Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 34, 19 - 25 септември 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 19 - 25 септември 2022 г.
Законодателство

Промени в ППЗАДС от месец август 2022 г.

В Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) бяха публикувани промени в ДВ, бр. 65 от 2022 г. Промените имат за цел да отразят направените изменения в Закона за акцизите и данъчните складове публикувани в ДВ, бр. 12 от 2022 г. Измененията се отнас...

Държавен вестник

ДВ, бр. 55 от 15.7.2022 г.

Народното събрание прие Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Правителството прие: 1. Постановление № 164 от 11 юли 2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министер...

ДВ, бр. 56 от 19.7.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество. 3. Закон за ратифициране на Споразумението между Министерст...

Въпроси и отговори

Облагане на приходи от дарения

Дружество, регистрирано по ДДС, с основен предмет на дейност продажба на стоки чрез електронен магазин и услуги. Наред с това ще получава приходи под формата на дарения или благодарности (финансова подкрепа) от физически лица, като срещу тези плащания няма ФЛ да получават услуга....

Осигуряване на украинска гражданка, съдружник в ООД и член на семейството на гражданин на ЕС

Украинска гражданка е омъжена за български гражданин, който работи и е осигурен в Германия по трудов договор. До края на 2021 г. живеят в Германия. Тя притежава карта за осигуряване като член на семейството на съпруга си за периода на пребиваване в Германия. От януари 2022 г. и д...

Особености при ползването на идeнтификационния номер за ДДС при специалните режими по Глава осемнадесета от ЗДДС

Правото за ползване на системата за облагане, деклариране и отчитане на доставките на едно гише (OSS), свързано с прилагането на специалните режими по Глава осемнадесета от ЗДДС - режимите извън Съюза, в Съюза и дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територ...

Признаването на договора за финансов лизинг от страна на наемателя

Как трябва да бъде заведен автомобил, който е обвързан с финансов лизинг с право на ползване на ДДС? Признаването на договора за финансов лизинг от страна на наемателя е регламентирано в приложимия за целта СС 17 Лизинг. Съгласно точка 4.1 от СС 17 в началото на лизинговия догов...

Справочник

Данъчно третиране на доставка по покупко-продажба на криптовалути и на консултантски услуги във връзка с този род активи

Национална агенция за приходите Писмо № М-26-П-234 от 21.10.2020 г. на НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискал...

Облагане и деклариране на доходите от виртуални валути

Национална агенция за приходите Според европейската банкова институция European Banking Authority “Виртуална валута е цифровото представяне на стойност, която не се емитира от централна банка или публична институция, нито е непременно свързана с фиатни пари, но се приема от физи...

Справочна информация бр. 34/2022

Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 34 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...