Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 23, 6 - 12 юни 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 6 - 12 юни 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 23 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Данъчен кредит по ЗДДС за предоставена от предприятията безплатна храна и/или добавки към нея на персонала

Условията и редът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в глава седма (данъчен кредит) от Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС. Правото на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС възниква и се упраж...

Министерски съвет

Правителството прие Поста­новление за изменение и допълнение на Постановление № 75 от 2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

Постановлението е свързано с приетото на 22 декември 2021 г. от Европейската комисия Решение № (ЕС) 2021/2313 за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2022 г. С пос...

Държавен вестник

ДВ, бр. 39 от 27.5.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 2. Закон за ратифициране на Второто изменение на Меморандума за разбирателство между Министерството ...

ДВ, бр. 40, от 31.5.2022 г.

Министърът на финансите подписа: 1. Писмо за изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 - 2020 г. (СПЗ)”) от 27 ноември 2014 г. 2. Наредба ...

Въпроси и отговори

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит след отпуск по майчинство

На петия ден след започване на работа млада жена излиза в отпуск за временна неработоспособност (за задържане на дете) и последващи отпуски за бременност и раждане и за отглеждане на дете до двегодишна възраст. Следва ли при завръщане на работа на съ...

Европейска практика по данъчни дела

Дело C‑182/20, решение от 3 юни 2021 г. страни: BE, DT срещу Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceava, в качест...

Основание за задължително осигуряване

Българско физическо лице е самонаето лице с дентална практика в Нидерландия. Там се осигурява на минимално допустимото по закон, което не включва осигуряване за “Пенсия”. Има ли вариант физическото лице да се осигурява на някакво основание за “Пенсия...

Осчетоводяване на данъчно-осигурителни задължения

В ЕООД стоят данъчни задължения по сметки 454 ДОД - 560 лв., ЗОВ -180 лв., ДОО - 260 лв. към 31.12.2021 г. В данъчно-осигурителната сметка стоят задължения към 31.12.2021 г. Само за ДОО 220 лв. и ЗОВ 240 лв. Въпросът е правилно ли е да се отпишат от...

Отчитане на вземания от съдлъжник

Фирма А е ипотекарен длъжник (съдлъжник) по договор за банков заем на фирма Б. Фирма Б е обявена в несъстоятелност на основание чл. 638 от ТЗ и във връзка с чл. 432, т. 7 от ГПК е спряно изпълнителното производство на длъжника. Фирма А е осъдена и п...

Парично обезщетение при бременност и раждане на самоосигуряващо се лице

Българско физическо лице, регистрирано като свободна професия - адвокат, е самоосигуряващо се лице и се осигурява за всички осигурителни рискове. От 01.03.2022 г. ползва първи болничен за бременност и раждане. В момента е с втория болничен за раждане...

Преустановяване ползването на СУПТО

Използваме софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО). Подали сме информация съгласно чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер в търговския обект в НАП на 30.03.2020 г. Възнамеряваме да прекратим ползването на СУПТО, но ще из...

Публична продан на недвижим имот от ЧСИ

Фирма, регистрирана по ЗДДС, има собственост недвижим имот - сграда, която е построена 1979 година. Тъй като дружеството е длъжник по влязло в сила съдебно решение, сградата е продадена от частен съдебен изпълнител (ЧСИ) през м. март 2022 г. Доставк...

Счетоводно отчитане на признаване на разходи

Фирмата е регистрирана през 2021 г. в ТР, но ще започне дейност през май 2022 г. Има получени фактури за разходи, но все още не е регистрирана като действаща. Признават ли се фактурите за времето преди деклариране на дейност? Спазвайки принципа на н...

Членски внос в ЮЛНЦ

Имам клиент - “Сдружение - спортен клуб” - юридическо лице с нестопанска дейност. Досега не съм имала такъв клиент с такава дейност и при представяне на документите за осчетоводяване, прочитайки устава на клуба, се информирах за дейността им и начина...

Справочник

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос, свързан с постановленията на съдебния изпълнител за възлагане на недвижими имоти при публична продан

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 6/2020 г. от 20.05.2022 г. по Тълкувателно дело № 6/2020 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Не подлежат на отмяна по реда на чл. 3...

Въпроси и отговори от МТСП

Въпрос: От текстовете на чл 220 от кт е ясно, че двете страни в трудовото правоотношение са с равни права по отношение намаляване или непрослужване срока на предизвестието споменато в трудовия договор. И двете страни имат право да се възползват от та...

Данъчна основа и ставка на данъка върху социалните разходи, предоставени в натура

Национална агенция за приходите I. ДАНЪЧНА ОСНОВА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ, ПРЕДОСТАВЕНИ В НАТУРА 1.1. Данъчната основа за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура по чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО. Определянето на данъчната ос...

Справочна информация бр. 23/2022

Централни валутни курсове за периода 27.05. - 2.06.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...