Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 29, 18 - 24 юли 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 18 - 24 юли 2022 г.
Законодателство

Промените в Закона за данъка върху добавената стойност, обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант С § 25 на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2022 г. (ЗИД ЗДБРБ) са направени промени и в ЗДДС, основната част от които уреждат нормативно приложението на намалените данъч...

Държавен вестник

ДВ, бр. 46 от 21.6.2022 г.

Народното събрание прие Решение за предсрочно освобождаване на Никола Минчев - председател на Народното събрание. Конституцион­ният съд прие Решение № 5 от 14 юни 2022 г. по конституционно дело № 13 от 2021 г. Правителството прие: 1. Постановление № ...

Въпроси и отговори

Апорт на право на строеж

Дружество А закупува земя. Върху част от земята се учредява право за строеж на фотоволтаична централа на стойност N хил. лв. (определена от вещо лице). Това право на строеж на стойност N хил. лв. се апортира в дъщерна фирма Б. Въпросите, които възник...

Влизане в сила на заповед за уволнение

Работник подава предизвестие за прекратяване на трудовия договор по чл. 326, ал. 1 от КТ. С изтичане срока на предизвестието работодателят издава заповед за уволнение, но работникът не я подписва. Влиза ли заповедта за уволнение в сила? В съответств...

Данъчно третиране на доставките по ДДС

Българска фирма закупува строителни материали от европейски страни, членки на ЕС, и ги изнася директно за Израел, без да пристигат в България. Каква сделка е това по ЗДДС? При обстоятелствата, посочени в запитването, българската фирма осъществява из...

Данъчното третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец

През 2021 г. фирма ЕТ е изкупена по чл. 15 от ТЗ със заличаване и заличена. За 2021 г. декларираме дохода по ГДД чл. 50 от ЗДДФЛ с приложение 5 Доходи от прехвърляне на права и имущество. Трябва ли да подаваме годишен отчет за дейността за 2021 г. къ...

Дерегистрация по ЗДДС на починал едноличен търговец

Собственикът на ЕТ почина през м. 04.2022 г. Дейността е била търговия на дребно в магазин за хранителни стоки. ЕТ е бил регистриран по ЗДДС. Счетоводството е водено от друг счетоводител до момента. Налага се да помогна на семейството, аз съм счетово...

Запис на заповед - предявяване и давностен срок

Става въпрос за запис на заповед, издаден от лицето Х на дружеството Х, платим на предявяване, като в него не е посочен определен (по-къс или по-дълъг) срок за предявяване. От това би следвало, че трябва да се предяви в едногодишен срок от издаването...

Отчитане на претенциите за неустойки, лихви и разноски

Наш клиент - финансово дружество, което предоставя бързи кредити, ни представи списък с изпълнителни листове за текущата 2021 година. В списъка са посочени колко от присъдените вземания са главници, лихви, неустойки, разноски, адвокатски хонорари, ко...

Прекратяване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ, преди работата да е завършена

Може ли трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ - до завършване на уговорена работа, да бъде прекратен от работодателя, преди работата фактически да е завършена? Трудовият договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда - до завършване на дог...

Справочник

Бензиностанциите няма да сменят софтуера, за да дават компенсация от 25 ст. на литър

Национална агенция за приходите Бензиностанциите няма да сменят софтуера, за да предоставят компенсациите от 25 ст. на литър бензин А95, дизел, природен газ (метан) или пропан-бутан (втечнен нефтен газ LPG). Всяка електронна система с фискална памет...

Компенсация на нарастването на цената на горивата

Извлечение от ПЗР от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародван в бр. 52 от 5.07.2022 г. § 17. Създава се чл. 112: “Чл. 112. (1) Средствата по чл. 1, ал. 5, ред 4.4. се предоставят за ...

НАП работи по внедряването на системата за счетоводно отчитане SAF-T в България

Национална агенция за приходите Национална агенция за приходите (НАП) изпълнява проект за внедряване на международния стандарт за събиране на счетоводни данни от големите и средни данъкоплатци в унифициран формат на базата на Стандартен одитен файл ...

Промени в данъчните облекчения за 2022 г. по чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ, в сила от 1 юли 2022 г.

Национална агенция за приходите Извлечение от ПЗР от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародван в бр. 52 от 5.07.2022 г. “(4) Данъчните облекчения за 2022 г. по чл. 22в и 22г от Закон...

Справочна информация бр. 29/2022

Централни валутни курсове за периода 8.07. - 14.07.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 29 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...