Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 27, 4 - 10 юли 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 4 - 10 юли 2022 г.
Законодателство

Данъчни аспекти в случаите на разпределяне на дивиденти от търговско дружество в полза на съдружниците - местни физически лица и/или местни търговски дружества

Съгласно разпоредбата на чл. 123 от Търговския закон - ТЗ, всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книжата на дружеството и право на ликвидационен дял. Прав...

Държавен вестник

ДВ, бр. 44 от 14.6.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за промяна в състава на Комисията по енергетика. 2. Решение за промяна в състава на Комисията по образованието и науката. 3. Решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на прир...

ДВ, бр. 45 от 17.6.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи. 3. Закон за ...

Въпроси и отговори

Анулиране на сделка

Имаме сключен договор за продажба на стока в България. Направено е авансово плащане. Издадена е фактура. Впоследствие сделката се анулира. Какви са действията? Съгласно чл. 115, ал. 3 от ЗДДС при увеличение на данъчната основа се издава дебитно известие, а при намаление на данъч...

Данъчни аспекти при продажба от физическо лице на имущество, придобито при заличаването му като ЕТ

Преди повече от 25 години физическо лице се е регистрирало като едноличен търговец. Изпълнявана е дейност няколко години, като през това време са придобити сграда и земя. От около 20 години не е изпълнявана никаква дейност. ЕТ не е пререгистриран в Търговския регистър (или се счи...

Допълнително здравно осигуряване на служителите

Българско дружество предоставя на своите служители допълнително здравно осигуряване съгласно сключен договор със застрахователна компания. Служителите, за които се плащат допълнителните здравни осигуровки, са на постоянен трудов договор във фирмата. Признават ли се за разход на ф...

Заявление за прекратяване на трудов договор

Какво следва да направи работник, който иска да напусне поради неизплатени заплати, а работодателят отказва да приеме заявлението за напускане и не го вписва във входящата книга на фирмата? За да може трудовият договор да бъде прекратен по искане на работника или служителя на ос...

Облагане с ДДС на продажбата на гора

Продажбата на гора облагаема сделка по ДДС ли е, както и продажбата на земя със статут гора и изсечена растителност? При продажбата на материални блага, каквито представляват недвижимите имоти, възниква доставка на стока по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС. По силата на чл. 2 от...

Осигуряване на чуждестранни физически лица

Българско дружество е сключило договори и ще изплаща възнаграждения за оказване на услуги за работа без трудови правоотношения с две чуждестранни физически лица: гражданин на Казахстан и с физическо лице с двойно гражданство - българско и турско. Лицата ще извършват посредническа...

Отчитане на ремонтите в предприятията

На фирма с основен предмет на дейност зърнопроизводство са извършени 2 основни ремонта на трактор (без които тракторът не би могъл да се движи и да извършва съответните мероприятия по обработка). Тракторът е напълно амортизиран, но до момента на повредата се използва от дружество...

Предизвестие при прекратяване на срочен трудов договор

Служител работи на срочен трудов договор и подава предизвестие за прекратяване на договора по чл. 326 от КТ. В предизвестието иска договорът да бъде прекратен след 30 дни. Работодателят не възразява против този срок. Ако договорът бъде прекратен след 30 дни, това ще бъде ли в нар...

Признаване на придобитите транспортни средства

Българско дружество ще придобие от ДЗЛ от Нидерландия микробус и лек автомобил, и двете превозни средства са втора употреба. Как е коректно да се осчетоводи придобиването им, след като за микробуса дружеството има право на ползване на данъчен кредит, а за лекия автомобил няма? ...

Справочник

Данъчно третиране съгласно ЗКПО, СИДДО между Република България и Федерална Република Германия и ЗМТД на сделки, свързани с предоставянето на електронни и дигитални функционалности за автомобили на крайни клиенти

Писмо № 26-Ф-397/12.05.2022 г. на НАП Във Ваше запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. № 26-Ф-397#2/12.05.2020 г. и вх. № 26-Ф-397#4/26.03.2021 г. в Централно управление на Национална агенция за приходите, е изложена следната фактическа обстановка: V...... (V..) ...

Справочна информация бр. 27/2022

Централни валутни курсове за периода 24.06 - 30.06.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 27 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...