Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 11, 14 - 20 март 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 14 - 20 март 2022 г.
Законодателство

Данъчно третиране по ЗДДС при закупуване на стока от българско дружество в друга държава членка и последващо директно транспортиране на стоката (за сметка на клиента) до трета страна

Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС, вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик, както и фактическото получаване на стока в случаите по ...

Народно събрание

Народното събрание прие държавния бюджет за 2022 г.

Финансовата рамката предвижда приходи в размер над 57,2 млрд. лева и разходи от над 63,1 млрд. лева. Заложеният дефицит е в размер на 4,1 на сто от БВП. Над 31,6 млрд. лв. са предвидените данъчни приходи. Прогнозите на правителството са за безработица от 5 на сто и инфлация от 5,...

От 1 април т.г. основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител, се увеличава от 650 на 710 лева, реши парламентът.

От 1 април 2022 г. се увеличава доходният критерий за получаване на семейни помощи за деца и той става съответно 610 лева - за получаване на пълния размер на помощта, и от 510 до 610 лева - за получаване на 80 процента от нея. Увеличават се и детските надбавки, като за едно дете ...

Парламентът гласува бюджета на съдебната власт за 2022 г.

Заложените приходи, помощи и дарения са 95 000 000 лв. Заложените разходи са за общо 938 729 000 лв., в т.ч. капиталови разходи за 26 370 000 лв. Предвидените разходи на органите на съдебната власт са: Висш съдебен съвет - 47 341 600 лв, Върховен касационен съд - 24 223200 лв, ...

Парламентът реши през 2022 г. общата субсидия за делегираните от държавата дейности на общините да бъде 4 889 285 900 лв.

За трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия в държавния бюджет, са предвидени 379 000 000 лв., за трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища - 48 228 100 лв., целева субсидия за капиталови разходи - 296 310 200 лв. Народните представи...

Разходите на парламента за тази година да са малко над 93 млн. лв., гласуваха депутатите.

Предвиждат се текущи разходи от 79 361 700 лв., капиталови - 13 163 000 лв. Разчетът за приходи, помощи и дарения на НС е за 1 500 000 лв. Заложеният резерв за непредвидени и/или неотложни разходи е 500 000 лв. Утвърдените максимални размери на ангажиментите за разходи и на новит...

Държавен вестник

ДВ, бр. 18 от 4.3.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 2. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. 3. Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. 4. Решение за персонални промени в Минис­терския съве...

ДВ, бр. 19 от 8.3.2022 г.

Президентът на Републиката издаде Указ № 69 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Нова Камена, община Тервел, област Добрич, на 3 юли 2022 г. Правителството прие: 1. Постановление № 22 от 2 март 2022 г. за изменение на Списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, а...

Въпроси и отговори

Данъчни аспекти по ЗДДС при поемане на предприятието от наследниците на починало лице (ЕТ)

Земеделски производител - физическо лице, умира на 06.01.2022 година. Има трима наследници - съпруга, син и дъщеря. Наследниците регистрират ООД (дружество с ограничена отговорност) с идеята да продължат дейността на земеделския производител през дружеството. ООД-то ще се регистр...

Комисия по трудоустрояването

Какви са функциите на комисията по трудоустрояване, след като работодателят е длъжен да изпълни решението на здравния орган за трудоустрояване на конкретен работник или служител? В съответствие с чл. 2, ал. 1 от Наредбата за трудоустрояване във всяко предприятие с численост над ...

Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходи от прехвърляне на недвижимо имущество

Фирмата е закупила имот от физическо лице през 2021 година на стойност 80 000 лева. Също така й са преведени нотариални такси на нотариус по сделката. Необходимо ли е да се подадат данни за продавача на имота, както и за нотариуса в справката по член 73, ал.1 от ЗДДФЛ? Съгласно ...

Строеж на нова сграда

През м.12.2017 г. дружество е закупило поземлен имот със стара сграда на стойност 130 000 евро. Взета е операция: 201 - 30 000 евро за земята 203 - 100 000 евро за сградата. През 2018 г. сградата е съборена, за да се построи нова. Към 31.12.2018 г са взети следните операции...

Справочник

Извлечение от ЗБДОО за 2022 г.

обн., ДВ, бр. 18 от 4.3.2022 г. Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2022 г.: 1. от 1 януари до 31 март: а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професи...

Справочна информация бр. 11/2022

Централни валутни курсове за периода 4.03. - 10.03.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 11 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...