Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 14, 4 - 10 април 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 4 - 10 април 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 14 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Промени в ЗКПО, в сила през 2022 г.

Промените в ЗКПО за 2022 г. са резултат на приетите от НС и публикувани в “Държавен вестник” от началото на настоящата година три закона, както следва: Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗКПО - ДВ, бр. 14, Закон за изменение на ЗКПО - ДВ, бр. 1...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за българското гражданство

Българската държава окончателно отмени възможността да се придобива гражданство срещу инвестиция. С приетите текстове се отменя възможността придобиване на гражданство срещу извършена инвестиция. Отменят се разпоредбите, регламентирани в Закона за бъ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 22 от 18.3.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за допълнение на Закона за Минис­терството на вътрешните работи. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. 3. Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предла...

ДВ, бр. 23 от 22.3.2022 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 78 за освобождаване на Тихомир Ангелов Стойчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Съединените американски щати. 2. Указ № 79 за назначаване на Георги Великов Панайотов з...

ДВ, бр. 24 от 25.3.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение от и между Република България и Босна и Херцеговина и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу...

Въпроси и отговори

Деклариране на дарение

Работя като само осигуряващо лице и през 2021 г. получих дарение. Трябва ли да посоча сумата, получена като дарение в декларацията си по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г.? Съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗДДФЛ имуществото, получено като дарение от физическо лице...

Договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу насрещна престация (лихва) от лицето, което го отпуска, е освободена доставка

Фирма “А” е посредник на финансова институция - “Б”. “А” предоставя и събира кредити от физически лица от името и за сметка на “Б” срещу комисиона. Фирма А смята да започне събиране на такса за усвояване на кредит - ако ФЛ желае определена сума в бро...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

В зависимост от обхвата на предприятията, включени във финансовия отчет, финансовите отчети са индивидиулни и консолидирани финансови отчети. Изготвянето на консолидирани финансови отчети е една от най-трудните области от счетоводството, тъй като се ...

Корекция на счетоводна грешка

Допусната е грешка в предходните три години и разходи, които са били текущи, са осчетоводени като разходи за придобиване на ДА - сграда. През 2021 година е издадено разрешение за ползване и е открита грешката. Какви записи следва да се направят по сч...

Осигуряване на самоосигуряващо се лице

Физическо лице е регистрирано в регистър БУЛСТАТ като свободна професия през 1998 г. ОК-5 е подадено, че се осигурява чрез БУЛСТАТ на свободната професия. Самоосигуряването и до днес е през БУЛСТАТ на свободната професия, декларация 1 се подава също ...

Прекратяване на срочен трудов договор за заместване

Има ли работодателят право да уволни работник, назначен за заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, ако титулярят се завърне по време, през което заместникът му ползва отпуск по болест? Разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ предвижда, че със за...

Третиране по ЗКПО и ЗДДС на бартерна сделка

Българско дружество, регистрирано за целите на ЗДДС, изкупува земеделска продукция с цел последваща преработка и продажба в преработен вид. С оглед дългосрочните отношения със земеделските производители и рязкото покачване на цени на препарати за тор...

Трудов договор за работа през определени дни от месеца

Предстои да бъде сключен трудов договор с лице, което ще работи 4 дни в седмицата от сряда до събота включително на 8 часа, в часовия диапазон от 12:00 до 21:00 часа. Въпросите, които възникват, са следните: 1. Има ли възможност трудовият договор да ...

Справочник

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроса търговски или граждански са делата с предмет правоотношения, възникнали от договор за изпълнение на строителни работи, сключен между физическо лице и търговец (преди изменението на чл. 113 от ГПК)

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 3/2019 г. от 23.02.2022 г. по Тълкувателно дело № 3/2019 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Дело с предмет правоотношения, възникн...

Въпроси и отговори от МТСП

1. Служители работят на сумирано работно време, смените им са по 8 часа. Работят 5 дни в седмицата (и събота и неделя), като полагат труд на официални празници. Въпросът ни е дали е възможно да има смени, които да са 10 и 12 часа, като са спазени ме...

Заявяване на адрес за кореспонденция в регистър БУЛСТАТ

Агенция по вписванията Промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, в сила от 25 февруари тази година, регламентираха възможността лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, както и физическите лица - осигурители, вписани в регистър БУ...

Справочна информация бр. 14/2022

Централни валутни курсове за периода 25.03. - 31.03.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...