Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 37, 10 - 16 октомври 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 10 - 16 октомври 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 37 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Кога се дължи патентен и кога подоходен данък

В стопанската практика не са редки случаите, при които при извършването на един и същ вид дейност от две лица, едното дължи за доходите си от нея патентен, а другото - подоходен данък. Това поражда въпрос относно това кой и при какви условия дължи ед...

Държавен вестник

ДВ, бр. 71 от 2.9.2022 г.

Правителството прие Постановление № 261 от 29 август 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието. Министърът на образован...

ДВ, бр. 72 от 9.9.2022 г.

Президентът на републиката издаде: 1. Указ № 234 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Боденец, община Мездра, област Враца, на 23 октомври 2022 г. 2. Указ № 235 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Порой, община Поморие,...

Въпроси и отговори

Амортизация на активи

Дружество, занимаващо се с търговия на територията на България, изгражда сграда чрез подизпълнители, част от която ще се използва за нуждите на дружеството, а останалата част ще се отдава под наем. Към момента строежът е на етап груб строеж и е получ...

Важни промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО

В брой 78 на “Държавен вестник” от 30.09.2022 г. е обнародвано ПМС № 289 от 27.09.2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС. С това постановление са направени съществени промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските...

Два трудови договора по 8 часа в едно и също време

Случайно открихме, че работник, с когото имаме трудов договор за пълно работно време, е сключил и с друг работодател трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ също на пълен работен ден 8 часа. Как да постъпим? С оглед запазване на здравето и работ...

Документиране на доставка на стоки или услуги с място на изпълнение на територията на трета страна

Фирмата ни е регистрирана по Търговския закон като юридическо лице ООД с предмет на дейност търговия и производство на части за машиностроенето и минната промишленост. Дружеството закупува стока от Северна Македония и ще я продаде на клиент в Сърбия....

Командироване на трудоустроено лице

Може ли трудоустроено лице да бъде командировано за повече от 30 дни за една календарна година? По отношение на командироването в Кодекса на труда не е предвидена някаква специална закрила на трудоустроените лица, тоест спрямо тях се прилага общият ...

Осигуряване на съдружник

ООД има двама собственици, които работят в ООД-то на трудови договори. Единият от собствениците е пенсионер. Може ли да се прекрати трудовият му договор и впоследствие да се сключи с пенсионера/собственик граждански договор? В такъв случай лицето по...

Прекратяване на трудов договор поради избиране на управител

Избран е нов управител на търговско дружество, но само след 6 месеца отново върнаха стария управител. Има ли старият управител право да уволнява служители по чл. 328, ал. 2 от КТ, при положение че не са изминали девет месеца от назначаването им? Раз...

Приложима данъчна ставка при доставка с предмет отдаването под наем на недвижими имоти и съпътстващите го доставки на топлоенергия и природен газ

Имам въпрос относно прилагането на 9% ставка по ЗДДС. На семинар беше казано, че за фирмите, които са наемодатели и префактурират топлоенергия (централно отопление) и/или природен газ на наемателите си, следва да прилагат тази намалена ставка. Въпрос...

Трудов договор със срок за изпитване

С какъв документ се уреждат правоотношенията по договор за изпитване след изтичане на изпитателния срок? Трудовият договор със срок за изпитване не е самостоятелен вид трудов договор. Срок за изпитване може да се предвиди като условие по всеки вид т...

Справочник

ЕК приема насоки относно колективните трудови договори на самостоятелно заетите лица, работещи сами

Европейска комисия Европейската комисия прие своите насоки относно прилагането на конкурентното право на ЕС към колективните трудови договори (“насоките”) във връзка с условията на труд на самостоятелно заетите лица, работещи сами. В насоките се поя...

Инспекцията по труда издава отново по електронен път удостоверения за участие в обществени поръчки

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” Удостоверения за липса на нарушения на трудовото законодателство, наличието на които са пречка за изпълнение на обществени поръчки, отново могат да бъдат заявявани по електронен път чрез поддържаната ...

Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация

Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, ДВ, бр. 78 от 30.9.2022 г. Чл. 1. С методиката се регламентира начинът за изменение на цената на дого...

Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, влиза в сила за България на 01.01.2023 г.

Национална агенция за приходите Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че на 16 септември 2022 г. Република България депозира своя инструмент за ратификация на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните с...

Справочна информация бр. 37/2022

Централни валутни курсове за периода 30.09. - 6.10.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...