Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 11, 14 - 20 март 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 14 - 20 март 2022 г.
Законодателство

Данъчно третиране по ЗДДС при закупуване на стока от българско дружество в друга държава членка и последващо директно транспортиране на стоката (за сметка на клиента) до трета страна

Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС, вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик, както и фактическото полу...

Народно събрание

Народното събрание прие държавния бюджет за 2022 г.

Финансовата рамката предвижда приходи в размер над 57,2 млрд. лева и разходи от над 63,1 млрд. лева. Заложеният дефицит е в размер на 4,1 на сто от БВП. Над 31,6 млрд. лв. са предвидените данъчни приходи. Прогнозите на правителството са за безработиц...

От 1 април т.г. основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител, се увеличава от 650 на 710 лева, реши парламентът.

От 1 април 2022 г. се увеличава доходният критерий за получаване на семейни помощи за деца и той става съответно 610 лева - за получаване на пълния размер на помощта, и от 510 до 610 лева - за получаване на 80 процента от нея. Увеличават се и детскит...

Парламентът гласува бюджета на съдебната власт за 2022 г.

Заложените приходи, помощи и дарения са 95 000 000 лв. Заложените разходи са за общо 938 729 000 лв., в т.ч. капиталови разходи за 26 370 000 лв. Предвидените разходи на органите на съдебната власт са: Висш съдебен съвет - 47 341 600 лв, Върховен к...

Парламентът реши през 2022 г. общата субсидия за делегираните от държавата дейности на общините да бъде 4 889 285 900 лв.

За трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия в държавния бюджет, са предвидени 379 000 000 лв., за трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища - 48 228 100 лв., целева субсидия за капиталови разходи - 296 3...

Разходите на парламента за тази година да са малко над 93 млн. лв., гласуваха депутатите.

Предвиждат се текущи разходи от 79 361 700 лв., капиталови - 13 163 000 лв. Разчетът за приходи, помощи и дарения на НС е за 1 500 000 лв. Заложеният резерв за непредвидени и/или неотложни разходи е 500 000 лв. Утвърдените максимални размери на ангаж...

Държавен вестник

ДВ, бр. 18 от 4.3.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 2. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. 3. Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. 4. Решение за персоналн...

ДВ, бр. 19 от 8.3.2022 г.

Президентът на Републиката издаде Указ № 69 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Нова Камена, община Тервел, област Добрич, на 3 юли 2022 г. Правителството прие: 1. Постановление № 22 от 2 март 2022 г. за изменение на Списъка на държав...

Въпроси и отговори

Данъчни аспекти по ЗДДС при поемане на предприятието от наследниците на починало лице (ЕТ)

Земеделски производител - физическо лице, умира на 06.01.2022 година. Има трима наследници - съпруга, син и дъщеря. Наследниците регистрират ООД (дружество с ограничена отговорност) с идеята да продължат дейността на земеделския производител през дру...

Комисия по трудоустрояването

Какви са функциите на комисията по трудоустрояване, след като работодателят е длъжен да изпълни решението на здравния орган за трудоустрояване на конкретен работник или служител? В съответствие с чл. 2, ал. 1 от Наредбата за трудоустрояване във всяк...

Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходи от прехвърляне на недвижимо имущество

Фирмата е закупила имот от физическо лице през 2021 година на стойност 80 000 лева. Също така й са преведени нотариални такси на нотариус по сделката. Необходимо ли е да се подадат данни за продавача на имота, както и за нотариуса в справката по член...

Строеж на нова сграда

През м.12.2017 г. дружество е закупило поземлен имот със стара сграда на стойност 130 000 евро. Взета е операция: 201 - 30 000 евро за земята 203 - 100 000 евро за сградата. През 2018 г. сградата е съборена, за да се построи нова. Към 31.12.201...

Справочник

Извлечение от ЗБДОО за 2022 г.

обн., ДВ, бр. 18 от 4.3.2022 г. Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2022 г.: 1. от 1 януари до 31 март: а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и...

Справочна информация бр. 11/2022

Централни валутни курсове за периода 4.03. - 10.03.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 11 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...