Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 14, 4 - 10 април 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 4 - 10 април 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 14 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Промени в ЗКПО, в сила през 2022 г.

Промените в ЗКПО за 2022 г. са резултат на приетите от НС и публикувани в “Държавен вестник” от началото на настоящата година три закона, както следва: Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗКПО - ДВ, бр. 14, Закон за изменение на ЗКПО - ДВ, бр. 1...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за българското гражданство

Българската държава окончателно отмени възможността да се придобива гражданство срещу инвестиция. С приетите текстове се отменя възможността придобиване на гражданство срещу извършена инвестиция. Отменят се разпоредбите, регламентирани в Закона за бъ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 22 от 18.3.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за допълнение на Закона за Минис­терството на вътрешните работи. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. 3. Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предла...

ДВ, бр. 23 от 22.3.2022 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 78 за освобождаване на Тихомир Ангелов Стойчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Съединените американски щати. 2. Указ № 79 за назначаване на Георги Великов Панайотов з...

ДВ, бр. 24 от 25.3.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение от и между Република България и Босна и Херцеговина и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу...

Въпроси и отговори

Деклариране на дарение

Работя като само осигуряващо лице и през 2021 г. получих дарение. Трябва ли да посоча сумата, получена като дарение в декларацията си по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г.? Съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗДДФЛ имуществото, получено като дарение от физическо лице...

Договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу насрещна престация (лихва) от лицето, което го отпуска, е освободена доставка

Фирма “А” е посредник на финансова институция - “Б”. “А” предоставя и събира кредити от физически лица от името и за сметка на “Б” срещу комисиона. Фирма А смята да започне събиране на такса за усвояване на кредит - ако ФЛ желае определена сума в бро...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

В зависимост от обхвата на предприятията, включени във финансовия отчет, финансовите отчети са индивидиулни и консолидирани финансови отчети. Изготвянето на консолидирани финансови отчети е една от най-трудните области от счетоводството, тъй като се ...

Корекция на счетоводна грешка

Допусната е грешка в предходните три години и разходи, които са били текущи, са осчетоводени като разходи за придобиване на ДА - сграда. През 2021 година е издадено разрешение за ползване и е открита грешката. Какви записи следва да се направят по сч...

Осигуряване на самоосигуряващо се лице

Физическо лице е регистрирано в регистър БУЛСТАТ като свободна професия през 1998 г. ОК-5 е подадено, че се осигурява чрез БУЛСТАТ на свободната професия. Самоосигуряването и до днес е през БУЛСТАТ на свободната професия, декларация 1 се подава също ...

Прекратяване на срочен трудов договор за заместване

Има ли работодателят право да уволни работник, назначен за заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, ако титулярят се завърне по време, през което заместникът му ползва отпуск по болест? Разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ предвижда, че със за...

Третиране по ЗКПО и ЗДДС на бартерна сделка

Българско дружество, регистрирано за целите на ЗДДС, изкупува земеделска продукция с цел последваща преработка и продажба в преработен вид. С оглед дългосрочните отношения със земеделските производители и рязкото покачване на цени на препарати за тор...

Трудов договор за работа през определени дни от месеца

Предстои да бъде сключен трудов договор с лице, което ще работи 4 дни в седмицата от сряда до събота включително на 8 часа, в часовия диапазон от 12:00 до 21:00 часа. Въпросите, които възникват, са следните: 1. Има ли възможност трудовият договор да ...

Справочник

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроса търговски или граждански са делата с предмет правоотношения, възникнали от договор за изпълнение на строителни работи, сключен между физическо лице и търговец (преди изменението на чл. 113 от ГПК)

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 3/2019 г. от 23.02.2022 г. по Тълкувателно дело № 3/2019 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Дело с предмет правоотношения, възникн...

Въпроси и отговори от МТСП

1. Служители работят на сумирано работно време, смените им са по 8 часа. Работят 5 дни в седмицата (и събота и неделя), като полагат труд на официални празници. Въпросът ни е дали е възможно да има смени, които да са 10 и 12 часа, като са спазени ме...

Заявяване на адрес за кореспонденция в регистър БУЛСТАТ

Агенция по вписванията Промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, в сила от 25 февруари тази година, регламентираха възможността лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, както и физическите лица - осигурители, вписани в регистър БУ...

Справочна информация бр. 14/2022

Централни валутни курсове за периода 25.03. - 31.03.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...