Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 29, 18 - 24 юли 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 18 - 24 юли 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 29 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Промените в Закона за данъка върху добавената стойност, обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант С § 25 на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2022 г. (ЗИД ЗДБРБ) са направени промени и в ЗДДС, основната част от които уреждат нормативно приложението на намалените данъч...

Държавен вестник

ДВ, бр. 46 от 21.6.2022 г.

Народното събрание прие Решение за предсрочно освобождаване на Никола Минчев - председател на Народното събрание. Конституцион­ният съд прие Решение № 5 от 14 юни 2022 г. по конституционно дело № 13 от 2021 г. Правителството прие: 1. Постановление № ...

Въпроси и отговори

Апорт на право на строеж

Дружество А закупува земя. Върху част от земята се учредява право за строеж на фотоволтаична централа на стойност N хил. лв. (определена от вещо лице). Това право на строеж на стойност N хил. лв. се апортира в дъщерна фирма Б. Въпросите, които възник...

Влизане в сила на заповед за уволнение

Работник подава предизвестие за прекратяване на трудовия договор по чл. 326, ал. 1 от КТ. С изтичане срока на предизвестието работодателят издава заповед за уволнение, но работникът не я подписва. Влиза ли заповедта за уволнение в сила? В съответств...

Данъчно третиране на доставките по ДДС

Българска фирма закупува строителни материали от европейски страни, членки на ЕС, и ги изнася директно за Израел, без да пристигат в България. Каква сделка е това по ЗДДС? При обстоятелствата, посочени в запитването, българската фирма осъществява из...

Данъчното третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец

През 2021 г. фирма ЕТ е изкупена по чл. 15 от ТЗ със заличаване и заличена. За 2021 г. декларираме дохода по ГДД чл. 50 от ЗДДФЛ с приложение 5 Доходи от прехвърляне на права и имущество. Трябва ли да подаваме годишен отчет за дейността за 2021 г. къ...

Дерегистрация по ЗДДС на починал едноличен търговец

Собственикът на ЕТ почина през м. 04.2022 г. Дейността е била търговия на дребно в магазин за хранителни стоки. ЕТ е бил регистриран по ЗДДС. Счетоводството е водено от друг счетоводител до момента. Налага се да помогна на семейството, аз съм счетово...

Запис на заповед - предявяване и давностен срок

Става въпрос за запис на заповед, издаден от лицето Х на дружеството Х, платим на предявяване, като в него не е посочен определен (по-къс или по-дълъг) срок за предявяване. От това би следвало, че трябва да се предяви в едногодишен срок от издаването...

Отчитане на претенциите за неустойки, лихви и разноски

Наш клиент - финансово дружество, което предоставя бързи кредити, ни представи списък с изпълнителни листове за текущата 2021 година. В списъка са посочени колко от присъдените вземания са главници, лихви, неустойки, разноски, адвокатски хонорари, ко...

Прекратяване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ, преди работата да е завършена

Може ли трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ - до завършване на уговорена работа, да бъде прекратен от работодателя, преди работата фактически да е завършена? Трудовият договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда - до завършване на дог...

Справочник

Бензиностанциите няма да сменят софтуера, за да дават компенсация от 25 ст. на литър

Национална агенция за приходите Бензиностанциите няма да сменят софтуера, за да предоставят компенсациите от 25 ст. на литър бензин А95, дизел, природен газ (метан) или пропан-бутан (втечнен нефтен газ LPG). Всяка електронна система с фискална памет...

Компенсация на нарастването на цената на горивата

Извлечение от ПЗР от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародван в бр. 52 от 5.07.2022 г. § 17. Създава се чл. 112: “Чл. 112. (1) Средствата по чл. 1, ал. 5, ред 4.4. се предоставят за ...

НАП работи по внедряването на системата за счетоводно отчитане SAF-T в България

Национална агенция за приходите Национална агенция за приходите (НАП) изпълнява проект за внедряване на международния стандарт за събиране на счетоводни данни от големите и средни данъкоплатци в унифициран формат на базата на Стандартен одитен файл ...

Промени в данъчните облекчения за 2022 г. по чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ, в сила от 1 юли 2022 г.

Национална агенция за приходите Извлечение от ПЗР от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародван в бр. 52 от 5.07.2022 г. “(4) Данъчните облекчения за 2022 г. по чл. 22в и 22г от Закон...

Справочна информация бр. 29/2022

Централни валутни курсове за периода 8.07. - 14.07.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...