Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 23, 6 - 12 юни 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 6 - 12 юни 2022 г.
Законодателство

Данъчен кредит по ЗДДС за предоставена от предприятията безплатна храна и/или добавки към нея на персонала

Условията и редът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в глава седма (данъчен кредит) от Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС. Правото на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС възниква и се упражнява по общите правила на чл. ...

Министерски съвет

Правителството прие Поста­новление за изменение и допълнение на Постановление № 75 от 2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

Постановлението е свързано с приетото на 22 декември 2021 г. от Европейската комисия Решение № (ЕС) 2021/2313 за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2022 г. С постановлението се създават нацио...

Държавен вестник

ДВ, бр. 39 от 27.5.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 2. Закон за ратифициране на Второто изменение на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Бълг...

ДВ, бр. 40, от 31.5.2022 г.

Министърът на финансите подписа: 1. Писмо за изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 - 2020 г. (СПЗ)”) от 27 ноември 2014 г. 2. Наредба за изменение и допълнение на Н...

Въпроси и отговори

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит след отпуск по майчинство

На петия ден след започване на работа млада жена излиза в отпуск за временна неработоспособност (за задържане на дете) и последващи отпуски за бременност и раждане и за отглеждане на дете до двегодишна възраст. Следва ли при завръщане на работа на същата да се определи процент за...

Европейска практика по данъчни дела

Дело C‑182/20, решение от 3 юни 2021 г. страни: BE, DT срещу Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceava, в качеството на синдик на BE, EP Предм...

Основание за задължително осигуряване

Българско физическо лице е самонаето лице с дентална практика в Нидерландия. Там се осигурява на минимално допустимото по закон, което не включва осигуряване за “Пенсия”. Има ли вариант физическото лице да се осигурява на някакво основание за “Пенсия” в България, докато е в Нидер...

Осчетоводяване на данъчно-осигурителни задължения

В ЕООД стоят данъчни задължения по сметки 454 ДОД - 560 лв., ЗОВ -180 лв., ДОО - 260 лв. към 31.12.2021 г. В данъчно-осигурителната сметка стоят задължения към 31.12.2021 г. Само за ДОО 220 лв. и ЗОВ 240 лв. Въпросът е правилно ли е да се отпишат от ДОО на приход 40 лв., а на ЗО...

Отчитане на вземания от съдлъжник

Фирма А е ипотекарен длъжник (съдлъжник) по договор за банков заем на фирма Б. Фирма Б е обявена в несъстоятелност на основание чл. 638 от ТЗ и във връзка с чл. 432, т. 7 от ГПК е спряно изпълнителното производство на длъжника. Фирма А е осъдена и погасява задълженията на фирма ...

Парично обезщетение при бременност и раждане на самоосигуряващо се лице

Българско физическо лице, регистрирано като свободна професия - адвокат, е самоосигуряващо се лице и се осигурява за всички осигурителни рискове. От 01.03.2022 г. ползва първи болничен за бременност и раждане. В момента е с втория болничен за раждане. Лицето има желание да продъл...

Преустановяване ползването на СУПТО

Използваме софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО). Подали сме информация съгласно чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер в търговския обект в НАП на 30.03.2020 г. Възнамеряваме да прекратим ползването на СУПТО, но ще използваме софтуера за регистрир...

Публична продан на недвижим имот от ЧСИ

Фирма, регистрирана по ЗДДС, има собственост недвижим имот - сграда, която е построена 1979 година. Тъй като дружеството е длъжник по влязло в сила съдебно решение, сградата е продадена от частен съдебен изпълнител (ЧСИ) през м. март 2022 г. Доставката е третирана като освободен...

Счетоводно отчитане на признаване на разходи

Фирмата е регистрирана през 2021 г. в ТР, но ще започне дейност през май 2022 г. Има получени фактури за разходи, но все още не е регистрирана като действаща. Признават ли се фактурите за времето преди деклариране на дейност? Спазвайки принципа на начисляването, регламентиран в ...

Членски внос в ЮЛНЦ

Имам клиент - “Сдружение - спортен клуб” - юридическо лице с нестопанска дейност. Досега не съм имала такъв клиент с такава дейност и при представяне на документите за осчетоводяване, прочитайки устава на клуба, се информирах за дейността им и начина за финансиране. Направи ми вп...

Справочник

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос, свързан с постановленията на съдебния изпълнител за възлагане на недвижими имоти при публична продан

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 6/2020 г. от 20.05.2022 г. по Тълкувателно дело № 6/2020 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Не подлежат на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК влезлите в сила п...

Въпроси и отговори от МТСП

Въпрос: От текстовете на чл 220 от кт е ясно, че двете страни в трудовото правоотношение са с равни права по отношение намаляване или непрослужване срока на предизвестието споменато в трудовия договор. И двете страни имат право да се възползват от тази опция. Имат ли обаче право ...

Данъчна основа и ставка на данъка върху социалните разходи, предоставени в натура

Национална агенция за приходите I. ДАНЪЧНА ОСНОВА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ, ПРЕДОСТАВЕНИ В НАТУРА 1.1. Данъчната основа за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура по чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО. Определянето на данъчната основа е регламентирано с чл. 21...

Справочна информация бр. 23/2022

Централни валутни курсове за периода 27.05. - 2.06.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 23 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...