Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 35, 26 септември - 2 октомври 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 26 септември - 2 октомври 2022 г.
Законодателство

Приложението на Наредба № Н-18 за доставки, отчитани по реда на режим в Съюза

По силата на чл. 20б, ал. 3 във връзка с чл. 20, ал. 1 от ЗДДС при онлайн продажби на стоки, предназначени за данъчно незадължени лица, установени в държави - членки на ЕС, общата стойност на които (без ДДС) е достигнала 10 000 евро, местоизпълнението на доставките е там, където ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 57 от 22.7.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на протоколите към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Финландия и Кралство Швеция. 2. Закон за ратифициране на Споразумението за финансиране по Меха­низма за възстановяване и устойчивост между Комис...

ДВ, бр. 58 от 23.7.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за здравето. 2. Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност. 3. Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската банка за възстановяване и ...

ДВ, бр. 59 от 26.7.2022 г.

Народното събрание прие Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на...

ДВ, бр. 60 от 29.7.2022 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 193 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник, на 23 октомври 2022 г. 2. Указ № 194 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Фотиново, община Кирково, област Кърджали, на ...

ДВ, бр. 61 от 2.8.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта. 4. Закон за ратиф...

ДВ, бр. 62 от 5.8.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на международен договор за Изменение и допълнение № 1 към Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA) BU-D-SAB “Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка”. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. 3...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на авансова фактура за извършване на ремонт

Българска фирма има договор за лизинг за самолет, но все още няма лиценз за авиооператор и договорът за лизинг не е стартирал. Самолетът няма летателна годност и се намира в България, при лизингополучателя, на отговорно пазене. Лизингодателят е фирма в ОАЕ. Изпраща се двигателят ...

Договор със срок за изпитване

Фирма - Х назначава лице по трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ със срок 6 месеца в полза на работодателя. Сключен договор на 09.02.2022 г., като изпитателният срок изтича на 09.08.2022 г. Въпросите са ми: 1. Мога ли да удължа срока на изпитва...

Облагане на доходи от лихви

От германска фирма получихме фактура за лихва в размер на 10 014 евро поради забавено плащане на вноските по договор за доставка на машина на изплащане. Беше ни издадена фактура, а не лихвен лист или известие за плащане. 1. Необходимо ли е да се издаде протокол по чл. 117 ЗДДС за...

Осигуряване на управител на дружество, който се пенсионира

Във фирма, регистрирана по ДДС, управителят се пенсионира. Предстои промяна в осигуряването. До момента той е назначен с договор за управление. Желанието му е да премине на осигуряване като самоосигуряващо се лице (СОЛ) и да плаща само здравни осигуровки. 1. Какво се случва с оси...

Отчитане на свободна консумация в хотел

Имаме хотел, в който се предоставят туристически услуги. Отделно се предоставя и изхранване на туристите в ресторанта, който е към хотела - от ол инклузив до някои изхранвания закуска, обяд, вечеря и т.н. В ресторанта предлагаме и свободна консумация. Разполагаме и с пул бар на б...

Разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски - третиране по ЗКПО

Чрез нормата на чл. 41 от Закона за корпоративното подоходно облагане - ЗКПО, е регламентиран специфичен ред за възникване и обратно проявление на данъчна временна разлика с произход разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски и разходи, свързани с тях, за задъл...

Справочник

Справочна информация бр. 35/2022

Централни валутни курсове за периода 16.09. - 21.09.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 35 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...