Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 29, 18 - 24 юли 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 18 - 24 юли 2022 г.
Законодателство

Промените в Закона за данъка върху добавената стойност, обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант С § 25 на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2022 г. (ЗИД ЗДБРБ) са направени промени и в ЗДДС, основната част от които уреждат нормативно приложението на намалените данъчни ставки за ДДС, изискванията...

Държавен вестник

ДВ, бр. 46 от 21.6.2022 г.

Народното събрание прие Решение за предсрочно освобождаване на Никола Минчев - председател на Народното събрание. Конституцион­ният съд прие Решение № 5 от 14 юни 2022 г. по конституционно дело № 13 от 2021 г. Правителството прие: 1. Постановление № 125 от 16 юни 2022 г. за прием...

Въпроси и отговори

Апорт на право на строеж

Дружество А закупува земя. Върху част от земята се учредява право за строеж на фотоволтаична централа на стойност N хил. лв. (определена от вещо лице). Това право на строеж на стойност N хил. лв. се апортира в дъщерна фирма Б. Въпросите, които възникват, са: 1) Във фирма А Учреде...

Влизане в сила на заповед за уволнение

Работник подава предизвестие за прекратяване на трудовия договор по чл. 326, ал. 1 от КТ. С изтичане срока на предизвестието работодателят издава заповед за уволнение, но работникът не я подписва. Влиза ли заповедта за уволнение в сила? В съответствие с чл. 335, ал. 2, т. 1 от К...

Данъчно третиране на доставките по ДДС

Българска фирма закупува строителни материали от европейски страни, членки на ЕС, и ги изнася директно за Израел, без да пристигат в България. Каква сделка е това по ЗДДС? При обстоятелствата, посочени в запитването, българската фирма осъществява износ от територията на държави ...

Данъчното третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец

През 2021 г. фирма ЕТ е изкупена по чл. 15 от ТЗ със заличаване и заличена. За 2021 г. декларираме дохода по ГДД чл. 50 от ЗДДФЛ с приложение 5 Доходи от прехвърляне на права и имущество. Трябва ли да подаваме годишен отчет за дейността за 2021 г. към НСИ? Данъчното третиране на...

Дерегистрация по ЗДДС на починал едноличен търговец

Собственикът на ЕТ почина през м. 04.2022 г. Дейността е била търговия на дребно в магазин за хранителни стоки. ЕТ е бил регистриран по ЗДДС. Счетоводството е водено от друг счетоводител до момента. Налага се да помогна на семейството, аз съм счетоводител. Собственикът на ЕТ се р...

Запис на заповед - предявяване и давностен срок

Става въпрос за запис на заповед, издаден от лицето Х на дружеството Х, платим на предявяване, като в него не е посочен определен (по-къс или по-дълъг) срок за предявяване. От това би следвало, че трябва да се предяви в едногодишен срок от издаването съгласно разпоредбата на ТЗ. ...

Отчитане на претенциите за неустойки, лихви и разноски

Наш клиент - финансово дружество, което предоставя бързи кредити, ни представи списък с изпълнителни листове за текущата 2021 година. В списъка са посочени колко от присъдените вземания са главници, лихви, неустойки, разноски, адвокатски хонорари, които следва да бъдат заплатени ...

Прекратяване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ, преди работата да е завършена

Може ли трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ - до завършване на уговорена работа, да бъде прекратен от работодателя, преди работата фактически да е завършена? Трудовият договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда - до завършване на договорена между страните работа ...

Справочник

Бензиностанциите няма да сменят софтуера, за да дават компенсация от 25 ст. на литър

Национална агенция за приходите Бензиностанциите няма да сменят софтуера, за да предоставят компенсациите от 25 ст. на литър бензин А95, дизел, природен газ (метан) или пропан-бутан (втечнен нефтен газ LPG). Всяка електронна система с фискална памет (ЕСФП), която се използва за ...

Компенсация на нарастването на цената на горивата

Извлечение от ПЗР от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародван в бр. 52 от 5.07.2022 г. § 17. Създава се чл. 112: “Чл. 112. (1) Средствата по чл. 1, ал. 5, ред 4.4. се предоставят за компенсация на нарастването на...

НАП работи по внедряването на системата за счетоводно отчитане SAF-T в България

Национална агенция за приходите Национална агенция за приходите (НАП) изпълнява проект за внедряване на международния стандарт за събиране на счетоводни данни от големите и средни данъкоплатци в унифициран формат на базата на Стандартен одитен файл за данъчни цели (SAF-T), разра...

Промени в данъчните облекчения за 2022 г. по чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ, в сила от 1 юли 2022 г.

Национална агенция за приходите Извлечение от ПЗР от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародван в бр. 52 от 5.07.2022 г. “(4) Данъчните облекчения за 2022 г. по чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху доходите н...

Справочна информация бр. 29/2022

Централни валутни курсове за периода 8.07. - 14.07.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 29 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...