Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 14, 16 - 31 юли 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 14 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 24-39-103 от 23.06.2022 г. Относно: Преценка за наличие или липса на основания за обжалване на решение на Административен съд (Съда), с което е постановена отмяна на ревизионен акт (РА) по отношение облагането с данък върху добавената стойност (ДДС) на наречени от ревизираното лице „неустойки“, начислявани при предсрочно прекратяване на договорни отношения от страна на негови клиенти преди изтичане на минималния договорен срок

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № … е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: С РА, издаден от органи по приходите при ТД на НАП … на „Х“ (дружеството – оператор на далекосъобщ...

№ 3-953 от 26.07.2022 г. Относно: Приложение на разпоредбата на чл. 72 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, във връзка с Договор …/…..2012 г. между „А“ АД, ЕИК……… и Община В. с предмет „Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. В. - етап II“, финансиран по Оперативна...

№ 3-956 от 28.07.2022 г. Относно: Прилагане на допълнителната отстъпка за клиенти към компенсацията от 25 стотинки за литър/килограм за всеки вид заредено гориво с най-ниска продажна цена в конкретен обект, приета със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗИД на ЗДБРБ)

Според изложеното в запитването „Т“ ООД стопанисва три търговски обекта – бензиностанции в района на гр. В, собствени и под наем. Във връзка с утвърдените компенсации на цената на моторните горива в ЗИД на ЗДБРБ, дружеството желае да получи разяснени...

№ 94-С-301 от 17.06.2022 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-С-301 от 16.03.2022 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Като служител на Международната банка за възстановяване и раз...

№ М-26-Б-405 от 20.04.2022 г. Относно: Данъчно третиране за целите на данъка върху добавената стойност на последователни доставки на едни и същи стоки, предмет на един единствен вътреобщностен превоз, като крайният клиент е данъчно незадължено лице и регистрация за прилагане на специален режим в Съюза за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на основание чл. 156, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и прилагане на режима

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-26-Б-405/06.04.2021 г. е заведено Ваше запитване, в което във връзка с изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 01.07.2021 г. (ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.), касаещи специалнит...

Анотации

Данъчно облагане и осигуряване на служител, работещ от Ирландия за българска фирма

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Българско дружество е назначило служител на срочен трудов договор (за една година). Служителят е с българско гражданство. Той упражнява трудовата си дейност от Ирландия, кат...

Дистанционна работа за швейцарска компания

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя на постоянен трудов договор на 8-часов работен ден. Отделно от това работя и по граждански договор. В момента към мен е отправено предложение за работа като консултант в България (дистанционно) к...

Изчисляване на полагаемото се възнаграждение при ползване на платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От една година работя във фирмата като дежурен поддръжка на денонощен сменен режим на работа, което включва дневна, нощна и два дни почивка. Ежемесечно ми се заплаща нощен труд. Допълнително към заплатат...

Лице, което извършва дейност в дружество, по договор за управление и контрол, няма право на отпуск по чл. 167а от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли майка, назначена на договор за управление и контрол, да ползва неплатен отпуск за гледане на дете до 8-годишна възраст или друг вид неплатен отпуск, който да се зачита за осигурителен стаж? Прав...

Платен годишен отпуск при непълно работно време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Трима колеги работим по трудов договор при законоустановено работно време 8 часа. В същото време имаме сключени трудови договори по чл.110 от КТ със същия работодател съответно на 4 , 3 и 2 часа. По ко...

Прекратяване на трудов договор на лице с ТЕЛК при намален обем на работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице с експертно решение и 50% трайно намалена работоспособност, навършва възраст за пенсиониране, но не притежава необходимия стаж. Обемът на работа в поделението на фирмата силно е намалял и на практик...

Придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: 1. На 26.09.2023 г. навършвам възраст за пенсиониране по чл. 68, ал.1 от КСО т.е. навършвам 62 години. Искам да се пенсионирам тази година на основание на чл. 68, ал.2. Трябва ли да изчакам и да навърша ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 август 2022 г.

До 10-ти август: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чре...

Държавен вестник в бр. 14 от 2022 г.

ДВ, бр. 55 от 15.7.2022 г. Народно събрание Решение за прекратяване пълномощията на народен представител Министерски съвет Постановление № 164 от 11 юли 2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на полити...

Осигурителен календар за август 2022 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 14/2022 г.

Справочната информация ще откриете на страници 29-31 от PDF-версията на всеки брой: [[table_1]] Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22 юни - 6 ...