Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 36, 3 - 9 октомври 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 3 - 9 октомври 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 36 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой при изплащане на дивиденти

На основание чл. 3, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой - ЗОПБ, плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са: 1. на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.; 2. на...

Министерски съвет

Правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

С измененията в наредбата за работното време се урежда редът за ползването на отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя). Новите разпоредби регламентират документите, които бащата (осиновителят) следва да представи в п...

Държавен вестник

ДВ, бр. 63 от 6.8.2022 г.

Централната избирателна комисия прие Рeшение № 1202-НС от 4 август 2022 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г....

ДВ, бр. 64 от 9.8.2022 г.

Конституционният съд прие Решение № 11 от 28 юли 2022 г. по конституционно дело № 3 от 2022 г. Правителството прие Постановление № 241 от 4 август 2022 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборит...

ДВ, бр. 65 от 12.8.2022 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 227 за награждаване на г-жа Андреа Вике - извънреден и пълномощен посланик на Република Австрия в Република България, с орден “Мадарски конник” първа степен. 2. Указ № 228 за освобождаване на Валери Иванов...

ДВ, бр. 66 от 16.8.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 242 от 11 август 2022 г. за организация и координация на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)....

ДВ, бр. 67 от 19.8.2022 г.

Президентът на Републиката издаде Указ № 232 за насрочване на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, на 9 октомври 2022 г. Комисията за финансов надзор издаде Наредба № 74 от 9 август 2022 г. за изискванията към дейността на пазарн...

ДВ, бр. 68 от 23.8.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 246 от 17 август 2022 г. за допълнение на Постановление № 283 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висш...

ДВ, бр. 69 от 26.8.2022 г.

Правителството прие: 1. Решение № 601 от 17 август 2022 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година. 2. Поправка в Постановление № 231 от 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне...

ДВ, бр. 70 от 30.8.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 255 от 26 август 2022 г. за изменение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2022 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд. 2. Постановление № 2...

Въпроси и отговори

Данъчни аспекти и осигурителни вноски при договори по извънтрудови правоотношения

Когато собственик, който е и управител на ЕООД, е самоосигуряващо се лице, има ли право да сключи граждански договор между него и дружеството за положен труд в дружеството? Ако има право, това означава ли, че той трябва авансово да внася данък общ до...

Документи за започване на работа

Има ли работодателят право да връчи на новоприет работник трудовия договор и справката от ТД на НАП чак в първия му работен ден? Разпоредбата на чл. 63, ал. 1 от КТ задължава работодателя да предостави на работника или служителя преди постъпването м...

Обезщетение за майчинство от НОИ за лице, което живее постоянно на територията на Германия и осъществява дейността си оттам

Българска фирма е наела на трудов договор българка, живееща постоянно в Германия. Лицето има само българско гражданство и работи само за българската фирма. Фирмата се занимава с интернет услуги. Работата, която извършва наетото лице, се осъществява п...

Осигуряване на адвокат

Адвокат, упражняващ дейност като свободна професия, регистрира еднолично адвокатско дружество. 1. Може ли да се осигурява през дружеството и подава ли Окд-5 за начало на дейност? 2. Как се отчита положеният личен труд като адвокат в дружеството? Може...

Социално и здравно осигуряване на български гражданин във връзка със сключен договор съгласно трудовото законодателство на САЩ за работа, която ще изпълнява онлайн

Български гражданин е назначен на работа по сключен договор съгласно трудовото законодателство на САЩ с американска компания на конкретна длъжност, която ще изпълнява онлайн. Трудовите задължения съгласно трудовия договор се изпълняват на територията...

Срокът за изпитване не тече по време на отпуска

Постъпих на работа в търговска фирма с шестмесечен срок за изпитване, който изтича в края на септември тази година. В момента съм в отпуск по болест и вероятно ще се върна на работа след приключване на този отпуск някъде към края на месец ноември таз...

Трудов договор на заместника при завръщане на титуляря

Служителка е назначена по трудов договор за заместване, но самата тя излиза в майчинство. Какво става с нейния договор при завръщане на титуляря през време на отпуска по майчинство? Със завръщането на титуляря на длъжността договорът със заместника ...

Щатно разписание при половин щатни бройки

Трябва ли да се промени щатното разписание, ако назначим двама служители на две половинки щатни бройки? Щатното разписание се утвърждава от работодателя като форма на вътрешно разпределение на работната сила в предприятието, съобразно неговата струк...

Справочник

Справочна информация бр. 36/2022

Централни валутни курсове за периода 22.09. - 29.09.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...