Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 14, 4 - 10 април 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 4 - 10 април 2022 г.
Законодателство

Промени в ЗКПО, в сила през 2022 г.

Промените в ЗКПО за 2022 г. са резултат на приетите от НС и публикувани в “Държавен вестник” от началото на настоящата година три закона, както следва: Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗКПО - ДВ, бр. 14, Закон за изменение на ЗКПО - ДВ, бр. 17, и Закон за държавния бюджет...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за българското гражданство

Българската държава окончателно отмени възможността да се придобива гражданство срещу инвестиция. С приетите текстове се отменя възможността придобиване на гражданство срещу извършена инвестиция. Отменят се разпоредбите, регламентирани в Закона за българското гражданство, с които...

Държавен вестник

ДВ, бр. 22 от 18.3.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за допълнение на Закона за Минис­терството на вътрешните работи. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. 3. Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител...

ДВ, бр. 23 от 22.3.2022 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 78 за освобождаване на Тихомир Ангелов Стойчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Съединените американски щати. 2. Указ № 79 за назначаване на Георги Великов Панайотов за извънреден и пълномощен посл...

ДВ, бр. 24 от 25.3.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение от и между Република България и Босна и Херцеговина и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу COVID-19, разработена от Pfiz...

Въпроси и отговори

Деклариране на дарение

Работя като само осигуряващо лице и през 2021 г. получих дарение. Трябва ли да посоча сумата, получена като дарение в декларацията си по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г.? Съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗДДФЛ имуществото, получено като дарение от физическо лице, не се смята за доход и съотв...

Договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу насрещна престация (лихва) от лицето, което го отпуска, е освободена доставка

Фирма “А” е посредник на финансова институция - “Б”. “А” предоставя и събира кредити от физически лица от името и за сметка на “Б” срещу комисиона. Фирма А смята да започне събиране на такса за усвояване на кредит - ако ФЛ желае определена сума в брой, то да му се удържа такса пр...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

В зависимост от обхвата на предприятията, включени във финансовия отчет, финансовите отчети са индивидиулни и консолидирани финансови отчети. Изготвянето на консолидирани финансови отчети е една от най-трудните области от счетоводството, тъй като се изисква прилагането на определ...

Корекция на счетоводна грешка

Допусната е грешка в предходните три години и разходи, които са били текущи, са осчетоводени като разходи за придобиване на ДА - сграда. През 2021 година е издадено разрешение за ползване и е открита грешката. Какви записи следва да се направят по счетоводните сметки и какво след...

Осигуряване на самоосигуряващо се лице

Физическо лице е регистрирано в регистър БУЛСТАТ като свободна професия през 1998 г. ОК-5 е подадено, че се осигурява чрез БУЛСТАТ на свободната професия. Самоосигуряването и до днес е през БУЛСТАТ на свободната професия, декларация 1 се подава също през БУЛСТАТ на свободната про...

Прекратяване на срочен трудов договор за заместване

Има ли работодателят право да уволни работник, назначен за заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, ако титулярят се завърне по време, през което заместникът му ползва отпуск по болест? Разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ предвижда, че със завръщане на титуляря на работа ...

Третиране по ЗКПО и ЗДДС на бартерна сделка

Българско дружество, регистрирано за целите на ЗДДС, изкупува земеделска продукция с цел последваща преработка и продажба в преработен вид. С оглед дългосрочните отношения със земеделските производители и рязкото покачване на цени на препарати за торене и растителна защита вследс...

Трудов договор за работа през определени дни от месеца

Предстои да бъде сключен трудов договор с лице, което ще работи 4 дни в седмицата от сряда до събота включително на 8 часа, в часовия диапазон от 12:00 до 21:00 часа. Въпросите, които възникват, са следните: 1. Има ли възможност трудовият договор да бъде сключен по чл. 114 от КТ?...

Справочник

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроса търговски или граждански са делата с предмет правоотношения, възникнали от договор за изпълнение на строителни работи, сключен между физическо лице и търговец (преди изменението на чл. 113 от ГПК)

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 3/2019 г. от 23.02.2022 г. по Тълкувателно дело № 3/2019 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Дело с предмет правоотношения, възникнали от договор по чл. 258 от З...

Въпроси и отговори от МТСП

1. Служители работят на сумирано работно време, смените им са по 8 часа. Работят 5 дни в седмицата (и събота и неделя), като полагат труд на официални празници. Въпросът ни е дали е възможно да има смени, които да са 10 и 12 часа, като са спазени междудневни и междуседмични почи...

Заявяване на адрес за кореспонденция в регистър БУЛСТАТ

Агенция по вписванията Промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, в сила от 25 февруари тази година, регламентираха възможността лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, както и физическите лица - осигурители, вписани в регистър БУЛСТАТ, да заявяват избран от т...

Справочна информация бр. 14/2022

Централни валутни курсове за периода 25.03. - 31.03.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 14 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...