Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 6, 16 - 31 март 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 6 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 07-00-386 от 21.12.2021 г. Относно: Прилагане на чл. 10 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … с вх. № 07-00-386/21.12.2021 г. е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице е съсобственик в дружество, в което ще упражнява личен т...

№ 20-31-77 от 13.12.2021 г. Относно: Възстановяване на данък върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 20-31-77 от 13.12.2021 г., относно възстановяване на данък върху добавената стойност, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП …., офис …... В запитването е изложена следната фактическа ...

№ 26-н-191 15.12.2021 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на услуга по наем на телекомуникационно оборудване от македонско дружество на българско дружество и по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) - на доходите, изплатени от българско дружество на македонско дружество

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е постъпило писмено запитване с вх. № М-26-Н-191/27.05.2021 г., относно данъчното третиране на доставката на услуга по наем на телекомуникационно оборудване и на доходите, изплатен...

№ 3-1722 от 30.12.2021 г. Относно: Прилагане на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването „А“ ООД, работи с голям брой транспортни компании, само български, като им предоставя услуги по възстановяване на ДДС от ЕС и разплащане на пътни такси в ЕС. За затваряне на пакета от услуги компанията планира стартир...

№ 3-334 от 09.03.2022 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на стоки с монтаж и инсталиране

Според изложеното в запитването, клиент на счетоводна кантора „Н“ ЕООД е „Т“ ЕООД, ЕИК………. Една от дейностите на дружеството е изработка и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма. Същото е с обща регистрация по ЗДДС. В края на 2021 г. е сключило договор с...

№ 3-4 от 04.01.2022 г. Относно: Регистриране и отчитане на продажби на услуги (обслужване и ремонт на тежкотоварни автомобили), платени от клиентите във валута

Според изложеното в запитването, в хода на дейността си, състояща се в обслужване и ремонт на тежкотоварни автомобили, дружество обслужва предимно клиенти от Турция и при окончателното извършване на услугата се извършват разплащания в брой, като при ...

Анотации

Времето, през което служителят ползва неплатен отпуск се признава за трудов стаж

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съгласно чл. 173а, ал. 3 от КТ времето, през което служителят ползва неплатен отпуск се признава за трудов стаж. Обаче ако неплатения отпуск в надвиши 90 работни дни (разбира се при удължена епидемична о...

Дружеството по Закона за задълженията и договорите

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Какво представлява дружеството по Закона за задълженията и договорите? На какъв режим се подчинява и какви са правилата за създаването му? Като се каже дружество, човек обикновено смята, че ...

Лицата, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници на търговски дружества, подлежат на задължително обществено осигуряване

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Самоосигуряващо се лице е собственик на ЕООД, което има питейно заведение. Собственикът получава възнаграждение от дружеството за положен личен труд. Има назначена работничк...

Пенсиониране на лице, работило във Великобритания

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ми пенсиониране в България пред април 2022 г. Реших да си прибавя стажа от Англия, който е 8 години. Моята счетоводителка ми каза, че ако си взема стажа оттук вече губя правата си в Англия. Вяр...

Ползване на платения годишен отпуск до края на календарната година

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Изхождайки от основното правило за годишният отпуск, че той се ползва до края на календарната година, за която се отнася, като работодателят е длъжен да разреши ползването му, освен ако то не е отложено ...

Придобиване право на парично обезщетение за безработица

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя на две места. При втория работодател съм в предизвестие за напускане. Работих 2 години и 6 месеца при него с трудов договор на 3 ч. При първия, основен работодател има вероятност да ме освободят, ...

Служителка, която осинови дете до 5-годишна възраст, има право на отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служителка във фирма, която обслужваме счетоводно, от м.12.2021 г. до края на м.01.2022 г. предоставя молба за платен годишен отпуск и съответно работодателят й разрешава ползването на този вид отпуск съ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 април 2022 г.

До 10-ти април: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез...

Държавен вестник в бр. 6 от 2022 г.

ДВ, бр. 110, от 24.12.2021 г. Народно събрание Решение за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г. Решение за изменение на Решение н...

Осигурителен календар за април 2022 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 6/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 18 февруари - 4 март 2022 г Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен дох...