Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 15, 1 - 15 август 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2022 г.
Писма и указания

№ 07-00-146 от 07.04.2022 г. Относно: Прилагане на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби на Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило запитване с вх. № 07-00-146/07.04.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дейността на предприятието е вътрешно почистване на сгради. Работата е по график със сумарно отчитане на работното време. На...

№ 20-21-9 от 17.06.2022 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-21-9 от 17.06.2022 г., препратено по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. Изложена е следната фактическа обстановка: Съпругата Ви е гражданин ...

№ 20-28-80 от 05.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-28-80/05.04.2022 г., препратено по компетентност от ТД на НАП …... Изложена е следната фактическа обстановка: Във връзка със стартиране на онлайн бизнес и регистрация по ЗДДС Ви е...

№ 20-28-83 от 08.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-28-83 от 08.04.2022 г., препратено по компетентност от Териториална дирекция на НАП …… с изх. № 70-00-3431#1/08.04.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: „М“ ООД прода...

№ 24-39-64 от 21.06.2022 г. Относно: Прилагане на чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при разпределена печалба под формата на дивидент от люксембургско специално командитно дружество

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-39-64/11.04.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: „Б….. П…И…..” АД (дружеството) се притежава от няколко физически лица (Инвестиционе...

№ 94-00-58 от 05.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… е постъпило запитване с вх. № 94-00-58/05.04.2022 г. Не е изложена фактическа обстановка, а са зададени въпроси по принцип относно данъчното облагане на разходите за командировки. В запитването са поставени следните въпрос...

№ 94-00-63 от 06.04.2022 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство при търговия с инвестиционно злато, криптовалути и акции

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-63/06.04.2022 г. В запитването посочвате следното: Осъществявате търговия с инвестиционно злато и други валути на Форекс пазара, както и с криптовалути и акции. В момента тече...

№ 96-00-86 от 06.04.2022 г. Относно: Прилагане на чл. 204 и чл. 209 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило запитване с вх. № 96-00-86/06.04.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество „……….“ ООД обмисля приемане на решение за предоставяне на социална придобивка в натура – ваучери за храна на работн...

Анотации

Допълнителни условия за извършване на работа от разстояние

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: 1. Когато работникът работи на смесен режим на работа – в офис и работа от разстояние, допустимо ли е мястото на работа в случаите, когато работникът извършва работата си от разстояние да са в друг град, различен от адреса и седалище...

Командироване на служител в Германия

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Български работодател командирова за обучение в Германия служител. Единият от трите дни е 22.09., който е официален празник в България. 1. Следва ли да се изплати на лицето доплащане за работа през официален празник, съгласно чл. 264...

Осигуряване на собственик и управител на ЕООД

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Физическо лице регистрира дружество, в което ще бъде единствен собственик и управител по регистрация. Той смята да възложи на друг да извършва управлението на дружеството от негово име с нотариално завер...

Платен годишен отпуск при четиричасов работен ден

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работник (санитар в болница) назначен по чл. 111 от КТ на 4 часа има право на 20 дни платен годишен отпуск. Работят по график на 6-часови и 12-часови дежурства. За отсъствие от един ден, колко часа се признават? Ако месеца е с 20 раб...

Право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Дали към настоящия момент, отпускът по чл. 164в от КТ - за отглеждане на дете до 8-годишна възраст може да се използва и при какви условията може да се случи това? Доколкото ми е известно, разпоредбата вече е в сила, но няма Наредба ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 август 2022 г.

До 20-и август: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец юли 2022 г. До 25-ти ...

Държавен вестник в бр. 15 от 2022 г.

ДВ, бр. 58 от 23.7.2022 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за здравето Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската банка за възстанов...

Справочна информация бр. 15/2022 г.

Справочната информация ще откриете на страници 29-31 от PDF-версията на всеки брой: [[table_1]] Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 7 - 20 юли 2022 г. Курсове за митнически...

PDF версия на броя

Брой 15 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...