Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 5, 1 - 15 март 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2022 г.
Писма и указания

№ 07-00-363 от 10.12.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ във връзка с добиване и търговия с виртуални валути /биткойн, биткойн кеш, лайткойн и др. подобни/

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-363 от 10.12.2021 г., относно прилагане на ЗДДС във връзка с добиване и търговия с виртуални валути /биткойн, биткойн кеш, лайткойн и др. подобни/, препратено за отговор по компетентност от ...

№ 1-20-02-139 от 22.12.2021 г. Относно: Приложението на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18/2006г. на МФ

Във Ваше запитване, постъпило по компетентност в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ с вх.№ 20-02-139/15.12.2021 г. е изложена следната фактическа обстановка: Регистриран спортен клуб с нестопанска цел, съгласно устава си осъществяв...

№ 24-39-186 от 31.01.2022 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) от дирекция ОДОП … и заведено с вх. № 24-39-186 от 25.11.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Като физическо лице сте сключили догово...

№ 26-Б-28 от 27.01.2022 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 26-Б-28/18.01.2022 г. е заведено Ваше писмо, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е с принципал и едноличен собственик на капитала Министерство на здрав...

№ 94-00-175 от 13.12.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. с вх. № 94-00-175/13.12.2021 г. изразявам следното становище: Фактическа обстановка: Физическо лице полски гражданин е получило пребиваване в Р ...

№ ЕП-37-07-141 от 10.01.2022 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-12 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Европейския съюз (Наредба № Н-12)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № ............ г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от Комисия за защита на потребителите на Република България на основание чл. 178, ал. 6 от Закона за защита...

№ М-94-А-816 от 14.12.2021 г. Относно: Ползването на данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания за 2021 г. по реда на чл. 22в и чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с § 9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (ПЗР на ЗДБРБ за 2021 г.)

Във Ваше писмено запитване, заведено с вх. №М-94-А-816 от 03.12.2021 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), са поставени следните въпроси, свързани с ползването на данъчните облекчения за деца и за деца с увреж...

№ М-94-Х-384 от 26.01.2022 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

Във Ваше запитване, получено в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. ……………. г., е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте испански гражданин и към настоящия момент живеете в Испания. През 2022 г. ще пребивавате ...

Анотации

Въвеждащо обучение на новоназначени служители

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа (чл. 61, ал. 1 КТ). Работодател планира да организира встъпителни практически обучения на новоназнач...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 Кодекса на труда

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: За периода от 01.01.2005 год. до 28.02.2012 г. фирмата е назначила служител на допълнителен трудов договор по чл. 111 от Кодекса на труда при работно време 4 /четири/ часа. От 01.03.2012 г. до 31.01.2022...

Правила за ползване на платения годишен отпуск

Интересува ме дали работодателят може да постави изискване за приоритетно изразходване на полагащия се годишен отпуск за настоящата година преди служителят да може да използва дните от предходните години? Например при започване на работната 2021 годи...

Предоставена от страна на съдружник финансова помощ в предприятие

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество (ЕООД) не е в състояние да върне пари (кредитно салдо по сметка 499 “Други кредитори”), с които собственикът е финансирал периодично дейността. 1. Има ли давностен...

Преминаване от работа в офис към работа от разстояние

Във в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря н авъпроса: Как се прави преминаването от работа в офис към работа от разстояние? Кой може да прави предложението за промяната? Кодексът на труда (КТ) разписва специални правила за работата от разстояни...

Размер на допълнителния платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 1 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Каква е процедурата за намаляване на допълнителен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда в случай, че работник или служител отсъства от работа продължително време, поради заболяване? Разпоре...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 март 2022 г.

До 20-и март: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период...

Държавен вестник в бр. 5 от 2022 г.

ДВ, бр. 104 от 12.12.2021 г. Народно събрание Решение за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 Министерски съвет Пос...

Осигурителен календар за март 2022 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 5/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 3 - 17 февруари 2022 г Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...

PDF версия на броя

Брой 5 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...