Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 15, 1 - 15 август 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 15 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 07-00-146 от 07.04.2022 г. Относно: Прилагане на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби на Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило запитване с вх. № 07-00-146/07.04.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дейността на предприятието е вътрешно почистване на сгради. Работата е по график със сумарно о...

№ 20-21-9 от 17.06.2022 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-21-9 от 17.06.2022 г., препратено по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. Изложена е следната фактическа обстано...

№ 20-28-80 от 05.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-28-80/05.04.2022 г., препратено по компетентност от ТД на НАП …... Изложена е следната фактическа обстановка: Във връзка със стартиране на онлайн биз...

№ 20-28-83 от 08.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-28-83 от 08.04.2022 г., препратено по компетентност от Териториална дирекция на НАП …… с изх. № 70-00-3431#1/08.04.2022 г. Изложена е следната фактич...

№ 24-39-64 от 21.06.2022 г. Относно: Прилагане на чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при разпределена печалба под формата на дивидент от люксембургско специално командитно дружество

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-39-64/11.04.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: „Б….. П…И…..” АД (дружеството) се притежава от няколк...

№ 94-00-58 от 05.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… е постъпило запитване с вх. № 94-00-58/05.04.2022 г. Не е изложена фактическа обстановка, а са зададени въпроси по принцип относно данъчното облагане на разходите за командировки. В запитванет...

№ 94-00-63 от 06.04.2022 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство при търговия с инвестиционно злато, криптовалути и акции

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-63/06.04.2022 г. В запитването посочвате следното: Осъществявате търговия с инвестиционно злато и други валути на Форекс пазара, както и с крипто...

№ 96-00-86 от 06.04.2022 г. Относно: Прилагане на чл. 204 и чл. 209 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило запитване с вх. № 96-00-86/06.04.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество „……….“ ООД обмисля приемане на решение за предоставяне на социална придобивка в натур...

Анотации

Допълнителни условия за извършване на работа от разстояние

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: 1. Когато работникът работи на смесен режим на работа – в офис и работа от разстояние, допустимо ли е мястото на работа в случаите, когато работникът извършва работата си от разстояние да са в друг град,...

Командироване на служител в Германия

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Български работодател командирова за обучение в Германия служител. Единият от трите дни е 22.09., който е официален празник в България. 1. Следва ли да се изплати на лицето доплащане за работа през офици...

Осигуряване на собственик и управител на ЕООД

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Физическо лице регистрира дружество, в което ще бъде единствен собственик и управител по регистрация. Той смята да възложи на друг да извършва управлението на дружеството от...

Платен годишен отпуск при четиричасов работен ден

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работник (санитар в болница) назначен по чл. 111 от КТ на 4 часа има право на 20 дни платен годишен отпуск. Работят по график на 6-часови и 12-часови дежурства. За отсъствие от един ден, колко часа се пр...

Право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Дали към настоящия момент, отпускът по чл. 164в от КТ - за отглеждане на дете до 8-годишна възраст може да се използва и при какви условията може да се случи това? Доколкото ми е известно, разпоредбата в...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 август 2022 г.

До 20-и август: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен перио...

Държавен вестник в бр. 15 от 2022 г.

ДВ, бр. 58 от 23.7.2022 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за здравето Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Е...

Справочна информация бр. 15/2022 г.

Справочната информация ще откриете на страници 29-31 от PDF-версията на всеки брой: [[table_1]] Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 7 - 20 юли ...