Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2022 > бр. 5 от 2022 г.
 
сп. Български законник
бр. 5 от 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 5 на Български законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Закони и правителствени актове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008...

Коментар на експерта

Задължения за ДДС при онлайн продажби на стоки от фулфилмънт център на територията на държава членка

Продажбите чрез електронна търговия заемат все по-голям дял от световните продажби на дребно. Според данни на специализираните издания 14,1% от всички продажби през 2019 г. са извършени онлайн, което се равнява на оборот от 3,5 трилиона щатски долара...

И „най-безконфликтните“ механизми за прекратяване на трудовия договор крият редица практически проблеми

Прекратяването на трудовото правоотношение, когато е желано и от двете страни, е възможно най-безконфликтният начин за прекъсване на трудовоправната връзка. Обикновено работодателите приемат, че той е и най-лесен, затова се стремят към него и когато ...

Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2022 г.

Промените в ЗДДФЛ, които ще се прилагат през настоящата година, бяха извършени с три закона, публикувани през 2022 г., както следва: - Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗКПО – ДВ, бр. 14; - Закон за изменение на ЗКПО – ДВ, бр. 17; - Закон за д...

По-важните промени в Закона за акцизите и данъчните складове, обнародвани в ДВ, бр. 12 от 11.02.2022 г.

В ДВ, бр. 12 от 11.02.2022 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД ЗАДС), в сила от 11.02.2022 г., с изключение на отделни разпоредби, които влизат в сила по-късно (§ 51 от ПЗР на ЗИД ЗАДС). На...

Продажба на стоки от българско дружество на физически лица от трети страни и от ЕС

Въпрос: Дружество продава стоки за САЩ, Канада на физически лица, произведена в България. Стоката се рекламира чрез социалните мрежи Facebook,Twitter, Instagram. Пратките се изпращат по пощата – „Български пощи“, издават документ, в който е описано ...

Въпроси и отговори от практиката

Доход от продажбата на лек автомобил

Въпрос: Декларира ли се доход, изплатен на ФЛ (чл. 73, ал. 1) за продажбата на лек автомобил на стойност 900 лв. (в брой), при положение че не се знае каква е била покупната цена на автомобила и дали е закупена преди 12 месеца? Отговор: Съгласно чл...

Обезщетение за оставане без работа

Въпрос: Служител на фирмата е уволнен по чл. 328, ал. 1 т. 2 КТ поради съкращаване на щата. Съгласно чл. 222, ал. 1 КТ му дължим обезщетение в размер на едно брутно трудово възнаграждение за времето на оставане без работа, но не повече от един месец....

Облагане доходи на лице, упражняващо свободна професия

Въпрос: Студент по архитектура продава свои скици през онлайн платформа, собственост на фирма от Ирландия. Контактите с клиентите и продажбите се извършват от платформата, като в края на месеца студентът получава приходите от продажбите минус удържан...

Облагане на чуждестранни физически лица за доходи, получени в България

Въпрос: През 2021 г. българско дружество ползва услугите на чуждестранни физически лица от Швейцария. Услугата се изразява в консултиране, проучване на пазара, свързване на дружеството с потенциални клиенти. Третирам я като техническа услуга по чл. 3...

Облагане продажби на недвижими имоти от чуждестранно физическо лице

Въпрос: Физическо лице, чуждестранен гражданин на Литва, което има продължително пребиваване в България и е местно лице за данъчни цели на България, е извършило следните сделки с недвижими имоти през 2021 година. - На 20.05.2021 г. продава гараж на с...

Определяне на кода за „вид осигурен” в декларация образец 1 при положен личен труд на собствениците и съдружниците в търговските дружества

Въпрос: Осигурявам се като самоосигуряващо се лице в ЕООД. Осигуряването е за фонд „Пенсии” върху избран осигурителен доход 1200 лв. Същото лице, което е и собственик на капитала на дружеството, получава от дружеството възнаграждение за положен личен...

Отчитане вземанията от доставчиците за авансово преведените суми срещу бъдещи покупки

Въпрос: В края на годината салдото по с/ка 402 Доставчици по аванси ми остана кредитно заради едно кредитно известие, с което сме надплатили сделка. Понеже не може да остане така, мога ли да го закрия със с/ка 651 Нефинансови разходи за бъдещи период...

Отчитане на компенсация за електроенергия

Въпрос: Компенсацията за електроенергия за месец декември е включена във фактурата за м. януари. Какви счетоводни записвания следва да се направят и за кой период? Отговор: Спазвайки принципа на начисляването, фактурираната през месец януари електрое...

Подаване на справката-декларация по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Въпрос: Българско ЮЛ взима решение на общото събрание за изплащане на дивидент в размер на 700 000 лв. на съдружник местно ФЛ. В декларация по чл. 55 е деклариран данък в размер на 5% 35 000 лв. и е платен. Реално фирмата не е могла да изплати целия ...

Предоставяне на заем между свързани лица

Въпрос: Съгласно договор за паричен заем от 11 март 2021 г.  ООД отпуска заема на работник, работещ в ООД-то  на 15 март 2021 г. в размер на 50 000 лева. Договорената лихва е в размер на 4%.  Лихвата е формална и няма да се търси от лицето. На 7 май ...

Разлика между начислената счетоводна и данъчна амортизация

Въпрос: Фирма има разлика между начислената счетоводна и данъчна амортизация, т.е. има разлика в балансовата и данъчната стойност към 31.12.2021 г. Трябва ли да се начислят временни разлики - като постоянни или като временни разлики се третират разли...

Писма и указания

№ 3-115/02.02.2022 г. ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по чл. 58, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Във връзка с направено запитване в „МДТ“ при Община С. от данъчно задължено лице, баща на дете с ТЕЛК – 100% с чужда помощ, на общината е предоставено разяснение на въпроса, може ли същият да ползва облекчение по чл. 58, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ за лекия ...

№ 3-4 от 04.01.2022 г. ОТНОСНО: Регистриране и отчитане на продажби на услуги (обслужване и ремонт на тежкотоварни автомобили), платени от клиентите във валута

Според изложеното в запитването, в хода на дейността си, състояща се в обслужване и ремонт на тежкотоварни автомобили, дружество обслужва предимно клиенти от Турция и при окончателното извършване на услугата се извършват разплащания в брой, като при ...

Решения на ВАС

Решение № 1074 от 07.02.2022 г. по адм. дело № 5613/2021 г.

Предмет на спора е ангажирана солидарна отговорност на основание чл. 177, ал. 1 ЗДДС за невнесени задължения за ДДС октомври 2014 г. и лихви за просрочие към 29.04.2020 г. Съгласно чл. 177, ал. 1 ЗДДС регистрирано лице, получател по облагаема достав...

Решение № 1082 от 07.02.2022 г. по адм. дело № 5533/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС в резултат от отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от различни дружества. Съгласно чл. 25, ал. 6 ЗДДС данъкът става изискуем към момента на настъпване на данъчно събитие...

Решение № 1090 от 07.02.2022 г. по адм. дело № 5768/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактура с предмет материали поради обстоятелството, че доставчикът не е регистрирано по ЗДДС лице. По силата на чл. 78, ал. 2 ЗДДС, регистрираното ...

Решение № 1148 от 08.02.2022 г. по адм. дело № 5958/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС на основание чл. 86, ал. 2 ЗДДС, както и задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2014 г. и лихви за забава. При действието на презумпцията по чл. 124, ал. 2 ДОПК ревизираното дружество не се е спр...

Решение № 1210 от 09.02.2022 г. по адм. дело № 6093/2021 г.

Предмет на спора e осъществена отговорност по чл. 177 ЗДДС за данъчен периоди 06. и 07. от 2018 г. за ДДС. Систематичното място на чл. 177 ЗДДС в озаглавената «Правомощия на органите по приходите и предотвратяване на данъчни измами» глава XXV ЗДДС и...

Решение № 1287 от 10.02.2022 г. по адм. дело № 4833/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък за 2014 г., 2015 г. и 2017 г. и задължения за ДДС и лихви за данъчни периоди 01., 02., 04., 05., 06., 07. и 12.2014 г., 01., 02., 04., 07., 08., 09. и 11.2015 г. и 03.2017 г. След изтич...

Решение № 916 от 02.02.2022 г. по адм. дело № 4330/2021 г.

Предмет на спора са допълнително установени задължения за ДДС в резултат на непризнато извършване на ВОД. При наличие на изискуемите документи, изчерпателно посочени в чл. 45 ППЗДДС, съдържащи нужните реквизити, не следва да се прибавят нови изисква...

Решение № 946 от 02.02.2022 г. по адм. дело № 5115/2021 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди октомври, ноември и декември 2012 г., февруари и март 2013 г. и лихви, както и определени лихви, произтичащи от извършени корекции през юли 2017 г. на упражнено право на данъчен к...

Решение № 956 от 02.02.2022 г. по адм. дело № 6365/2021 г.

Предмет на спора е отказано възстановяване на ДДС за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. В решение на Съда на Европейския съюз от 11.06.2020г. по дело С – 242/19 е направено тълкуване на относимите правни разпоредби, както следва: „т. 54. Начи...

Решение № 965 от 02.02.2022 г. по адм. дело № 5983/2021 г.

Предмет на спора e отказано възстановяване на ДДС. В § 51 от Решение от 27.09.2012 г. по дело С - 587/2010 г. СЕС изрично е посочил, че макар идентификационният номер по ДДС да доказва данъчния статут на данъчно задълженото лице получател по вътреоб...

Решения на ВКС

Решение № 224 от 19.11.2020 г. на ВКС по гр. д. № 1025/2020 г., IV г. о.

Възможно е с договора по нотариален акт за ипотека да бъде сключен и договорът за обезпеченото вземане. Ако главният договор е за заем, съдът по иска по чл. 240, ал. 1 ЗЗД следва да тълкува нотариалния акт според критериите, зададени в чл. 20 ЗЗД, ка...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 5 от 2022 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 153, 154 и 155 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната верс...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 22 до бр. 27 от 2022 г.

ДВ, бр. 22 от 18.3.2022 г. Народно събрание 1. Закон за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите 3. Решение за приемане на Процедурни правила за условията ...