Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 30, 25 - 31 юли 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 25 - 31 юли 2022 г.
Законодателство

ДДС при онлайн продажби на стоки втора употреба на данъчно незадължени лица от ЕС

Възможностите, които създават продажбите, при които продавачът контактува с клиентите и договаря условията на продажбите си чрез собствен сайт или чрез интернет платформи (станали известни като “онлайн продажби”), се ползват и при търговията със сток...

Държавен вестник

ДВ, бр. 47 от 24.6.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. 2. Закон за ратифициране на Споразумениет...

ДВ, бр. 48 от 28.6.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Кирил Петков Петков. 2. Решение на Четири­десет и седмото Народно събрание на Република България във връзка с разширяване...

Въпроси и отговори

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПО ДАНЪЧНИ ДЕЛА

Дело C‑7/20, решение от 3 март 2021 г. страни: VS срещу Hauptzollamt Münster Предмет на спора е дължи ли се мито и ДДС при временен внос. VS, който живее в Германия, въвежда там частното си превозно средство, регистрирано в Турция, като ми...

Командироване на работник или служител в рамките на предоставяне на услуги

Служител е командирован в страна от ЕС по чл. 121а, ал. 1 от КТ за 7 дни с по-високо заплащане. Същият има отработени дни в България с начислен извънреден труд. Въпросът ми е за определяне на средното дневно възнаграждение за платен годишен отпуск и ...

Командироване на работници и управител на дружество за работа в ЕС по чл. 13 от Регламент 883/2004 г. и прилагане на минималните ставки на заплащане в приемащата държава, както и подаване на данни за тях

Дружество извършва строителни дейности на обекти както в България, така и в Европейския съюз. За изпълнение на възложената по договор работа дружеството командирова по чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ двама свои работници за извършване на последователни д...

Неспазване на срока за начисляване на ДДС, неиздаване или неотразяване на данъчни документи в отчетните регистри - санкции по ЗДДС

Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1 от ЗДДС, регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като: 1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред; 2. включи размера на данъка при определяне на резул...

Поредни промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Поредните промени за тази година в Закона за акцизите и данъчните складове - ЗАДС, са публикувани в ДВ, бр. 52 от 5 юли 2022 г. Промените в ЗАДС приети през месец юли 2022 г. имат за цел да компенсират инфлационните процеси. Промените влизат в сила о...

Промени в срока за прилагане на обратното начисляване на ДДС при доставките на зърнени и технически култури, включени в Приложение № 2 на ЗДДС

По правило схемата, при която ДДС се начислява от получателя на доставката, известна като “схема за обратно начисляване”, е изключение от традиционния механизъм за функциониране на данъка. Тя се прилага пи доставките от вътреобщностната търговия на д...

Справочник

Справочна информация бр. 30/2022

Централни валутни курсове за периода 15.07. - 21.07.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Удължава се действието на решения на ТЕЛК, изтекли в периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2022 г.

В ДВ, бр. 53 от 08.07.2022 г., е обнародван Закон за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, в сила от 01.07.2022 г...

Указание на МФ, допълващо УК-2 от 13.07.2022 г. относно намалените или нулевите ставки на ДДС, в сила от 09.07.2022 г.

УК-3 от 15.7.2022 г. на МФ Относно: Практическото приложение на § 15д от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, приет със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обн. с ДВ бр. 52, от 5...

PDF версия на броя

Брой 30 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...