Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 30, 25 - 31 юли 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 25 - 31 юли 2022 г.
Законодателство

ДДС при онлайн продажби на стоки втора употреба на данъчно незадължени лица от ЕС

Възможностите, които създават продажбите, при които продавачът контактува с клиентите и договаря условията на продажбите си чрез собствен сайт или чрез интернет платформи (станали известни като “онлайн продажби”), се ползват и при търговията със стоки втора употреба. Оказва се, ч...

Държавен вестник

ДВ, бр. 47 от 24.6.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. 2. Закон за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономическ...

ДВ, бр. 48 от 28.6.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Кирил Петков Петков. 2. Решение на Четири­десет и седмото Народно събрание на Република България във връзка с разширяването на Евро­пейския съюз и проц...

Въпроси и отговори

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПО ДАНЪЧНИ ДЕЛА

Дело C‑7/20, решение от 3 март 2021 г. страни: VS срещу Hauptzollamt Münster Предмет на спора е дължи ли се мито и ДДС при временен внос. VS, който живее в Германия, въвежда там частното си превозно средство, регистрирано в Турция, като минава през България, Сърбия, Ун...

Командироване на работник или служител в рамките на предоставяне на услуги

Служител е командирован в страна от ЕС по чл. 121а, ал. 1 от КТ за 7 дни с по-високо заплащане. Същият има отработени дни в България с начислен извънреден труд. Въпросът ми е за определяне на средното дневно възнаграждение за платен годишен отпуск и болничен за сметка на работода...

Командироване на работници и управител на дружество за работа в ЕС по чл. 13 от Регламент 883/2004 г. и прилагане на минималните ставки на заплащане в приемащата държава, както и подаване на данни за тях

Дружество извършва строителни дейности на обекти както в България, така и в Европейския съюз. За изпълнение на възложената по договор работа дружеството командирова по чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ двама свои работници за извършване на последователни дейности на обекти, находящи се...

Неспазване на срока за начисляване на ДДС, неиздаване или неотразяване на данъчни документи в отчетните регистри - санкции по ЗДДС

Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1 от ЗДДС, регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като: 1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред; 2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен пер...

Поредни промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Поредните промени за тази година в Закона за акцизите и данъчните складове - ЗАДС, са публикувани в ДВ, бр. 52 от 5 юли 2022 г. Промените в ЗАДС приети през месец юли 2022 г. имат за цел да компенсират инфлационните процеси. Промените влизат в сила от различен момент и затова ще ...

Промени в срока за прилагане на обратното начисляване на ДДС при доставките на зърнени и технически култури, включени в Приложение № 2 на ЗДДС

По правило схемата, при която ДДС се начислява от получателя на доставката, известна като “схема за обратно начисляване”, е изключение от традиционния механизъм за функциониране на данъка. Тя се прилага пи доставките от вътреобщностната търговия на държавите членки (ВОТ), тъй кат...

Справочник

Справочна информация бр. 30/2022

Централни валутни курсове за периода 15.07. - 21.07.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Удължава се действието на решения на ТЕЛК, изтекли в периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2022 г.

В ДВ, бр. 53 от 08.07.2022 г., е обнародван Закон за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, в сила от 01.07.2022 г. “§ 1. В преходните и заключ...

Указание на МФ, допълващо УК-2 от 13.07.2022 г. относно намалените или нулевите ставки на ДДС, в сила от 09.07.2022 г.

УК-3 от 15.7.2022 г. на МФ Относно: Практическото приложение на § 15д от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, приет със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обн. с ДВ бр. 52, от 5.7.2022 г., в сила от тридневе...

PDF версия на броя

Брой 30 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...