Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 39, 24 - 30 октомври 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 24 - 30 октомври 2022 г.
Законодателство

Облагане на доход от продажбата на апартамент от физическо лице

С нотариален акт през м. 12.2019 г. ФЛ учредява право на строеж на ЮЛ върху парцел, придобит по наследство, срещу обезщетение от един апартамент и едно подземно паркомясто, което не е самостоятелен обект, а идеална част от общите части на сградата. П...

Държавен вестник

ДВ, бр. 76 от 23.9.2022 г.

Президентът на Републиката 1. Указ № 237 за назначаване на полковник Станимир Петров Йорданов на длъжността директор на дирекция “Операции и подготовка” и удостояването му с висше офицерско звание “бригаден генерал”, считано от 1 октомври 2022 г. 2. ...

Въпроси и отговори

Въвеждане на сумирано работно време

Има ли работодателят право да въведе сумирано отчитане на работното време 3 седмици след изтичането на предишен период на сумирано отчитане? В съответствие с чл. 142, ал. 3 и 4 от КТ работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното в...

Доставки, които възникват при използването на ваучери

За ваучери от “Грабо” трябва ли да се издава касов бон, като “Грабо” ни плаща по банков път и ако трябва, на каква стойност, след като, ако ваучерът е за 50 лв., а ние получаваме 15% от “Грабо”? Правилата относно данъчното третиране на доставките, к...

Заличаване на дисциплинарно наказание

Два месеца след налагане на дисциплинарно наказание “забележка” служителка излиза в отпуск за бременност и раждане - 410 дни. Като се върне на работа, ще се смята ли, че наказанието е заличено? В съответствие с чл. 197, ал. 1 от КТ дисциплинарните н...

Изчисляване на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

Служител се пенсионира в края на месеца. Работил е до 23.02.2022 г. От 24.02. до 09.03. е в болнични, от 10.03. до 28.03. - в платен отпуск и от 29.03. до момента е в продължителен болничен. На каква база ще му се изчисли обезщетението по чл. 222, ал...

Командироване на служител с дете до 3-годишна възраст

Наша служителка в майчинство (гледане на дете) изявява желанието си да се върне на работа преди изтичане на майчинството й, от 15.09.2021 г., детето e на една година и шест месеца. Тя работи като търговски представител за регион София и Югозападна Бъ...

Отчитане на доставките, които възникват при префактуриране на разходи, извършени в полза на други данъчно задължени лица

Българско дружество извършва софтуерни услуги, като за част от своята дейност използва услугите на подизпълнител - дружество, регистрирано по ДДС в Македония. Българското дружество извършва софтуерни услуги към свой клиент, регистриран по ДДС - друже...

Отчитане при нотариален акт за учредено право на строеж

Строителна фирма, регистрирана по ЗДДС, ще строи жилищна сграда на собственици - физически лица, срещу обезщетение (съответните апартаменти от сградата), примерно по нотариален акт за учредено право на строеж данъчната оценка на това е 100 000 лева. ...

Право на отпуск за отглеждане на дете до 2 години

Наша служителка, ползваща отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, е записала детето си в детско заведение (ясла) от 15.09.2022 г., като се възползва от правото си да отложи постъпването на детето с 60 дни. Детето ще навърши 2 години през ю...

Сделки по обратно изкупуване на акции

Акционерно дружество, чиито акции не се търгуват на публичния пазар, на Общото събрание от 29.07.2022 г. взема решение да изкупи обратно всички 240 Клас Б Акции, издадени от Дружеството по инициатива на Дружеството. Акциите няма да се обезсилят. Акци...

Справочник

Въпроси и отговори по гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Национален осигурителен интитут Въпрос: Кои начислени и неизплатени парични обезщетения се изплащат като гарантирано вземане? Отговор: Това са най-често паричните обезщетения по Кодекса на труда, свързани с нарушаване на трудовите права на работника...

Въпроси и отговори, свързани с издаване на удостоверения за прекратяване дейността на осигурителя (чл. 5, ал. 10 от КСО)

Национален осигурителен интитут Въпрос: Предават ли се на съхранение в НОИ трудови и осигурителни книжки? Отговор: В осигурителния архив на НОИ се приемат за съхранение както ведомостите за заплати на прекратения осигурител, така и трудовоправните д...

Справочна информация бр. 39/2022

Централни валутни курсове за периода 14.10. - 20.10.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 39 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...