Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 31, 29 август - 4 септември 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 29 август - 4 септември 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 31 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Промените в Кодекса на труда през 2022 г.

През 2022 година 47-ото Народно събрание четири пъти измени и допълни отделни разпоредби на Кодекса на труда. По този начин беше постигнато по-пълно съответствие на трудовото законодателство с актуалните условия в страната. Промените засягат следните...

Държавен вестник

ДВ, бр. 49 от 30.6.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 135 от 22 юни 2022 г. за приемане на Наредба за качеството на социалните услуги (продължение от бр. 48). 2. Постановление № 139 от 24 юни 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство...

ДВ, бр. 50 от 1.7.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 135 от 22 юни 2022 г. за приемане на Наредба за качеството на социалните услуги (продължение от брой 49). 2. Постановление № 144 от 29 юни 2022 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона ...

ДВ, бр. 51 от 1.7.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 3. Закон за из...

ДВ, бр. 52 от 5.7.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Президент на Репуб­ликата издаде...

Въпроси и отговори

Данъчни аспекти във връзка с прехвърляне на право на собственост върху урегулиран поземлен имот

През м. 2.2007 г. е закупен имот със статут на УПИ от ЮЛ. За имота е ползван пълен ДК (въпросният имот е бил земеделска земя, която продавачът изкарва от земеделски фонд и вкарва в регулация). През 2011 г. влиза в сила Закон за изменение и допълнение...

Данъчни задължения при продажба на имот, придобит срещу задължение за издръжка и гледане

На местно за данъчни цели физическо лице предстои продажба на жилищен имот, придобит срещу нотариално заверен от него ангажимент за издръжка и полагане на грижи за прехвърлителя на имота. Какви ще бъдат неговите данъчни задължения, ако продаде този и...

Данъчно третиране на спедиторски услуги

Фирма “Х” - българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, ще има сделки с клиенти - извършва услуги по транспорт на стоки - шосеен, въздушен, морски, като това включва транспортна обработка, митническо оформяне, складиране и подобни във връзк...

Договор за заместване

В предприятието има три служителки с една и съща длъжност. Едната излезе в майчинство. Може ли с една от другите служителки да се сключи договор за заместване по реда на чл. 259 от КТ за времето на отсъствието поради майчинство? Разпоредбата на чл. ...

Изграждането на дълготрайни материални активи по стопански начин

Фирма изгражда по стопански начин сондажен кладенец и резервоар за противопожарни нужди. За сондажния кладенец има издадено разрешително за водовземане от Басейнова дирекция по местонахождение. При изграждането на сондажния кладенец са закупувани мат...

Осигурителни вноски по граждански договор

Назначаваме лице на граждански договор, което е пенсионер. Лицето не се осигурява другаде, само при нас на граждански договор. Сумата по договор е 750,00 лв. 25% НПР - 187,50 лв. От сумата като приспаднем НПР, осигурителният доход е 562,50 лв. Въпрос...

Отпуск за временна неработоспособност след връчено предизвестие за прекратяване на трудовия договор

На работник е връчено предизвестие по чл. 328 (1) т. 2 и 3 със срок 30 дни. След връчването на предизвестието той представя болничен лист, като предупреждава, че няма да е само един. В какъв срок може да бъде освободен от длъжност, след като явно ще ...

Отчитане разходите по събаряне на стара сграда

Заплащаме суми за възнаграждение за изработване на План за регулация и застрояване за УПИ на място със стара сграда. Най-вероятно ще се бута старата сграда и ще има ново застрояване. Как трябва да се осчетоводят разходите, които се правят във връзка ...

Оформяне на трудовата книжка при прекратяване на трудов договор

Кой трябва да оформи трудовата книжка при прекратяване на трудовия договор, ако фирмата няма собствено счетоводство, а тази дейност се обслужва от външна фирма? Работодателят е длъжен да издаде заповедта за прекратяването на трудовия договор и да оф...

Прекъсване на дейност във връзка с получаване на обезщетение за бременност и раждане

Физическо лице отдава краткосрочно апартаменти под наем чрез Booking и Airbnb. Апартаментите са СИО. Също така са категоризирани, като категоризацията е на името на съпругата. Тя се самоосигурява за всички осигурителни рискове, има регистрация в реги...

Справочник

Справочна информация бр. 31/2022

Централни валутни курсове за периода 22.07. - 18.08.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...