Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 10, 16 - 31 май 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 10 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 2-210 от 14.04.2022 г. Относно: Издаване на фактури

Физическо лице с регистрация по ЗДДС има издадени фактури до номер 10 към 31.12.2021г., чрез идентикационният си номер по ЗДДС, който е BG и ЕГН. От 2022г. с новият си идентификационен номер: BG и Булстат следва ли да започне да издава фактури с номе...

№ 2-393 от 18.05.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Два обекта, съответно две дружества делят обща сметка за ток. Замерването на консумацията се извършва с контролен електромер. Фактурата за електроенергия от енергийното дружество се издава само на едната фирма. И двете дружества нямат банкови сметки ...

№ 20-21-6 от 11.04.2022 г. Относно: Дължим данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за възнаграждение при предоставяне на права върху хардуерна мощност на трето лице

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило Ваше запитване с вх. № 20-21-6/11.04.2022 г., препратено по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София при Централно управление (ЦУ) на НАП. От оп...

№ 20-29-19 от 07.04.2022 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 20-29-19/07.04.2022 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ….., офис …. Изложена е следната фактическа обстановка: Собственик и управител сте на...

№ 20-33-21 от 21.03.2022 г. Относно: Внасяне на здравноосигурителни вноски и подаване на декларация образец № 3 за ученици от 18 до 22-годишна възраст, които учат редовно, до завършване на средното образование и получават пенсия от държавното обществено осигуряване

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-33-21/21.03.2022 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП …., офис ……. Изложена е следната фактическа обстановка: Професионална гимназия по дъ...

№ 26-Т-44 от 08.03.2022 г. Относно: Счетоводното отчитане на маржа при туристическите услуги

В Централно управление на Националната агенция за приходите е получено писмо с вх. № 26-Т-44/08.02.2022 г., с молба за изразяване на становище във връзка с издадено Съдебно удостоверение на адвокат В…П. – процесуален представител на жалбоподателя „……...

№ 96-00-118 от 11.05.2022 г. Относно: Облагане на социални разходи по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … е постъпило запитване с вх. № 96-00-118#1/13.05.2022 г. Не е представена фактическа обстановка. Поставен е следният въпрос: Има ли право собственик и управител, работещ в дружеството по договор...

№ 96-00-80 от 01.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-80/01.04.2022 г. по електронен път, в което поставяте въпроси, свързани с прилагане на ЗДДС и Наредба № Н-18/13.12.2006 г. Изложена е следната фактическа о...

№ М-24-38-19 от 17.03.2022 г. Относно: Преотстъпване на корпоративен данък под формата на държавна помощ за регионално развитие по чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №М-24-38-19/07.03.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: В хода на проверка на „Б……“ АД за изпълнение условията за преотстъпване на корпоративен данък на основа...

Анотации

Връчване на заповед за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител подаде заявление за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие. Заповедта беше изготвена и готова за връчване на съответната дата, но служителят отказва да се яви във фирмата, ...

Издаване на касови бележки

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма възнамерява да започнете дейност - превоз на туристи във високо планински район и с ограничен интернет достъп. Поставен е следният въпрос: Възможно ли е за целите на д...

Парично обезщетение за гледане на болно дете

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От 10 дни съм назначен на трудов договор, за който е подадена информация в НОИ. Детето ми се разболя и се налага да ползвам болничен докато се оправи, но ми отговориха, че нямам право на такъв. Бихте ли ...

Преобразуване на жилището в офис

Във в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как мога да преобразувам жилището си в офис? Години наред много имоти се превръщаха в офиси, без никой да спазва каквито е да е правила, процедури, изисквания. И понеже на много места наемате...

Работа на трудоустроени лица

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя в звено „касиери“ с онкозаболяване съм и с ТЕЛК 50%. Когато се налага заместване ме пращат по други обекти, а здравите си стоят на постоянните работни места. Нямам ли някаква защита? В запитванет...

Сключване на трудов договор в АД с член на Съвета на директорите

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Допустимо ли е сключването на трудов договор в АД с член на Съвета на директорите на същото АД, ако същият не е изпълнителен член/изпълнителен директор? От изложените данни в запитването Ви разбираме, ч...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 юни 2022 г.

До 10-ти юни: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 10 от 2022 г.

ДВ, бр. 29 от 12.4.2022 г. Народно събрание Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител доц. д-р Джевдет Чакъров към министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова относно политиката на правителството за преодоляване ...

Осигурителен календар за юни 2022 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 10/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 21 април - 5 май 2022 г Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...