Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 13, 1 - 15 юли 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 13 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 11-03-1 от 01.06.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи писмено запитване с вх. № 11-03-1/01.06.2022 г. от главния счетоводител на Районен съд гр. ……. относно прилагане на ЗДДФЛ. Изложена е следната фактическа обстановка: В Районен съд гр...

№ 2-364 от 26.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС)

Българска фирма Ви е предоставила консултантски услуги, във връзка с квотите за парникови газове, като заплащането за извършената услуга е уговорено в квоти. За извършената услуга Ви е издадена фактура с ДДС, като данъчната основа е определена на баз...

№ 24-39-35 от 14.04.2022 г. Относно: Данъчно третиране на доходи и задължително осигуряване на български граждани, наети по трудово правоотношение от работодател, установен в Гибралтар, които ще полагат труда си в Република България

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), заведено с вх. №24-39-35 от 11.03.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: Предстои трудовото правоотношение на служ...

№ 24-39-49 от 09.05.2022 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Кодекса за социално осигуряване (КСО) във връзка с разходи за социални придобивки

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-39-49/25.03.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: Социалната политика на дружеството включва предоставян...

№ 94-00-77 от 17.05.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-77/17.05.2022 г. относно прилагането на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Управител сте на ЕООД. Дейността на дружеството е „специал...

№ 96-00-122 от 20.05.2022 г. Относно: Прилагане на нулева ставка на данъка върху добавената стойност, съгласно чл. 28 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за доставка на лек автомобил, който се намира на територията на трета страна

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-122/20.05.2022 г. относно прилагане на нулева ставка на данъка върху добавената стойност, съгласно чл. 28 от ЗДДС за доставка на лек автомобил, който се на...

№ 96-00-81 от 04.04.2022 г. Относно: Приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-81/04.04.2022 г. по електронен път и поставяте въпроси, свързани с приложението на ЗДДС и Наредба № Н-18/13.12.2006 г. Изложена е следната фактичес...

Анотации

Давност по задължения, свързани с договори и граждански дела

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Откога се брои давността по задължения, свързани с договори и граждански дела? Идеята на погасителната давност е да накара един кредитор да си събере съответните вземания, дългове, заеми по ...

Когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползва правата за тази длъжност или работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В лечебното заведение има издадена заповед на Управителя за заместване на ръководните длъжности по време на тяхната отпуска или болнични. В заповедта са упоменати конкретни служители които заместват при ...

Облагане с ДДС на ИТ услуги, извършвание за чуждестранни лица

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество е регистрирано доброволно по ДДС. То извършва ИТ консултантски услуги за английска компания. Възнамерява да сключи договор за подизпълнение на консултантски услуги...

Права и за дължения по трудов договор за определена работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда е установено, че срочен трудов договор може да се сключва до завършване на определена работа. Сключилите служители на това основание трудови дого...

Трудов договор по чл. 259 КТ за вътрешно заместване

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служителка е в отпуск за отглеждане на дете до 2 години. С договор по чл.259 КТ нейната длъжност се изпълнява от друга служителка. При това положение може ли да се назначи на мястото на заместника лице с...

Трудов стаж при трудов договор за неопределено време на 4 часа по чл. 67, т.1, ал.1 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Към момента съм назначен на трудов договор за неопределено време на 4 часа по чл. 67, т.1, ал.1 от Кодекса на труда на длъжност асистент към Селскостопанска академия. При условие, че съм назначен на 4 ч...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 юли 2022 г.

До 20-ти юли: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС- за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период ...

Държавен вестник в бр. 13 от 2022 г.

ДВ, бр. 52 от 5.7.2022 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Президент на Републи...

Осигурителен календар за юли 2022 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 13/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 7 - 21 юни 2022 г Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-т...