Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 7, 1 - 15 април 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 7 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 20-33-101 от 17.12.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-33-101/17.12.2021 г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”……, е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството ще извършва дистанционни продажби през платформата ETSY от склад в Бъл...

№ 92-00-1 от 13.12.2021 г. Относно: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на публична продан на недвижим имот (сграда) от частен съдебен изпълнител

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 92-00-1 от 13.12.2021 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на публична продан на недвижим имот (сграда) от Вас в качеството Ви на частен съдебен изпълнител...

№ 94-00-178 от 16.12.2021 г. Относно: Здравно осигуряване на чужденец – гражданин на Ливан, който има разрешение за постоянно пребиваване в България

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. с вх. № 94-00-178/16.12.2021 г. е изложена следната фактическа обстановка: Вашият съпруг ……, с когото имате сключен граждански брак от 06.01.19...

№ М-24-38-65 от 17.12.2021 г. Относно: Прилагане и определяне на прага от 10 000 евро по чл. 20б, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), регистрация за прилагане на специален режим в Съюза по чл. 156 от ЗДДС и прилагане на режима, прилагане на чл. 14а, ал. 6 от ЗДДС относно считан за доставчик субект

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-24-38-65/30.06.2021 г. е заведено Ваше запитване, в което във връзка с изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 01.07.2021 г. (ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.), касаещи специалнит...

Анотации

Осигурителен стаж за първа категория труд

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: За първа категория труд трябва 2/3 от осигурителния стаж да е първа категория - към момента 18 години. Ако имам 17 г. и 11 месеца то не отговарям на условията, но ако имам 2 месеца извънреден труд в същи...

Осигуряване на български гражданин, работещ от България за английска фирма

в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: На гражданин му предстои да сключи трудов договор с дружество в Англия, което няма място на стопанска дейност или определена база на територията на България. Договорът ще бъде с...

Платен отпуск за осъществяване на синдикална дейност от нещатните членове на ръководства на синдикалните организации

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Когато размерът на отпуска на нещатен председател на синдикално ръководство в предприятие (Отпуск на синдикални дейци) е установен в КТД на предприятието в размер по-голям от 25 часа за една календарна ...

Ползване на полагаем платен годишен отпуск от служители в детска градина

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Въпросът ми е свързан с ползване на полагаемия платен годишен отпуск от служители в детска градина. Работодателят разрешава ползване на три седмици през лятото, а през учебно време не може да се ползва. ...

СБКО на работниците и служителите дългосрочно командировани в страна извън ЕС

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На служител със сключен трудов договор с български работодател, и дългосрочно командирован в страна извън ЕС, дължат ли му се за периода социалните придобивки от българския работодател, като например вау...

Трудови права, придобити в чужбина

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Признава ли се за трудов стаж в България работа в чужбина, по-точно в Канада? Според чл. 11 от Кодекса на труда (КТ) трудови права, придобити в чужбина, се признават в Република България по силата на за...

Управител на търговско дружество

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: На всяка цена ли трябва управителят на ООД да е съдружник? Всъщност задължително ли е да има такъв управител, или може да се определи един съдружник, който да се занимава с всичко? Дружество...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 април 2022 г.

До 20-ти април: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен пери...

Държавен вестник в бр. 7 от 2022 г.

ДВ, бр. 1 от 4.1.2022 г. Министерски съвет Постановление № 472 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. Постановление № 473 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнител...

Справочна информация бр. 7/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 7 - 21 март 2022 г Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-...