Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 19, 9 - 15 май 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 9 - 15 май 2022 г.
Законодателство

Данъчно третиране по ЗДДС на дължими от наемателя данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци по договор за наем на недвижим имот

В стопанския живот не е рядка практиката, когато при сключването на договор за наем на недвижим имот се уговаря между страните клауза, съгласно която дължимите данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за имота да са частично или изцяло за сметка на наемателя. В тези ...

Министерски съвет

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

Промените в закона не засягат осъществяването на статистическата дейност. Функциониращата система за деклариране “Интрастат” ще продължи да е основният източник на статистическите данни за вътресъюзната търговия със стоки. Измененията се свеждат до следното: На Националния статис...

Държавен вестник

ДВ, бр. 33 от 29.4.2022 г.

Конституционният съд прие Решение № 4 от 19 април 2022 г. по конституционно дело № 14 от 2021 г. Правителството прие Постановление № 62 от 21 април 2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупк...

ДВ, бр. 34 от 3.5.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. 2. Закон за ратифициране на Писмо за оферта и приемане BU-B-UCH Радио-комуникационно оборудване. Правителството прие: 1. Постановление № 63 от 26 април 2022 г. за при...

Въпроси и отговори

Oблагане с ДДС при вътреобщностна доставка на стоки

Фирма, регистрирана по ЗДДС, възнамерява да сключи договор с фирма от държава членка, с валиден ДДС номер, за доставка на производствени отпадъци. Текстът на чл. 163г от ЗДДС означава ли, че доставките на производствени отпадъци следва да се документират като ВОД на стоки и да се...

Давност и срокове за плащане на данък върху недвижимите имоти

Отсъствах от страната от 2015 г. до 2022 г. Наскоро получих писмо от общината, че дължа данък за притежавания от мен апартамент и такса битови отпадъци (такса смет) за периода от 2015 г. до 2022 г. вкл. Представих документи, че не съм се връщала в България от 2015 г. и не дължа т...

Европейска практика по данъчни дела

Дело C‑326/20, решение от 11 ноември 2021 година страни: ELVOSPOL s.r.o. срещу Odvolací finanční ředitelství Предмет на спора как следва да се заплащат акцизи и ДДС за стоки, закупени за дипломатически цели. Данъчна служба на Латвия поставя запитван...

Облагане с ДДС при внос на сурово слънчогледово семе от трета страна

Българска фирма “Х” , регистрирана по ДДС, ще извърши внос на сурово слънчогледово семе от Украйна. Същото ще бъде продадено на друга българска фирма “У”, също регистрирана по ДДС. Транспортът ще е сухопътен. За да бъда по-конкретна, ще използвам примерни дати. Слънчогледът прист...

Оспорен болничен лист

Служител ползва отпуск по болест за периода - 30.03-01.04.22, но е открит да работи в друго дружество. Болничният лист се обжалва. Следва ли да се начисли сума за временната неработоспособност за март, при положение че все още няма произнасяне по оспорения болничен? На основание...

Признаване на приходи

Фирмата ни е българско дружество, регистрирано по ДДС и прилагащо Националните счетоводни стандарти. Основната дейност е изработка на софтуерни продукти. През 2021 г. е сключен договор за изработка на интернет сайт на стойност 25 000 лв. без ДДС. При сключване на договора е получ...

Увеличения и намаления на собствения капитал на предприятието

През 2019 г. е взето решение за намаляване на капитала на дружество Б, което е дъщерно на дружество А от 100 000 лв. на 1000. В дружество Б, чийто капитал е намален, съм взела необходимите счетоводни записвания: Дт с/ка 101 99 000 Кт с/ка 426 99 000 (задължения по записани дялов...

Справочник

ВКС разясни кога съдът се произнася служебно за нищожността на правните сделки

Върховен административен съд С Тълкувателно решение № 1/2020 г. от 27.04.2022 г. по Тълкувателно дело № 1/2020 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Съдът е длъжен да се произнесе в мотивите на решението по нищож...

До 20 май земеделските стопани кандидатстват за Ковид помощта

Държавен фонд “Земеделие” От 21 април до 20 май 2022 г. земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане по схемата “Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19” за 2022 г. До 15 юни Дър...

Облагане на получен доход от продажба на електроенергия, произведена от фотоволтаична централа на физическо лице

Посочвате, че сте физическо лице собственик на фотоволтаична централа до 30 KW, присъединена и продаваща електрическа енергия на преференциална цена в мрежата на EVN. Имате регистриран едноличен търговец съгласно Търговския закон, който е действащ. Поставен е въпрос: Как следва д...

Справочна информация бр. 19/2022

Централни валутни курсове за периода 29.04. - 04.05.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 19 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...