Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2022 > бр. 8 от 2022 г.
 
сп. Български законник
бр. 8 от 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 8 на Български законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Закони и правителствени актове

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

В сила от 01.01.2007 г. Издаден от министъра на финансите Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 15 апри...

Коментар на експерта

Право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС за стоки и/или услуги, които не са или не биха били дълготрайни активи

Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС, регистрираното лице има право да приспадне начисления данък за стоките или услугите, които доставчикът - регистрирано по този закон лице, му е доставил ...

Преглед на последните по-съществени промени в ЗДДС, обнародвани в ДВ, бр. 52 от 5.7.2022 г., и ДВ, бр. 58 от 23.7.2022 г.

В настоящата публикация ще разгледаме последните по-съществени промени в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). Промените в ЗДДС са извършени с приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република Бълга...

Промените в ППЗДДС от 26.07.2022 г.

С Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИДППЗДДС), обн. ДВ, бр. 59 от 26.07.2022 г., в правилника са направени промени, които отразяват измененията и допълненията в ЗДДС, обн., в...

Въпроси и отговори от практиката

Вътрешното съвместителство по чл. 110 КТ

Въпрос: Един работник заема две длъжности в едно предприятие в рамките на едно и също работно време (осем часа). Работи по двете позиции едновременно, т.е. няма регламентирани часове, понеже естеството на работата не позволя това. Например работи кат...

Допълнителен трудов договор за работа в почивни дни

Въпрос: Може ли лице, назначено на петдневна работна седмица при пълно работно време 8 часа, да сключи трудов договор за работа в събота или неделя на 8 часа по чл. 114, ал. 2 от Кодекса на труда при същия работодател на друга длъжност? Отговор: Раз...

Непризнаване на приход от продажба на продукция

Въпрос: С какви счетоводните записи се отразява непризнаването на приход при настъпили събития по т. 6.3, буква Г от НСС 18? Отговор: Съгласно параграф 6.1 от СС 18 Приходи приходът от продажбата на продукция и стоки се признава, когато са изпълнени ...

Обезщетение за оставане без работа

Въпрос: Служител на фирмата беше освободен по чл. 328, ал. 4 от Кодекса на труда поради съкращаване на щата, считано от 15.02.2022 г. Същият е отработил предизвестието си, връчено от работодателя. На 20.03.2022 г. получихме от него заявление да му из...

Окончателен размер на осигурителния доход за земеделски стопанин

Въпрос: Регистриран земеделски производител - физическо лице, за отглеждане на едър рогат добитък с млечно направление през месеците август, септември и октомври на 2021 година е извършило услуги със селскостопанска техника – балиране на слама. Лицет...

Осигуровки на лице, работещо по граждански договор за извършване на определена услуга

Въпрос: Имаме назначено лице на граждански договор за извършване на определена услуга само за един месец. Дружеството дължи ли осигуровки за ДОО, ДЗПО и ЗОВ или след приспадане на нормативно признатите разходи се дължи само авансовият данък? Отговор:...

Осигуряване на българско лице, работещо по трудов договор с турска фирма

Въпрос: Българско физическо лице сключва трудов договор с турска фирма по турското законодателство. Фирмата няма седалище и представителство в България. Трудът ще се полага в страни извън България - както в ЕС, така и извън ЕС. В трудовия договор е у...

Осигуряване на българско физическо лице, пребиваващо в САЩ

Въпрос: Физическо лице постоянно пребивава в САЩ и иска да се осигурява и в България. 1 Какви варианти има? По принцип лицето консултира една фирма (българска в България) и й препраща клиенти от целия свят. 2. Може ли тази фирма да го назначи на дого...

Осигуряване на пенсионери – съдружници в ООД

Въпрос: Пенсионери, управители на ООД и ЕООД без личен труд, досега са се осигурявали само за здравно след подадена ОКД-5. Възможно ли е да се прекрати здравното осигуряване? Фирмите имат дейност. Отговор: Вероятно в запитването става дума за съдруж...

Осигуряване на служители от страни извън ЕС

Въпрос: В дружеството са назначени служители от трети страни, при спазване на разпоредбите на българското законодателство и закона за трудовата миграция. Съгласно Закона за здравното осигуряване и КСО на лицата не се начислява (от работодател) и не с...

Осигуряване на собственик на ЕООД, притежаващ и други дружества

Въпрос: Собственик на ЕООД се осигурява като самоосигуряващо се лице. Тази година решава да учреди ново ЕООД, където желае също да е самоосигуряващ се. Необходимо ли е да внася осигурителни вноски като самоосигуряващ се и в двете дружества? Какъв е р...

Осигуряване на управител на ЕООД

Въпрос: Възможно ли е управител на ЕООД да се осигурява по договор за управление и контрол? Отговор: Осигуряването на управителите на търговски дружества се извършва по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО. Съгласно чл. 10, ал. 1 от КСО осигуряването въ...

Право на строеж, което собственикът на земята предоставя срещу застроена площ от строителя

Въпрос: Фирма А купува парцел през 2021 г. за 1 000 000 лева, съответно го завежда в сметка 201. През 2022 г. фирма А учредява право на строеж на фирма Б, като запазва за себе си правото на строеж за апартаментите, които ще получи като обезщетение. О...

Признаване на селскостопанска продукция

Въпрос: Фирма, занимаваща се със зърнопроизводство, реколтира продукция от слънчоглед в размер на 250 тона към края на септември 2021 г. Количествата са заприходени съгласно изискванията на СС 41 по справедлива стойност в размер на 0,97лв. за кг слън...

Разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническа инфраструктура

Въпрос: Ние сме строителна фирма и ще изграждаме жилищна сграда, която е наша собственост, и ще продаваме жилища. Преди да я построим обаче, трябва да изградим улична канализация, която впоследствие трябва да дарим на столичното ВиК. Въпросът ми е ос...

Писма и указания

УК-3 от 15.7.2022 г. на МФ Относно: Практическото приложение на § 15д от преходните и заключителни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, приет със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обн. с ДВ, бр. 52 от 5.7.2022 г., в сила от тридневен срок от обнародване на закона

Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите. Указанието допълва изразеното становище с изх. УК - 2/13.7.2022 г. относно практическото приложение на § 15д от преходните и заключителни разпоре...

№ 3-281 от 25.02.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с получени доходи от продажба на електрическа енергия, произведена от собствена фотоволтаична електрическа централа от физическо лице, което е регистриран земеделски стопанин

Според изложеното в запитването в момента лицето е в процедура по изграждане и присъединяване към мрежата на ЕОН на два броя фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ). Едната ФЕЦ ще се изгражда в дворно място в с. … лична собственост на физическо ли...

№ 3-334 от 09.03.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на стоки с монтаж и инсталиране

Според изложеното в запитването клиент на счетоводна кантора „Н“ ЕООД е „Т“ ЕООД, ЕИК………. Една от дейностите на дружеството е изработка и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма. Същото е с обща регистрация по ЗДДС. В края на 2021 г. е сключило договор с ...

Решения на ВАС

Решение № 2644 от 22.03.2022 г. по адм. дело № 6870/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и по ЗКПО: за извършени доставки на мебели; отказан данъчен кредит за данъчен период 12.2016 г. по фактура с предмет наем; отказан данъчен кредит за данъчен период 05.2017 г.; увеличен финансов резулта...

Решение № 2737 от 23.03.2022 г. по адм. дело № 5281/2021 г.

Предмет на спора са определени публични задължения за корпоративен данък за довнасяне за данъчни периоди 2012 г., 2013 г. и 2014 г. и за данък добавена стойност за внасяне ведно с лихви за забава за конкретно индивидуализирани данъчни периоди. Матер...

Решение № 2764 от 23.03.2022 г. по адм. дело № 6844/2021 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗДДС, произтичащи от непризнато право на данъчен кредит, ведно с лихви, по фактури, издадени от различни дружества за данъчни периоди 12.2015 г. и 05.2016 г. За да се признае на получателя по...

Решение № 2768 от 23.03.2022 г. по адм. дело № 6616/2021 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит на едноличен търговец ведно със законната лихва, както и годишен и авансов данък на ЕТ за всички периоди. Изписването на гориво, отразено в предприятието като разход следва да е документално обосновано. Ка...

Решение № 2831 от 24.03.2022 г. по адм. дело № 7155/2021 г.

Предмет на спора e определена нова митническа стойност на стока, въз основа на която са установени нови размери на дължими вносно мито и ДДС и задължения за досъбиране на мито и ДДС ведно с лихва за забава, изчислена на основание чл. 114, § 1 и § 2 о...

Решение № 2911 от 29.03.2022 г. по адм. дело № 6968/2021 г.

Предмет на спора e наложена ПАМ „запечатване на търговски обект – бензиностанция“ за срок от 3 дни и забрана достъпа до него на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „г“ ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС. Нарушението на чл. 118, ал. 10 ЗДДС е преустановено къ...

Решение № 2989 от 30.03.2022 г. по адм. дело № 7564/2021 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗДДС и начислени лихви в резултат на непризнат данъчен кредит за отделни данъчни периоди, включени в обхвата на ревизия от 01.01.2016 г. до 31.12.2018 г. Съгласно практиката на СЕС и даденото...

Решение № 3088 от 01.04.2022 г. по адм. дело № 10512/2021 г.

Предмет на спора e ДДС при внос на стоки ведно със законната лихва. По делото е доказана първата от кумулативно изискуемите предпоставки от фактическия състав на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ – административен акт, издаден в процес на упражняване на администра...

Решение № 3530 от 13.04.2022 г. по адм. дело № 7166/2021 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за корпоративен данък за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. и за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., както и задължения за данък върху добавената стойност за периода от 01.10.2018 г...

Решение № 3911 от 21.04.2022 г. по адм. дело № 1152/2022 г.

Предмет на спора са задължения по ЗДДС за различни данъчни периоди през 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Процесните автомобили са леки автомобили по смисъла на § 1, т. 18 ДР ЗДДС. Съобразно чл. 70, ал. 2 ЗДДС алинея 1, т. 4 и 5 не се прилагат, ко...

Решения на ВКС

Решение № 16 от 2.03.2021 г. на ВКС по гр. д. № 1914/2020 г., IV г. о.

Съгласно § 6, ал. 1 ЗИД ЗОДОВ (ДВ, бр. 94 от 2019 г.) този закон се прилага за предявените искови молби, подадени след влизането му в сила, а съгласно ал. 2 неприключилите до влизането в сила на този закон производства се довършват от съдилищата, пре...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 8 от 2022 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 227, 228, 229, 230 и 231 от сканирания брой на изданието! Линк към сканир...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 44 до бр. 54 от 2022 г.

ДВ, бр. 44 от 14.6.2022 г. Народно събрание Решение за промяна в състава на Комисията по енергетика Решение за промяна в състава на Комисията по образованието и науката Решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проверка на обст...