Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 16, 16 - 31 август 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2022 г.
Писма и указания

№ 15-00-16 от 02.06.2022 г. Относно: Приложение на разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 6 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 15-00-16/......................2021 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: СДРУЖЕНИЕ Х сочи, че подкрепя създаването на по-добри условия и предпоставки за регистриран...

№ 2-602 от 20.08.2022 г. Относно: Регистрация по ЗДДС на гръцка фирма, извършваща дистанционни продажби на стоки чрез Интернет

Ваш бъдещ клиент гръцка фирма, която няма регистрация по ДДС в Гърция, е с основна дейност дистанционна продажба на стоки чрез интернет магазин. Възнамерява да продава на български физически лица чрез интернет магазин. Стоките ще се купуват от български фирми. Ще се съхраняват в ...

№ 24-39-90 от 28.06.2022 г. Относно: Право на приспадане на данъчен кредит за внос и вътреобщностно придобиване (ВОП) на стоки от данъчно задължено лице, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), което не е установено на територията на страната

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № ……… е заведено Ваше запитване, препратено от дирекция ОДОП …, в което във връзка с извършвана ревизия от страна на ТД на НАП … на „А“, е изложена следната фактическа обстановка: „А“ е дружество, регистрирано ...

№ 94-00-102 от 04.07.2022 г. Относно: Осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд (ДЗПО – ППФ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи по електронен път Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-102/04.07.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Пенсионирала сте се след 40 години стаж в РЗИ …... През последните три години сте работила в отде...

№ 96-00-157 от 04.07.2022 г.Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-157/04.07.2022 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Сдружението е регистрирано като културна организация в регистъра за културни орган...

Анотации

Ваучери за работно облекло

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Получавам ваучери за работно облекло и подаръци „Cadhoc“. Тази година бе издадена заповед от административния ръководител, с която се изисква да представя фактура за закупени работно облекло и обувки. Интересува ме, кой е нормативния...

Доход, върху който се дължат здравни вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: По време на непрекъснат болничен лист на нает служител, декларираният осигурителен доход, съгласно документи, подавани от работодателя, е 650 лв. А възнаграждението на служителя според безсрочен трудов д...

Изчисляване на възнаграждението за времето на платения годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работничка през м.06.2022 г. е на 6-часов работен ден. От 01.07.2022 г. е преназначена на 8-часа със съответното по-високо възнаграждение. От 18.07.2022 г. излиза в платен годишен отпуск. Каква е базата за изчисляване на отпуска за м...

Няма ограничение за наемане на студенти на трудов договор на пълно или непълно работно време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли законови ограничения за наемане на трудов договор на студенти - редовна форма на обучение? Могат ли те да бъдат наемани на 8 часов работен ден? Няма ограничение за наемане на студенти на трудов договор на пълно или непълно ра...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ)

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Учител в моето училище придобива право за пенсиониране, защото навършва 64 години и 5 месеца и събира трудов стаж 39 години и 5 месеца. Колко заплати обезщетение му се полага, защото в последните две училища, които е работил има 9 го...

Обезщетение при прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Получавам наследствена пенсия от покойния ми съпруг и работя повече от 10 г. при един и същи работодател. М. октомври 2022 г. имам право да се пенсионирам по възраст и стаж, но нямам необходимия стаж. Имам ли право да получа обезщете...

Отпуск при осиновяване

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли право на отпуск във връзка с осиновяване на дете лице, което е осиновило рожденото дете на свой съпруг (чл. 79, 82, ал. 2, 103 от СК)? Има ли право осиновител на детето на своя съпруг да ползва прехвърлен отпуск от майката на ...

Право на платен годишен отпуск за чужденец

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме служител от Украйна. Той има стаж в Украйна, но няма документ за него. В България няма стаж. Кога придобива право, за да може да използва платен годишен отпуск, както и при ползване на отпуск по болест, кога може да му се вписв...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 септември 2022 г.

До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или д...

Държавен вестник в бр. 16 от 2022 г.

ДВ, бр. 63 от 6.8.2022 г. Централна избирателна комисия Рeшение № 1202-НС от 4 август 2022 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. ДВ, бр. 64 от 9.8.2022 г. Конституционен с...

Осигурителен календар за септември 2022 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 16/2022 г.

Справочната информация ще откриете на страници 29-31 от PDF-версията на всеки брой: [[table_1]] Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 21 юли - 4 август 2022 г. Курсове за мит...

PDF версия на броя

Брой 16 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...