Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 7, 1 - 15 април 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2022 г.
Писма и указания

№ 20-33-101 от 17.12.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-33-101/17.12.2021 г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”……, е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството ще извършва дистанционни продажби през платформата ETSY от склад в България. Продажбите ще са както ...

№ 92-00-1 от 13.12.2021 г. Относно: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на публична продан на недвижим имот (сграда) от частен съдебен изпълнител

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 92-00-1 от 13.12.2021 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на публична продан на недвижим имот (сграда) от Вас в качеството Ви на частен съдебен изпълнител. Съгласно изложената фактичес...

№ 94-00-178 от 16.12.2021 г. Относно: Здравно осигуряване на чужденец – гражданин на Ливан, който има разрешение за постоянно пребиваване в България

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. с вх. № 94-00-178/16.12.2021 г. е изложена следната фактическа обстановка: Вашият съпруг ……, с когото имате сключен граждански брак от 06.01.1991 г., е ливански гражданин. Н...

№ М-24-38-65 от 17.12.2021 г. Относно: Прилагане и определяне на прага от 10 000 евро по чл. 20б, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), регистрация за прилагане на специален режим в Съюза по чл. 156 от ЗДДС и прилагане на режима, прилагане на чл. 14а, ал. 6 от ЗДДС относно считан за доставчик субект

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-24-38-65/30.06.2021 г. е заведено Ваше запитване, в което във връзка с изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 01.07.2021 г. (ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.), касаещи специалните режими за данъчно задължени ...

Анотации

Осигурителен стаж за първа категория труд

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: За първа категория труд трябва 2/3 от осигурителния стаж да е първа категория - към момента 18 години. Ако имам 17 г. и 11 месеца то не отговарям на условията, но ако имам 2 месеца извънреден труд в същият период стажът става 18 г. и...

Осигуряване на български гражданин, работещ от България за английска фирма

в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: На гражданин му предстои да сключи трудов договор с дружество в Англия, което няма място на стопанска дейност или определена база на територията на България. Договорът ще бъде сключен съгласно английското за...

Платен отпуск за осъществяване на синдикална дейност от нещатните членове на ръководства на синдикалните организации

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Когато размерът на отпуска на нещатен председател на синдикално ръководство в предприятие (Отпуск на синдикални дейци) е установен в КТД на предприятието в размер по-голям от 25 часа за една календарна година (тоест надгражда размер...

Ползване на полагаем платен годишен отпуск от служители в детска градина

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Въпросът ми е свързан с ползване на полагаемия платен годишен отпуск от служители в детска градина. Работодателят разрешава ползване на три седмици през лятото, а през учебно време не може да се ползва. В резултат служителите натрупв...

СБКО на работниците и служителите дългосрочно командировани в страна извън ЕС

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На служител със сключен трудов договор с български работодател, и дългосрочно командирован в страна извън ЕС, дължат ли му се за периода социалните придобивки от българския работодател, като например ваучери за храна? Социално-битов...

Трудови права, придобити в чужбина

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Признава ли се за трудов стаж в България работа в чужбина, по-точно в Канада? Според чл. 11 от Кодекса на труда (КТ) трудови права, придобити в чужбина, се признават в Република България по силата на закон, акт на Министерския съвет...

Управител на търговско дружество

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: На всяка цена ли трябва управителят на ООД да е съдружник? Всъщност задължително ли е да има такъв управител, или може да се определи един съдружник, който да се занимава с всичко? Дружество с ограничена отговорност (ООД...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 април 2022 г.

До 20-ти април: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец март 2022 г. До 25-т...

Държавен вестник в бр. 7 от 2022 г.

ДВ, бр. 1 от 4.1.2022 г. Министерски съвет Постановление № 472 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. Постановление № 473 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Минис...

Справочна информация бр. 7/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 7 - 21 март 2022 г Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди мес...

PDF версия на броя

Брой 7 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...