Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 33, 12 - 18 септември 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 12 - 18 септември 2022 г.
Законодателство

Разходи на предприятията за работно и униформено облекло - данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ

На основание разпоредбата на чл. 296, ал. 1 от Кодекса на труда - КТ, работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективния трудов договор. С ПМС № 10 от 20.01.2011 г. е...

Държавен вестник

ДВ, бр. 53 от 8.7.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. 2. Закон за изменение и допълнение на Наказа­телния кодекс. 3. Решен...

ДВ, бр. 54 от 12.7.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 157 от 7 юли 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции. 2. Постановление № 158 от 7 юли 2022 г. за създаване на На...

Въпроси и отговори

Определяне мястото на изпълнение на доставка

Фирма “А” продава катамаран на гръцка фирма “Б”. Гръцката фирма е регистрирана по ДДС само за услуги. Следва ли да се начисли ДДС от продавача на гръцката фирма. Катамаранът се изработва от френска фирма и се закупува от българската фирма. 1. Тази сделка счита ли се за ВОД по сми...

Осигуряване на управител на ЕООД, който не е собственик

Новоучредено еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) със собственик “Х” си назначава управител “У” друго лице, което иска да бъде назначено по договор за управление и контрол безвъзмездно и по трудов договор в същата фирма. Въпросите са ми следните : - Може ли лицето ...

Преобразуване на ТД чрез вливане

Предприета е процедура по вливане на Дружество А в Дружество Б. Дружествата имат един същ собственик - физическо лице. Дружество А освен налични ДМА има формирана загуба в баланса преди преобразуването. Какви са счетоводните операции при приемащото дружество във връзка с формиран...

Продажба на отпадъци (тухли) от разрушена сграда

Ние сме строително дружество, което ще строи жилищна сграда. Строителството ще се осъществява на база на договор за строителство. На мястото, на което ще се строи жилищната сграда, трябва да се събори къща, която не е собственост на строителната фирма. От събарянето на къщата са ...

Ред за внасяне на осигурителни вноски за български гражданин, който ще сключи консултантски договор с двама възложители - от ЕС и от САЩ

Български гражданин ще сключи консултантски договор с двама възложители - от ЕС и от САЩ. Възнагражденията по договорите ще се изплащат по банкова сметка в България, откъдето онлайн ще се полага и трудът. Това е единствена дейност за него. Какъв е редът за внасяне на осигурителни...

Сключване на трудов договор

“Фирма - Х” назначава лице по трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ със срок 6 месеца в полза на работодателя. Сключен договор на 09.02.2022 г., като изпитателният срок изтича на 09.08.2022 г. Въпросите са ми: 1. Мога ли да удължа срока на изпит...

Такса за присъединяване към колективен трудов договор

Има ли право работодателят да удържа такса за присъединяване към колективния трудов договор на нечленуващите в синдикална организация? Как се определя тази такса? Може ли общото събрание на работниците да определи как да се изразходват набраните от този източник средства? В съот...

Трудоустрояване при липса на място в списъка на определените за тази цел длъжности

Всички работни места от списъка за трудоустрояване са заети от други трудоустроени. Как да се постъпи с работник, който представя експертно решение от ТЕЛК с предписание за трудоустрояване? Полученото експертно решение на ТЕЛК за трудоустрояване е задължително и за двете страни ...

Справочник

В началото на октомври НАП спира достъпа до стария портал за електронни услуги

Национална агенция за приходите Достъпът до стария портал за електронни услуги на НАП ще бъде спрян в началото на октомври. Обновената платформа за електронни услуги на приходната агенция е разработена изцяло в интерес на потребителите, като им дава повече възможности, като дире...

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за размера на справедливото обезщетение за неимуществени вреди при установено съпричиняване от страна на пострадалия

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 1/2021 от 01.08.2022 г. по Тълкувателно дело № 1/2021 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: При прилагане разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от Закона за задълженията и...

Възможности за осигурените лица да се снабдят с документи за осигурителен стаж и доход

Национален осигурителен институт 1. Какви архиви се съхраняват в Националния осигурителен институт (НОИ) според разпоредбата на чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). В осигурителния архив на НОИ се съхраняват ведомости за заплати и трудовоправни документи на ос...

От 1 октомври НАП променя автоматично идентификационни номера по ЗДДС на физическите лица

Национална агенция за приходите От 1 октомври 2022 г. Националната агенция за приходите служебно ще промени идентификационния номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона за физическите лица, различни от едноличен търговец, които са вписани в регистър БУЛСТАТ с единен идент...

Справочна информация бр. 33/2022

Централни валутни курсове за периода 2.09.- 8.09.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 33 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...