Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 18, 2 - 8 май 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 2 - 8 май 2022 г.
Законодателство

Документиране по ЗДДС на връщането на рекламирани стоки от държава членка

При търговските сделки за покупко-продажба връщането на доставени стоки, които не отговарят на договорените изисквания, е обичайна търговска практика. Това са т. нар. рекламации, при които доказаните отклонения на доставените стоки обикновено се санкционират и техният доставчик и...

Държавен вестник

ДВ, бр. 30 от 15.4.2022 г.

Министърът на културата подписа Програма за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на РБългария и Министерството на културата на Република Северна Македония за периода 2022 - 2025 г. Министърът на енергетиката и министърът на регионалното развити...

ДВ, бр. 31 от 19.4.2022 г.

Народното събрание прие Закон за изменение на Закона за пощенските услуги. Президентът на Републиката издаде Указ № 118 за назначаване на Илия Николов Лингорски за член на Управителния съвет на Българската народна банка, считано от 18 юни 2022 г. Правителството прие: 1. Постановл...

ДВ, бр. 32 от 26.4.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Правителството прие: 1. Постановление № 60 от 18 април 2022 г...

Въпроси и отговори

Бракуване на сгради

Фирма закупува имот за производствена, складова и търговска дейност, в който има шест масивни сгради. Впоследствие на една от сградите се срутва покривната конструкция и икономически е по-изгодно тази сграда да се събори и на нейно място да се направи метално хале. Издадено е раз...

Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит при непълно работно време

Лице е назначено по ТД на длъжност “Мениджър ЧР” на 2 ч. работен ден и се осигурява върху максималния осигурителен доход. След 2 месеца същото лице сключва втори трудов договор с друг работодател за същата длъжност, но за 6 ч. работен ден. След 1 година служителят представя на пъ...

Корекция на счетоводна грешка

Допусната е грешка в предходните 3 години и разходи, които са били текущи, са осчетоводени като разходи за придобиване на ДА - сграда. През 2021 година е издадено разрешение за ползване и е открита грешката. Какви записи следва да се направят по счетоводните сметки и какво следва...

Назначаване на стаж без заплащане на чуждестранен гражданин

Има ли законна възможност за назначаване на човек на стаж без заплащане? Става въпрос за аптека, а лицето ще извършва техническа работа. Има диплома за завършено образование, но в Украйна. Целта е да трупа стаж и опит и да учи езика. В съответствие с чл. 351, ал. 1 от Кодекса на...

Осигуряване и деклариране на доходи на българско физическо лице, наето на граждански договор за работа в България от швейцарска фирма със стопанска дейност в Швейцария

Швейцарска фирма със стопанска дейност в Швейцария наема физическо лице на територията на България на граждански договор за услуги за внедряване и интеграция на ERP система на територията на България. Лицето е български гражданин с постоянно местоживеене в България, не е самоосиг...

Осчетоводяване на договор за лизинг на автомобил при приложима база МСС/МСФО

Как следва да се осчетоводи (първоначално и месечните вноски) договор за лизинг на автомобил при приложима база МСС/МСФО при лизингополучател при следните параметри на договора: Стойност на лизинговия обект - 106 519,14 евро Първоначална вноска - 31 955,74 евро Сума финансиране -...

Право на парично обезщетение за майчинство

Аз съм счетоводител на училище и имаме майка, която е в платено майчинство за първо дете, което е родено на 25.04.2021 г., но ми представи болничен за втора бременност за 45 дни от 20.03.2022 г. Питането ми е какви приложения да попълня и изпратя в НОИ, като са казали на майката,...

Продължаване на трудовия договор при смяна на работодателя

Трябва ли да се прекрати предишният трудов договор и да се сключи нов при смяна на работодателя, или е достатъчно да се сключи допълнително споразумение по чл. 119 от КТ? При всички форми за смяна на работодателя, посочени в чл. 123 и чл. 123а от КТ, трудовият договор се запазва...

Третиране по ЗДДФЛ на доходите от разпореждане с финансови инструменти по сделки, извършени на пазар на трета държава

Считат ли се за необлагаеми по чл. 13, ал. 1 т. 3 доходите от разпореждане с финансови инструменти по сделки, извършени на пазар на трета държава, който се счита за еквивалентен на регулиран пазар и за който Европейската комисия е приела решение относно еквивалентността на правна...

Уволнение от работодателя поради непризнаване на болничен лист

Има ли право работодателят да не признае представен му болничен лист, да прекрати трудовия договор и да задържи трудовата книжка на работник, намиращ се в продължителен отпуск по болест? В Кодекса на труда липсва правно основание за прекратяване на трудовия договор от работодате...

Справочник

ВАС обяви за нищожни текстове от наредбата на Столична община, свързани с налагането на глоби с фиш при паркиране

Върховен административен съд Върховният административен съд обяви за нищожни текстове за Наредбата за организация на движението на територията на Столична община. Това означава, че тя няма право да налага глоби с фиш при паркиране и движение на територията й. Решението по админи...

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос, свързан с делбата на разнородни имоти

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 2/2021 г. от 11.04.2022 г. по Тълкувателно дело № 2/2021 г. Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: За да се извърши делбата по реда на чл. 353 ГПК, не е необходимо допуснатите до дел...

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос, свързан със съпружеската имуществена общност при строеж в имот, съсобствен между единия съпруг и трето лице

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 4/2019 г. от 14.04.2022 г. по Тълкувателно дело № 4/2019 г. Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: При извършен строеж от съпрузи по време на брака им, без учредено право на строеж, ...

НАП вписа автоматично новия минимален осигурителен доход на 4000 самоосигуряващи се

Национална агенция за приходите Национална агенция за приходите вече нанесе в информационните си системи минималния месечен размер на осигурителния доход - 710 лв. на близо 4000 самоосигуряващи се лица, подали еднократно декларации Образец № 1 с код за вид осигурен 22. Това са ф...

Справочна информация бр. 18/2022

Централни валутни курсове за периода 21.04. - 28.04.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 18 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...