Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 27, 4 - 10 юли 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 4 - 10 юли 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 27 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Данъчни аспекти в случаите на разпределяне на дивиденти от търговско дружество в полза на съдружниците - местни физически лица и/или местни търговски дружества

Съгласно разпоредбата на чл. 123 от Търговския закон - ТЗ, всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книжата на дружеството и пр...

Държавен вестник

ДВ, бр. 44 от 14.6.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за промяна в състава на Комисията по енергетика. 2. Решение за промяна в състава на Комисията по образованието и науката. 3. Решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проверка на обстоятелств...

ДВ, бр. 45 от 17.6.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и пл...

Въпроси и отговори

Анулиране на сделка

Имаме сключен договор за продажба на стока в България. Направено е авансово плащане. Издадена е фактура. Впоследствие сделката се анулира. Какви са действията? Съгласно чл. 115, ал. 3 от ЗДДС при увеличение на данъчната основа се издава дебитно изве...

Данъчни аспекти при продажба от физическо лице на имущество, придобито при заличаването му като ЕТ

Преди повече от 25 години физическо лице се е регистрирало като едноличен търговец. Изпълнявана е дейност няколко години, като през това време са придобити сграда и земя. От около 20 години не е изпълнявана никаква дейност. ЕТ не е пререгистриран в Т...

Допълнително здравно осигуряване на служителите

Българско дружество предоставя на своите служители допълнително здравно осигуряване съгласно сключен договор със застрахователна компания. Служителите, за които се плащат допълнителните здравни осигуровки, са на постоянен трудов договор във фирмата. ...

Заявление за прекратяване на трудов договор

Какво следва да направи работник, който иска да напусне поради неизплатени заплати, а работодателят отказва да приеме заявлението за напускане и не го вписва във входящата книга на фирмата? За да може трудовият договор да бъде прекратен по искане на...

Облагане с ДДС на продажбата на гора

Продажбата на гора облагаема сделка по ДДС ли е, както и продажбата на земя със статут гора и изсечена растителност? При продажбата на материални блага, каквито представляват недвижимите имоти, възниква доставка на стока по смисъла на чл. 6, ал. 1 о...

Осигуряване на чуждестранни физически лица

Българско дружество е сключило договори и ще изплаща възнаграждения за оказване на услуги за работа без трудови правоотношения с две чуждестранни физически лица: гражданин на Казахстан и с физическо лице с двойно гражданство - българско и турско. Лиц...

Отчитане на ремонтите в предприятията

На фирма с основен предмет на дейност зърнопроизводство са извършени 2 основни ремонта на трактор (без които тракторът не би могъл да се движи и да извършва съответните мероприятия по обработка). Тракторът е напълно амортизиран, но до момента на повр...

Предизвестие при прекратяване на срочен трудов договор

Служител работи на срочен трудов договор и подава предизвестие за прекратяване на договора по чл. 326 от КТ. В предизвестието иска договорът да бъде прекратен след 30 дни. Работодателят не възразява против този срок. Ако договорът бъде прекратен след...

Признаване на придобитите транспортни средства

Българско дружество ще придобие от ДЗЛ от Нидерландия микробус и лек автомобил, и двете превозни средства са втора употреба. Как е коректно да се осчетоводи придобиването им, след като за микробуса дружеството има право на ползване на данъчен кредит...

Справочник

Данъчно третиране съгласно ЗКПО, СИДДО между Република България и Федерална Република Германия и ЗМТД на сделки, свързани с предоставянето на електронни и дигитални функционалности за автомобили на крайни клиенти

Писмо № 26-Ф-397/12.05.2022 г. на НАП Във Ваше запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. № 26-Ф-397#2/12.05.2020 г. и вх. № 26-Ф-397#4/26.03.2021 г. в Централно управление на Национална агенция за приходите, е изложена следната фактиче...

Справочна информация бр. 27/2022

Централни валутни курсове за периода 24.06 - 30.06.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...