Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 9, 1 - 15 май 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2022 г.
Писма и указания

№ 07-00-35 от 27.01.2022 г. Относно: Данъчно третиране на доставките на недвижими имоти по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-35 от 27.01.2022 г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП София. Видно от изложената фактическа обстановка в запитването, през 2017г. е формиран капитал на представляваното от Вас дружество чрез апортна вноска...

№ 07-00-69 от 15.02.2022 г. Относно: Данъчно облагане по Закона за доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на разходи за самолетни билети и настаняване в България на италиански гражданин, нает от “Р“ ЕООД по договор с италианско дружество за услугата предоставяне на персонал, в съответствие с § 1, т. 26, буква „ж“ и § 1, т. 27, буква „а“ от ЗДДФЛ

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило запитване с вх. № 07-00-69/15.02.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: „Р“ ЕООД наема италиански гражданин по договор с компанията-майка „Р….. Италия“ ….. („Р…….. Италия“) за предоставяне на персо...

№ 07-00-82 от 18.02.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-82 от 18.02.2022 г. относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: С Постановление на Министерски съвет № 326/12.10.2021 г. Министерство на финансите предоставя финансови средства на ...

№ 20-21-2 от 18.02.2022 г. Относно: Данъчно третиране на доставки на автомобили по договори за финансов лизинг по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-21-2 от 28.02.2022 г., препратено за отговор по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… с изх. № 53-00-11#1/15.02.2022 г. Изложена е следната фактическа о...

№ 20-28-41 от 22.02.2022 г. Относно: Запитване и молба за разяснения за реда за предоставяне на данъчно-осигурителна информация от страна на НАП

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-41/22.02.2022 г., подадено по електронен път в Териториална дирекция на НАП … и препратено по компетентност с изх. № 70-00-1928#1/21.02.2022 г. на ТД на НАП …... Според изложената от Ва...

№ 94-00-44 от 10.03.2022 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-44/10.03.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Посочвате, че сте самоосигуряващо се лице. За 2008 г. имате неплатени вноски за държавно обществено осигуряване и допълнител...

№ 94-00-49 от 16.03.2022 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-49/16.03.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Посочвате, че имате регистрация като свободна професия - музикант. Сключили сте споразумение за ангажимент с агент ……. SOFIA....

№ 96-00-27 от 2.02.2022 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-27 от 02.02.2022 г., подадено от г-жа …., в качеството й на главен счетоводител. Запитването е подадено по електронен път и подписано с квалифициран електронен подпис. В запитването ...

№ 96-00-30 от 03.02.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване по електронен път с вх. № 96-00-30/03.02.2022 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването посочвате, че „Н… Г…“ ООД е включено в списъка утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за доставчици на обучения по ключови...

№ 96-00-63 от 17.03.2022 г. Относно: Прилагане на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби на Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-63 от 17.03.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството предоставя ваучери за храна. Ръководството на дружеството желае да въведе промяна в начина на предоставяне на...

Анотации

Времето, през което едно лице е зачислено на редовна докторантура, когато не съществува трудово правоотношение, се признава за стаж по силата на нормативен акт

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Наш преподавател желае да му се изплаща допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за периода на неговото обучение за придобиване на висше образование в Русия /твърди че има международна спогодба за това/, и за п...

Доставки на стоки за страни от ЕС

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството извършва доставки на стоки за страни от ЕС. То притежава следните документи: - фактура за доставката, в която са посочени всички реквизити, изискуеми от Регламента на ЕС за освобождавания при...

Зачитане на осигурителен стаж за времето на докторантурата

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Между 2017 г. - 2020 г. бях редовен докторант във ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“. Зачита ли се това време за трудов стаж? Времето, което се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране, е регламентирано с чл. 9 и чл. 9а от Кодекса за социалн...

Имуществена отговорност на работодателя при увреждане на здравето на работника

Във в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Каква е процедурата, ако се случи увреждане на здравето при работа? Има ли някакво обезщетение от работодателя? Кодексът на труда (КТ) предвижда специална имуществена отговорност на работодателя при увреждане на здравето...

Прекратяване на трудов договор от служителя с предизвестие

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Учител е в платен годишен отпуск, като преди изтичане на платения отпуск си подава предизвестие за напускане. Длъжен ли е работодателят да се съгласи на това предизвестие, тъй като учителят вече е в разрешен отпуск? Може ли директоръ...

Прекратяване на трудов договор с работник след смърт на собственика на ЕООД

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как следва да се прекрати договора с работник на трудов договор след смъртта на собственика на еднолично дружество с ограничена отговорност? Съгласно чл. 157, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) дружеството, в което капиталът се притежава...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 май 2022 г.

До 20-ти май: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец април 2022 г. До 25-ти...

Държавен вестник в бр. 9 от 2022 г.

ДВ, бр. 21 от 15.3.2022 г. Народно събрание Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 г. – „Анализ на пощенските услуги“ Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 г. Решение за промени в...

Справочна информация бр. 9/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 6 - 20 април 2022 г Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ме...

PDF версия на броя

Брой 9 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...