Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2022 > бр. 7 от 2022 г.
 
сп. Български законник
бр. 7 от 2022 г.
Коментар на експерта

Въпроси относно тристранните операции в контекста на чл. 65а от ЗДДС

С една от промените в ЗДДС, определени с § 30 на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО), обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., в разпоредбите на закона бяха въведени нови правила за облагане на доставките, възникващи при вътреобщностните търговски операции за продажби на ...

Облагане с нулева ставка на ДДС на доставки на услуги по транспорт на стоки между местни лица, регистрирани по ЗДДС

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, к...

Въпроси и отговори от практиката

Апортиране на непарична вноска в търговско дружество

Въпрос: ЮЛ строи жилищна сграда и ползва ДК. След завършване на строежа част от апартаментите ще апортира в друго дружество и ще продаде дяловете си от това ново дружество на трето лице (необлагаема сделка по ЗДДС), останалите апартаменти ще продава на крайни клиенти (облагаема с...

Годишен отчет на микропредприятие

Въпрос: ЕТ „Х“ е нерегистрирана по ЗДДС фирма, с основна дейност „Поддържане и ремонт на битова техника”. Същата попада в групата „Микропредприятия” и не подлежи на финансов одит. През 2021 г. не е регистрирала приходи във връзка с тази дейност. Единствено през месец януари 2021 ...

Дарение на строителна услуга от страна на дружество в полза на община

Въпрос: Фирма спечелва конкурс от община за поставяне на преместваем търговски обект за 5 години. Съгласно конкурсните условия следва да се построи и сертифицира детска площадка и облагородят зелени площи. Как следва да се третират и осчетоводят във фирмата извършените разходи съ...

Доставка на земеделска земя с определен вид ползване

Въпрос: Върху дългосрочна арендувана земеделска земя дружество А ООД – земеделски производител, е засадило трайни насаждения, за които е ползвало данъчен кредит. През шестата и седмата година от въвеждане в експлоатация дружеството е отдало трайните насаждения под наем. Тази дост...

Издаване на касов бон при електронна търговия

Въпрос: Българско юридическо лице е регистрирано по ЗДДС на основание чл. 100 ал. 1. Дружеството има регистриран електронен магазин. 1. По банковата сметка постъпват суми с наложен платеж от „Спиди“ и „Еконт“. 2. Клиенти внасят в брой средства по банковата сметка за закупени от т...

Корекция на данъчния кредит, ползван за трайни насаждения

Въпрос: Върху дългосрочно арендувана земя дружество А ООД - земеделски производител, е засадило трайни насаждение, за които е ползвано данъчен кредит в размер на 20 хил. лв. Насажденията се отчитат по цена на придобиване, а не по справедлива стойност, т.е. са амортизируеми. Аморт...

Обезщетението за бременност и раждане при изплатен бонус

Въпрос: През месец април 2022 г. дружеството ни възнамерява да изплати бонус за постигнати резултати от служителите през първото тримесечие на 2022 г. През месец февруари една служителка ще излезе в отпуск поради бременност и раждане (45 дни преди раждане). Изплащането на бонус п...

Облагане доставка на машина

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, закупува вид машина (ще се използва в строителството) от Италия с Invoice. Машината е втора ръка. След което я продава в Русия. Тя не влиза в България - директно се транспортира от Италия към Русия. Имам ли ВОП от Италия? В кои колони...

Облагане доходите на физическо лице - регистриран земеделски стопанин

Въпрос: Физическо лице „A“ е регистриран земеделски стопанин - ЗС. През м. 12.2017 г. лицето подава декларация по реда на чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ, че през следващите пет данъчни години ще се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28, т.е. до 31,12,2022 г. „А“ е реги...

Облагане на доход от авторски и лицензионни възнаграждения

Въпрос: Българско юридическо лице има сключен договор за наем на тежка механизация. Наетото имущество е камиони за превоз на насипни, кариерни материали и специализирани булдозери. Наемодател е фирма, регистрирана в Република Сърбия. Техниката се използва на територията на Българ...

Облагане на доходи от наем

Въпрос: Имаме сключен договор за наем на недвижим имот с физическо лице, местно за България. В клауза на договора е предвидено такса смет да бъде за наша сметка. Следва ли такса смет да се третира като доход от наем и да се облага авансово през годината с данък след приспадане на...

Облагане с ДДС на комплексна услуга

Въпрос: Ние сме дружество, лицензирано по Закона за туризма като туроператори и турагенти. Също така сме и регистрирани в МОН като дружество, имащо право да провежда обучения, семинари, курсове и др. за педагогически персонал. Възможно ли е и как ще се третира данъчно и счетоводн...

Облагане с ДДС на продажба на самолетни билети

Въпрос: Българско дружество ЕООД, регистрирано по ЗДДС, извършва продажба на самолетни билети на юридически и физически лица от страната, от ЕС и от трети страни. За да закупува самолетните билети, дружеството използва: 1. Платформа на IATA, като за тази услуга получава фактура о...

Облагане с ДДС на транспортна услуга за превоз

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва транспортни услуги по дестинация Русия - Германия, дестинация Русия - Англия. Получател на услугата е италианска фирма, която организира транспорта. Каква ставка на данъка трябва да се приложи за тази доставка и какво е осно...

Облагане с ДДС при придобиване на недвижим имот чрез покупко-продажба

Въпрос: ЕООД регистрирано по ДДС закупува недвижим имот, който ще отдава под наем. За придобиването е заплатило местен данък за придобиване на недвижимия имот. След като вече е бил заплатен данъкът, продавачът се съгласява да заплати половината данък. Какъв документ следва да изд...

Освободена доставка при покупко-продажбата на недвижим имот

Въпрос: Начислява ли се ДДС в авансова фактура за продажба на недвижим имот в стара сграда с акт 16, издаден преди 10 години? Отговор: По общо правил ДДС се дължи за облагаеми доставки, за които е възникнало данъчното събитие. По силата на чл. 25, ал. 2 от ЗДДС данъчното събитие ...

Отписване на вземания и задължения с изтекъл 5-годишен давностен срок

Въпрос: При отписване на вземане – Дт с/ка 691/Кт с/ка 411, влияе ли на финансовия резултат и къде се нанася в ГДД (увеличения или намаления) или няма преобразуване на финансовия резултат в ГДД? Отговор: Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗКПО приходите и разходите от последващи оценки на...

Отчитане на връщане на стока от клиент

Въпрос: През ноември 2021 г. наш клиент купува стока и същия месеца я продава на друга фирма - в дневниците по ДДС са включени и покупната, и продажната фактури, отчетен е приходът по 702 и съответно е изписана стоката от 304. И по двете фактури не е извършено плащане, защото има...

Подаване на ГДД от собственик на ЕООД

Въпрос: Собственик в ЕООД, назначен на ДУК, подава ли ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ? Отговор: Предвид различното данъчно третиране на случаите, при които страна по ДУК е местно или чуждестранно физическо лице, уточняваме, че в отговора си по- долу изразяваме становище относно задължението ...

Посредничество при покупко-продажба на самолетни билети

Въпрос: Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, извършва дейност като туристически агент и предлага посредничество при покупко-продажба на самолетни билети. Може ли да ми помогнете по какъв начин и точно с какви статии е правилното осчетоводяване на тези сделки? Покупко-продажба...

Право на данъчен кредит за леки автомобили, закупени по оперативен лизинг

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, произвежда хранителни добавки. Поради разработване на нови артикули назначава търговски представители за Северна и Южна България. С оглед на това, че са икономични, закупува два леки автомобила на оперативен лизинг. Автомобилите ще се използва...

Прекратяване на срочен трудов договор за заместване на отсъстващ служител

Въпрос: Назначихме служителка по чл. 68, ал. 3 на мястото на служителка по майчинство. Срокът на договора е 26.11.2022 г. - датата на изтичане на майчинството на титуляря. Заместващата служителка обаче също излезе по майчинство. Тъй като титулярят се завръща на 26.11.2022 г., а з...

Прилагане на намалена данъчна ставка за туристическа услуга

Въпрос: Наш клиент е организатор на събития. Получава фактура за обща туристическа услуга (хотелско настаняване и закуска) с включен 9% ДДС, фактура за ресторантьорски и кетъринг услуги с включен 9% ДДС и фактура за наем на оборудване с включен 20% ДДС. Какви ставки на ДДС да вкл...

Приход от компенсация по решение на МС

Въпрос: Приходът от компенсация по решение на МС от 20.01.2022 г., отнасящ се за ел. енергия за месец декември 2021 г., включена във фактурата от доставчика на ел. енергия за месец януари 2022 г., към кой период трябва да се признае - декември 2021 г., когато е отчетен разходът з...

Разходи за дарение

Въпрос: ООД изпълни обществена поръчка към Министерството на отбраната. При доставка на един от продуктите се оказа, че същият може да бъде закупен на по-висока цена от вече договорената. В крайна сметка беше извършена продажбата на договорената по-ниска цена, а разликата беше оф...

Сделки за продажби на нови автомобили, закупени от регистрирана в Германия фирма

Въпрос: Българско данъчно задължено лице продава нови автомобили на фирма от трета страна – Израел, и фирма от ЕС – Франция (регистрирана за целите на ДДС във Франция). Автомобилите ще бъдат купени от немска фирма, с валиден ДДС номер. Не се предвижда същите да идват до България....

Сторниране на дублиран запис

Въпрос: Установихме заприходяване на ДМА в две различни години с два различни номера. Как може да се отпише дублираният номер, след като са начислявани амортизации и в предишния отчетен период? Отговор: Следва да сторнирате дублирания запис, включително и погрешно начислените амо...

Транспорт на стоки

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва транспортни услуги по дестинация Турция - Германия и обратно. Получател на услугата е турска спедиция, която организира транспорта. Каква ставка на данъка трябва да се приложи за тази доставка и какво е основанието по ЗДДС? ...

Третиране на сделки с недвижим имот

Въпрос: През 2018 г. дружеството „Х“ купува недвижим имот - офис помещение за 71 200,00 лв. Сградата е стара и не е начислен и ползван ДДС. Направен е основен ремонт, като е подменено всичко, което може за се смени. Сумата на ремонта е 67 717,00 лв. За строителните материали и ус...

Трудови правоотношения и осигуряване на българско лице, наето от нидерландско дружество

Въпрос: Българско местно лице е наето на трудов договор от холандска фондация (ХФ), която няма обект в България. ХФ има издаден БУЛСТАТ от Агенцията по вписванията като осигурител. Подадохме уведомление за регистриране на ТД. Може ли да ни разясните следните въпроси: 1. Необходим...

Писма и указания

№ 33-00-165 от 09.06.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на хипотезите на авансово изплащане на дивиденти от търговски дружества

В писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 33-00-165/11.05.2022 г., са поставени въпроси относно данъчното третиране при авансово изплащане на дивиденти на база на изготвени междинни финансови отчети, предвид съществуващата търговска пр...

№ УК-1 от 10.05.2022 г. УКАЗАНИЕ Относно: Счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане

Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), с оглед правомощията на министъра на финансите да издава указания по чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗНАП, задължителни за органите на Националната агенция за приходите, и на ос...

Решения на ВАС

Решение № 1998 от 02.03.2022 г. по адм. дело № 6508/2021 г.

Предмет на спора са установени корпоративен данък по ЗКПО за 2018 г. и данък добавена стойност по ЗДДС за данъчен период 03.2018 г. ведно с лихви. Сключени са сделки за отдаване под наем на автомобил и апартамент между свързани лица на цени, различни от пазарните, при което са н...

Решение № 2045 от 02.03.2022 г. по адм. дело № 5704/2021 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения по ЗДДС в резултат на непризнато право на данъчен кредит за данъчен период 12.2018 г. - 02.2019 г. за доставка на дизелово гориво и базово масло ведно с лихви. Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 ЗДДС данъчен кредит е сумата на дан...

Решение № 2090 от 07.03.2022 г. по адм. дело № 9148/2021 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС за данъчни периоди 10.2014 г. и 04.2015 г. и по ЗКПО за 2014 г. ведно със съответните лихви за забава. Притежаването на данъчен документ по смисъла на чл. 71, т. 1 ЗДДС е една от материалноправните предпоставки на регламентирания ...

Решение № 2354 от 14.03.2022 г. по адм. дело № 7156/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за досъбиране на мито и ДДС. Спорният въпрос е налице ли са основанията за определяне на митническа стойност по реда на чл. 74, § 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013 г. поради наличие на „основателни съмнения” по смисъла на чл. 140, § 2 от Ре...

Решение № 2402 от 15.03.2022 г. по адм. дело № 6436/2021 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за корпоративен данък за 2015 г., 2016 г., 2017 г., както и отказан данъчен кредит на ЕООД по 51 бр. фактури, издадени в периода 15.05.2015 г. - 25.11.2016 г., ведно с лихви. Наличието на доставка (данъчно събитие) е основоп...

Решение № 2425 от 15.03.2022 г. по адм. дело № 8477/2021 г.

Предмет на спора са претендирани имуществени и неимуществени вреди, претърпени в резултат на установено нарушение на признака „имуществено състояние“, посочен в чл. 4, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация. Извършено е вътрешно общностно придобиване в Германия на нов автомо...

Решение № 2583 от 21.03.2022 г. по адм. дело № 12177/2021 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 01.03.2020 г. до 31.05.2020 г. Правото на приспадане на данъчен кредит във всеки случай предполага наличието на осъществена доставка на стоки или услуги. Чл. 68, ал. 1 ЗДДС предполага правото на приспадане н...

Решение № 2844 от 25.03.2022 г. по адм. дело № 10472/2021 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за периодите 02., 03., 05., 06., 07.2015 г. и 12.2017 г. на основание чл. 70, ал. 5 във вр. с чл. 9 ЗДДС, произтичащи от непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от различни дружества, с предмет на дос...

Решение № 2885 от 28.03.2022 г. по адм. дело № 6885/2021 г.

Предмет на спора e наложена на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗДДС принудителна административна мярка запечатване на търговски обект ресторант и забрана за достъп до него за срок от 2 (два) дни. Съгласно чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗДДС принудителната административна мя...

Решение № 2993 от 30.03.2022 г. по адм. дело № 6614/2021 г.

Предмет на спора e извършена корекция на начисления ДДС, на основание чл. 86 ЗДДС за данъчен период 06.2019 г. във връзка с неоснователно издадено кредитно известие към ЕООД. Съгласно чл. 115, ал. 1 ЗДДС при изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на достав...

Решения на ВКС

Решение № 152 от 2.02.2021 г. на ВКС по т. д. № 385/2020 г., II т. о.

Отличителната разлика на периодичните плащания винаги е предварително определеният и известен на страните момент, в който повтарящото се задължение за плащане трябва да бъде изпълнено. Затова и в обобщение е подчертано, че повтарящите се задължения са периодични само, тогава, ког...

Решение № 39 от 26.02.2021 г. на ВКС по гр. д. № 3860/2020 г., IV г. о.

С изтърпяването на наказанието адвокатските права не се възстановяват автоматично. С изтичането срока „автоматично“ отпада само пречката за упражняване на адвокатска професия; и от волята на изтърпелия наказанието зависи дали ще поиска вписване. Бъде ли поискано вписване обаче, а...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 7 от 2022 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 117, 118 и 119 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниц...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 34 до бр. 43 от 2022 г.

ДВ, бр. 34 от 3.5.2022 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование Закон за ратифициране на Писмо за оферта и приемане BU-B-UCH Радио-комуникационно оборудване Министерски съвет Постановление № 63 от 26 април 2022 г. за...

PDF версия на броя

Брой 7 на Български законник от 2022 г.

[[table_1]]...