Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 13, 28 март - 3 април 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 28 март - 3 април 2022 г.
Законодателство

Осигуряване на украински гражданин, с когото е сключен трудов договор за работа в България

На основание чл. 129 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да осигури работника или служителя при условия и по ред, установени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). В КСО не е направено разграничение при осигуряването на лица...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене Законопроект за покритите облигации

Въвеждането му в националното законодателство се налага заради изисквания на Директивата за покритите облигации. Приетите разпоредби уреждат условията и реда за издаването, структурните характеристики и публичния надзор на покритите облигации, както и изискванията за публичното о...

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за пазарите на финансови инструменти

Според приетите текстове Комисията за финансов надзор (КФН) и Държавната агенция “Национална сигурност” ще си сътрудничат в рамките на своята компетентност при предоставянето на информация за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. С приетите текстове ...

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за пощенските услуги

С промените се предлага държавната политика в областта на пощенските услуги и маркоиздаването да се осъществява от определен с постановление на Министерския съвет заместник министър-председател, се посочва в доклада на ресорната комисия по транспорт и съобщения....

Въпроси и отговори

Дело по чл. 307 от ТЗ за изменение или прекратяване на договор или обявяване в несъстоятелност или ликвидация

Във връзка с Ковид-19 и високите цени на тока се очаква да се увеличат делата по чл. 307 от ТЗ, както и делата за обявяване в несъстоятелност и/или ликвидация: “Чл. 307. (Нов - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Съдът може по искане на една от страните да измени или да прекрати договора изця...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

В зависимост от обхвата на предприятията, включени във финансовия отчет, финансовите отчети са индивидиулни и консолидирани финансови отчети. Изготвянето на консолидирани финансови отчети е една от най-трудните области от счетоводството, тъй като се изисква прилагането на определ...

Ползване на данъчно облекчение за деца от чуждестранно физическо лице

Физическо лице, гражданин на ЕС, работи по ДУК в България и е местно за данъчни цели за България. При ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в ал. 8 от ЗДДФЛ следва ли да прилага към ГДД преведен от лицензиран преводач Акт за раждане на детето, което е гражданин на ЕС, н...

Преустановяване начисляването на данъчна амортизация

Бихме искали да коментирате изискването на чл. 59, ал. 1 от ЗКПО “Преустановяване начисляването на данъчна амортизация” в случаите, когато спирането на експлоатацията на актив - хотел - е резултат от пандемичната обстановка. Хотелът не е работил през сезон 2021 г. поради анулации...

Трудоустрояване при увеличаване числеността на персонала

Въпрос: Как се процедира с трудоустрояването в предприятие с численост на персонала под 50 души, ако през годината тази численост бъде превишена? Отговор: В предприятие с численост на персонала над 50 души работодателят е длъжен в началото на годината да утвърди списък на работн...

Справочник

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на 24-часови дежурства, некомпенсиран с почивка

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 6/2017 г. от 11.02.2022 г. по Тълкувателно дело № 6/2017 г. Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно о...

Въпроси и отговори от МТСП

Въпрос: Моля да ми изпратите указание № 94-1605 от 10.09.2012 г. В указанията е посочено, че правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда в размер на шест брутни работни заплати като имуществено право преминава към наследниците на починалия работник. Това обоснова...

Диференцирани осигурителни вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест” за периода от 1.04.2022 г. - 31.12.2022 г.

[[table_1]]...

Еднократно подаване на декларация за липса на дейност

Агенция по вписванията Агенция по вписванията напомня, че съгласно направените промени в Закона за счетоводство в края на 2019 г., декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно. Търговците и ЮЛНЦ нямат задължение и не следва да подават нова декларация за лип...

От 1 април здравната вноска за безработните става 28,40 лв. месечно

Национална агенция за приходите От 1 април 2022 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла...

Справочна информация бр. 13/2022

Централни валутни курсове за периода 18.03. - 27.03.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 13 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...