Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 36, 3 - 9 октомври 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 3 - 9 октомври 2022 г.
Законодателство

Прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой при изплащане на дивиденти

На основание чл. 3, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой - ЗОПБ, плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са: 1. на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.; 2. на стойност под 10 000 лв., но м...

Министерски съвет

Правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

С измененията в наредбата за работното време се урежда редът за ползването на отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя). Новите разпоредби регламентират документите, които бащата (осиновителят) следва да представи в предприятието, срокът за подава...

Държавен вестник

ДВ, бр. 63 от 6.8.2022 г.

Централната избирателна комисия прие Рeшение № 1202-НС от 4 август 2022 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г....

ДВ, бр. 64 от 9.8.2022 г.

Конституционният съд прие Решение № 11 от 28 юли 2022 г. по конституционно дело № 3 от 2022 г. Правителството прие Постановление № 241 от 4 август 2022 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на ...

ДВ, бр. 65 от 12.8.2022 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 227 за награждаване на г-жа Андреа Вике - извънреден и пълномощен посланик на Република Австрия в Република България, с орден “Мадарски конник” първа степен. 2. Указ № 228 за освобождаване на Валери Иванов Йотов от длъжността извънреде...

ДВ, бр. 66 от 16.8.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 242 от 11 август 2022 г. за организация и координация на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). 2. Постановление № 243 от 11 ...

ДВ, бр. 67 от 19.8.2022 г.

Президентът на Републиката издаде Указ № 232 за насрочване на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, на 9 октомври 2022 г. Комисията за финансов надзор издаде Наредба № 74 от 9 август 2022 г. за изискванията към дейността на пазарните оператори....

ДВ, бр. 68 от 23.8.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 246 от 17 август 2022 г. за допълнение на Постановление № 283 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование. 2. Постановле...

ДВ, бр. 69 от 26.8.2022 г.

Правителството прие: 1. Решение № 601 от 17 август 2022 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година. 2. Поправка в Постановление № 231 от 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бю...

ДВ, бр. 70 от 30.8.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 255 от 26 август 2022 г. за изменение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2022 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд. 2. Постановление № 256 от 26 август 2022 г. за отм...

Въпроси и отговори

Данъчни аспекти и осигурителни вноски при договори по извънтрудови правоотношения

Когато собственик, който е и управител на ЕООД, е самоосигуряващо се лице, има ли право да сключи граждански договор между него и дружеството за положен труд в дружеството? Ако има право, това означава ли, че той трябва авансово да внася данък общ доход и да подава декларацията п...

Документи за започване на работа

Има ли работодателят право да връчи на новоприет работник трудовия договор и справката от ТД на НАП чак в първия му работен ден? Разпоредбата на чл. 63, ал. 1 от КТ задължава работодателя да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключ...

Обезщетение за майчинство от НОИ за лице, което живее постоянно на територията на Германия и осъществява дейността си оттам

Българска фирма е наела на трудов договор българка, живееща постоянно в Германия. Лицето има само българско гражданство и работи само за българската фирма. Фирмата се занимава с интернет услуги. Работата, която извършва наетото лице, се осъществява по електронен път. Има ли право...

Осигуряване на адвокат

Адвокат, упражняващ дейност като свободна професия, регистрира еднолично адвокатско дружество. 1. Може ли да се осигурява през дружеството и подава ли Окд-5 за начало на дейност? 2. Как се отчита положеният личен труд като адвокат в дружеството? Може ли да е безвъзмезден? А ако е...

Социално и здравно осигуряване на български гражданин във връзка със сключен договор съгласно трудовото законодателство на САЩ за работа, която ще изпълнява онлайн

Български гражданин е назначен на работа по сключен договор съгласно трудовото законодателство на САЩ с американска компания на конкретна длъжност, която ще изпълнява онлайн. Трудовите задължения съгласно трудовия договор се изпълняват на територията на България, като възнагражде...

Срокът за изпитване не тече по време на отпуска

Постъпих на работа в търговска фирма с шестмесечен срок за изпитване, който изтича в края на септември тази година. В момента съм в отпуск по болест и вероятно ще се върна на работа след приключване на този отпуск някъде към края на месец ноември тази година. Срокът на изпитванет...

Трудов договор на заместника при завръщане на титуляря

Служителка е назначена по трудов договор за заместване, но самата тя излиза в майчинство. Какво става с нейния договор при завръщане на титуляря през време на отпуска по майчинство? Със завръщането на титуляря на длъжността договорът със заместника се прекратява без предизвестие...

Щатно разписание при половин щатни бройки

Трябва ли да се промени щатното разписание, ако назначим двама служители на две половинки щатни бройки? Щатното разписание се утвърждава от работодателя като форма на вътрешно разпределение на работната сила в предприятието, съобразно неговата структура (обект, цехове, звена, сл...

Справочник

Справочна информация бр. 36/2022

Централни валутни курсове за периода 22.09. - 29.09.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 36 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...