Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 5, 1 - 15 март 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 5 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 07-00-363 от 10.12.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ във връзка с добиване и търговия с виртуални валути /биткойн, биткойн кеш, лайткойн и др. подобни/

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-363 от 10.12.2021 г., относно прилагане на ЗДДС във връзка с добиване и търговия с виртуални валути /биткойн, биткойн кеш, лайткойн и др. подобни/, препратено за отговор по компетентност от ...

№ 1-20-02-139 от 22.12.2021 г. Относно: Приложението на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18/2006г. на МФ

Във Ваше запитване, постъпило по компетентност в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ с вх.№ 20-02-139/15.12.2021 г. е изложена следната фактическа обстановка: Регистриран спортен клуб с нестопанска цел, съгласно устава си осъществяв...

№ 24-39-186 от 31.01.2022 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) от дирекция ОДОП … и заведено с вх. № 24-39-186 от 25.11.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Като физическо лице сте сключили догово...

№ 26-Б-28 от 27.01.2022 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 26-Б-28/18.01.2022 г. е заведено Ваше писмо, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е с принципал и едноличен собственик на капитала Министерство на здрав...

№ 94-00-175 от 13.12.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. с вх. № 94-00-175/13.12.2021 г. изразявам следното становище: Фактическа обстановка: Физическо лице полски гражданин е получило пребиваване в Р ...

№ ЕП-37-07-141 от 10.01.2022 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-12 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Европейския съюз (Наредба № Н-12)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № ............ г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от Комисия за защита на потребителите на Република България на основание чл. 178, ал. 6 от Закона за защита...

№ М-94-А-816 от 14.12.2021 г. Относно: Ползването на данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания за 2021 г. по реда на чл. 22в и чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с § 9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (ПЗР на ЗДБРБ за 2021 г.)

Във Ваше писмено запитване, заведено с вх. №М-94-А-816 от 03.12.2021 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), са поставени следните въпроси, свързани с ползването на данъчните облекчения за деца и за деца с увреж...

№ М-94-Х-384 от 26.01.2022 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

Във Ваше запитване, получено в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. ……………. г., е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте испански гражданин и към настоящия момент живеете в Испания. През 2022 г. ще пребивавате ...

Анотации

Въвеждащо обучение на новоназначени служители

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа (чл. 61, ал. 1 КТ). Работодател планира да организира встъпителни практически обучения на новоназнач...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 Кодекса на труда

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: За периода от 01.01.2005 год. до 28.02.2012 г. фирмата е назначила служител на допълнителен трудов договор по чл. 111 от Кодекса на труда при работно време 4 /четири/ часа. От 01.03.2012 г. до 31.01.2022...

Правила за ползване на платения годишен отпуск

Интересува ме дали работодателят може да постави изискване за приоритетно изразходване на полагащия се годишен отпуск за настоящата година преди служителят да може да използва дните от предходните години? Например при започване на работната 2021 годи...

Предоставена от страна на съдружник финансова помощ в предприятие

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество (ЕООД) не е в състояние да върне пари (кредитно салдо по сметка 499 “Други кредитори”), с които собственикът е финансирал периодично дейността. 1. Има ли давностен...

Преминаване от работа в офис към работа от разстояние

Във в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря н авъпроса: Как се прави преминаването от работа в офис към работа от разстояние? Кой може да прави предложението за промяната? Кодексът на труда (КТ) разписва специални правила за работата от разстояни...

Размер на допълнителния платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 1 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Каква е процедурата за намаляване на допълнителен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда в случай, че работник или служител отсъства от работа продължително време, поради заболяване? Разпоре...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 март 2022 г.

До 20-и март: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период...

Държавен вестник в бр. 5 от 2022 г.

ДВ, бр. 104 от 12.12.2021 г. Народно събрание Решение за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 Министерски съвет Пос...

Осигурителен календар за март 2022 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 5/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 3 - 17 февруари 2022 г Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...