Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 10, 16 - 31 май 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 10 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 2-210 от 14.04.2022 г. Относно: Издаване на фактури

Физическо лице с регистрация по ЗДДС има издадени фактури до номер 10 към 31.12.2021г., чрез идентикационният си номер по ЗДДС, който е BG и ЕГН. От 2022г. с новият си идентификационен номер: BG и Булстат следва ли да започне да издава фактури с номе...

№ 2-393 от 18.05.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Два обекта, съответно две дружества делят обща сметка за ток. Замерването на консумацията се извършва с контролен електромер. Фактурата за електроенергия от енергийното дружество се издава само на едната фирма. И двете дружества нямат банкови сметки ...

№ 20-21-6 от 11.04.2022 г. Относно: Дължим данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за възнаграждение при предоставяне на права върху хардуерна мощност на трето лице

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило Ваше запитване с вх. № 20-21-6/11.04.2022 г., препратено по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София при Централно управление (ЦУ) на НАП. От оп...

№ 20-29-19 от 07.04.2022 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 20-29-19/07.04.2022 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ….., офис …. Изложена е следната фактическа обстановка: Собственик и управител сте на...

№ 20-33-21 от 21.03.2022 г. Относно: Внасяне на здравноосигурителни вноски и подаване на декларация образец № 3 за ученици от 18 до 22-годишна възраст, които учат редовно, до завършване на средното образование и получават пенсия от държавното обществено осигуряване

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-33-21/21.03.2022 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП …., офис ……. Изложена е следната фактическа обстановка: Професионална гимназия по дъ...

№ 26-Т-44 от 08.03.2022 г. Относно: Счетоводното отчитане на маржа при туристическите услуги

В Централно управление на Националната агенция за приходите е получено писмо с вх. № 26-Т-44/08.02.2022 г., с молба за изразяване на становище във връзка с издадено Съдебно удостоверение на адвокат В…П. – процесуален представител на жалбоподателя „……...

№ 96-00-118 от 11.05.2022 г. Относно: Облагане на социални разходи по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … е постъпило запитване с вх. № 96-00-118#1/13.05.2022 г. Не е представена фактическа обстановка. Поставен е следният въпрос: Има ли право собственик и управител, работещ в дружеството по договор...

№ 96-00-80 от 01.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-80/01.04.2022 г. по електронен път, в което поставяте въпроси, свързани с прилагане на ЗДДС и Наредба № Н-18/13.12.2006 г. Изложена е следната фактическа о...

№ М-24-38-19 от 17.03.2022 г. Относно: Преотстъпване на корпоративен данък под формата на държавна помощ за регионално развитие по чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №М-24-38-19/07.03.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: В хода на проверка на „Б……“ АД за изпълнение условията за преотстъпване на корпоративен данък на основа...

Анотации

Връчване на заповед за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител подаде заявление за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие. Заповедта беше изготвена и готова за връчване на съответната дата, но служителят отказва да се яви във фирмата, ...

Издаване на касови бележки

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма възнамерява да започнете дейност - превоз на туристи във високо планински район и с ограничен интернет достъп. Поставен е следният въпрос: Възможно ли е за целите на д...

Парично обезщетение за гледане на болно дете

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От 10 дни съм назначен на трудов договор, за който е подадена информация в НОИ. Детето ми се разболя и се налага да ползвам болничен докато се оправи, но ми отговориха, че нямам право на такъв. Бихте ли ...

Преобразуване на жилището в офис

Във в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как мога да преобразувам жилището си в офис? Години наред много имоти се превръщаха в офиси, без никой да спазва каквито е да е правила, процедури, изисквания. И понеже на много места наемате...

Работа на трудоустроени лица

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя в звено „касиери“ с онкозаболяване съм и с ТЕЛК 50%. Когато се налага заместване ме пращат по други обекти, а здравите си стоят на постоянните работни места. Нямам ли някаква защита? В запитванет...

Сключване на трудов договор в АД с член на Съвета на директорите

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Допустимо ли е сключването на трудов договор в АД с член на Съвета на директорите на същото АД, ако същият не е изпълнителен член/изпълнителен директор? От изложените данни в запитването Ви разбираме, ч...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 юни 2022 г.

До 10-ти юни: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 10 от 2022 г.

ДВ, бр. 29 от 12.4.2022 г. Народно събрание Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител доц. д-р Джевдет Чакъров към министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова относно политиката на правителството за преодоляване ...

Осигурителен календар за юни 2022 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 10/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 21 април - 5 май 2022 г Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...