Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 17, 25 април - 1 май 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 25 април - 1 май 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 17 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Приложение през 2022 г. на разпоредбата на чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС по отношение на доставки на стоки по част втора на Приложение № 2 към ЗДДС

Считано от 01.01.2014 г. в Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС, е въведен т.нар. “механизъм на обратно начисляване” за доставките на стоките, посочени в част втора на приложение № 2 от закона - зърнени и технически култури. Механизмът на...

Министерски съвет

Правителството одобри и предложи на Народното събрание да ратифицира със закон подписаната на 7 юни 2017 г. Многостранна конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (“Конвенцията”) и окончателния списък с резерви и уведомления на Република България, изготвен по образец на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Ратифицирането на Конвенцията е една от стъпките в процеса за подготовка за членство на страната ни в ОИСР. Конвенцията по своята същност е международен договор, чиято основна цел е едновременното изменение на повече от 2 800 данъчни спогодби, сключе...

Държавен вестник

ДВ, бр. 28 от 8.4.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението за безвъзмездна финансова помощ между правителството на Република България и Международната асоциация за развитие относно деветнадесетото захранване на ресурсите на МАР, сключено чре...

ДВ, бр. 29 от 12.4.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител доц. д-р Джевдет Чакъров към министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова относно политиката на правителството за преодоляване на недостига на ...

Въпроси и отговори

Вътреобщностно придобиване по смисъла на чл. 13 от ЗДДС

Фирмата ни е регистрирана по ДДС и закупихме стока чрез eMag.bg, стоката е платена заедно с ДДС. Получихме фактура, издадена от румънски търговец, регистриран по ДДС, с румънски ДДС номер и посочена ставка ДДС 19%, но начисленият ДДС във фактурата е...

Допълнителни парични вноски за покриване на загуби и временна необходимост от парични средства

Съгласно решение на едноличния собственик на капитала (ЕСК) е взето решение за допълнителна парична вноска по чл. 134, ал. 1 от ТЗ от собственика. Вноската е поради временен недостиг на парични средства и е безлихвена. Определен е срок за връщането й...

Какво представлява “независимият малък винопроизводител” по смисъла на ЗАДС

С една от промените в ЗАДС, обнародвани в ДВ, бр. 12/2022 г., бе дадена в чл. 4, т. 8а от закона дефиниция на независим малък винопроизводител, съгласно която: ”Независим малък винопроизводител” е винопроизводител, който е правно и икономически незав...

Облагане внос на стоки от Турция

ООД внася стоки от Турция с митническа декларация, като си плаща ДДС на митница Варна в размер на 30 000 лева. Стоката не е освободена от митница поради завишение на облагаемата стойност от митница Варна и наложено обезпечение в размер на 13 000 лева...

Отчитане на получена финансова помощ

ООД по НСС получаваме по разплащателна сметка (РС) на 31.12.2021 г. финансова помощ 6000 лв. от МЗ за закупуване кислород. През 2021 г. разхода за кислород е 2000 лв. Правя следните счетоводни записвания: 1 Дт с/ка 503 Разплащателна сметка 6000 Кт с/...

Отчитане на разходи за строеж на сграда

Фирмата ни ще строи сграда с подизпълнители. Разходите за строителен ток и вода като текущи ли следва да бъдат осчетоводени, или влизат в стойността на сградата? Съгласно параграф 4 от СС 16 Дълготрайни материални активи първоначално всеки дълготрае...

Продажба на услуги по обучение

Българска фирма “А” има намерение да сключи договор с друга фирма, регистрирана в България, която организира обучения. За всяко продадено обучение на краен клиент+ фирма “А” получава комисиона в размер на 30% от стойността на обучението. Всички плаща...

Трудов договор за надомна работа

При назначаване на нов работник на трудов договор за надомна работа правилно ли е като основание да запишем чл. 107в, ал. 1 и 2 KT, със срок на изпитване 6 месеца? Трудовият договор за надомна работа трябва да съдържа всички задължителни реквизити н...

Справочник

Възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация

Агенция за обществени поръчки Методическо указание № МУ-1 от 01.04.2022 г. на АОП Законодателната уредба относно измененията на договорите за обществени поръчки е съобразена със съответните разпоредби от приложимите европейски директиви 2014/24/ЕС ...

МТСП ще финансира с до 100 000 лв. проекти за достъпна жилищна среда за хора с увреждания

Министерство на труда и социалната политика Министърът на труда и социалната политика утвърди Националната програма за изграждане на достъпна жилищна среда и осигуряване на условия за лична мобилност на хора с увреждания. За финансиране по програмат...

Справочна информация бр. 17/2022

Централни валутни курсове за периода 15.04. - 20.04.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...