Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 17, 1 - 15 септември 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2022 г.
Писма и указания

№ 07-00-251 от 28.06.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-251/28.06.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Като местно лице на Р България за данъчни цели, за периода 2016 г. - 2020 г. сте извършил покупка на акции от дружес...

№ 20-00-153 от 27.05.2022 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-153/10.03.2022 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Закона за данъците върху дох...

№ 20-00-231 от 06.06.2022 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба №Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13/2019 г.)

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-231/11.04.2022 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба №Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и ре...

№ 24-39-89 от 25.07.2022 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП …., и заведено с вх. № 24-39-89 от 23.05.2022 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите, е изложена следната фактическа обстановка: През 2021 г. сте превели с 2 транша общо 29000...

№ 26-Г-99 от 19.08.2022 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП ….., и заведено с вх. № 26-Г-99#2 от 23.06.2022 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите посочвате съществуващите решения на Европейската комисия (ЕК) относно: - финансови пазар...

№ 94-00-72 от 05.05.2022 г. Относно: Приложение на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… е постъпило Ваше запитване с вх. № 94-00-72/05.05.2022 г., относно данъчното облагане и дължими осигурителни вноски от местно физическо лице за извършвана експертна дейност по договор със Световната банка. От описаната фак...

Анотации

Едностранно увеличение на заплатата, което е в сила с по-ранна дата

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: С оглед последното изменение на чл. 66, ал. 5 от КТ от месец август 2022 г., остава ли възможността работодателят да вземе решение и съответно да уведоми служителя по реда на чл. 118, ал. 3 от КТ за едностранно увеличение на заплатат...

Задължение на работодателя да издава определени документи на работника или служителя

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли работодател да ми откаже служебна бележка за това на какъв договор съм, колко получавам и каква позиция заемам? Необходима ми е, за да кандидатствам за заем от банка? Кодексът на труда (КТ) изрично определя задъл...

Обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Преди пет месеца съкращава служител по чл.328, ал.1 т.2 от КТ. Начислява се обезщетение само за неизползван отпуск. Лицето се регистрира на борсата и получава обезщетение за безработица, но решата, че ще се възползва от правото на об...

Определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работник на поточна линия с трудов стаж 19 г. започва работа, като чистач/хигиенист в училище. Признава ли се стажа от 19 г. за изплащане на процент професионален опит на новото работно място? В чл. 12, ал. 4, т. 1 от НСОРЗ е предви...

Осигуряване на служител в отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: В дружество има назначена по трудово правоотношение жена, която ще ползва отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст. В момента дружеството не извършва никаква стопанска дейност. Дал...

Промяна на работното място

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как да постъпим в следния случай: в договорите на няколко служители е написано изрично мястото на работа (различно от седалището на работодателя, просто офис в друг град), но тъй като офисът беше сменен с нов, на друг адрес, трябва л...

Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Какъв е начинът и коя институция би ми помогнала да ми се впише стажа от 2007 и 2008 година във Великобритания? Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и...

Условия за ползване на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служителите, които ползват платен годишен отпуск по чл.319 от КТ, имат ли право на удължен платен годишен отпуск и на допълнителен за ненормирано работно време? Съгласно чл. 155, ал. 1, 2 и 4 от Кодекса на труда /КТ/, всеки работник...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 септември 2022 г.

До 20-ти септември: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец август 2022 г. До...

Държавен вестник в бр. 17 от 2022 г.

ДВ, бр. 67 от 19.8.2022 г. Президент на Републиката Указ № 232 за насрочване на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, на 9 октомври 2022 г. Комисия за финансов надзор Наредба № 74 от 9 август 2022 г. за изискванията към дейността на пазарните оператори ДВ, бр...

Справочна информация бр. 17/2022 г.

Справочната информация ще откриете на страници 29-31 от PDF-версията на всеки брой: [[table_1]] Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 5 - 19 август 2022 г. Курсове за митничес...

PDF версия на броя

Брой 17 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...