Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 14, 16 - 31 юли 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2022 г.
Писма и указания

№ 24-39-103 от 23.06.2022 г. Относно: Преценка за наличие или липса на основания за обжалване на решение на Административен съд (Съда), с което е постановена отмяна на ревизионен акт (РА) по отношение облагането с данък върху добавената стойност (ДДС) на наречени от ревизираното лице „неустойки“, начислявани при предсрочно прекратяване на договорни отношения от страна на негови клиенти преди изтичане на минималния договорен срок

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № … е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: С РА, издаден от органи по приходите при ТД на НАП … на „Х“ (дружеството – оператор на далекосъобщителни услуги), са установени ...

№ 3-953 от 26.07.2022 г. Относно: Приложение на разпоредбата на чл. 72 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, във връзка с Договор …/…..2012 г. между „А“ АД, ЕИК……… и Община В. с предмет „Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. В. - етап II“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-...

№ 3-956 от 28.07.2022 г. Относно: Прилагане на допълнителната отстъпка за клиенти към компенсацията от 25 стотинки за литър/килограм за всеки вид заредено гориво с най-ниска продажна цена в конкретен обект, приета със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗИД на ЗДБРБ)

Според изложеното в запитването „Т“ ООД стопанисва три търговски обекта – бензиностанции в района на гр. В, собствени и под наем. Във връзка с утвърдените компенсации на цената на моторните горива в ЗИД на ЗДБРБ, дружеството желае да получи разяснение по следните въпроси, свързан...

№ 94-С-301 от 17.06.2022 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-С-301 от 16.03.2022 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Като служител на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за периода февруа...

№ М-26-Б-405 от 20.04.2022 г. Относно: Данъчно третиране за целите на данъка върху добавената стойност на последователни доставки на едни и същи стоки, предмет на един единствен вътреобщностен превоз, като крайният клиент е данъчно незадължено лице и регистрация за прилагане на специален режим в Съюза за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на основание чл. 156, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и прилагане на режима

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-26-Б-405/06.04.2021 г. е заведено Ваше запитване, в което във връзка с изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 01.07.2021 г. (ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.), касаещи специалните режими за данъчно задължени ...

Анотации

Данъчно облагане и осигуряване на служител, работещ от Ирландия за българска фирма

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Българско дружество е назначило служител на срочен трудов договор (за една година). Служителят е с българско гражданство. Той упражнява трудовата си дейност от Ирландия, като в трудовия му договор е вклю...

Дистанционна работа за швейцарска компания

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя на постоянен трудов договор на 8-часов работен ден. Отделно от това работя и по граждански договор. В момента към мен е отправено предложение за работа като консултант в България (дистанционно) към швейцарска компания. Швей...

Изчисляване на полагаемото се възнаграждение при ползване на платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От една година работя във фирмата като дежурен поддръжка на денонощен сменен режим на работа, което включва дневна, нощна и два дни почивка. Ежемесечно ми се заплаща нощен труд. Допълнително към заплатата ежемесечно се начислява и та...

Лице, което извършва дейност в дружество, по договор за управление и контрол, няма право на отпуск по чл. 167а от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли майка, назначена на договор за управление и контрол, да ползва неплатен отпуск за гледане на дете до 8-годишна възраст или друг вид неплатен отпуск, който да се зачита за осигурителен стаж? Правото на ползване на отпуски, не...

Платен годишен отпуск при непълно работно време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Трима колеги работим по трудов договор при законоустановено работно време 8 часа. В същото време имаме сключени трудови договори по чл.110 от КТ със същия работодател съответно на 4 , 3 и 2 часа. По колко дни платен годишен отпуск ...

Прекратяване на трудов договор на лице с ТЕЛК при намален обем на работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице с експертно решение и 50% трайно намалена работоспособност, навършва възраст за пенсиониране, но не притежава необходимия стаж. Обемът на работа в поделението на фирмата силно е намалял и на практика от тази длъжност няма нужда....

Придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: 1. На 26.09.2023 г. навършвам възраст за пенсиониране по чл. 68, ал.1 от КСО т.е. навършвам 62 години. Искам да се пенсионирам тази година на основание на чл. 68, ал.2. Трябва ли да изчакам и да навърша 61 г. или мога да подам при на...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 август 2022 г.

До 10-ти август: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друг...

Държавен вестник в бр. 14 от 2022 г.

ДВ, бр. 55 от 15.7.2022 г. Народно събрание Решение за прекратяване пълномощията на народен представител Министерски съвет Постановление № 164 от 11 юли 2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджет...

Осигурителен календар за август 2022 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 14/2022 г.

Справочната информация ще откриете на страници 29-31 от PDF-версията на всеки брой: [[table_1]] Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22 юни - 6 юли 2022 г. Курсове за митнич...

PDF версия на броя

Брой 14 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...