Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 32, 5 - 11 септември 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 32, 5 - 11 септември 2022 г.
Въпроси и отговори

VIES декларация за доставка на услуга с предмет щета по удължена гаранция на автомобили

Ние сме фирма за ремонт на автомобили. Плащаме удължена гаранция, предварително закупена от нашите клиенти, на фирма, която е с ДДС регистрация в ЕО. Когато имаме щета по удължена гаранция на автомобили, регистрирани в България, си искаме парите от т...

Вътреобщностна доставка и документиране на доставките с място на изпълнение в друга държава членка

Дружество “Х” извършва международен транспорт на стоки. Автомобилите почти не се прибират в България. Един от автомобилите е закупен на лизинг на 06.11.2015 година. Целият ДК е ползван м. 11/2015 г. Собствеността е прехвърлена м. 10/2020 г. На 01.08....

Вътрешни правила за работната заплата

При подписване на трудовия договор установих, че заплатата ми се определя по вътрешни правила, които не са подписани от синдикалния председател. Има ли право работодателят да прилага такива правила? Вътрешните правила за организация на работната зап...

Декларация обр. № 1 и образец № 6 не се подава за обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

Начислихме обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. Трябва ли за това обезщетение да подаваме декларация обр. № 1 и образец № 6? На основание чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служи...

Облагане на обезщетение от община за предоставяне на сервитут

На дружество, регистрирано по ЗДДС, е изплатено обезщетение от Столична община по банков път за предоставяне на сервитут. Как се третира сделката съгласно ЗДДС и трябва ли да се издават документи? На основание чл. 6, ал. 1 от Закона за данък върху д...

Осигуряване и облагане на доходите при работа в България и Швейцария

Лице с постоянно местоживеене в Швейцария, с белгийско гражданство и работещ на трудов договор в Швейцария, ще бъде назначен на длъжност “Изследовател” в университет в България на непълно работно време. Лицето ще работи на смесен режим, на място в Бъ...

Работно време по сезонен трудов договор

Предстои да назначим камериерки за летния сезон. Как да оформим работното време по тези договори - сумирано или ненормирано, като се има предвид различното им трудово натоварване в отделните дни? Продължителността на работното време е задължителен е...

Трудов договор с почасово заплащане

Може ли в трудовия договор да се предвиди почасово заплащане на труда? Повременното заплащане, в това число и почасовото заплащане, е форма на организация на работната заплата в предприятието. В съответствие с чл. 16, ал. 3 от Наредбата за структура...

Справочник

Справочна информация бр. 32/2022

Централни валутни курсове за периода 19.08. - 1.09.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 32 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Измененията и допълненията на Кодекса за социално осигуряване

В „Държaвeн вeстник“, брoй 62, oт 5.8.2022 г., e публикувaн Зaкoн зa измeнeниe и дoпълнeниe нa Кoдeксa нa трудa. С § 11 oт зaключитeлнитe рaзпoрeдби нa зaкoнa сa oбнaрoдвaни прoмeни в Кoдeксa зa сoциaлнo oсигурявaнe, a с § 12 прoмeни в Зaкoнa зa здрa...