Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 18, 2 - 8 май 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 2 - 8 май 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 18 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Документиране по ЗДДС на връщането на рекламирани стоки от държава членка

При търговските сделки за покупко-продажба връщането на доставени стоки, които не отговарят на договорените изисквания, е обичайна търговска практика. Това са т. нар. рекламации, при които доказаните отклонения на доставените стоки обикновено се санк...

Държавен вестник

ДВ, бр. 30 от 15.4.2022 г.

Министърът на културата подписа Програма за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на РБългария и Министерството на културата на Република Северна Македония за периода 2022 - 2025 г. Министърът на енергетиката и мини...

ДВ, бр. 31 от 19.4.2022 г.

Народното събрание прие Закон за изменение на Закона за пощенските услуги. Президентът на Републиката издаде Указ № 118 за назначаване на Илия Николов Лингорски за член на Управителния съвет на Българската народна банка, считано от 18 юни 2022 г. Пра...

ДВ, бр. 32 от 26.4.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Правителството прие: 1. Постано...

Въпроси и отговори

Бракуване на сгради

Фирма закупува имот за производствена, складова и търговска дейност, в който има шест масивни сгради. Впоследствие на една от сградите се срутва покривната конструкция и икономически е по-изгодно тази сграда да се събори и на нейно място да се направ...

Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит при непълно работно време

Лице е назначено по ТД на длъжност “Мениджър ЧР” на 2 ч. работен ден и се осигурява върху максималния осигурителен доход. След 2 месеца същото лице сключва втори трудов договор с друг работодател за същата длъжност, но за 6 ч. работен ден. След 1 год...

Корекция на счетоводна грешка

Допусната е грешка в предходните 3 години и разходи, които са били текущи, са осчетоводени като разходи за придобиване на ДА - сграда. През 2021 година е издадено разрешение за ползване и е открита грешката. Какви записи следва да се направят по счет...

Назначаване на стаж без заплащане на чуждестранен гражданин

Има ли законна възможност за назначаване на човек на стаж без заплащане? Става въпрос за аптека, а лицето ще извършва техническа работа. Има диплома за завършено образование, но в Украйна. Целта е да трупа стаж и опит и да учи езика. В съответствие ...

Осигуряване и деклариране на доходи на българско физическо лице, наето на граждански договор за работа в България от швейцарска фирма със стопанска дейност в Швейцария

Швейцарска фирма със стопанска дейност в Швейцария наема физическо лице на територията на България на граждански договор за услуги за внедряване и интеграция на ERP система на територията на България. Лицето е български гражданин с постоянно местожив...

Осчетоводяване на договор за лизинг на автомобил при приложима база МСС/МСФО

Как следва да се осчетоводи (първоначално и месечните вноски) договор за лизинг на автомобил при приложима база МСС/МСФО при лизингополучател при следните параметри на договора: Стойност на лизинговия обект - 106 519,14 евро Първоначална вноска - 31 ...

Право на парично обезщетение за майчинство

Аз съм счетоводител на училище и имаме майка, която е в платено майчинство за първо дете, което е родено на 25.04.2021 г., но ми представи болничен за втора бременност за 45 дни от 20.03.2022 г. Питането ми е какви приложения да попълня и изпратя в Н...

Продължаване на трудовия договор при смяна на работодателя

Трябва ли да се прекрати предишният трудов договор и да се сключи нов при смяна на работодателя, или е достатъчно да се сключи допълнително споразумение по чл. 119 от КТ? При всички форми за смяна на работодателя, посочени в чл. 123 и чл. 123а от КТ...

Третиране по ЗДДФЛ на доходите от разпореждане с финансови инструменти по сделки, извършени на пазар на трета държава

Считат ли се за необлагаеми по чл. 13, ал. 1 т. 3 доходите от разпореждане с финансови инструменти по сделки, извършени на пазар на трета държава, който се счита за еквивалентен на регулиран пазар и за който Европейската комисия е приела решение отно...

Уволнение от работодателя поради непризнаване на болничен лист

Има ли право работодателят да не признае представен му болничен лист, да прекрати трудовия договор и да задържи трудовата книжка на работник, намиращ се в продължителен отпуск по болест? В Кодекса на труда липсва правно основание за прекратяване на ...

Справочник

ВАС обяви за нищожни текстове от наредбата на Столична община, свързани с налагането на глоби с фиш при паркиране

Върховен административен съд Върховният административен съд обяви за нищожни текстове за Наредбата за организация на движението на територията на Столична община. Това означава, че тя няма право да налага глоби с фиш при паркиране и движение на тери...

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос, свързан с делбата на разнородни имоти

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 2/2021 г. от 11.04.2022 г. по Тълкувателно дело № 2/2021 г. Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: За да се извърши делбата по реда на чл. 353 ГПК, не е...

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос, свързан със съпружеската имуществена общност при строеж в имот, съсобствен между единия съпруг и трето лице

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 4/2019 г. от 14.04.2022 г. по Тълкувателно дело № 4/2019 г. Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: При извършен строеж от съпрузи по време на брака им, ...

НАП вписа автоматично новия минимален осигурителен доход на 4000 самоосигуряващи се

Национална агенция за приходите Национална агенция за приходите вече нанесе в информационните си системи минималния месечен размер на осигурителния доход - 710 лв. на близо 4000 самоосигуряващи се лица, подали еднократно декларации Образец № 1 с код...

Справочна информация бр. 18/2022

Централни валутни курсове за периода 21.04. - 28.04.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...