Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 9, 1 - 15 май 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 9 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 07-00-35 от 27.01.2022 г. Относно: Данъчно третиране на доставките на недвижими имоти по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-35 от 27.01.2022 г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП София. Видно от изложената фактическа обстановка в запитването, през 2017г. е формиран капитал на представляваното от Вас...

№ 07-00-69 от 15.02.2022 г. Относно: Данъчно облагане по Закона за доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на разходи за самолетни билети и настаняване в България на италиански гражданин, нает от “Р“ ЕООД по договор с италианско дружество за услугата предоставяне на персонал, в съответствие с § 1, т. 26, буква „ж“ и § 1, т. 27, буква „а“ от ЗДДФЛ

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило запитване с вх. № 07-00-69/15.02.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: „Р“ ЕООД наема италиански гражданин по договор с компанията-майка „Р….. Италия“ ….. („Р…….. Ита...

№ 07-00-82 от 18.02.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-82 от 18.02.2022 г. относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: С Постановление на Министерски съвет № 326/12.10.2021 г. Министерство на финансите пре...

№ 20-21-2 от 18.02.2022 г. Относно: Данъчно третиране на доставки на автомобили по договори за финансов лизинг по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-21-2 от 28.02.2022 г., препратено за отговор по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… с изх. № 53-00-11#1/15.02.2022 г. Из...

№ 20-28-41 от 22.02.2022 г. Относно: Запитване и молба за разяснения за реда за предоставяне на данъчно-осигурителна информация от страна на НАП

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-41/22.02.2022 г., подадено по електронен път в Териториална дирекция на НАП … и препратено по компетентност с изх. № 70-00-1928#1/21.02.2022 г. на ТД на НА...

№ 94-00-44 от 10.03.2022 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-44/10.03.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Посочвате, че сте самоосигуряващо се лице. За 2008 г. имате неплатени вноски за държавно общес...

№ 94-00-49 от 16.03.2022 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-49/16.03.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Посочвате, че имате регистрация като свободна професия - музикант. Сключили сте споразумение за...

№ 96-00-27 от 2.02.2022 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-27 от 02.02.2022 г., подадено от г-жа …., в качеството й на главен счетоводител. Запитването е подадено по електронен път и подписано с квалифициран еле...

№ 96-00-30 от 03.02.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване по електронен път с вх. № 96-00-30/03.02.2022 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването посочвате, че „Н… Г…“ ООД е включено в списъка утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за дос...

№ 96-00-63 от 17.03.2022 г. Относно: Прилагане на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби на Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-63 от 17.03.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството предоставя ваучери за храна. Ръководството на дружеството желае да въведе промя...

Анотации

Времето, през което едно лице е зачислено на редовна докторантура, когато не съществува трудово правоотношение, се признава за стаж по силата на нормативен акт

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Наш преподавател желае да му се изплаща допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за периода на неговото обучение за придобиване на висше образование в Русия /твърди че има междунар...

Доставки на стоки за страни от ЕС

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството извършва доставки на стоки за страни от ЕС. То притежава следните документи: - фактура за доставката, в която са посочени всички реквизити, изискуеми от Регламен...

Зачитане на осигурителен стаж за времето на докторантурата

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Между 2017 г. - 2020 г. бях редовен докторант във ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“. Зачита ли се това време за трудов стаж? Времето, което се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране, е регламентирано с чл. 9 ...

Имуществена отговорност на работодателя при увреждане на здравето на работника

Във в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Каква е процедурата, ако се случи увреждане на здравето при работа? Има ли някакво обезщетение от работодателя? Кодексът на труда (КТ) предвижда специална имуществена отговорност на работода...

Прекратяване на трудов договор от служителя с предизвестие

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Учител е в платен годишен отпуск, като преди изтичане на платения отпуск си подава предизвестие за напускане. Длъжен ли е работодателят да се съгласи на това предизвестие, тъй като учителят вече е в разр...

Прекратяване на трудов договор с работник след смърт на собственика на ЕООД

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как следва да се прекрати договора с работник на трудов договор след смъртта на собственика на еднолично дружество с ограничена отговорност? Съгласно чл. 157, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) дружеството, ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 май 2022 г.

До 20-ти май: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период...

Държавен вестник в бр. 9 от 2022 г.

ДВ, бр. 21 от 15.3.2022 г. Народно събрание Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 г. – „Анализ на пощенските услуги“ Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията з...

Справочна информация бр. 9/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 6 - 20 април 2022 г Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...