Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 17, 25 април - 1 май 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 25 април - 1 май 2022 г.
Законодателство

Приложение през 2022 г. на разпоредбата на чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС по отношение на доставки на стоки по част втора на Приложение № 2 към ЗДДС

Считано от 01.01.2014 г. в Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС, е въведен т.нар. “механизъм на обратно начисляване” за доставките на стоките, посочени в част втора на приложение № 2 от закона - зърнени и технически култури. Механизмът на обратно начисляване изисква п...

Министерски съвет

Правителството одобри и предложи на Народното събрание да ратифицира със закон подписаната на 7 юни 2017 г. Многостранна конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (“Конвенцията”) и окончателния списък с резерви и уведомления на Република България, изготвен по образец на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Ратифицирането на Конвенцията е една от стъпките в процеса за подготовка за членство на страната ни в ОИСР. Конвенцията по своята същност е международен договор, чиято основна цел е едновременното изменение на повече от 2 800 данъчни спогодби, сключени между юрисдикции от целия с...

Държавен вестник

ДВ, бр. 28 от 8.4.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението за безвъзмездна финансова помощ между правителството на Република България и Международната асоциация за развитие относно деветнадесетото захранване на ресурсите на МАР, сключено чрез размяна на писма от 1 и 2 но...

ДВ, бр. 29 от 12.4.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител доц. д-р Джевдет Чакъров към министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова относно политиката на правителството за преодоляване на недостига на лекари в определени специалнос...

Въпроси и отговори

Вътреобщностно придобиване по смисъла на чл. 13 от ЗДДС

Фирмата ни е регистрирана по ДДС и закупихме стока чрез eMag.bg, стоката е платена заедно с ДДС. Получихме фактура, издадена от румънски търговец, регистриран по ДДС, с румънски ДДС номер и посочена ставка ДДС 19%, но начисленият ДДС във фактурата е със ставка 20%. Румънският д...

Допълнителни парични вноски за покриване на загуби и временна необходимост от парични средства

Съгласно решение на едноличния собственик на капитала (ЕСК) е взето решение за допълнителна парична вноска по чл. 134, ал. 1 от ТЗ от собственика. Вноската е поради временен недостиг на парични средства и е безлихвена. Определен е срок за връщането й, като той изтича на 21.12.202...

Какво представлява “независимият малък винопроизводител” по смисъла на ЗАДС

С една от промените в ЗАДС, обнародвани в ДВ, бр. 12/2022 г., бе дадена в чл. 4, т. 8а от закона дефиниция на независим малък винопроизводител, съгласно която: ”Независим малък винопроизводител” е винопроизводител, който е правно и икономически независим от който и да е друг вино...

Облагане внос на стоки от Турция

ООД внася стоки от Турция с митническа декларация, като си плаща ДДС на митница Варна в размер на 30 000 лева. Стоката не е освободена от митница поради завишение на облагаемата стойност от митница Варна и наложено обезпечение в размер на 13 000 лева ДДС. Дружеството плаща депози...

Отчитане на получена финансова помощ

ООД по НСС получаваме по разплащателна сметка (РС) на 31.12.2021 г. финансова помощ 6000 лв. от МЗ за закупуване кислород. През 2021 г. разхода за кислород е 2000 лв. Правя следните счетоводни записвания: 1 Дт с/ка 503 Разплащателна сметка 6000 Кт с/ка 459 Разчет с бюджета и ведо...

Отчитане на разходи за строеж на сграда

Фирмата ни ще строи сграда с подизпълнители. Разходите за строителен ток и вода като текущи ли следва да бъдат осчетоводени, или влизат в стойността на сградата? Съгласно параграф 4 от СС 16 Дълготрайни материални активи първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява ...

Продажба на услуги по обучение

Българска фирма “А” има намерение да сключи договор с друга фирма, регистрирана в България, която организира обучения. За всяко продадено обучение на краен клиент+ фирма “А” получава комисиона в размер на 30% от стойността на обучението. Всички плащания от клиентите за продаденит...

Трудов договор за надомна работа

При назначаване на нов работник на трудов договор за надомна работа правилно ли е като основание да запишем чл. 107в, ал. 1 и 2 KT, със срок на изпитване 6 месеца? Трудовият договор за надомна работа трябва да съдържа всички задължителни реквизити на трудовия договор по чл. 66, ...

Справочник

Възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация

Агенция за обществени поръчки Методическо указание № МУ-1 от 01.04.2022 г. на АОП Законодателната уредба относно измененията на договорите за обществени поръчки е съобразена със съответните разпоредби от приложимите европейски директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС. Доколкото тази у...

МТСП ще финансира с до 100 000 лв. проекти за достъпна жилищна среда за хора с увреждания

Министерство на труда и социалната политика Министърът на труда и социалната политика утвърди Националната програма за изграждане на достъпна жилищна среда и осигуряване на условия за лична мобилност на хора с увреждания. За финансиране по програмата може да кандидатства човек с...

Справочна информация бр. 17/2022

Централни валутни курсове за периода 15.04. - 20.04.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 17 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...