Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 22, 30 май - 5 юни 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 30 май - 5 юни 2022 г.
Законодателство

Признаване на приходи от продажба на продукция и стоки - счетоводни аспекти

Съгласно разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от Закона за счетоводството - ЗСч, финансовите отчети трябва да представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието, паричните потоци и собствени...

Министерски съвет

Правителството одобри подаването на Искане от Република България за дерогация от разпоредбата на чл. 287 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност за повишаване на прага за обща регистрация за целите на ДДС с цел да опрости процедурата за събирането му, съгласно чл. 395 от същата директива

Поисканото от страната ни включване на 31 декември 2024 г., като краен срок на действие на специалната мярка, е съгласувано с влизането в сила на Директива (ЕС) 2020/285. В нея се предвижда, че от 1 януари 2025 г. държавите членки трябва да започнат ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 36 от 13.5.2022 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 126 за награждаване на Васил Трифонов Долапчиев с орден „За гражданска заслуга“ втора степен. 2. Указ № 127 за назначаване на Габриела Димитрова Наплатанова-Русева за член на Съвета за електронни медии. Пр...

ДВ, бр. 37 от 17.5.2022 г.

Народното събрание прие Решение за създаване на Временна комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от ООО “Газпром Експорт”, и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от “Булгаргаз” - ЕАД. Правителст...

Въпроси и отговори

Данъчният кредит при брак на стоки

Фирма доставя мляко в кутии от Германия с нает транспорт. При доставяне на стоката се установява, че част от пратката е повредена. Фирмата, заявител на стоката, предявява претенция към транспортната фирма и това се документира с протокол, в който се ...

Корекция на данъчен кредит за недвижим имот

Отговаря Мина ЯНКОВА - данъчен експерт в МФ Дружество, регистрирано по ЗДДС, купува апартамент и го завежда като дълготраен актив - сграда през февруари 2022 г. Ползван е данъчен кредит за покупката, около 326 хил. лв. През април 2022 се сключва дог...

Необлагаем доход от продажба на жилище

Местно физическо лице закупува един брой недвижим имот - семейно жилище, през м.06.2020 г. с нотариален акт за покупко-продажба. През м.02.2021 г. физическото лице продава недвижимия имот - семейно жилище, с нотариален акт за покупко-продажба. Физиче...

Облагане на доставката на стоки или услуги при публична продан

Дружеството придобива имот от публична продан (НАП) - 3/4 ид. части от сграда. За покупката освен постановление за възлагане има издаден и документ за извършена продажба по чл. 131 от ЗДДС. В него са посочени собственик, получател(купувач) и данни за...

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващо се лице, упражнявало трудова дейност само две седмици (през два различни месеца) в годината

През 2021 г. дейността, осъществявана от самоосигуряващо се лице - свободна професия, е само през две седмици през два различни месеца от годината. Като за тази цел самоосигуряващото се лице е подало декларации обр. ОКд - 5 при възобновяване и прекъс...

Осигуряване на румънски гражданин, работещ по Договор за управление и контрол

Дружеството ни e назначило като управител с договор за управление и контрол чуждестранно лице - румънски гражданин, което ще получава месечно възнаграждение. Лицето работи на същата позиция в подобно дружество в Румъния и е напълно осигурено в румънс...

Отчитане на строителство при отстъпено право на строеж

Строителна фирма, регистрирана по ДДС, прилагаща НСС, строи жилища срещу обезщетение от физически лица на право на строеж в съотношение 70% за фирмата и 30% остават за собствениците (учредители) и на съответните учредители им се предоставят апартамен...

Признаване на разходите за неустойки

Фирма е получила банков кредит. През 2021 г. поради затруднения не е обслужвала изцяло главницата, а така също не е погасявала и лихвите изцяло. По договор следва тримесечно да се погасяват главницата и договорената лихва. При неспазване на погасител...

Справочник

Въпроси и отговори от МТСП

Законосъобразно ли е при вътрешно заместване на служител да се прилага чл.120 от кт вместо чл 259? Как се изчисляват парични обезщетения при работа на дневни сменни графици и при сумирано изчисляване на работното време при работа на смени по часов ...

При установен дължим ДДС трето лице има солидарно задължение за внасяне на данъка заедно с лихвите

Върховен административен съд Съдиите от Върховния административен съд приеха тълкувателно решение по тълкувателно дело №2 от 2020 г. То беше образувано след установяване на противоречива съдебна практика по искане на председателя на Върховния админи...

Режим за облагане на чуждестранни образувания и мсд, които отговарят на условията за контролирано чуждестранно дружество

Национална агенция за приходите Правило за контролираните чуждестранни дружества (CFC rule) Въвеждането на режим за облагане на печалба, произтичаща от чуждестранни образувания и места на стопанска дейност, които отговарят на условията за контролира...

Справочна информация бр. 22/2022

Централни валутни курсове за периода 20.05. - 26.05.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 22 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...