Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2022 > бр. 5 от 2022 г.
 
сп. Български законник
бр. 5 от 2022 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 д...

Коментар на експерта

Задължения за ДДС при онлайн продажби на стоки от фулфилмънт център на територията на държава членка

Продажбите чрез електронна търговия заемат все по-голям дял от световните продажби на дребно. Според данни на специализираните издания 14,1% от всички продажби през 2019 г. са извършени онлайн, което се равнява на оборот от 3,5 трилиона щатски долара. Тенденцията е до 2023 г. дел...

И „най-безконфликтните“ механизми за прекратяване на трудовия договор крият редица практически проблеми

Прекратяването на трудовото правоотношение, когато е желано и от двете страни, е възможно най-безконфликтният начин за прекъсване на трудовоправната връзка. Обикновено работодателите приемат, че той е и най-лесен, затова се стремят към него и когато инициативата за прекратяване н...

Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2022 г.

Промените в ЗДДФЛ, които ще се прилагат през настоящата година, бяха извършени с три закона, публикувани през 2022 г., както следва: - Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗКПО – ДВ, бр. 14; - Закон за изменение на ЗКПО – ДВ, бр. 17; - Закон за държавния бюджет (ЗДБ) на РБ – ...

По-важните промени в Закона за акцизите и данъчните складове, обнародвани в ДВ, бр. 12 от 11.02.2022 г.

В ДВ, бр. 12 от 11.02.2022 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД ЗАДС), в сила от 11.02.2022 г., с изключение на отделни разпоредби, които влизат в сила по-късно (§ 51 от ПЗР на ЗИД ЗАДС). Направените промени са свързани ...

Продажба на стоки от българско дружество на физически лица от трети страни и от ЕС

Въпрос: Дружество продава стоки за САЩ, Канада на физически лица, произведена в България. Стоката се рекламира чрез социалните мрежи Facebook,Twitter, Instagram. Пратките се изпращат по пощата – „Български пощи“, издават документ, в който е описано името на получателя, града, дъ...

Въпроси и отговори от практиката

Доход от продажбата на лек автомобил

Въпрос: Декларира ли се доход, изплатен на ФЛ (чл. 73, ал. 1) за продажбата на лек автомобил на стойност 900 лв. (в брой), при положение че не се знае каква е била покупната цена на автомобила и дали е закупена преди 12 месеца? Отговор: Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2, б. ”а” от З...

Обезщетение за оставане без работа

Въпрос: Служител на фирмата е уволнен по чл. 328, ал. 1 т. 2 КТ поради съкращаване на щата. Съгласно чл. 222, ал. 1 КТ му дължим обезщетение в размер на едно брутно трудово възнаграждение за времето на оставане без работа, но не повече от един месец. При освобождаването му (лицет...

Облагане доходи на лице, упражняващо свободна професия

Въпрос: Студент по архитектура продава свои скици през онлайн платформа, собственост на фирма от Ирландия. Контактите с клиентите и продажбите се извършват от платформата, като в края на месеца студентът получава приходите от продажбите минус удържаните комисиони. Всичко става ел...

Облагане на чуждестранни физически лица за доходи, получени в България

Въпрос: През 2021 г. българско дружество ползва услугите на чуждестранни физически лица от Швейцария. Услугата се изразява в консултиране, проучване на пазара, свързване на дружеството с потенциални клиенти. Третирам я като техническа услуга по чл. 37, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ. Някои...

Облагане продажби на недвижими имоти от чуждестранно физическо лице

Въпрос: Физическо лице, чуждестранен гражданин на Литва, което има продължително пребиваване в България и е местно лице за данъчни цели на България, е извършило следните сделки с недвижими имоти през 2021 година. - На 20.05.2021 г. продава гараж на стойност 9600 лева. Същият е з...

Определяне на кода за „вид осигурен” в декларация образец 1 при положен личен труд на собствениците и съдружниците в търговските дружества

Въпрос: Осигурявам се като самоосигуряващо се лице в ЕООД. Осигуряването е за фонд „Пенсии” върху избран осигурителен доход 1200 лв. Същото лице, което е и собственик на капитала на дружеството, получава от дружеството възнаграждение за положен личен труд в размер на 1100 лв. Вси...

Отчитане вземанията от доставчиците за авансово преведените суми срещу бъдещи покупки

Въпрос: В края на годината салдото по с/ка 402 Доставчици по аванси ми остана кредитно заради едно кредитно известие, с което сме надплатили сделка. Понеже не може да остане така, мога ли да го закрия със с/ка 651 Нефинансови разходи за бъдещи периоди или ако има друг начин? Отго...

Отчитане на компенсация за електроенергия

Въпрос: Компенсацията за електроенергия за месец декември е включена във фактурата за м. януари. Какви счетоводни записвания следва да се направят и за кой период? Отговор: Спазвайки принципа на начисляването, фактурираната през месец януари електроенергия следва да се отчете кат...

Подаване на справката-декларация по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Въпрос: Българско ЮЛ взима решение на общото събрание за изплащане на дивидент в размер на 700 000 лв. на съдружник местно ФЛ. В декларация по чл. 55 е деклариран данък в размер на 5% 35 000 лв. и е платен. Реално фирмата не е могла да изплати целия разпределен дивидент и е изпла...

Предоставяне на заем между свързани лица

Въпрос: Съгласно договор за паричен заем от 11 март 2021 г.  ООД отпуска заема на работник, работещ в ООД-то  на 15 март 2021 г. в размер на 50 000 лева. Договорената лихва е в размер на 4%.  Лихвата е формална и няма да се търси от лицето. На 7 май 2021 година на лицето е отпусн...

Разлика между начислената счетоводна и данъчна амортизация

Въпрос: Фирма има разлика между начислената счетоводна и данъчна амортизация, т.е. има разлика в балансовата и данъчната стойност към 31.12.2021 г. Трябва ли да се начислят временни разлики - като постоянни или като временни разлики се третират разликите между счетоводните разход...

Писма и указания

№ 3-115/02.02.2022 г. ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по чл. 58, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Във връзка с направено запитване в „МДТ“ при Община С. от данъчно задължено лице, баща на дете с ТЕЛК – 100% с чужда помощ, на общината е предоставено разяснение на въпроса, може ли същият да ползва облекчение по чл. 58, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ за лекия си автомобил, който се използв...

№ 3-4 от 04.01.2022 г. ОТНОСНО: Регистриране и отчитане на продажби на услуги (обслужване и ремонт на тежкотоварни автомобили), платени от клиентите във валута

Според изложеното в запитването, в хода на дейността си, състояща се в обслужване и ремонт на тежкотоварни автомобили, дружество обслужва предимно клиенти от Турция и при окончателното извършване на услугата се извършват разплащания в брой, като при необходимост се издава и факту...

Решения на ВАС

Решение № 1074 от 07.02.2022 г. по адм. дело № 5613/2021 г.

Предмет на спора е ангажирана солидарна отговорност на основание чл. 177, ал. 1 ЗДДС за невнесени задължения за ДДС октомври 2014 г. и лихви за просрочие към 29.04.2020 г. Съгласно чл. 177, ал. 1 ЗДДС регистрирано лице, получател по облагаема доставка, отговаря за дължимия и нев...

Решение № 1082 от 07.02.2022 г. по адм. дело № 5533/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС в резултат от отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от различни дружества. Съгласно чл. 25, ал. 6 ЗДДС данъкът става изискуем към момента на настъпване на данъчно събитие в хипотезите на ал. 2, 3 и 4 ...

Решение № 1090 от 07.02.2022 г. по адм. дело № 5768/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактура с предмет материали поради обстоятелството, че доставчикът не е регистрирано по ЗДДС лице. По силата на чл. 78, ал. 2 ЗДДС, регистрираното лице е длъжно да коригира разм...

Решение № 1148 от 08.02.2022 г. по адм. дело № 5958/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС на основание чл. 86, ал. 2 ЗДДС, както и задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2014 г. и лихви за забава. При действието на презумпцията по чл. 124, ал. 2 ДОПК ревизираното дружество не се е справило с доказателствената теже...

Решение № 1210 от 09.02.2022 г. по адм. дело № 6093/2021 г.

Предмет на спора e осъществена отговорност по чл. 177 ЗДДС за данъчен периоди 06. и 07. от 2018 г. за ДДС. Систематичното място на чл. 177 ЗДДС в озаглавената «Правомощия на органите по приходите и предотвратяване на данъчни измами» глава XXV ЗДДС и заглавието на самата разпоред...

Решение № 1287 от 10.02.2022 г. по адм. дело № 4833/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък за 2014 г., 2015 г. и 2017 г. и задължения за ДДС и лихви за данъчни периоди 01., 02., 04., 05., 06., 07. и 12.2014 г., 01., 02., 04., 07., 08., 09. и 11.2015 г. и 03.2017 г. След изтичане на сроковете по чл. 114, а...

Решение № 916 от 02.02.2022 г. по адм. дело № 4330/2021 г.

Предмет на спора са допълнително установени задължения за ДДС в резултат на непризнато извършване на ВОД. При наличие на изискуемите документи, изчерпателно посочени в чл. 45 ППЗДДС, съдържащи нужните реквизити, не следва да се прибавят нови изисквания, още повече че регистрите ...

Решение № 946 от 02.02.2022 г. по адм. дело № 5115/2021 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди октомври, ноември и декември 2012 г., февруари и март 2013 г. и лихви, както и определени лихви, произтичащи от извършени корекции през юли 2017 г. на упражнено право на данъчен кредит за данъчни периоди 02., ...

Решение № 956 от 02.02.2022 г. по адм. дело № 6365/2021 г.

Предмет на спора е отказано възстановяване на ДДС за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. В решение на Съда на Европейския съюз от 11.06.2020г. по дело С – 242/19 е направено тълкуване на относимите правни разпоредби, както следва: „т. 54. Начинът на възстановяване на ДДС ч...

Решение № 965 от 02.02.2022 г. по адм. дело № 5983/2021 г.

Предмет на спора e отказано възстановяване на ДДС. В § 51 от Решение от 27.09.2012 г. по дело С - 587/2010 г. СЕС изрично е посочил, че макар идентификационният номер по ДДС да доказва данъчния статут на данъчно задълженото лице получател по вътреобщностна доставка и да улеснява...

Решения на ВКС

Решение № 224 от 19.11.2020 г. на ВКС по гр. д. № 1025/2020 г., IV г. о.

Възможно е с договора по нотариален акт за ипотека да бъде сключен и договорът за обезпеченото вземане. Ако главният договор е за заем, съдът по иска по чл. 240, ал. 1 ЗЗД следва да тълкува нотариалния акт според критериите, зададени в чл. 20 ЗЗД, като отчете реалния характер на ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 5 от 2022 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 153, 154 и 155 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниц...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 22 до бр. 27 от 2022 г.

ДВ, бр. 22 от 18.3.2022 г. Народно събрание 1. Закон за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите 3. Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандид...

PDF версия на броя

Брой 5 на Български законник от 2022 г.

[[table_1]]...