Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 31, 29 август - 4 септември 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 29 август - 4 септември 2022 г.
Законодателство

Промените в Кодекса на труда през 2022 г.

През 2022 година 47-ото Народно събрание четири пъти измени и допълни отделни разпоредби на Кодекса на труда. По този начин беше постигнато по-пълно съответствие на трудовото законодателство с актуалните условия в страната. Промените засягат следните области: 1. Трудови договори ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 49 от 30.6.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 135 от 22 юни 2022 г. за приемане на Наредба за качеството на социалните услуги (продължение от бр. 48). 2. Постановление № 139 от 24 юни 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката ...

ДВ, бр. 50 от 1.7.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 135 от 22 юни 2022 г. за приемане на Наредба за качеството на социалните услуги (продължение от брой 49). 2. Постановление № 144 от 29 юни 2022 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, приет ...

ДВ, бр. 51 от 1.7.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 3. Закон за изменение на Закона за бюджета н...

ДВ, бр. 52 от 5.7.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Президент на Репуб­ликата издаде: 1. Указ № 157 за награждаван...

Въпроси и отговори

Данъчни аспекти във връзка с прехвърляне на право на собственост върху урегулиран поземлен имот

През м. 2.2007 г. е закупен имот със статут на УПИ от ЮЛ. За имота е ползван пълен ДК (въпросният имот е бил земеделска земя, която продавачът изкарва от земеделски фонд и вкарва в регулация). През 2011 г. влиза в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земе...

Данъчни задължения при продажба на имот, придобит срещу задължение за издръжка и гледане

На местно за данъчни цели физическо лице предстои продажба на жилищен имот, придобит срещу нотариално заверен от него ангажимент за издръжка и полагане на грижи за прехвърлителя на имота. Какви ще бъдат неговите данъчни задължения, ако продаде този имот? По общо право и по силат...

Данъчно третиране на спедиторски услуги

Фирма “Х” - българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, ще има сделки с клиенти - извършва услуги по транспорт на стоки - шосеен, въздушен, морски, като това включва транспортна обработка, митническо оформяне, складиране и подобни във връзка с организация на транспорт н...

Договор за заместване

В предприятието има три служителки с една и съща длъжност. Едната излезе в майчинство. Може ли с една от другите служителки да се сключи договор за заместване по реда на чл. 259 от КТ за времето на отсъствието поради майчинство? Разпоредбата на чл. 259 от КТ не е правно основани...

Изграждането на дълготрайни материални активи по стопански начин

Фирма изгражда по стопански начин сондажен кладенец и резервоар за противопожарни нужди. За сондажния кладенец има издадено разрешително за водовземане от Басейнова дирекция по местонахождение. При изграждането на сондажния кладенец са закупувани материали (тръби, фитинги, хидроф...

Осигурителни вноски по граждански договор

Назначаваме лице на граждански договор, което е пенсионер. Лицето не се осигурява другаде, само при нас на граждански договор. Сумата по договор е 750,00 лв. 25% НПР - 187,50 лв. От сумата като приспаднем НПР, осигурителният доход е 562,50 лв. Въпросите са ми: на това лице трябва...

Отпуск за временна неработоспособност след връчено предизвестие за прекратяване на трудовия договор

На работник е връчено предизвестие по чл. 328 (1) т. 2 и 3 със срок 30 дни. След връчването на предизвестието той представя болничен лист, като предупреждава, че няма да е само един. В какъв срок може да бъде освободен от длъжност, след като явно ще бъде в болнични дълго време? ...

Отчитане разходите по събаряне на стара сграда

Заплащаме суми за възнаграждение за изработване на План за регулация и застрояване за УПИ на място със стара сграда. Най-вероятно ще се бута старата сграда и ще има ново застрояване. Как трябва да се осчетоводят разходите, които се правят във връзка с промените на УПИ и на разход...

Оформяне на трудовата книжка при прекратяване на трудов договор

Кой трябва да оформи трудовата книжка при прекратяване на трудовия договор, ако фирмата няма собствено счетоводство, а тази дейност се обслужва от външна фирма? Работодателят е длъжен да издаде заповедта за прекратяването на трудовия договор и да оформи трудовата книжка и всички...

Прекъсване на дейност във връзка с получаване на обезщетение за бременност и раждане

Физическо лице отдава краткосрочно апартаменти под наем чрез Booking и Airbnb. Апартаментите са СИО. Също така са категоризирани, като категоризацията е на името на съпругата. Тя се самоосигурява за всички осигурителни рискове, има регистрация в регистър БУЛСТАТ, има регистрация ...

Справочник

Справочна информация бр. 31/2022

Централни валутни курсове за периода 22.07. - 18.08.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 31 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...