Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 13, 28 март - 3 април 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 28 март - 3 април 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 13 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Осигуряване на украински гражданин, с когото е сключен трудов договор за работа в България

На основание чл. 129 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да осигури работника или служителя при условия и по ред, установени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). В КСО не е направено разгранич...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене Законопроект за покритите облигации

Въвеждането му в националното законодателство се налага заради изисквания на Директивата за покритите облигации. Приетите разпоредби уреждат условията и реда за издаването, структурните характеристики и публичния надзор на покритите облигации, както ...

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за пазарите на финансови инструменти

Според приетите текстове Комисията за финансов надзор (КФН) и Държавната агенция “Национална сигурност” ще си сътрудничат в рамките на своята компетентност при предоставянето на информация за противодействие на изпирането на пари и финансирането на т...

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за пощенските услуги

С промените се предлага държавната политика в областта на пощенските услуги и маркоиздаването да се осъществява от определен с постановление на Министерския съвет заместник министър-председател, се посочва в доклада на ресорната комисия по транспорт ...

Въпроси и отговори

Дело по чл. 307 от ТЗ за изменение или прекратяване на договор или обявяване в несъстоятелност или ликвидация

Във връзка с Ковид-19 и високите цени на тока се очаква да се увеличат делата по чл. 307 от ТЗ, както и делата за обявяване в несъстоятелност и/или ликвидация: “Чл. 307. (Нов - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Съдът може по искане на една от страните да измени...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

В зависимост от обхвата на предприятията, включени във финансовия отчет, финансовите отчети са индивидиулни и консолидирани финансови отчети. Изготвянето на консолидирани финансови отчети е една от най-трудните области от счетоводството, тъй като се ...

Ползване на данъчно облекчение за деца от чуждестранно физическо лице

Физическо лице, гражданин на ЕС, работи по ДУК в България и е местно за данъчни цели за България. При ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в ал. 8 от ЗДДФЛ следва ли да прилага към ГДД преведен от лицензиран преводач Акт за раждане на дете...

Преустановяване начисляването на данъчна амортизация

Бихме искали да коментирате изискването на чл. 59, ал. 1 от ЗКПО “Преустановяване начисляването на данъчна амортизация” в случаите, когато спирането на експлоатацията на актив - хотел - е резултат от пандемичната обстановка. Хотелът не е работил през...

Трудоустрояване при увеличаване числеността на персонала

Въпрос: Как се процедира с трудоустрояването в предприятие с численост на персонала под 50 души, ако през годината тази численост бъде превишена? Отговор: В предприятие с численост на персонала над 50 души работодателят е длъжен в началото на година...

Справочник

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на 24-часови дежурства, некомпенсиран с почивка

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 6/2017 г. от 11.02.2022 г. по Тълкувателно дело № 6/2017 г. Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, полож...

Въпроси и отговори от МТСП

Въпрос: Моля да ми изпратите указание № 94-1605 от 10.09.2012 г. В указанията е посочено, че правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда в размер на шест брутни работни заплати като имуществено право преминава към наследниците на поч...

Диференцирани осигурителни вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест” за периода от 1.04.2022 г. - 31.12.2022 г.

[[table_1]]...

Еднократно подаване на декларация за липса на дейност

Агенция по вписванията Агенция по вписванията напомня, че съгласно направените промени в Закона за счетоводство в края на 2019 г., декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно. Търговците и ЮЛНЦ нямат задължение и не следва да ...

От 1 април здравната вноска за безработните става 28,40 лв. месечно

Национална агенция за приходите От 1 април 2022 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като...

Справочна информация бр. 13/2022

Централни валутни курсове за периода 18.03. - 27.03.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...