Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 34, 19 - 25 септември 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 19 - 25 септември 2022 г.
Законодателство

Промени в ППЗАДС от месец август 2022 г.

В Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) бяха публикувани промени в ДВ, бр. 65 от 2022 г. Промените имат за цел да отразят направените изменения в Закона за акцизите и данъчните складове публикувани в ДВ, бр. 12 о...

Държавен вестник

ДВ, бр. 55 от 15.7.2022 г.

Народното събрание прие Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Правителството прие: 1. Постановление № 164 от 11 юли 2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни п...

ДВ, бр. 56 от 19.7.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество. 3. Закон за ратифициране на С...

Въпроси и отговори

Облагане на приходи от дарения

Дружество, регистрирано по ДДС, с основен предмет на дейност продажба на стоки чрез електронен магазин и услуги. Наред с това ще получава приходи под формата на дарения или благодарности (финансова подкрепа) от физически лица, като срещу тези плащани...

Осигуряване на украинска гражданка, съдружник в ООД и член на семейството на гражданин на ЕС

Украинска гражданка е омъжена за български гражданин, който работи и е осигурен в Германия по трудов договор. До края на 2021 г. живеят в Германия. Тя притежава карта за осигуряване като член на семейството на съпруга си за периода на пребиваване в Г...

Особености при ползването на идeнтификационния номер за ДДС при специалните режими по Глава осемнадесета от ЗДДС

Правото за ползване на системата за облагане, деклариране и отчитане на доставките на едно гише (OSS), свързано с прилагането на специалните режими по Глава осемнадесета от ЗДДС - режимите извън Съюза, в Съюза и дистанционни продажби на стоки, внася...

Признаването на договора за финансов лизинг от страна на наемателя

Как трябва да бъде заведен автомобил, който е обвързан с финансов лизинг с право на ползване на ДДС? Признаването на договора за финансов лизинг от страна на наемателя е регламентирано в приложимия за целта СС 17 Лизинг. Съгласно точка 4.1 от СС 17 ...

Справочник

Данъчно третиране на доставка по покупко-продажба на криптовалути и на консултантски услуги във връзка с този род активи

Национална агенция за приходите Писмо № М-26-П-234 от 21.10.2020 г. на НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регис...

Облагане и деклариране на доходите от виртуални валути

Национална агенция за приходите Според европейската банкова институция European Banking Authority “Виртуална валута е цифровото представяне на стойност, която не се емитира от централна банка или публична институция, нито е непременно свързана с фиа...

Справочна информация бр. 34/2022

Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 34 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...