Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2022 > бр. 8 от 2022 г.
 
сп. Български законник
бр. 8 от 2022 г.
Закони и правителствени актове

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

В сила от 01.01.2007 г. Издаден от министъра на финансите Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 15 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 71 от...

Коментар на експерта

Право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС за стоки и/или услуги, които не са или не биха били дълготрайни активи

Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС, регистрираното лице има право да приспадне начисления данък за стоките или услугите, които доставчикът - регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, ко...

Преглед на последните по-съществени промени в ЗДДС, обнародвани в ДВ, бр. 52 от 5.7.2022 г., и ДВ, бр. 58 от 23.7.2022 г.

В настоящата публикация ще разгледаме последните по-съществени промени в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). Промените в ЗДДС са извършени с приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗИД ЗДБРБ), об...

Промените в ППЗДДС от 26.07.2022 г.

С Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИДППЗДДС), обн. ДВ, бр. 59 от 26.07.2022 г., в правилника са направени промени, които отразяват измененията и допълненията в ЗДДС, обн., в ДВ бр. 71 и 104 от 2020, бр. ...

Въпроси и отговори от практиката

Вътрешното съвместителство по чл. 110 КТ

Въпрос: Един работник заема две длъжности в едно предприятие в рамките на едно и също работно време (осем часа). Работи по двете позиции едновременно, т.е. няма регламентирани часове, понеже естеството на работата не позволя това. Например работи като продавач и организира (коорд...

Допълнителен трудов договор за работа в почивни дни

Въпрос: Може ли лице, назначено на петдневна работна седмица при пълно работно време 8 часа, да сключи трудов договор за работа в събота или неделя на 8 часа по чл. 114, ал. 2 от Кодекса на труда при същия работодател на друга длъжност? Отговор: Разпоредбата на чл. 114, ал. 2 от...

Непризнаване на приход от продажба на продукция

Въпрос: С какви счетоводните записи се отразява непризнаването на приход при настъпили събития по т. 6.3, буква Г от НСС 18? Отговор: Съгласно параграф 6.1 от СС 18 Приходи приходът от продажбата на продукция и стоки се признава, когато са изпълнени едновременно следните условия:...

Обезщетение за оставане без работа

Въпрос: Служител на фирмата беше освободен по чл. 328, ал. 4 от Кодекса на труда поради съкращаване на щата, считано от 15.02.2022 г. Същият е отработил предизвестието си, връчено от работодателя. На 20.03.2022 г. получихме от него заявление да му изплатим обезщетение за първия м...

Окончателен размер на осигурителния доход за земеделски стопанин

Въпрос: Регистриран земеделски производител - физическо лице, за отглеждане на едър рогат добитък с млечно направление през месеците август, септември и октомври на 2021 година е извършило услуги със селскостопанска техника – балиране на слама. Лицето няма регистрация като ЕТ. 1....

Осигуровки на лице, работещо по граждански договор за извършване на определена услуга

Въпрос: Имаме назначено лице на граждански договор за извършване на определена услуга само за един месец. Дружеството дължи ли осигуровки за ДОО, ДЗПО и ЗОВ или след приспадане на нормативно признатите разходи се дължи само авансовият данък? Отговор: За да прецените дали дължите ...

Осигуряване на българско лице, работещо по трудов договор с турска фирма

Въпрос: Българско физическо лице сключва трудов договор с турска фирма по турското законодателство. Фирмата няма седалище и представителство в България. Трудът ще се полага в страни извън България - както в ЕС, така и извън ЕС. В трудовия договор е упоменат размерът на работната ...

Осигуряване на българско физическо лице, пребиваващо в САЩ

Въпрос: Физическо лице постоянно пребивава в САЩ и иска да се осигурява и в България. 1 Какви варианти има? По принцип лицето консултира една фирма (българска в България) и й препраща клиенти от целия свят. 2. Може ли тази фирма да го назначи на договор и по какъв начин? 3. Трябв...

Осигуряване на пенсионери – съдружници в ООД

Въпрос: Пенсионери, управители на ООД и ЕООД без личен труд, досега са се осигурявали само за здравно след подадена ОКД-5. Възможно ли е да се прекрати здравното осигуряване? Фирмите имат дейност. Отговор: Вероятно в запитването става дума за съдружници, а не за управители на др...

Осигуряване на служители от страни извън ЕС

Въпрос: В дружеството са назначени служители от трети страни, при спазване на разпоредбите на българското законодателство и закона за трудовата миграция. Съгласно Закона за здравното осигуряване и КСО на лицата не се начислява (от работодател) и не се удържа (лична) здравна осигу...

Осигуряване на собственик на ЕООД, притежаващ и други дружества

Въпрос: Собственик на ЕООД се осигурява като самоосигуряващо се лице. Тази година решава да учреди ново ЕООД, където желае също да е самоосигуряващ се. Необходимо ли е да внася осигурителни вноски като самоосигуряващ се и в двете дружества? Какъв е редът за попълване и подаване н...

Осигуряване на управител на ЕООД

Въпрос: Възможно ли е управител на ЕООД да се осигурява по договор за управление и контрол? Отговор: Осигуряването на управителите на търговски дружества се извършва по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО. Съгласно чл. 10, ал. 1 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата...

Право на строеж, което собственикът на земята предоставя срещу застроена площ от строителя

Въпрос: Фирма А купува парцел през 2021 г. за 1 000 000 лева, съответно го завежда в сметка 201. През 2022 г. фирма А учредява право на строеж на фирма Б, като запазва за себе си правото на строеж за апартаментите, които ще получи като обезщетение. Обезщетението е 30% от РЗП. Фир...

Признаване на селскостопанска продукция

Въпрос: Фирма, занимаваща се със зърнопроизводство, реколтира продукция от слънчоглед в размер на 250 тона към края на септември 2021 г. Количествата са заприходени съгласно изискванията на СС 41 по справедлива стойност в размер на 0,97лв. за кг слънчоглед. Фактическата себестойн...

Разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническа инфраструктура

Въпрос: Ние сме строителна фирма и ще изграждаме жилищна сграда, която е наша собственост, и ще продаваме жилища. Преди да я построим обаче, трябва да изградим улична канализация, която впоследствие трябва да дарим на столичното ВиК. Въпросът ми е осчетоводяването на това съоръже...

Писма и указания

УК-3 от 15.7.2022 г. на МФ Относно: Практическото приложение на § 15д от преходните и заключителни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, приет със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обн. с ДВ, бр. 52 от 5.7.2022 г., в сила от тридневен срок от обнародване на закона

Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите. Указанието допълва изразеното становище с изх. УК - 2/13.7.2022 г. относно практическото приложение на § 15д от преходните и заключителни разпоредби на Закона за данък върху д...

№ 3-281 от 25.02.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с получени доходи от продажба на електрическа енергия, произведена от собствена фотоволтаична електрическа централа от физическо лице, което е регистриран земеделски стопанин

Според изложеното в запитването в момента лицето е в процедура по изграждане и присъединяване към мрежата на ЕОН на два броя фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ). Едната ФЕЦ ще се изгражда в дворно място в с. … лична собственост на физическо лице с ЕГН, като всички документ...

№ 3-334 от 09.03.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на стоки с монтаж и инсталиране

Според изложеното в запитването клиент на счетоводна кантора „Н“ ЕООД е „Т“ ЕООД, ЕИК………. Една от дейностите на дружеството е изработка и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма. Същото е с обща регистрация по ЗДДС. В края на 2021 г. е сключило договор с данъчно незадължено юридическо...

Решения на ВАС

Решение № 2644 от 22.03.2022 г. по адм. дело № 6870/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и по ЗКПО: за извършени доставки на мебели; отказан данъчен кредит за данъчен период 12.2016 г. по фактура с предмет наем; отказан данъчен кредит за данъчен период 05.2017 г.; увеличен финансов резултат за 2017 г., с което е намале...

Решение № 2737 от 23.03.2022 г. по адм. дело № 5281/2021 г.

Предмет на спора са определени публични задължения за корпоративен данък за довнасяне за данъчни периоди 2012 г., 2013 г. и 2014 г. и за данък добавена стойност за внасяне ведно с лихви за забава за конкретно индивидуализирани данъчни периоди. Материалноправните предпоставки за ...

Решение № 2764 от 23.03.2022 г. по адм. дело № 6844/2021 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗДДС, произтичащи от непризнато право на данъчен кредит, ведно с лихви, по фактури, издадени от различни дружества за данъчни периоди 12.2015 г. и 05.2016 г. За да се признае на получателя по облагаема доставка право на п...

Решение № 2768 от 23.03.2022 г. по адм. дело № 6616/2021 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит на едноличен търговец ведно със законната лихва, както и годишен и авансов данък на ЕТ за всички периоди. Изписването на гориво, отразено в предприятието като разход следва да е документално обосновано. Като първичен документ за тази ц...

Решение № 2831 от 24.03.2022 г. по адм. дело № 7155/2021 г.

Предмет на спора e определена нова митническа стойност на стока, въз основа на която са установени нови размери на дължими вносно мито и ДДС и задължения за досъбиране на мито и ДДС ведно с лихва за забава, изчислена на основание чл. 114, § 1 и § 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013 въ...

Решение № 2911 от 29.03.2022 г. по адм. дело № 6968/2021 г.

Предмет на спора e наложена ПАМ „запечатване на търговски обект – бензиностанция“ за срок от 3 дни и забрана достъпа до него на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „г“ ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС. Нарушението на чл. 118, ал. 10 ЗДДС е преустановено към момента на извършване на про...

Решение № 2989 от 30.03.2022 г. по адм. дело № 7564/2021 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗДДС и начислени лихви в резултат на непризнат данъчен кредит за отделни данъчни периоди, включени в обхвата на ревизия от 01.01.2016 г. до 31.12.2018 г. Съгласно практиката на СЕС и даденото с нея тълкуване на Директива ...

Решение № 3088 от 01.04.2022 г. по адм. дело № 10512/2021 г.

Предмет на спора e ДДС при внос на стоки ведно със законната лихва. По делото е доказана първата от кумулативно изискуемите предпоставки от фактическия състав на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ – административен акт, издаден в процес на упражняване на административна дейност. Налице е и втор...

Решение № 3530 от 13.04.2022 г. по адм. дело № 7166/2021 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за корпоративен данък за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. и за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., както и задължения за данък върху добавената стойност за периода от 01.10.2018 г. до 31.10.2018 г. и лихва за ...

Решение № 3911 от 21.04.2022 г. по адм. дело № 1152/2022 г.

Предмет на спора са задължения по ЗДДС за различни данъчни периоди през 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Процесните автомобили са леки автомобили по смисъла на § 1, т. 18 ДР ЗДДС. Съобразно чл. 70, ал. 2 ЗДДС алинея 1, т. 4 и 5 не се прилагат, когато превозните средства по ал...

Решения на ВКС

Решение № 16 от 2.03.2021 г. на ВКС по гр. д. № 1914/2020 г., IV г. о.

Съгласно § 6, ал. 1 ЗИД ЗОДОВ (ДВ, бр. 94 от 2019 г.) този закон се прилага за предявените искови молби, подадени след влизането му в сила, а съгласно ал. 2 неприключилите до влизането в сила на този закон производства се довършват от съдилищата, пред които са висящи, включително...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 8 от 2022 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 227, 228, 229, 230 и 231 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете ...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 44 до бр. 54 от 2022 г.

ДВ, бр. 44 от 14.6.2022 г. Народно събрание Решение за промяна в състава на Комисията по енергетика Решение за промяна в състава на Комисията по образованието и науката Решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране...

PDF версия на броя

Брой 8 на Български законник от 2022 г.

[[table_1]]...