Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 25, 20 - 26 юни 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 20 - 26 юни 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 25 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Облагане застраховката на товар

Дружеството, с предмет на дейност митническо представителство, регистрирано по ДДС предоставя услуга на някои от своите клиенти, която се състои във организиране застраховане на товара на клиента, за което застрахователната компания, която застрахова...

Министерски съвет

Правителството одобри нормативни промени, с които разпоредбите на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се привеждат в съответствие с промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 25 декември 2021 г., предвиждащи нова тежест на една година осигурителен стаж в пенсионната формула

С промените се преустановява възможността за изплащане чрез поименен чек на пенсиите по международен договор, по който България е страна, или по европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност за лица с постоянен адрес в чужби...

Държавен вестник

ДВ, бр. 42 от 7.6.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. 3. Решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти ...

ДВ, бр. 43 от 10.6.2022 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Президентът н...

Въпроси и отговори

ДДС при продажба на трактор

Фирма, регистрирана по ДДС, продава трактор. Тракторът има удостоверение за застрахователна стойност 10 300 лв. (Нотариусът изисква такъв документ, издаден от застраховател.) Вероятно на тази стойност се изчисляват местният данък по сделката и таксат...

Отхвърлена декларация по чл. 87а от ЗКПО

Отхвърлена е декларация по чл. 87а от ЗКПО и по чл. 88 от ЗКПО с мотив: “Декларацията Ви е отхвърлена, тъй като съгласно чл. 85 от ЗКПО тримесечни авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди ...

Отчитане на нематериални активи

Дружество е закупило за целите на дейността си право да ползва софтуер на стойност 2700 лв., който е заведен като ДНМА, тъй като е персонализиран с данни и може да се използва само от него. Към софтуера е закупен нов модул на стойност 1500 лв. Това н...

Отчитане на средствата, отпускани за нощувка и за изхранване на бежанците от Украйна

Категоризиран в МТ хотел настанява украинци по програмата за хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила у нас в следствие войната в Украйна, която се изплаща на база предоставени данни от ЕСТИ за брой настанени бежанци. 1. Как следва да се о...

Отчитане на текущи разходи

Днес в счетоводството беше предоставена фактура за спедиторска услуга от датски доставчик с дата 20.12.2021 г., откогато е и данъчното събитие. Ръководството не е било съгласно с услугата и поради тази причина я е задържало и съответно нито е осчетов...

Ползване на отложен отпуск

Лице от назначение по чл. 67, 1 от КТ договаря 4-часов работен ден, втори трудов договор (чл. 111) от 01.01.2022 г. с допълнително споразумение. Полагаемият отпуск за текущата година от договора за 4 часа е 20 дни. Неизползваният отпуск по чл. 155 от...

Префактуриране на такса “битови отпадъци”

Начислява ли се ДДС на префактурирана такса “битови отпадъци” (обвързана с договор за наем)? Предвид недостатъчната информация (липса на данни относно данъчния статут на участниците в наемните договорни взаимоотношения, по силата на които се налага ...

Справочник

Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на хипотезите на авансово изплащане на дивиденти от търговски дружества

Писмо № 33-00-165 от 09.06.2022 г. на НАП В писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 33-00-165/11.05.2022 г., са поставени въпроси относно данъчното третиране при авансово изплащане на дивиденти на база на...

Декларацията за липса на дейност се подава еднократно

Агенция по вписванията Декларацията за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т.2 от Закона за счетоводството се подава еднократно. Търговците/юридическите лица с нестопанска цел, които веднъж са заявили, че не осъществяват дейност, не трябва да деклари...

Повишаване на възможностите за прилагане на чл. 4, ал. 6 от Закона за ограничаване на плащанията в брой

Писмо № 91-00-288 от 7.06.2022 г. на МФ Ефективното административно обслужване е свързано с информирането на физическите и юридическите лица за възникнали задължения от бюджетни организации към тях и последващата възможност за тяхното заплащане, чре...

Справочна информация бр. 25/2022

Централни валутни курсове за периода 10.06 - 16.06.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...