Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 9, 1 - 15 май 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 9 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 07-00-35 от 27.01.2022 г. Относно: Данъчно третиране на доставките на недвижими имоти по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-35 от 27.01.2022 г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП София. Видно от изложената фактическа обстановка в запитването, през 2017г. е формиран капитал на представляваното от Вас...

№ 07-00-69 от 15.02.2022 г. Относно: Данъчно облагане по Закона за доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на разходи за самолетни билети и настаняване в България на италиански гражданин, нает от “Р“ ЕООД по договор с италианско дружество за услугата предоставяне на персонал, в съответствие с § 1, т. 26, буква „ж“ и § 1, т. 27, буква „а“ от ЗДДФЛ

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило запитване с вх. № 07-00-69/15.02.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: „Р“ ЕООД наема италиански гражданин по договор с компанията-майка „Р….. Италия“ ….. („Р…….. Ита...

№ 07-00-82 от 18.02.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-82 от 18.02.2022 г. относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: С Постановление на Министерски съвет № 326/12.10.2021 г. Министерство на финансите пре...

№ 20-21-2 от 18.02.2022 г. Относно: Данъчно третиране на доставки на автомобили по договори за финансов лизинг по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-21-2 от 28.02.2022 г., препратено за отговор по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… с изх. № 53-00-11#1/15.02.2022 г. Из...

№ 20-28-41 от 22.02.2022 г. Относно: Запитване и молба за разяснения за реда за предоставяне на данъчно-осигурителна информация от страна на НАП

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-41/22.02.2022 г., подадено по електронен път в Териториална дирекция на НАП … и препратено по компетентност с изх. № 70-00-1928#1/21.02.2022 г. на ТД на НА...

№ 94-00-44 от 10.03.2022 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-44/10.03.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Посочвате, че сте самоосигуряващо се лице. За 2008 г. имате неплатени вноски за държавно общес...

№ 94-00-49 от 16.03.2022 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-49/16.03.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Посочвате, че имате регистрация като свободна професия - музикант. Сключили сте споразумение за...

№ 96-00-27 от 2.02.2022 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-27 от 02.02.2022 г., подадено от г-жа …., в качеството й на главен счетоводител. Запитването е подадено по електронен път и подписано с квалифициран еле...

№ 96-00-30 от 03.02.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване по електронен път с вх. № 96-00-30/03.02.2022 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването посочвате, че „Н… Г…“ ООД е включено в списъка утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за дос...

№ 96-00-63 от 17.03.2022 г. Относно: Прилагане на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби на Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-63 от 17.03.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството предоставя ваучери за храна. Ръководството на дружеството желае да въведе промя...

Анотации

Времето, през което едно лице е зачислено на редовна докторантура, когато не съществува трудово правоотношение, се признава за стаж по силата на нормативен акт

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Наш преподавател желае да му се изплаща допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за периода на неговото обучение за придобиване на висше образование в Русия /твърди че има междунар...

Доставки на стоки за страни от ЕС

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството извършва доставки на стоки за страни от ЕС. То притежава следните документи: - фактура за доставката, в която са посочени всички реквизити, изискуеми от Регламен...

Зачитане на осигурителен стаж за времето на докторантурата

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Между 2017 г. - 2020 г. бях редовен докторант във ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“. Зачита ли се това време за трудов стаж? Времето, което се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране, е регламентирано с чл. 9 ...

Имуществена отговорност на работодателя при увреждане на здравето на работника

Във в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Каква е процедурата, ако се случи увреждане на здравето при работа? Има ли някакво обезщетение от работодателя? Кодексът на труда (КТ) предвижда специална имуществена отговорност на работода...

Прекратяване на трудов договор от служителя с предизвестие

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Учител е в платен годишен отпуск, като преди изтичане на платения отпуск си подава предизвестие за напускане. Длъжен ли е работодателят да се съгласи на това предизвестие, тъй като учителят вече е в разр...

Прекратяване на трудов договор с работник след смърт на собственика на ЕООД

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как следва да се прекрати договора с работник на трудов договор след смъртта на собственика на еднолично дружество с ограничена отговорност? Съгласно чл. 157, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) дружеството, ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 май 2022 г.

До 20-ти май: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период...

Държавен вестник в бр. 9 от 2022 г.

ДВ, бр. 21 от 15.3.2022 г. Народно събрание Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 г. – „Анализ на пощенските услуги“ Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията з...

Справочна информация бр. 9/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 6 - 20 април 2022 г Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...