Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2022 > бр. 7 от 2022 г.
 
сп. Български законник
бр. 7 от 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 7 на Български законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Коментар на експерта

Въпроси относно тристранните операции в контекста на чл. 65а от ЗДДС

С една от промените в ЗДДС, определени с § 30 на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО), обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., в разпоредбите на закона бяха въведени нови правила за облагане на доставките, възникващи при вътреобщностните търг...

Облагане с нулева ставка на ДДС на доставки на услуги по транспорт на стоки между местни лица, регистрирани по ЗДДС

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение...

Въпроси и отговори от практиката

Апортиране на непарична вноска в търговско дружество

Въпрос: ЮЛ строи жилищна сграда и ползва ДК. След завършване на строежа част от апартаментите ще апортира в друго дружество и ще продаде дяловете си от това ново дружество на трето лице (необлагаема сделка по ЗДДС), останалите апартаменти ще продава ...

Годишен отчет на микропредприятие

Въпрос: ЕТ „Х“ е нерегистрирана по ЗДДС фирма, с основна дейност „Поддържане и ремонт на битова техника”. Същата попада в групата „Микропредприятия” и не подлежи на финансов одит. През 2021 г. не е регистрирала приходи във връзка с тази дейност. Един...

Дарение на строителна услуга от страна на дружество в полза на община

Въпрос: Фирма спечелва конкурс от община за поставяне на преместваем търговски обект за 5 години. Съгласно конкурсните условия следва да се построи и сертифицира детска площадка и облагородят зелени площи. Как следва да се третират и осчетоводят във ...

Доставка на земеделска земя с определен вид ползване

Въпрос: Върху дългосрочна арендувана земеделска земя дружество А ООД – земеделски производител, е засадило трайни насаждения, за които е ползвало данъчен кредит. През шестата и седмата година от въвеждане в експлоатация дружеството е отдало трайните ...

Издаване на касов бон при електронна търговия

Въпрос: Българско юридическо лице е регистрирано по ЗДДС на основание чл. 100 ал. 1. Дружеството има регистриран електронен магазин. 1. По банковата сметка постъпват суми с наложен платеж от „Спиди“ и „Еконт“. 2. Клиенти внасят в брой средства по бан...

Корекция на данъчния кредит, ползван за трайни насаждения

Въпрос: Върху дългосрочно арендувана земя дружество А ООД - земеделски производител, е засадило трайни насаждение, за които е ползвано данъчен кредит в размер на 20 хил. лв. Насажденията се отчитат по цена на придобиване, а не по справедлива стойност...

Обезщетението за бременност и раждане при изплатен бонус

Въпрос: През месец април 2022 г. дружеството ни възнамерява да изплати бонус за постигнати резултати от служителите през първото тримесечие на 2022 г. През месец февруари една служителка ще излезе в отпуск поради бременност и раждане (45 дни преди ра...

Облагане доставка на машина

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, закупува вид машина (ще се използва в строителството) от Италия с Invoice. Машината е втора ръка. След което я продава в Русия. Тя не влиза в България - директно се транспортира от Италия към Русия. Имам ...

Облагане доходите на физическо лице - регистриран земеделски стопанин

Въпрос: Физическо лице „A“ е регистриран земеделски стопанин - ЗС. През м. 12.2017 г. лицето подава декларация по реда на чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ, че през следващите пет данъчни години ще се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28, т....

Облагане на доход от авторски и лицензионни възнаграждения

Въпрос: Българско юридическо лице има сключен договор за наем на тежка механизация. Наетото имущество е камиони за превоз на насипни, кариерни материали и специализирани булдозери. Наемодател е фирма, регистрирана в Република Сърбия. Техниката се изп...

Облагане на доходи от наем

Въпрос: Имаме сключен договор за наем на недвижим имот с физическо лице, местно за България. В клауза на договора е предвидено такса смет да бъде за наша сметка. Следва ли такса смет да се третира като доход от наем и да се облага авансово през годин...

Облагане с ДДС на комплексна услуга

Въпрос: Ние сме дружество, лицензирано по Закона за туризма като туроператори и турагенти. Също така сме и регистрирани в МОН като дружество, имащо право да провежда обучения, семинари, курсове и др. за педагогически персонал. Възможно ли е и как ще ...

Облагане с ДДС на продажба на самолетни билети

Въпрос: Българско дружество ЕООД, регистрирано по ЗДДС, извършва продажба на самолетни билети на юридически и физически лица от страната, от ЕС и от трети страни. За да закупува самолетните билети, дружеството използва: 1. Платформа на IATA, като за ...

Облагане с ДДС на транспортна услуга за превоз

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва транспортни услуги по дестинация Русия - Германия, дестинация Русия - Англия. Получател на услугата е италианска фирма, която организира транспорта. Каква ставка на данъка трябва да се приложи з...

Облагане с ДДС при придобиване на недвижим имот чрез покупко-продажба

Въпрос: ЕООД регистрирано по ДДС закупува недвижим имот, който ще отдава под наем. За придобиването е заплатило местен данък за придобиване на недвижимия имот. След като вече е бил заплатен данъкът, продавачът се съгласява да заплати половината данък...

Освободена доставка при покупко-продажбата на недвижим имот

Въпрос: Начислява ли се ДДС в авансова фактура за продажба на недвижим имот в стара сграда с акт 16, издаден преди 10 години? Отговор: По общо правил ДДС се дължи за облагаеми доставки, за които е възникнало данъчното събитие. По силата на чл. 25, ал...

Отписване на вземания и задължения с изтекъл 5-годишен давностен срок

Въпрос: При отписване на вземане – Дт с/ка 691/Кт с/ка 411, влияе ли на финансовия резултат и къде се нанася в ГДД (увеличения или намаления) или няма преобразуване на финансовия резултат в ГДД? Отговор: Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗКПО приходите и раз...

Отчитане на връщане на стока от клиент

Въпрос: През ноември 2021 г. наш клиент купува стока и същия месеца я продава на друга фирма - в дневниците по ДДС са включени и покупната, и продажната фактури, отчетен е приходът по 702 и съответно е изписана стоката от 304. И по двете фактури не е...

Подаване на ГДД от собственик на ЕООД

Въпрос: Собственик в ЕООД, назначен на ДУК, подава ли ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ? Отговор: Предвид различното данъчно третиране на случаите, при които страна по ДУК е местно или чуждестранно физическо лице, уточняваме, че в отговора си по- долу изразяваме с...

Посредничество при покупко-продажба на самолетни билети

Въпрос: Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, извършва дейност като туристически агент и предлага посредничество при покупко-продажба на самолетни билети. Може ли да ми помогнете по какъв начин и точно с какви статии е правилното осчетоводяване на...

Право на данъчен кредит за леки автомобили, закупени по оперативен лизинг

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, произвежда хранителни добавки. Поради разработване на нови артикули назначава търговски представители за Северна и Южна България. С оглед на това, че са икономични, закупува два леки автомобила на оперативен лизин...

Прекратяване на срочен трудов договор за заместване на отсъстващ служител

Въпрос: Назначихме служителка по чл. 68, ал. 3 на мястото на служителка по майчинство. Срокът на договора е 26.11.2022 г. - датата на изтичане на майчинството на титуляря. Заместващата служителка обаче също излезе по майчинство. Тъй като титулярят се...

Прилагане на намалена данъчна ставка за туристическа услуга

Въпрос: Наш клиент е организатор на събития. Получава фактура за обща туристическа услуга (хотелско настаняване и закуска) с включен 9% ДДС, фактура за ресторантьорски и кетъринг услуги с включен 9% ДДС и фактура за наем на оборудване с включен 20% Д...

Приход от компенсация по решение на МС

Въпрос: Приходът от компенсация по решение на МС от 20.01.2022 г., отнасящ се за ел. енергия за месец декември 2021 г., включена във фактурата от доставчика на ел. енергия за месец януари 2022 г., към кой период трябва да се признае - декември 2021 г...

Разходи за дарение

Въпрос: ООД изпълни обществена поръчка към Министерството на отбраната. При доставка на един от продуктите се оказа, че същият може да бъде закупен на по-висока цена от вече договорената. В крайна сметка беше извършена продажбата на договорената по-н...

Сделки за продажби на нови автомобили, закупени от регистрирана в Германия фирма

Въпрос: Българско данъчно задължено лице продава нови автомобили на фирма от трета страна – Израел, и фирма от ЕС – Франция (регистрирана за целите на ДДС във Франция). Автомобилите ще бъдат купени от немска фирма, с валиден ДДС номер. Не се предвижд...

Сторниране на дублиран запис

Въпрос: Установихме заприходяване на ДМА в две различни години с два различни номера. Как може да се отпише дублираният номер, след като са начислявани амортизации и в предишния отчетен период? Отговор: Следва да сторнирате дублирания запис, включите...

Транспорт на стоки

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва транспортни услуги по дестинация Турция - Германия и обратно. Получател на услугата е турска спедиция, която организира транспорта. Каква ставка на данъка трябва да се приложи за тази доставка и...

Третиране на сделки с недвижим имот

Въпрос: През 2018 г. дружеството „Х“ купува недвижим имот - офис помещение за 71 200,00 лв. Сградата е стара и не е начислен и ползван ДДС. Направен е основен ремонт, като е подменено всичко, което може за се смени. Сумата на ремонта е 67 717,00 лв. ...

Трудови правоотношения и осигуряване на българско лице, наето от нидерландско дружество

Въпрос: Българско местно лице е наето на трудов договор от холандска фондация (ХФ), която няма обект в България. ХФ има издаден БУЛСТАТ от Агенцията по вписванията като осигурител. Подадохме уведомление за регистриране на ТД. Може ли да ни разясните ...

Писма и указания

№ 33-00-165 от 09.06.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на хипотезите на авансово изплащане на дивиденти от търговски дружества

В писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 33-00-165/11.05.2022 г., са поставени въпроси относно данъчното третиране при авансово изплащане на дивиденти на база на изготвени междинни финансови отчети, предв...

№ УК-1 от 10.05.2022 г. УКАЗАНИЕ Относно: Счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане

Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), с оглед правомощията на министъра на финансите да издава указания по чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗНАП, задължителни за органите на Националната...

Решения на ВАС

Решение № 1998 от 02.03.2022 г. по адм. дело № 6508/2021 г.

Предмет на спора са установени корпоративен данък по ЗКПО за 2018 г. и данък добавена стойност по ЗДДС за данъчен период 03.2018 г. ведно с лихви. Сключени са сделки за отдаване под наем на автомобил и апартамент между свързани лица на цени, различн...

Решение № 2045 от 02.03.2022 г. по адм. дело № 5704/2021 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения по ЗДДС в резултат на непризнато право на данъчен кредит за данъчен период 12.2018 г. - 02.2019 г. за доставка на дизелово гориво и базово масло ведно с лихви. Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 ЗДДС ...

Решение № 2090 от 07.03.2022 г. по адм. дело № 9148/2021 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС за данъчни периоди 10.2014 г. и 04.2015 г. и по ЗКПО за 2014 г. ведно със съответните лихви за забава. Притежаването на данъчен документ по смисъла на чл. 71, т. 1 ЗДДС е една от материалноправните пр...

Решение № 2354 от 14.03.2022 г. по адм. дело № 7156/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за досъбиране на мито и ДДС. Спорният въпрос е налице ли са основанията за определяне на митническа стойност по реда на чл. 74, § 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013 г. поради наличие на „основателни съмнения” по...

Решение № 2402 от 15.03.2022 г. по адм. дело № 6436/2021 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за корпоративен данък за 2015 г., 2016 г., 2017 г., както и отказан данъчен кредит на ЕООД по 51 бр. фактури, издадени в периода 15.05.2015 г. - 25.11.2016 г., ведно с лихви. Наличието на достав...

Решение № 2425 от 15.03.2022 г. по адм. дело № 8477/2021 г.

Предмет на спора са претендирани имуществени и неимуществени вреди, претърпени в резултат на установено нарушение на признака „имуществено състояние“, посочен в чл. 4, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация. Извършено е вътрешно общностно придоб...

Решение № 2583 от 21.03.2022 г. по адм. дело № 12177/2021 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 01.03.2020 г. до 31.05.2020 г. Правото на приспадане на данъчен кредит във всеки случай предполага наличието на осъществена доставка на стоки или услуги. Чл. 68, ал. 1 ЗДДС пред...

Решение № 2844 от 25.03.2022 г. по адм. дело № 10472/2021 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за периодите 02., 03., 05., 06., 07.2015 г. и 12.2017 г. на основание чл. 70, ал. 5 във вр. с чл. 9 ЗДДС, произтичащи от непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от различ...

Решение № 2885 от 28.03.2022 г. по адм. дело № 6885/2021 г.

Предмет на спора e наложена на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗДДС принудителна административна мярка запечатване на търговски обект ресторант и забрана за достъп до него за срок от 2 (два) дни. Съгласно чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗДДС при...

Решение № 2993 от 30.03.2022 г. по адм. дело № 6614/2021 г.

Предмет на спора e извършена корекция на начисления ДДС, на основание чл. 86 ЗДДС за данъчен период 06.2019 г. във връзка с неоснователно издадено кредитно известие към ЕООД. Съгласно чл. 115, ал. 1 ЗДДС при изменение на данъчната основа на доставка...

Решения на ВКС

Решение № 152 от 2.02.2021 г. на ВКС по т. д. № 385/2020 г., II т. о.

Отличителната разлика на периодичните плащания винаги е предварително определеният и известен на страните момент, в който повтарящото се задължение за плащане трябва да бъде изпълнено. Затова и в обобщение е подчертано, че повтарящите се задължения с...

Решение № 39 от 26.02.2021 г. на ВКС по гр. д. № 3860/2020 г., IV г. о.

С изтърпяването на наказанието адвокатските права не се възстановяват автоматично. С изтичането срока „автоматично“ отпада само пречката за упражняване на адвокатска професия; и от волята на изтърпелия наказанието зависи дали ще поиска вписване. Бъде...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 7 от 2022 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 117, 118 и 119 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната верс...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 34 до бр. 43 от 2022 г.

ДВ, бр. 34 от 3.5.2022 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование Закон за ратифициране на Писмо за оферта и приемане BU-B-UCH Радио-комуникационно оборудване Министерски съвет Постановлен...