която е възложител, и фирма “Y”, която е изпълнител за построяването й, тъй като фирма “Х” няма нужната категория. Как направените разходи за ФРЗ и осигуровки по с/ки 604; 605 от фирма “Y” ще се закрият и по кои сметки? Трудът ще бъде префактури...

Справката по чл. 73 и декларация обр. 6 при изплатени дивиденти на починало лице

Следва ли да се подава годишна декларация обр. 6 и справка по чл. 73 ал. 1 от ЗДДФЛ на починало лице? На лицето през 2021 г. са изплатени дивиденти и са внасяни осигурителни вноски съгласно КСО и ЗЗО. 1. Относно попълването на данни в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ В съотве...

Третиране на разходи за гориво и платени пътни такси в чужбина

Съществува договор между фирма спедиция и фирма превозвач, по силата на който превозвачът има право да ползва карти за зареждане на гориво в чужбина, плащане на пътните такси и винетките чрез карти DKV, WAG, AS 24, собственост на спедиторското дружество. Спедиторското дружество е...

Справочник

Писмо на ИДЕС до МФ относно счетоводното и данъчното третиране на компенсации на небитови крайни клиенти на електрическа енергия за периода 01.12.2021 г. - 31.12.2021 г.

Изх. № 06-12-5/24.01.2022 г. на ИДЕС Във връзка с постъпили множество въпроси от бизнеса и професионалната общност, свързани със счетоводно и данъчно третиране на компенсациите на небитови крайни клиенти на електрическа енергия за периода 01.12.2021 г. - 31.12.2021 г., както и п...

Справочна информация бр. 9/2022

Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Тълкувателно решение 3/2019 на ВКС относно двуседмичния срок за възстановяване на работа

Тълкувателно решение № 3/2019 от 02.12.2021 г. на ВКС Тълкувателното дело е образувано с разпореждане на председателя на ВКС от 29.10.2019 г. по предложение на състав на ВКС за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос: “Откога тече двуседмичният срок за явяване на рабо...

PDF версия на броя

Брой 9 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...