Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2022 г.
Писма и указания

№ 2-718 от 05.10.2021 г. Относно: Приложение на ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС и Наредба Н-18/2006 г.

Като физическо лице се занимавате с декориране на стъклени чаши с глина. Възнамерявате да започнете продажба на ръчно направени изделия чрез регистриран профил в Etsy Ireland UC за продажба на стоки. Сделките за продажба няма да се извършват на територията на страната. Приходите ...

№ 24-39-26 от 01.11.2021 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) от дирекция ОДОП –…… и заведено с вх. № 24-39-26 от 17.02.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: … ООД с ЕИК … закупува земя през 2009 г. под формата на инве...

№ 94-00-139 от 04.11.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 94-00-139/26.10.2021 г. е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте физическо лице и в това си качество сте извършили продажба на 25 броя имота-ниви със стату...

№ 94-00-150 от 19.11.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ във връзка с продажба на недвижими имоти

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-150 от 10.11.2021 г., относно прилагане на ЗДДС и ЗДДФЛ във връзка с продажба на недвижими имоти. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Три физически лица придобиват по наследство през 2013 г. къща, коят...

№ 96-00-255 от 26.10.2021 г. Относно: Приложимо законодателство съгласно европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите–членки на Европейския съюз (ЕС).

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-255/13.10.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Управляваната от Вас фирма „М“ ЕООД извършва по договор, като подизпълнител, услуги с място на изпълнение ФР Герман...

Анотации

Данъци и осигуровки на лица, упражняващи свободна професия

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Жена води курсове по йога, за които има сключен граждански договор като инструктор по йога. Тя провежда и онлайн курсове, за които получава плащане по банков път. Таксата за посещение не е задължителна, ...

Договорът за дарение е безвъзмезден

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Винаги ли договорът за дарение е безвъзмезден, или е възможно да се иска нещо от надарения? В чл. 225 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) изрично е посочено, че „с договора за дарение дарителят отстъпва веднага ...

Издаване на болничен лист

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От кой ден следва да се издаде болничния, тъй като в много от случаите служител е на работа, подписва документи и в средата или края на работния ден му се обаждат, че член на семейството е положителен и следва да се карантинира цялот...

Почивни и празнични дни

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител е с работно време от понеделник до петък. Събота и неделя почива. Не се яви на работа в четвъртък и петък и ще го водим в самоотлъчка. Въпросът ми е съботата и неделята след самоотлъчките водят ли се за трудов стаж или не? ...

Прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: 1. Имаме лице на длъжност портиер на 76 години с Експертно решение на ТЕЛК и 73 % инвалидност. Лицето не желае да си упражни правото на пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, защото решението на ТЕЛК го защитава от освобождаван...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 март 2022 г.

До 10-ти март: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга ...

Държавен вестник в бр. 4 от 2022 г.

ДВ, бр. 96 от 19.11.2021 г. Конституционен съд Определение № 9 ИП от 16 ноември 2021 г. Министерски съвет Решение № 791 от 12 ноември 2021 г. за констатиране неизпълнение на т. 11 от Решение № 963 на Министерския съвет от 10 декември 2004 г. за предоставяне на концесия за добив н...

Осигурителен календар за февруари 2022 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 4/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 19 януари - 2 февруари 2022 г Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месец...

PDF версия на броя

Брой 4 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...