Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 13, 1 - 15 юли 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2022 г.
Писма и указания

№ 11-03-1 от 01.06.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи писмено запитване с вх. № 11-03-1/01.06.2022 г. от главния счетоводител на Районен съд гр. ……. относно прилагане на ЗДДФЛ. Изложена е следната фактическа обстановка: В Районен съд гр. ….. е постъпила фактура, изд...

№ 2-364 от 26.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС)

Българска фирма Ви е предоставила консултантски услуги, във връзка с квотите за парникови газове, като заплащането за извършената услуга е уговорено в квоти. За извършената услуга Ви е издадена фактура с ДДС, като данъчната основа е определена на база на броя квоти и стойността и...

№ 24-39-35 от 14.04.2022 г. Относно: Данъчно третиране на доходи и задължително осигуряване на български граждани, наети по трудово правоотношение от работодател, установен в Гибралтар, които ще полагат труда си в Република България

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), заведено с вх. №24-39-35 от 11.03.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: Предстои трудовото правоотношение на служители на българско дружество, ...

№ 24-39-49 от 09.05.2022 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Кодекса за социално осигуряване (КСО) във връзка с разходи за социални придобивки

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-39-49/25.03.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: Социалната политика на дружеството включва предоставяне на социални разходи – ваучер...

№ 94-00-77 от 17.05.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-77/17.05.2022 г. относно прилагането на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Управител сте на ЕООД. Дейността на дружеството е „специализирани дейности в областта на...

№ 96-00-122 от 20.05.2022 г. Относно: Прилагане на нулева ставка на данъка върху добавената стойност, съгласно чл. 28 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за доставка на лек автомобил, който се намира на територията на трета страна

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-122/20.05.2022 г. относно прилагане на нулева ставка на данъка върху добавената стойност, съгласно чл. 28 от ЗДДС за доставка на лек автомобил, който се намира на територията на трета с...

№ 96-00-81 от 04.04.2022 г. Относно: Приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-81/04.04.2022 г. по електронен път и поставяте въпроси, свързани с приложението на ЗДДС и Наредба № Н-18/13.12.2006 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Предстои ви отк...

Анотации

Давност по задължения, свързани с договори и граждански дела

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Откога се брои давността по задължения, свързани с договори и граждански дела? Идеята на погасителната давност е да накара един кредитор да си събере съответните вземания, дългове, заеми по начин, по който да не разтегля...

Когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползва правата за тази длъжност или работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В лечебното заведение има издадена заповед на Управителя за заместване на ръководните длъжности по време на тяхната отпуска или болнични. В заповедта са упоменати конкретни служители които заместват при отсъствие ръководните кадри. П...

Облагане с ДДС на ИТ услуги, извършвание за чуждестранни лица

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество е регистрирано доброволно по ДДС. То извършва ИТ консултантски услуги за английска компания. Възнамерява да сключи договор за подизпълнение на консултантски услуги с гражданин от Коста Рика, ко...

Права и за дължения по трудов договор за определена работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда е установено, че срочен трудов договор може да се сключва до завършване на определена работа. Сключилите служители на това основание трудови договори, не следва ли да получава...

Трудов договор по чл. 259 КТ за вътрешно заместване

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служителка е в отпуск за отглеждане на дете до 2 години. С договор по чл.259 КТ нейната длъжност се изпълнява от друга служителка. При това положение може ли да се назначи на мястото на заместника лице с трудов договор по чл.68, ал.1...

Трудов стаж при трудов договор за неопределено време на 4 часа по чл. 67, т.1, ал.1 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Към момента съм назначен на трудов договор за неопределено време на 4 часа по чл. 67, т.1, ал.1 от Кодекса на труда на длъжност асистент към Селскостопанска академия. При условие, че съм назначен на 4 часов работен ден (т.е., наполо...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 юли 2022 г.

До 20-ти юли: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС- за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец юни 2022 г. До 25-ти юл...

Държавен вестник в бр. 13 от 2022 г.

ДВ, бр. 52 от 5.7.2022 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Президент на Републиката Указ № 157 за награждаван...

Осигурителен календар за юли 2022 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 13/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 7 - 21 юни 2022 г Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месе...

PDF версия на броя

Брой 13 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...