Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 24, 13 - 19 юни 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 13 - 19 юни 2022 г.
Законодателство

Лихвите по кредит като част от оборота за коефициента по чл. 73 от ЗДДС

Регистрирано по ЗДДС дружество извършва както облагаеми, така и освободени доставки. Общото събрание на съдружниците е взело решение да бъдат отпуснати кредити на собствениците на капитала срещу заплащане на договорена лихва. Съгласно чл. 64, ал. 1, ...

Министерски съвет

Компенсациите от страна на държавата заради високите цени на електроенергията ще продължат през месеците май и юни

Чрез предлаганото изменение в програмата за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия ще продължи подпомагането на всички небитови крайни клиенти за справяне с последиците от съществените и неблагоприятни колебания на цените н...

Правителството одобри законопроект за промени в Кодекса на труда

С тях се гарантират в по-голяма степен правата и интересите на работещите и работодателите чрез повишаване на сигурността на трудовите отношения и създаване на по-добри условия за съвместяването на професионалния и личния живот. С промените се създав...

Държавен вестник

ДВ, бр. 41 от 3.6.2022 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Правителството прие: 1. Постановление № 93 от 27 май 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за ав...

Въпроси и отговори

Зависимости между датата на провеждането на годишното общо събрание на акционерите, датата за заверяването на отчетите от регистриран одитор и датата на подаване на ГДД

Има ли законоустановена зависимост между датата на подаване на ГДД и провеждането на годишното общо събрание на акционерите? Може ли да бъде проведено общото събрание и взето решение за разпределяне на дивиденти и съответно изплатени частично дивиден...

Необлагаем доход от продажба на недвижим имот

Миналата година като физическо лице съм продал половин дворно място - УПИ, придобито от мен през 2006 г. на цена 10 000 лв. Нямам други продажби на имоти или други доходи. Трябва ли сега, въпреки че не дължа данък, да попълня и изпратя данъчна деклар...

Облагане на договор за реклама

Дружество, регистрирано по ЗЗДС е сключило договор за реклама с Google, която се заплаща директно от банковата сметка на дружеството. Все още не сме получили документи. Как е правилно да се пуснат данъчните документи? Редът за данъчно облагане, в т....

Осчетоводяване на кредитно известие за рекламация от доставчик в ЕС

Дружество с ограничена отговорност е официален представител на белгийска фирма за продажби и гаранционен сервиз на двигатели. През 2021 г. дружеството извършва сервизно обслужване на двигател, като за сменените части, транспорт и услуга е издадена и ...

Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход

Самоосигуряващо се лице, едноличен търговец, придобива право на пенсия на 6.04.2021 г. (това е датата на разпореждането за отпускане на пенсията). След тази дата лицето по желание внася само здравни осигуровки. До 5 април се дължат вноски за ДОО и З...

Попълване на таблици 1 и 2 към Декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ

Как трябва да се попълнят таблици 1 и 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от едноличен собственик на капитала, който от м. януари до м. март 2021 г. е самоосигуряващо се лице, което е полагало личен труд в ЕООД-то си, осигурявано е върху минималния о...

Прекратяване на трудов договор поради болест

След продължителен отпуск по болест служителка представя пред работодателя експертно решение на ТЕЛК за постановена 74% инвалидност и право да упражнява професията си според представената длъжностна характеристика. Има ли работодателят право да освоб...

Придобивания на превозни средства “от” и “за” държави - членки на ЕС

Дружество, регистрирано по ЗЗДС, закупува бус с дата на регистрация 11/2016 г., 88 000 км., 107 kw, от регистрирано лице по ЗДДС в Германия. Не е начислено ДДС в Германия, дължи се ДДС в България. Плащането към доставчика е извършено с включено 19% ...

Сторниране на погрешно счетоводно записване

През 2018 г. е допусната грешка в оборотите на сметка 503. Взета е по погрешка счетоводна операция Дт с/ка 501/Кт с/ка 503. Сумата е голяма. Искам през 2021 г. да коригирам това и съответно да равня счетоводната банкова наличност с реалната. Има два ...

Третиране на доставката на транспортни и рекламни услуги

Фирмата ни извърша транспорт от България до Гърция. Регистрирана е по ДДС в България по общия ред. Получател на услугата е гръцка фирма с регистрация по ДДС в Гърция. Отделно нашата фирма прави и реклами във Фейсбук и Гугъл и за получените фактури на...

Третиране на приходи на хотелиер

Хотелиер има сключен договор с туроператор на контингент, като в договора са заложени следните плащания: депозит, платим до определена дата, в размер на 30 000 единици, след което е упоменато, че въпросната сума ще бъде удържана в три поредни месеца ...

Увеличаване балансовата стойност на инвестиционен имот

Фирма по НСС отдава под наем апартамент на друга фирма и отчита този имот като инвестиционен имот в сметка 224. Купува и телевизор за 1800 лв. за апартамента. Как е най-правилно да се отчете телевизорът - в стойността на инвестиционния имот или като ...

Финансови стимули за запазване на заетостта

Във връзка с прилагането на чл. 3, ал. 1, т. 5 от ПМС № 151/03.07.20 г. имам следния въпрос: Фирмата ни получава средства за запазване на заетостта на работници и служители съгласно ПМС № 151/03.07.20 г., считано от м. 07/2020 г. до днешна дата, кат...

Справочник

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за приложението на норми от Закона за задълженията и договорите

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 5/2020 г. от 30.05.2022 г. по Тълкувателно дело № 5/2020 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Договорът, сключен от дееспособно лице...

Въпроси и отговори от МТСП

Въпрос: Обезщетението по чл. 222, ал. 1 от КТ как се вписва в трудовата книжка - като бруто сума или като нето сума? Въпросът ми е породен от колоната в трудовата книжка “Изплатена сума лева”. Отговор: Обезщетението за оставане без работа по чл. 222,...

Справочна информация бр. 24/2022

Централни валутни курсове за периода 3.06 - 9.06.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Счетоводно и данъчно третиране на компенсации на небитови крайни потребители на електрическа енергия за периода 01.12.2021 - 31.12.2021 г.

Писмо № 92-00-46 от 20.5.2022 г. на МФ В Министерство на финансите е получено писмо с изх. № 06-12-6 24.01.2022 г. на БСК с молба за изразяване на официална позиция относно прилагане на счетоводното и данъчно законодателство при отчитане на компенса...

PDF версия на броя

Брой 24 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...