Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 10, 16 - 31 май 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2022 г.
Писма и указания

№ 2-210 от 14.04.2022 г. Относно: Издаване на фактури

Физическо лице с регистрация по ЗДДС има издадени фактури до номер 10 към 31.12.2021г., чрез идентикационният си номер по ЗДДС, който е BG и ЕГН. От 2022г. с новият си идентификационен номер: BG и Булстат следва ли да започне да издава фактури с номер 1 или да продължи с номер 11...

№ 2-393 от 18.05.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Два обекта, съответно две дружества делят обща сметка за ток. Замерването на консумацията се извършва с контролен електромер. Фактурата за електроенергия от енергийното дружество се издава само на едната фирма. И двете дружества нямат банкови сметки и не са регистрирани по ЗДДС. ...

№ 20-21-6 от 11.04.2022 г. Относно: Дължим данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за възнаграждение при предоставяне на права върху хардуерна мощност на трето лице

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило Ваше запитване с вх. № 20-21-6/11.04.2022 г., препратено по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София при Централно управление (ЦУ) на НАП. От описаната фактическа обстановка ...

№ 20-29-19 от 07.04.2022 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 20-29-19/07.04.2022 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ….., офис …. Изложена е следната фактическа обстановка: Собственик и управител сте на „Д-Р М.Ч…… АПМПДМ ИП“ ЕООД с ...

№ 20-33-21 от 21.03.2022 г. Относно: Внасяне на здравноосигурителни вноски и подаване на декларация образец № 3 за ученици от 18 до 22-годишна възраст, които учат редовно, до завършване на средното образование и получават пенсия от държавното обществено осигуряване

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-33-21/21.03.2022 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП …., офис ……. Изложена е следната фактическа обстановка: Професионална гимназия по дървообработване и строителство ...

№ 26-Т-44 от 08.03.2022 г. Относно: Счетоводното отчитане на маржа при туристическите услуги

В Централно управление на Националната агенция за приходите е получено писмо с вх. № 26-Т-44/08.02.2022 г., с молба за изразяване на становище във връзка с издадено Съдебно удостоверение на адвокат В…П. – процесуален представител на жалбоподателя „………….“ ООД по адм. дело № …./ 20...

№ 96-00-118 от 11.05.2022 г. Относно: Облагане на социални разходи по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … е постъпило запитване с вх. № 96-00-118#1/13.05.2022 г. Не е представена фактическа обстановка. Поставен е следният въпрос: Има ли право собственик и управител, работещ в дружеството по договор за управление и контрол, да п...

№ 96-00-80 от 01.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-80/01.04.2022 г. по електронен път, в което поставяте въпроси, свързани с прилагане на ЗДДС и Наредба № Н-18/13.12.2006 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Притежавате уеб сай...

№ М-24-38-19 от 17.03.2022 г. Относно: Преотстъпване на корпоративен данък под формата на държавна помощ за регионално развитие по чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №М-24-38-19/07.03.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: В хода на проверка на „Б……“ АД за изпълнение условията за преотстъпване на корпоративен данък на основание чл. 184 във връзка с чл. 1...

Анотации

Връчване на заповед за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител подаде заявление за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие. Заповедта беше изготвена и готова за връчване на съответната дата, но служителят отказва да се яви във фирмата, за да му бъде връчена. Какъв е...

Издаване на касови бележки

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма възнамерява да започнете дейност - превоз на туристи във високо планински район и с ограничен интернет достъп. Поставен е следният въпрос: Възможно ли е за целите на дейността на дружеството, да не...

Парично обезщетение за гледане на болно дете

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От 10 дни съм назначен на трудов договор, за който е подадена информация в НОИ. Детето ми се разболя и се налага да ползвам болничен докато се оправи, но ми отговориха, че нямам право на такъв. Бихте ли пояснили защо е така и защо ми...

Преобразуване на жилището в офис

Във в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как мога да преобразувам жилището си в офис? Години наред много имоти се превръщаха в офиси, без никой да спазва каквито е да е правила, процедури, изисквания. И понеже на много места наемателите на офисите даваха по няко...

Работа на трудоустроени лица

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя в звено „касиери“ с онкозаболяване съм и с ТЕЛК 50%. Когато се налага заместване ме пращат по други обекти, а здравите си стоят на постоянните работни места. Нямам ли някаква защита? В запитването си не съобщавате дали на осн...

Сключване на трудов договор в АД с член на Съвета на директорите

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Допустимо ли е сключването на трудов договор в АД с член на Съвета на директорите на същото АД, ако същият не е изпълнителен член/изпълнителен директор? От изложените данни в запитването Ви разбираме, че става въпрос за сключване на...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 юни 2022 г.

До 10-ти юни: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга е...

Държавен вестник в бр. 10 от 2022 г.

ДВ, бр. 29 от 12.4.2022 г. Народно събрание Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител доц. д-р Джевдет Чакъров към министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова относно политиката на правителството за преодоляване на недостига на лекари в опред...

Осигурителен календар за юни 2022 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 10/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 21 април - 5 май 2022 г Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пред...

PDF версия на броя

Брой 10 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...