Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 4 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 2-718 от 05.10.2021 г. Относно: Приложение на ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС и Наредба Н-18/2006 г.

Като физическо лице се занимавате с декориране на стъклени чаши с глина. Възнамерявате да започнете продажба на ръчно направени изделия чрез регистриран профил в Etsy Ireland UC за продажба на стоки. Сделките за продажба няма да се извършват на терит...

№ 24-39-26 от 01.11.2021 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) от дирекция ОДОП –…… и заведено с вх. № 24-39-26 от 17.02.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: … ООД с ЕИК … закупува земя пр...

№ 94-00-139 от 04.11.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 94-00-139/26.10.2021 г. е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте физическо лице и в това си качество сте извършили продажба н...

№ 94-00-150 от 19.11.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ във връзка с продажба на недвижими имоти

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-150 от 10.11.2021 г., относно прилагане на ЗДДС и ЗДДФЛ във връзка с продажба на недвижими имоти. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Три физически лица придобиват по насл...

№ 96-00-255 от 26.10.2021 г. Относно: Приложимо законодателство съгласно европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите–членки на Европейския съюз (ЕС).

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-255/13.10.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Управляваната от Вас фирма „М“ ЕООД извършва по договор, като подизпълнител, услуги с...

Анотации

Данъци и осигуровки на лица, упражняващи свободна професия

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Жена води курсове по йога, за които има сключен граждански договор като инструктор по йога. Тя провежда и онлайн курсове, за които получава плащане по банков път. Таксата за...

Договорът за дарение е безвъзмезден

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Винаги ли договорът за дарение е безвъзмезден, или е възможно да се иска нещо от надарения? В чл. 225 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) изрично е посочено, че „с договора за дарен...

Издаване на болничен лист

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От кой ден следва да се издаде болничния, тъй като в много от случаите служител е на работа, подписва документи и в средата или края на работния ден му се обаждат, че член на семейството е положителен и ...

Почивни и празнични дни

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител е с работно време от понеделник до петък. Събота и неделя почива. Не се яви на работа в четвъртък и петък и ще го водим в самоотлъчка. Въпросът ми е съботата и неделята след самоотлъчките водят...

Прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: 1. Имаме лице на длъжност портиер на 76 години с Експертно решение на ТЕЛК и 73 % инвалидност. Лицето не желае да си упражни правото на пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, защото решението на ТЕ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 март 2022 г.

До 10-ти март: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ...

Държавен вестник в бр. 4 от 2022 г.

ДВ, бр. 96 от 19.11.2021 г. Конституционен съд Определение № 9 ИП от 16 ноември 2021 г. Министерски съвет Решение № 791 от 12 ноември 2021 г. за констатиране неизпълнение на т. 11 от Решение № 963 на Министерския съвет от 10 декември 2004 г. за предо...

Осигурителен календар за февруари 2022 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 4/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 19 януари - 2 февруари 2022 г Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен д...