Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 23, 6 - 12 юни 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 6 - 12 юни 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 23 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Данъчен кредит по ЗДДС за предоставена от предприятията безплатна храна и/или добавки към нея на персонала

Условията и редът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в глава седма (данъчен кредит) от Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС. Правото на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС възниква и се упраж...

Министерски съвет

Правителството прие Поста­новление за изменение и допълнение на Постановление № 75 от 2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

Постановлението е свързано с приетото на 22 декември 2021 г. от Европейската комисия Решение № (ЕС) 2021/2313 за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2022 г. С пос...

Държавен вестник

ДВ, бр. 39 от 27.5.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 2. Закон за ратифициране на Второто изменение на Меморандума за разбирателство между Министерството ...

ДВ, бр. 40, от 31.5.2022 г.

Министърът на финансите подписа: 1. Писмо за изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 - 2020 г. (СПЗ)”) от 27 ноември 2014 г. 2. Наредба ...

Въпроси и отговори

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит след отпуск по майчинство

На петия ден след започване на работа млада жена излиза в отпуск за временна неработоспособност (за задържане на дете) и последващи отпуски за бременност и раждане и за отглеждане на дете до двегодишна възраст. Следва ли при завръщане на работа на съ...

Европейска практика по данъчни дела

Дело C‑182/20, решение от 3 юни 2021 г. страни: BE, DT срещу Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceava, в качест...

Основание за задължително осигуряване

Българско физическо лице е самонаето лице с дентална практика в Нидерландия. Там се осигурява на минимално допустимото по закон, което не включва осигуряване за “Пенсия”. Има ли вариант физическото лице да се осигурява на някакво основание за “Пенсия...

Осчетоводяване на данъчно-осигурителни задължения

В ЕООД стоят данъчни задължения по сметки 454 ДОД - 560 лв., ЗОВ -180 лв., ДОО - 260 лв. към 31.12.2021 г. В данъчно-осигурителната сметка стоят задължения към 31.12.2021 г. Само за ДОО 220 лв. и ЗОВ 240 лв. Въпросът е правилно ли е да се отпишат от...

Отчитане на вземания от съдлъжник

Фирма А е ипотекарен длъжник (съдлъжник) по договор за банков заем на фирма Б. Фирма Б е обявена в несъстоятелност на основание чл. 638 от ТЗ и във връзка с чл. 432, т. 7 от ГПК е спряно изпълнителното производство на длъжника. Фирма А е осъдена и п...

Парично обезщетение при бременност и раждане на самоосигуряващо се лице

Българско физическо лице, регистрирано като свободна професия - адвокат, е самоосигуряващо се лице и се осигурява за всички осигурителни рискове. От 01.03.2022 г. ползва първи болничен за бременност и раждане. В момента е с втория болничен за раждане...

Преустановяване ползването на СУПТО

Използваме софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО). Подали сме информация съгласно чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер в търговския обект в НАП на 30.03.2020 г. Възнамеряваме да прекратим ползването на СУПТО, но ще из...

Публична продан на недвижим имот от ЧСИ

Фирма, регистрирана по ЗДДС, има собственост недвижим имот - сграда, която е построена 1979 година. Тъй като дружеството е длъжник по влязло в сила съдебно решение, сградата е продадена от частен съдебен изпълнител (ЧСИ) през м. март 2022 г. Доставк...

Счетоводно отчитане на признаване на разходи

Фирмата е регистрирана през 2021 г. в ТР, но ще започне дейност през май 2022 г. Има получени фактури за разходи, но все още не е регистрирана като действаща. Признават ли се фактурите за времето преди деклариране на дейност? Спазвайки принципа на н...

Членски внос в ЮЛНЦ

Имам клиент - “Сдружение - спортен клуб” - юридическо лице с нестопанска дейност. Досега не съм имала такъв клиент с такава дейност и при представяне на документите за осчетоводяване, прочитайки устава на клуба, се информирах за дейността им и начина...

Справочник

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос, свързан с постановленията на съдебния изпълнител за възлагане на недвижими имоти при публична продан

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 6/2020 г. от 20.05.2022 г. по Тълкувателно дело № 6/2020 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Не подлежат на отмяна по реда на чл. 3...

Въпроси и отговори от МТСП

Въпрос: От текстовете на чл 220 от кт е ясно, че двете страни в трудовото правоотношение са с равни права по отношение намаляване или непрослужване срока на предизвестието споменато в трудовия договор. И двете страни имат право да се възползват от та...

Данъчна основа и ставка на данъка върху социалните разходи, предоставени в натура

Национална агенция за приходите I. ДАНЪЧНА ОСНОВА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ, ПРЕДОСТАВЕНИ В НАТУРА 1.1. Данъчната основа за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура по чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО. Определянето на данъчната ос...

Справочна информация бр. 23/2022

Централни валутни курсове за периода 27.05. - 2.06.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...