Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 13, 28 март - 3 април 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 28 март - 3 април 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 13 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Осигуряване на украински гражданин, с когото е сключен трудов договор за работа в България

На основание чл. 129 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да осигури работника или служителя при условия и по ред, установени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). В КСО не е направено разгранич...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене Законопроект за покритите облигации

Въвеждането му в националното законодателство се налага заради изисквания на Директивата за покритите облигации. Приетите разпоредби уреждат условията и реда за издаването, структурните характеристики и публичния надзор на покритите облигации, както ...

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за пазарите на финансови инструменти

Според приетите текстове Комисията за финансов надзор (КФН) и Държавната агенция “Национална сигурност” ще си сътрудничат в рамките на своята компетентност при предоставянето на информация за противодействие на изпирането на пари и финансирането на т...

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за пощенските услуги

С промените се предлага държавната политика в областта на пощенските услуги и маркоиздаването да се осъществява от определен с постановление на Министерския съвет заместник министър-председател, се посочва в доклада на ресорната комисия по транспорт ...

Въпроси и отговори

Дело по чл. 307 от ТЗ за изменение или прекратяване на договор или обявяване в несъстоятелност или ликвидация

Във връзка с Ковид-19 и високите цени на тока се очаква да се увеличат делата по чл. 307 от ТЗ, както и делата за обявяване в несъстоятелност и/или ликвидация: “Чл. 307. (Нов - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Съдът може по искане на една от страните да измени...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

В зависимост от обхвата на предприятията, включени във финансовия отчет, финансовите отчети са индивидиулни и консолидирани финансови отчети. Изготвянето на консолидирани финансови отчети е една от най-трудните области от счетоводството, тъй като се ...

Ползване на данъчно облекчение за деца от чуждестранно физическо лице

Физическо лице, гражданин на ЕС, работи по ДУК в България и е местно за данъчни цели за България. При ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в ал. 8 от ЗДДФЛ следва ли да прилага към ГДД преведен от лицензиран преводач Акт за раждане на дете...

Преустановяване начисляването на данъчна амортизация

Бихме искали да коментирате изискването на чл. 59, ал. 1 от ЗКПО “Преустановяване начисляването на данъчна амортизация” в случаите, когато спирането на експлоатацията на актив - хотел - е резултат от пандемичната обстановка. Хотелът не е работил през...

Трудоустрояване при увеличаване числеността на персонала

Въпрос: Как се процедира с трудоустрояването в предприятие с численост на персонала под 50 души, ако през годината тази численост бъде превишена? Отговор: В предприятие с численост на персонала над 50 души работодателят е длъжен в началото на година...

Справочник

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на 24-часови дежурства, некомпенсиран с почивка

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 6/2017 г. от 11.02.2022 г. по Тълкувателно дело № 6/2017 г. Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, полож...

Въпроси и отговори от МТСП

Въпрос: Моля да ми изпратите указание № 94-1605 от 10.09.2012 г. В указанията е посочено, че правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда в размер на шест брутни работни заплати като имуществено право преминава към наследниците на поч...

Диференцирани осигурителни вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест” за периода от 1.04.2022 г. - 31.12.2022 г.

[[table_1]]...

Еднократно подаване на декларация за липса на дейност

Агенция по вписванията Агенция по вписванията напомня, че съгласно направените промени в Закона за счетоводство в края на 2019 г., декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно. Търговците и ЮЛНЦ нямат задължение и не следва да ...

От 1 април здравната вноска за безработните става 28,40 лв. месечно

Национална агенция за приходите От 1 април 2022 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като...

Справочна информация бр. 13/2022

Централни валутни курсове за периода 18.03. - 27.03.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...