Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 37, 10 - 16 октомври 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 10 - 16 октомври 2022 г.
Законодателство

Кога се дължи патентен и кога подоходен данък

В стопанската практика не са редки случаите, при които при извършването на един и същ вид дейност от две лица, едното дължи за доходите си от нея патентен, а другото - подоходен данък. Това поражда въпрос относно това кой и при какви условия дължи единия и/или другия вид данък. П...

Държавен вестник

ДВ, бр. 71 от 2.9.2022 г.

Правителството прие Постановление № 261 от 29 август 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието. Министърът на образованието и науката издаде Наредба ...

ДВ, бр. 72 от 9.9.2022 г.

Президентът на републиката издаде: 1. Указ № 234 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Боденец, община Мездра, област Враца, на 23 октомври 2022 г. 2. Указ № 235 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Порой, община Поморие, област Бургас, на 23 октомври...

Въпроси и отговори

Амортизация на активи

Дружество, занимаващо се с търговия на територията на България, изгражда сграда чрез подизпълнители, част от която ще се използва за нуждите на дружеството, а останалата част ще се отдава под наем. Към момента строежът е на етап груб строеж и е получен Акт образец 14. До една год...

Важни промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО

В брой 78 на “Държавен вестник” от 30.09.2022 г. е обнародвано ПМС № 289 от 27.09.2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС. С това постановление са направени съществени промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските - НРВПО, приета с ПМС № 72 от...

Два трудови договора по 8 часа в едно и също време

Случайно открихме, че работник, с когото имаме трудов договор за пълно работно време, е сключил и с друг работодател трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ също на пълен работен ден 8 часа. Как да постъпим? С оглед запазване на здравето и работоспособността на работника или...

Документиране на доставка на стоки или услуги с място на изпълнение на територията на трета страна

Фирмата ни е регистрирана по Търговския закон като юридическо лице ООД с предмет на дейност търговия и производство на части за машиностроенето и минната промишленост. Дружеството закупува стока от Северна Македония и ще я продаде на клиент в Сърбия. Стоката пътува директно от Се...

Командироване на трудоустроено лице

Може ли трудоустроено лице да бъде командировано за повече от 30 дни за една календарна година? По отношение на командироването в Кодекса на труда не е предвидена някаква специална закрила на трудоустроените лица, тоест спрямо тях се прилага общият режим. Трябва да се имат предв...

Осигуряване на съдружник

ООД има двама собственици, които работят в ООД-то на трудови договори. Единият от собствениците е пенсионер. Може ли да се прекрати трудовият му договор и впоследствие да се сключи с пенсионера/собственик граждански договор? В такъв случай лицето по свое желание ще се осигурява ...

Прекратяване на трудов договор поради избиране на управител

Избран е нов управител на търговско дружество, но само след 6 месеца отново върнаха стария управител. Има ли старият управител право да уволнява служители по чл. 328, ал. 2 от КТ, при положение че не са изминали девет месеца от назначаването им? Разпоредбата на чл. 328, ал. 2 от...

Приложима данъчна ставка при доставка с предмет отдаването под наем на недвижими имоти и съпътстващите го доставки на топлоенергия и природен газ

Имам въпрос относно прилагането на 9% ставка по ЗДДС. На семинар беше казано, че за фирмите, които са наемодатели и префактурират топлоенергия (централно отопление) и/или природен газ на наемателите си, следва да прилагат тази намалена ставка. Въпросът ми е дали за тези доставки ...

Трудов договор със срок за изпитване

С какъв документ се уреждат правоотношенията по договор за изпитване след изтичане на изпитателния срок? Трудовият договор със срок за изпитване не е самостоятелен вид трудов договор. Срок за изпитване може да се предвиди като условие по всеки вид трудов договор. Поради това с и...

Справочник

ЕК приема насоки относно колективните трудови договори на самостоятелно заетите лица, работещи сами

Европейска комисия Европейската комисия прие своите насоки относно прилагането на конкурентното право на ЕС към колективните трудови договори (“насоките”) във връзка с условията на труд на самостоятелно заетите лица, работещи сами. В насоките се пояснява кога определени самостоя...

Инспекцията по труда издава отново по електронен път удостоверения за участие в обществени поръчки

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” Удостоверения за липса на нарушения на трудовото законодателство, наличието на които са пречка за изпълнение на обществени поръчки, отново могат да бъдат заявявани по електронен път чрез поддържаната от ИА “Главна инспекция по тру...

Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация

Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) Разпореждането с движими вещи - частна държавна собственост - машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и стопански инвентар, предоставени на ведомства, се извършва възмездно от ръководителя на ведомството....

Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, влиза в сила за България на 01.01.2023 г.

Национална агенция за приходите Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че на 16 септември 2022 г. Република България депозира своя инструмент за ратификация на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване св...

Справочна информация бр. 37/2022

Централни валутни курсове за периода 30.09. - 6.10.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 37 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...