Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 24, 13 - 19 юни 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 13 - 19 юни 2022 г.
Законодателство

Лихвите по кредит като част от оборота за коефициента по чл. 73 от ЗДДС

Регистрирано по ЗДДС дружество извършва както облагаеми, така и освободени доставки. Общото събрание на съдружниците е взело решение да бъдат отпуснати кредити на собствениците на капитала срещу заплащане на договорена лихва. Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 4 от ППЗДДС при изчисляване...

Министерски съвет

Компенсациите от страна на държавата заради високите цени на електроенергията ще продължат през месеците май и юни

Чрез предлаганото изменение в програмата за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия ще продължи подпомагането на всички небитови крайни клиенти за справяне с последиците от съществените и неблагоприятни колебания на цените на електрическата енергия през ...

Правителството одобри законопроект за промени в Кодекса на труда

С тях се гарантират в по-голяма степен правата и интересите на работещите и работодателите чрез повишаване на сигурността на трудовите отношения и създаване на по-добри условия за съвместяването на професионалния и личния живот. С промените се създават задължения за работодателя ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 41 от 3.6.2022 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Правителството прие: 1. Постановление № 93 от 27 май 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи ...

Въпроси и отговори

Зависимости между датата на провеждането на годишното общо събрание на акционерите, датата за заверяването на отчетите от регистриран одитор и датата на подаване на ГДД

Има ли законоустановена зависимост между датата на подаване на ГДД и провеждането на годишното общо събрание на акционерите? Може ли да бъде проведено общото събрание и взето решение за разпределяне на дивиденти и съответно изплатени частично дивиденти, преди да бъде подадена дан...

Необлагаем доход от продажба на недвижим имот

Миналата година като физическо лице съм продал половин дворно място - УПИ, придобито от мен през 2006 г. на цена 10 000 лв. Нямам други продажби на имоти или други доходи. Трябва ли сега, въпреки че не дължа данък, да попълня и изпратя данъчна декларация в НАП? На основание чл. ...

Облагане на договор за реклама

Дружество, регистрирано по ЗЗДС е сключило договор за реклама с Google, която се заплаща директно от банковата сметка на дружеството. Все още не сме получили документи. Как е правилно да се пуснат данъчните документи? Редът за данъчно облагане, в т.ч. и документиране, на доставк...

Осчетоводяване на кредитно известие за рекламация от доставчик в ЕС

Дружество с ограничена отговорност е официален представител на белгийска фирма за продажби и гаранционен сервиз на двигатели. През 2021 г. дружеството извършва сервизно обслужване на двигател, като за сменените части, транспорт и услуга е издадена и платена фактура от клиент в ст...

Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход

Самоосигуряващо се лице, едноличен търговец, придобива право на пенсия на 6.04.2021 г. (това е датата на разпореждането за отпускане на пенсията). След тази дата лицето по желание внася само здравни осигуровки. До 5 април се дължат вноски за ДОО и ЗОВ. Довнасянето на осигурителн...

Попълване на таблици 1 и 2 към Декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ

Как трябва да се попълнят таблици 1 и 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от едноличен собственик на капитала, който от м. януари до м. март 2021 г. е самоосигуряващо се лице, което е полагало личен труд в ЕООД-то си, осигурявано е върху минималния осигурителен доход и му е удърж...

Прекратяване на трудов договор поради болест

След продължителен отпуск по болест служителка представя пред работодателя експертно решение на ТЕЛК за постановена 74% инвалидност и право да упражнява професията си според представената длъжностна характеристика. Има ли работодателят право да освободи служителката по чл. 325, а...

Придобивания на превозни средства “от” и “за” държави - членки на ЕС

Дружество, регистрирано по ЗЗДС, закупува бус с дата на регистрация 11/2016 г., 88 000 км., 107 kw, от регистрирано лице по ЗДДС в Германия. Не е начислено ДДС в Германия, дължи се ДДС в България. Плащането към доставчика е извършено с включено 19% ДДС, като гаранционен депозит,...

Сторниране на погрешно счетоводно записване

През 2018 г. е допусната грешка в оборотите на сметка 503. Взета е по погрешка счетоводна операция Дт с/ка 501/Кт с/ка 503. Сумата е голяма. Искам през 2021 г. да коригирам това и съответно да равня счетоводната банкова наличност с реалната. Има два варианта според мен: 1. Дт с/к...

Третиране на доставката на транспортни и рекламни услуги

Фирмата ни извърша транспорт от България до Гърция. Регистрирана е по ДДС в България по общия ред. Получател на услугата е гръцка фирма с регистрация по ДДС в Гърция. Отделно нашата фирма прави и реклами във Фейсбук и Гугъл и за получените фактури начисляваме ДДС с протоколи. Нео...

Третиране на приходи на хотелиер

Хотелиер има сключен договор с туроператор на контингент, като в договора са заложени следните плащания: депозит, платим до определена дата, в размер на 30 000 единици, след което е упоменато, че въпросната сума ще бъде удържана в три поредни месеца юни 30%, юли 30% и август 40%....

Увеличаване балансовата стойност на инвестиционен имот

Фирма по НСС отдава под наем апартамент на друга фирма и отчита този имот като инвестиционен имот в сметка 224. Купува и телевизор за 1800 лв. за апартамента. Как е най-правилно да се отчете телевизорът - в стойността на инвестиционния имот или като самостоятелен ДМА в сметка от ...

Финансови стимули за запазване на заетостта

Във връзка с прилагането на чл. 3, ал. 1, т. 5 от ПМС № 151/03.07.20 г. имам следния въпрос: Фирмата ни получава средства за запазване на заетостта на работници и служители съгласно ПМС № 151/03.07.20 г., считано от м. 07/2020 г. до днешна дата, като през този период е имало мес...

Справочник

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за приложението на норми от Закона за задълженията и договорите

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 5/2020 г. от 30.05.2022 г. по Тълкувателно дело № 5/2020 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Договорът, сключен от дееспособно лице, ако то при сключването му е ...

Въпроси и отговори от МТСП

Въпрос: Обезщетението по чл. 222, ал. 1 от КТ как се вписва в трудовата книжка - като бруто сума или като нето сума? Въпросът ми е породен от колоната в трудовата книжка “Изплатена сума лева”. Отговор: Обезщетението за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ се изплаща в резу...

Справочна информация бр. 24/2022

Централни валутни курсове за периода 3.06 - 9.06.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Счетоводно и данъчно третиране на компенсации на небитови крайни потребители на електрическа енергия за периода 01.12.2021 - 31.12.2021 г.

Писмо № 92-00-46 от 20.5.2022 г. на МФ В Министерство на финансите е получено писмо с изх. № 06-12-6 24.01.2022 г. на БСК с молба за изразяване на официална позиция относно прилагане на счетоводното и данъчно законодателство при отчитане на компенсациите за небитови потребители ...

PDF версия на броя

Брой 24 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...