Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 6, 16 - 31 март 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2022 г.
Писма и указания

№ 07-00-386 от 21.12.2021 г. Относно: Прилагане на чл. 10 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … с вх. № 07-00-386/21.12.2021 г. е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице е съсобственик в дружество, в което ще упражнява личен труд на основание договор между...

№ 20-31-77 от 13.12.2021 г. Относно: Възстановяване на данък върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 20-31-77 от 13.12.2021 г., относно възстановяване на данък върху добавената стойност, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП …., офис …... В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество е произв...

№ 26-н-191 15.12.2021 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на услуга по наем на телекомуникационно оборудване от македонско дружество на българско дружество и по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) - на доходите, изплатени от българско дружество на македонско дружество

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е постъпило писмено запитване с вх. № М-26-Н-191/27.05.2021 г., относно данъчното третиране на доставката на услуга по наем на телекомуникационно оборудване и на доходите, изплатени от Н……А ЕООД (българското др...

№ 3-1722 от 30.12.2021 г. Относно: Прилагане на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването „А“ ООД, работи с голям брой транспортни компании, само български, като им предоставя услуги по възстановяване на ДДС от ЕС и разплащане на пътни такси в ЕС. За затваряне на пакета от услуги компанията планира стартиране на услуга за предоставяне ...

№ 3-334 от 09.03.2022 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на стоки с монтаж и инсталиране

Според изложеното в запитването, клиент на счетоводна кантора „Н“ ЕООД е „Т“ ЕООД, ЕИК………. Една от дейностите на дружеството е изработка и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма. Същото е с обща регистрация по ЗДДС. В края на 2021 г. е сключило договор с данъчно незадължено юридическ...

№ 3-4 от 04.01.2022 г. Относно: Регистриране и отчитане на продажби на услуги (обслужване и ремонт на тежкотоварни автомобили), платени от клиентите във валута

Според изложеното в запитването, в хода на дейността си, състояща се в обслужване и ремонт на тежкотоварни автомобили, дружество обслужва предимно клиенти от Турция и при окончателното извършване на услугата се извършват разплащания в брой, като при необходимост се издава и факту...

Анотации

Времето, през което служителят ползва неплатен отпуск се признава за трудов стаж

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съгласно чл. 173а, ал. 3 от КТ времето, през което служителят ползва неплатен отпуск се признава за трудов стаж. Обаче ако неплатения отпуск в надвиши 90 работни дни (разбира се при удължена епидемична обстановка), следва ли да продъ...

Дружеството по Закона за задълженията и договорите

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Какво представлява дружеството по Закона за задълженията и договорите? На какъв режим се подчинява и какви са правилата за създаването му? Като се каже дружество, човек обикновено смята, че става дума за търговско дружес...

Лицата, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници на търговски дружества, подлежат на задължително обществено осигуряване

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Самоосигуряващо се лице е собственик на ЕООД, което има питейно заведение. Собственикът получава възнаграждение от дружеството за положен личен труд. Има назначена работничка по трудов договор, която в м...

Пенсиониране на лице, работило във Великобритания

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ми пенсиониране в България пред април 2022 г. Реших да си прибавя стажа от Англия, който е 8 години. Моята счетоводителка ми каза, че ако си взема стажа оттук вече губя правата си в Англия. Вярна ли е тази информация? В Бъл...

Ползване на платения годишен отпуск до края на календарната година

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Изхождайки от основното правило за годишният отпуск, че той се ползва до края на календарната година, за която се отнася, като работодателят е длъжен да разреши ползването му, освен ако то не е отложено по реда на чл. 176 КТ сме форм...

Придобиване право на парично обезщетение за безработица

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя на две места. При втория работодател съм в предизвестие за напускане. Работих 2 години и 6 месеца при него с трудов договор на 3 ч. При първия, основен работодател има вероятност да ме освободят, т.е. почти едновременно ще изг...

Служителка, която осинови дете до 5-годишна възраст, има право на отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служителка във фирма, която обслужваме счетоводно, от м.12.2021 г. до края на м.01.2022 г. предоставя молба за платен годишен отпуск и съответно работодателят й разрешава ползването на този вид отпуск със заповед. След м.03.2022 г. в...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 април 2022 г.

До 10-ти април: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга...

Държавен вестник в бр. 6 от 2022 г.

ДВ, бр. 110, от 24.12.2021 г. Народно събрание Решение за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г. Решение за изменение на Решение на Народното събрание за приема...

Осигурителен календар за април 2022 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 6/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 18 февруари - 4 март 2022 г Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца ...

PDF версия на броя

Брой 6 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...